Sveučilište u zadru odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja Ulica dr. Franje Tuđmana 24iDownload 1.67 Mb.
bet6/16
Sana22.06.2017
Hajmi1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ponavljanje gradiva.Glazbeno opismenjavanje u bas (F) ključu glazbenom abecedom zbog učenja sviranja sa lijevom rukom ( pratnja, harmonizacija pjesmica).Gradnja akorada - kvintakorada, sekstakorada i kvartsekstakorada u dur ljestvcama te pojma kadence na glavnim stupnjevima ljestvica (I-IV-V-I,Tonika,Subdominanta i Dominanta). Harmonizacija pjesama i primjena teoretskog znanja u sviranju akorada u lijevoj ruci (realizacija pratnje zadanih pjesmica, sve pjesme imaju dadatno ispisane prstomete desne i lijeve ruke te obilježene akorde).Usvojene akorde sviramo rastavljeno i istovremeno te u različitim ritmičkim kombinacijama, ovisno o karakteru kompozicije.Svaka pjesma se ući i pravilno pjevati u zadanoj intonaciji uz pravilno izvršavanje udisaja i fraziranje .Koz analizu pjesama obrađujemo dinamičke oznake, pojam fraze, glazbene rečenice, motivaUsvajanje i učenje molskih ljestvica (a,e,h,fis,cis,d,g,c,f,b).Posebno obrađujemo harmonijski mol (VII stupanj povišen-vođica).Gradnja i usvajanje kvintakorada molske ljestvice, kadence I-mol akord, IV-mol akord i V-dur akord.Gradnja akorada - kvintakorda, sekstakorda i kvartsekstakorda u dur ljestvicama te usvajanja pojma kadence na glavnim stupnjevima sa njihovim zamjenskim akordima( I-VI-IV-II-V-III-I-IV-V-I).Usvajanje i vježbenje kroz sviranje harmonijske pratnje durskih i molskih pjesmica.Daljnje vježbanje i usavršavanje pjevanja pjsmica uz posebno obračanje pažnje na pravilnost udisanja i fraziranja.Diferenciranje melodije od harmonijske pratnje

 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: vježbe, konzultacije

 • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, praktični ispit

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, kontinuirana provjera znanja i ocjenjivanje

 • Literatura:

  1. Obvezna:

 • Vera Đerfi-Bošnjak: Ja volim pjesmu, pjesma voli mene,Centar za predškolski odgoj ,Osijek

 • Makjanić V.:Veseli svirač ŠK Zagreb, 1980 (Prva slikovnica), 1982 (Druga slikovnica)

 • Martić N., Koren M., Pomudić A.: Glazbeni vrtić za djecu od 3-6 godina,Fotomarketing, Zagreb 1998.

b) Dopunska:

 • Sam R.: Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta,Glosa d.o.o.Rijeka 1998.

 • Sviramo uz pjesmu, Glosa d.o.o.Rijeka 1992.

 • Golčić I.,: Pjesmarica (izbor),HKD Sv.Jeronima, Zagreb 1998.

 • Videk, Golčić, Junaković: Pričanka, pjevanka, crtanka I i II, Sv.Jeronim Zagreb1996.


NAZIV KOLEGIJA: GLAZBENI PRAKTIKUM III

IME NOSITELJA KOLEGIJA: Snježana Rončević, prof.

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 3 / V

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Usvojiti temeljna znanja iz osnova glazbene teorije. Razviti interes za glazbu. Osposobiti studente za samostalno pjevanje i sviranje na nekom glazbenom instrumentu. Razvijati glazbenu kreativnost.

Sadržaj:

Usvajanja pojma modulacije kroz analize pjesmica. Usvajanje pojma enharmonizma.

Usvajanje pojma transpozicije pjesama. Usvajanje i primjena Orffovog intrumentarija.

Program je korelativan sa sadržajima kolegija metodika glazbene kulture i sa ostalim metodikama. Posebno odrađujemo dječje pjesmice zavičajne glazbene baštine i mogućnosti njihove obrade u pedagoško-nastavnoj praksi. U suradnji sa mentorima u predškolskim ustanovama kroz glazbene radionice usvršavamo samostalnu izvedbu glazbenih aktivnosti. Uvođenje dominantnog septakorda (D7) . Tehničke vježbe za bolje postizanje nezavisnosti prstiju lijeve i desne ruke. Daljinji rad na savladavanju tehničkih i muzikalnih zadataka. Učenje samostalnog ispisivanja harmonijske pratnje pjesmica te njihova realizacija kroz nastavu. Daljnje usavršavanje na muzikalnosti izvođenja te diferencijaciji melodije od harmonijske pratnje. Uvođenje studenta u praktični dio nastave kroz mentorski rad u predškolskim ustanovama uz aktivno praćenje studenske prakse i oglednih predavanja od strane profesora Sviranja-glazbenog praktikuma. • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: vježbe, konzultacije

 • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, praktični ispit

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, kontinuirana provjera znanja i ocjenjivanje

 • Literatura:

  1. Obvezna:
 • Radost svijetu svom, IBIS grafika Zagreb 1996.

 • Tomerlin V.,: Dječje muzičko stvaralaštvo, ŠK Zagreb 1996.

 • Vera Đerfi-Bošnjak: Ja volim pjesmu, pjesma voli mene,Centar za predškolski odgoj ,Osijek

 • Makjanić V.:Veseli svirač ŠK Zagreb, 1980 (Prva slikovnica), 1982 (Druga slikovnica)

b) Dopunska:

 • Sam R.: Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta,Glosa d.o.o.Rijeka 1998.

 • Sviramo uz pjesmu, Glosa d.o.o.Rijeka 1992.

 • Golčić I.,: Pjesmarica (izbor),HKD Sv.Jeronima, Zagreb 1998.

 • Videk, Golčić, Junaković: Pričanka, pjevanka, crtanka I i II, Sv.Jeronim Zagreb1996.

 • Njirić N.: Pjevanka, ŠK Zagreb 1994

 • Spiller F.: Muzički sustav


NAZIV KOLEGIJA: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

IME NOSITELJA KOLEGIJA: prof.dr.sc. Mira Klarin, mr.sc. Slavica Šimić

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 2 / IV

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija :

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 4 ( 112 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Studenti će:


 • biti osposobljeni se za brzo i učinkovito nalaženje i primjenu specifičnih znanja iz tog područja u relevantnoj literaturi;

 • biti osposobljeni za samostalno vršenje manjih istraživanja;

 • biti osposobljeni za praćenje, te za kritičku procjenu rezultata drugih istraživanja i to: procjenu kvalitete i procjenu primjenjivosti rezultata pri rješavanju određenih pedagogijskih problema.

Sadržaj:
Što je znanost?; Funkcija znanosti; Konstitutivni elementi znanosti; Pojam metodologije znanosti i njeno mjesto u sustavu znanosti; Mogućnosti i granice znanstvenog istraživanja; Znanstvene paradigme: paradigma razumijevanja i paradigma tumačenja; Vrste pedagogijskog istraživanja; Etape pedagogijskog istraživanja; Izbor problema istraživanja; Projekt znanstvenoistraživačkog rada; Prikupljanje podataka o teorijskom i empirijskom pristupu; Deskriptivna metoda; Kauzalna metoda; Eksperiment u pedagogijskom istraživanju; Istraživački postupci, instrumenti i vrednovanje; Mjerne karakteristike instrumenata (valjanost, pouzdanost, objektivnost, osjetljivost, diskriminativna vrijednost zadataka i baždarenost); Pedagogijska dokumentacija, sustavno promatranje, intervju, anketa, test, skale procjenjivanja i prosuđivanja; Interpretacija rezultata; Primjena rezultata istraživanja. • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, konzultacije

 • Obveze studenata: pismeni ispit

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi

 • Literatura: • Mužić, V., Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja, Uduca, Zagreb, 2004.

 • Mužić, V., Matijević, i Jokić. M., Istraživati i objavljivati – elementi metodološke pismenosti u pedagogiji, HPKZ, Zagreb 2003.


NAZIV KOLEGIJA: FRANCUSKI JEZIK I

IME NOSITELJA KOLEGIJA: Marie-Rose Škifić,prof.

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 1/ I

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija :

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Osposobiti studente da se mogu samostalno služiti stručnom literaturom, dokumentacijom i drugim izvorima informacija. Osposobiti studente za elementarnu konverzaciju na stranom jeziku.
Sadržaj:

-pregled osnova morfologije i sintakse (s posebnim osvrtom na službe riječi u rečenici i na vrste zavisnih rečenica);

-rad na tekstovima struke (analiza na morfološkoj i na sintaktičkoj razini i prikupljanje leksičke građe sa ciljem sastavljanja glosara);

-usvajanje temeljnog leksičkog fonda jezika struke i ovladavanje osnovnim sintaktičkim konstrukcijama treba dovesti do osposobljavanja za čitanje stručne literature na stranom jeziku.


 

 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, samostalni rad,konzultacije

 • Obveze studenata: seminarski rad ( glosar), usmeni ispit

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: seminarski rad ( glosar ), usmeni ispit

 • Literatura:


a)      obvezna:

-         GRÉVISSE, M.: Précis de Grammaire française, Duculot;

-         Izbor obrađenih tekstova struke;

-         BLANCPAIN,M./COUCHOUD,J.-P.: La Civilisation française, Hachette.b)      dopunska:

-         GRÉVISSE, M.: Nouveaux Exercices français, Duculot;

-         Analyse grammaticale et logique, coll. “Guide Hachette”, éd.Hachette, 1999.

 

NAZIV KOLEGIJA: STRANI JEZIK - FRANCUSKI JEZIK IIIME NOSITELJA KOLEGIJA: Marie-Rose Škifić,prof.

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 1/ II

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija :

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 2 ( 56 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Osposobiti studente da se mogu samostalno služiti stručnom literaturom, dokumentacijom i drugim izvorima informacija. Osposobiti studente za elementarnu konverzaciju na stranom jeziku.
Sadržaj:

-pregled osnova morfologije i sintakse (s posebnim osvrtom na službe riječi u rečenici i na vrste zavisnih rečenica);

-rad na tekstovima struke (analiza na morfološkoj i na sintaktičkoj razini i prikupljanje leksičke građe sa ciljem sastavljanja glosara);

-usvajanje temeljnog leksičkog fonda jezika struke i ovladavanje osnovnim sintaktičkim konstrukcijama treba dovesti do osposobljavanja za čitanje stručne literature na stranom jeziku.

 


 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, samostalni rad,konzultacije

 • Obveze studenata: seminarski rad ( glosar), usmeni ispit

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: seminarski rad ( glosar ), usmeni ispit

 • Literatura:


a)      obvezna:

-         GRÉVISSE, M.: Précis de Grammaire française, Duculot;

-         Izbor obrađenih tekstova struke;

-         BLANCPAIN,M./COUCHOUD,J.-P.: La Civilisation française, Hachette.b)      dopunska:

-         GRÉVISSE, M.: Nouveaux Exercices français, Duculot;

-         Analyse grammaticale et logique, coll. “Guide Hachette”, éd.Hachette, 1999.

 

NAZIV KOLEGIJA: STRANI JEZIK - NJEMAČKI JEZIK IIME NOSITELJA KOLEGIJA: Gabriela Bibić, prof.

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 1/ I

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija :

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 3 ( 84)

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Osposobiti studente da se mogu samostalno služiti stručnom literaturom, dokumentacijom i drugim izvorima informacija. Osposobiti studente za elementarnu konverzaciju na stranom jeziku.
Sadržaj:

Jezičnim vježbama nastoji se produbiti i usavršiti znanje iz prethodnog školovanja.

Studenti se osposobljavaju za samostalno služenje stručnom literaturom, dokumentacijom i drugim različitim informacijama na stranom jeziku. Svladavanjem osnovnog vokabulara struke studenti će moći ostvariti nužnu komunikaciju, tj. konverzaciju. Vokabular i gramatika( morfologija i sintaksa) se obrađuju na pogodnim, prilagođenim tekstovima.U obradi tekstova naglasak je na komunikacijskom pristupu s odgovarajućim vježbama. • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, samostalni rad,konzultacije

 • Obveze studenata: reovito praćenje nastave, aktivno sudjelovanje radu

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni i usmeni ispit

 • Literatura:
  1. obvezna:
 • Marčetić, T. (1995): Pregled gramatike njemačkog jezika. Deutsche Grammatik im

 • Überblick, Školska knjiga, Zagreb

 • Dreyer- Schmidt (2000): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber,

 • Ismaning

 • Perlman- Balme, M./ Schwalb, S. (1997): Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe

 • ( udžbenik i radna bilježnica ), Hueber, ismaningb) dopunska: • Knoch, L. (2001): Praxisbuch Märchen, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh

 • Richter, K./ Hurrelmann, B. (1998) Kinderliteratur im Untericht, Juventa, Weinheim

 • u. München


NAZIV KOLEGIJA: STRANI JEZIK - NJEMAČKI JEZIK II

IME NOSITELJA KOLEGIJA: Gabriela Bibić, prof.

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 1/ II

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija :

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 2( 56 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Osposobiti studente da se mogu samostalno služiti stručnom literaturom, dokumentacijom i drugim izvorima informacija. Osposobiti studente za elementarnu konverzaciju na stranom jeziku.
Sadržaj:
Jezičnim vježbama nastoji se produbiti i usavršiti znanje iz prethodnog školovanja.

Studenti se osposobljavaju za samostalno služenje stručnom literaturom, dokumentacijom i drugim različitim informacijama na stranom jeziku. Svladavanjem osnovnog vokabulara struke studenti će moći ostvariti nužnu komunikaciju, tj. konverzaciju. Vokabular i gramatika( morfologija i sintaksa) se obrađuju na pogodnim, prilagođenim tekstovima.U obradi tekstova naglasak je na komunikacijskom pristupu s odgovarajućim vježbama.

 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, samostalni rad,konzultacije

 • Obveze studenata: reovito praćenje nastave, aktivno sudjelovanje radu

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni i usmeni ispit

 • Literatura:
  1. obvezna:
 • Marčetić, T. (1995): Pregled gramatike njemačkog jezika. Deutsche Grammatik im

 • Überblick, Školska knjiga, Zagreb

 • Dreyer- Schmidt (2000): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber,

 • Ismaning

 • Perlman- Balme, M./ Schwalb, S. (1997): Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe

 • ( udžbenik i radna bilježnica ), Hueber, ismaningb) dopunska: • Knoch, L. (2001): Praxisbuch Märchen, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh

 • Richter, K./ Hurrelmann, B. (1998) Kinderliteratur im Untericht, Juventa, Weinheim

 • u. MünchenNAZIV KOLEGIJA: INTEGRIRANI PREDŠKOLSKI KURIKULUM

IME NOSITELJA KOLEGIJA:dr.sc. Diana Nenadić – Bilan,prof.visoke škole

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 3 / VI

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta): 2 ( 56 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Osposobiti studente za primjenu specifičnih znanja iz svih metodika te za razumijevanje i kritičko gledanje na pitanja i probleme suvremene predškolske prakse. Osposobiti studente samoprocjenu i vrednovanje odgojno-obrazovne djelatnosti. Razvijati osobine odgojitelja kao refleksivnog praktičara.

Sadržaj:

Teorijski pristup istraživanju integriranog predškolskog kurikuluma. Tradicionalno i suvremeno određenje predškolskog kurikuluma. Tematsko programiranje i teorija situacijskog učenja. Integrirani kurikulum. Projekt kao oblik integriranog kurikuluma. Projekt prema autoricama L.Katz i S.C.Chard. Reggio koncepcija rada na projektu. Učenje predškolskog djeteta. Uloge odgojitelja u integriranom učenju djeteta. Istraživanja odgojne prakse i stvaranje uvjeta za rad djece na projektima.

 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, radionice, diskusija, Internet.

 • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: istraživanje, pismeni i usmeni ispit

 • Literatura:
  1. Obvezna

    • Slunjski, E.( 2001 ): Integrirani predškolski kurikulum, Mali profesor, Zagreb

    • Petrović-Sočo,B. (2007): Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje, Mali profesor, Zagreb

    • Slunjski,E. (2006): Stvaranje predškolskog kurikuluma, Mali profesor, Zagreb.
  1. Dopunska

- Nenadić-Bilan, D. (2002): Projekt kao oblik rada s djecom predškolske dobi, Zbornik Živa baština, Visoka učiteljska škola u Zadru, Zadar, 175-187.


  1. Internet izvori


http://www.ioe.ac.uk

http://www.eric.ed.gov
NAZIV KOLEGIJA: METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I

IME NOSITELJA KOLEGIJA: : dr.sc. Diana Nenadić – Bilan,prof.visoke škole

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 2 / III

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15/3

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta): 4 ( 112 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:


Upoznati suvremene teorijske pristupe organizaciji predškolske odgojno-obrazovne djelatnosti te osposobiti studente za samostalnu izvedbu i primjenu temeljnih metoda i oblika rada u procesu poticanja različitih aspekata razvoja predškolskog djeteta. Osposobiti studente samoprocjenu i vrednovanje odgojno-obrazovne djelatnosti. Razvijati osobine odgojitelja kao refleksivnog praktičara.

Sadržaj:
Predmet, značaj, cilj i zadaće kolegija. Metodika odgojno-obrazovnog rada i kurikulum usmjeren na dijete. Kurikulum i temeljna razvojna područja djeteta predškolske dobi. Obilježja programskih sadržaja: kontinuitet, kompleksnost i integracijska usmjerenost, orijentacijski karakter programa, zadovoljavanje individualnih i posebnih potreba i interesa djeteta. Vrste djelatnosti. Centri aktivnosti ili interesne radionice. Uređenje prostora. Izvori i poticaji za stjecanje iskustava. Planiranje, programiranje, praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovne djelatnosti.

 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe u vježbaonici ( praktični rad), konzultacije, diskusija, samostalno istraživanje, Internet.

 • Obveze studenata: praktični ispit u vježbaonici, aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit.

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: praktični rad, istraživanje, pismeni i usmeni ispit

 • Literatura:
  1. Obvezna

    • Slunjski, E.( 2001 ): Integrirani predškolski kurikulum, Mali profesor, Zagreb ( odabrana poglavlja)

    • Isenberg, J.P. ( 1998 ): Kurikulum usmjeren na dijete, Korak po korak, Zagreb ( odabrana poglavlja)

    • Šagud, M ( 2002 ) : Odgajatelj u dječjoj igri, Školske novine, Zagreb ( odabrana poglavlja)

    • Rothschild, E.R.;Daniels, E.R. ( 2000 ) : Bogatstvo materijala i poticaja kao izvor dječje spoznaje, Grafa, Zagreb

  1. Dopunska

    • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece, Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, 7/8, 1991, Zagreb

    • Nenadić- Bilan, D. ( 2003 ):Uloga konteksta i učenje predškolskog djeteta, Zbornik radova Djetinjstvo, razvoj i odgoj, Sveučilište u Zadru, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 37-43.

    • Nenadić-Bilan,D.(1998 ): Uporaba prostora i društvena kompetencija, Zbornik Biti-biti za druge, Čakovec, str.86-89.

  1. Internet izvori

http://www.ioe.ac.uk

http://www.eric.ed.gov

NAZIV KOLEGIJA: METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA II

IME NOSITELJA KOLEGIJA: dr.sc. Diana Nenadić – Bilan,prof.visoke škole


 • Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa