Sveučilište u zadru odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja Ulica dr. Franje Tuđmana 24iDownload 1.67 Mb.
bet14/16
Sana22.06.2017
Hajmi1.67 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16IME I PREZIME:

Snježana Habuš Rončević, prof.

DATUM ROĐENJA:

27.12.1964. Zadar

USTANOVA ZAPOSLENJA

Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru

ZVANJE:

Viša predavačica

E-MAIL ADRESA:

snjezana.roncevic@unizd.hr


OBRAZOVANJE (od-do)

1971-1978Osnovna škola "Krsto Ljubičić" Arbanasi Zadar i osnovna glazbena škola "Blagoje Bersa" Zadar

1978-1982


Srednjoškolski centar "Juraj Baraković" Zadar i srednja glazbena škola "Blagoje Bersa" Zadar

1983-1987

Glazbena Akademija u Sarajevu, BiH, Teoretski Odjel


ZADUŽENJA NA ODJELU

Glazbena kultura s metodikom I (PO)


P

S

V

Glazbena kultura s metodikom II (PO)Glazbena kultura s metodikom III (PO)Glazbeni praktikum I (PO)


Glazbeni praktikum II (PO)


Glazbeni praktikum III (PO)


Zborno pjevanjeGlazbeni praktikum I, II (RN)
RADOVI KOJI DJELATNIKA KVALIFICIRAJU ZA IZVOĐENJE NASTAVE


 1. O povijesti srednjevjekovne glazbe grada Zadra. U Živa baština (2000.g.) Zadar: Visoka učiteljska škola, str.105-119
 1. Utjecaj učitelja/odgajatelja na kvalitetan razvoj djece i mladih (s I. Novosel i I. Prskalom). U Djetinjstvo, razvoj i odgoj(2003.g.),Sveučilište u Zadru, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, str.181-193
 1. Teorijski pristup problemu estetskog doživljaja glazbene nastave. U Zbornik radova(2002), Visoka učiteljska škola u Zadru, str. 75-80.
 1. Glazbeni doživljaj u ranom predškolskom odgoju djeteta (s I. Novosel). U Zbornik radova 3 (2003) Zadar, Sveučilište, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, str.151-160.
 1. Važnost kontinuiranosti nastave glazbene kulture u osnovnim i srednjim školama sa studijima razredne nastave i predškolskog odgoja (s G. Ercegovac-Jagnjć). U Dijete, odgojitelj i učitelj, Sveučilište, Zadar (2004), str. 279-290.
 1. K određenju pojma glazbe i njenoj biti – iskustva iz prakse – Magistra Iadertina, Sveučilišta u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja (2006.), str.97-103

 1. Skripta: Osnove glazbene teorije za kolegij Sviranje i Glazbeni praktikum, Sveučilište, Zadar, (2007.), 55. stranica

 1. Utjecaj glazbe na stavaralaštvo djece. U Glas i glazbeni instrument u odgoju i obrazovanju, Monografija umjetničko znanstavenih skupova 2007.-2009. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (2010.),str. 116-135.IME I PREZIME:

Violeta Valjan Vukić, prof.

DATUM ROĐENJA:

12.04.1973.

USTANOVA ZAPOSLENJA

Odjel za izobrazbu učitetelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru

ZVANJE:

Asistent

E-MAIL ADRESA:

vvukic@unizd.hr


OBRAZOVANJE (od-do)

2006 –sada


Poslijediplomski doktorski studij pedagogije

1992-1998


Filozofski fakultet u Zadru

1987-1991

Ekonomska škola

1979-1987


Osnovna škola


ZADUŽENJA NA ODJELUP

S

V

Alternativne koncepcije u predškolskom odgoju


2

1

0

Opća pedagogija


0

2

0

Obiteljska pedagogija I i II

0

2

0

Koordinator studentske nastave u vrtićima

0

0

3
RADOVI KOJI DJELATNIKA KVALIFICIRAJU ZA IZVOĐENJE NASTAVE


 1. Valjan Vukić, V. (2010), Socijalne kompetencije učitelja u kontekstu cjeloživotnog učenja. U: Bacalja, R., (ur.), Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja. Zbornik radova međunarodnog znanstveno - stručnog skupa. Zadar : Sveučilište u Zadru , 208 - 217.

 1. Valjan Vukić, V. (2010), Komunikacijska kompetencija učitelja i pedagoški oblikovana komunikacija preduvjet razvoja socijalnih kompetencija učenika. Magistra Iadertina, 5 (5), 131-143.

 1. Valjan Vukić, V. (2009), Obitelj i škola - temeljni čimbenici socijalizacije. Magistra Iadertina, 4 (4), 171 -178.
 1. Zrilić, S., Valjan-Vukić, V., Miočić, M. (2010): Umjetnički odgoj u alternativnim školama. Zbornik radova Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije, 27-54.


IME I PREZIME:

Tamara Kisovar-Ivanda, dipl. uč.

DATUM ROĐENJA:

1. ožujka 1964.

USTANOVA ZAPOSLENJA

Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

ZVANJE:

Znanstveni asistent

E-MAIL ADRESA:

tivanda@unizd.hr


OBRAZOVANJE


11. 12. 2007.

Upisala Poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

2002.


Dipl. učitelj RN, Visoka učiteljska škola u Zadru

1985.

Nastavnik RN, OOUR Pedagogijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Osnovnu školu i V. gimnaziju završila u Zagrebu.


ZADUŽENJA NA ODJELU
P

S

V

Metodika nastave prirode i društva


x

x

Didaktikax

x


RADOVI KOJI DJELATNIKA KVALIFICIRAJU ZA IZVOĐENJE NASTAVE


 1. Kisovar-Ivanda,Tamara, Obad,Marija, Metodički aspekti implementacije zavičajnih sadržaja u nastavi prirode i društva, izlaganje na Međunarodnom znanstveno- stručnom skupu Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja u Zadru, 2008.

 1. Kisovar-Ivanda,Tamara, Obad,Marija, Sadržaji zavičajne baštine u nastavi prirode i društva, Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja,Ur.: Bacalja, R., Zadar, 2008., str. 384 – 396.

 1. Kisovar-Ivanda,Tamara, Muzeji i škole partneri u obrazovanju.// Pedagogija i društvo znanja. Ur. Cindrić,M.,Domović,V., Matijević,M., Učiteljski fakultet u Zagrebu, Vol.2, 2008., str. 185.-189.

 1. Kisovar-Ivanda,Tamara, Kurikulumska dimenzija suradnje muzeja i škole, izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja, 16. – 18. listopada 2008. u Mostaru.

 1. Kisovar-Ivanda,Tamara, Museums and Schools as Learning Partners, izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu, 2nd Scientific research symposium: Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Hrvatska – 13-14. studenog, 2008.
6. Dogan, Yasin, Kisovar-Ivanda, Tamara, The Interconnection Between Contextual

Museum Learning Experiences Outside the Museum: a Comparative Study

Between Turkey and Croatia, izlaganje na konferenciji Education in Balkans

Today, Edirne, Turska, 1-3. listopada 2009.7. Kisovar-Ivanda,Tamara, Uloga didaktičkog strukturiranja muzejskih sadržaja u

stvaranju školskog kurikula. Magistra Iadertina 4(4),Zadar, 2009. Ur.: Bacalja, R.,

str. 69.- 83.

IME I PREZIME:

Slavica Vrsaljko, prof.

DATUM ROĐENJA:

05.08. 1979.

USTANOVA ZAPOSLENJA

Sveučilište u Zadru

ZVANJE:

Asistent

E-MAIL ADRESA:

slavicav@unizd.hr


OBRAZOVANJE (od-do)

2007


Doktorski studij kroatistike

2003-2007Poslijediplomski magistarski studij književnosti

1998-2003

Jednopredmetni studij kroatistike


ZADUŽENJA NA ODJELUP

S

V

Hrvatski jezik 1. – učiteljski studij

1.5
Norme hrvatskoga standardnog jezika – učiteljski studij

1.5
Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom

1.5
Hrvatski jezik 1. – predškolski studij

1.5
Hrvatski jezik 2. – predškolski studij

1.5

RADOVI KOJI DJELATNIKA KVALIFICIRAJU ZA IZVOĐENJE NASTAVE


 1. VRSALJKO, Slavica, Bibliografija zbornika radova visoke učiteljske škole u Zadru i zbornika Odjela za izobrazbu učitelja u odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru 2001. – 2005. // Magista Iadertina, god.2., sv.2., 2007, str.195-204. (koautor Katarina Ivon)

 1. VRSALJKO, Slavica, Elementi razgovornosti u djelima suvremenih hravtskih književnika .//Magistra Iadertina, god.3., sv.3., 2008., str. 117-130.

 1. VRSALJKO, Slavica Hrvatski jezik „po mjeri učenika” – suodnos planova i programa iz 1999. i 2005.//Zbornik radova s međunardnoga znanstveno-stručnog skupa Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja, Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, Zadar, 2011., str. 279-294. (koautor Katarina Ivon)

 1. VRSALJKO, Slavica, Poticanje kreativnosti u nastavi hrvatskoga jezika,.// Magistra Iadertina, god.3., sv.3., 2009., str. 145-157. (koautor Katarina Ivon)
 1. VRSALJKO, Slavica, Doprinos pedagoškog časopisa Zora (1884.-1889.) stručnog usavršavanja učitelja // Anali za povijest odgoja, Vol. 8., 2009., str. 93-113. (koautori Smiljana Zrilić i Katarina Ivon)

 1. VRSALJKO, Slavica, Pregled proučavanja u stilistici // Školski vjesnik, god.59. br.3. 2010. str.341-362.

 1. VRSALJKO, Slavica, Noviji pristupi u funkcionalnoj stilistici // Magistra Iadertina, Vol. 5 No. 5. god. 2010. str., 169-184.IME I PREZIME:

Donata Vidaković Samaržija, prof.

DATUM ROĐENJA:

09.04.1982.

USTANOVA ZAPOSLENJA

Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

ZVANJE:

Asistent

E-MAIL ADRESA:

dovidak@unizd.hr


OBRAZOVANJE (od-do)

2006-


poslijediplomski doktorski studij na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa usmjerenjem Kineziološke edukacije

(15. 12. 2010. obranila sinopsis doktorske disertacije pod naslovom „Povezanost prehrambenih navika i razine tjelesne aktivnosti sa sastavom tijela desetogodišnjaka“)2000-2005


Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

(06. 12. 2005. obranila diplomski rad pod naslovom „Primjena sadržaja sportske gimnastike u radu sa djecom predškolske dobi“ i stekla naziv profesor fizičkog odgoja1996-2000

Gimnazija „Juraj Baraković“ (prirodoslovno-matematički smjer)


ZADUŽENJA NA ODJELUP

S

V

Kineziološka kultura (3. Godina, 5. Semestar)


0

0

2

Kineziološka kultura (4. Godina, 7. Semestar)


0

0

2

Kineziološka kultura (5. Godina, 9. Semestar)


0

0

4

Sportska radionica I (6. Semestar)

1

0

1

Radionica stvaralaštva u pokretu (2. Semestar)

1

0

1


RADOVI KOJI DJELATNIKA KVALIFICIRAJU ZA IZVOĐENJE NASTAVE


 1. Vidaković Samaržija, D., Pavelić Karamatić, L., Samaržija D. (2011). Utjecaj morfoloških karakteristika na motoričke i funkcionalne sposobnosti učenica. U Findak V. (ur.) Zbornik radova 20. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Poreč, 21 do 25 lipnja 2011. str.263- 269

 1. Cetinić, J., Petrić, V. i Vidaković Samaržija, D. (2011.). Urbano ruralne razlike antropometrijskih obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te motoričkih dostignuća (skokovi, trčanja i bacanja) učenika rane školske dobi. U Findak, V. (ur.), Zbornik radova 20. Ljetne škole kineziologa, „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“ Poreč, 21 do 25 lipnja 2011.str.233- 238

 1. Cetinić, J., Vidaković Samaržija, D. (2011). Ples kao sredstvo izražavanja djece predškolske dobi. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Dijete i estetski izričaji“ , 13-14. svibnja, 2011.

 1. Pavelić Karamatić, L., Vidaković Samaržija, D., Karamatić A. (2011): Promjene motoričko funkcionalnih sposobnosti nakon primjene tromjesečnog sportsko rekreacijskog programa, u zborniku radova Međunarodne konferencije „Rekreacija za sve 2011“

 1. Cetinić, J. Vidaković Samaržija, D. (2010): Intrinzična motivacija i samoefikasnost srednjoškolaca na satovima tjelesne i zdravstvene kulture, Magistra Iadertina, str. 103- 114

 1. Vidaković Samaržija, D., Cetinić, J. (2009): Komparacija školskih sustava zemalja Europske unije sa Hrvatskom, u zborniku 18. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske "Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije" , str. 508-516

 1. Cetinić, J., Vidaković Samaržija, D. (2009): Organizacijski oblici rada kao sastavni dio kurikuluma tjelesne i zdravstvene kulture – komparacija zemalja Europske unije sa Hrvatskom, u zborniku 18. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske "Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije" str. 382- 389

 1. Cetinić, J., Vidaković Samaržija, D., Cetinić ,V. (2009): Fenomen biološke akceleracije i spolni domorfizam u prirastu visine i težine kod učenika srednje škole Blato i Vela Luka, Magistra Iadertina, str. 7-19

 1. Cetinić, J., Vidaković Samaržija, D. (2009): Motivacijski ciljevi kod djece koja su uključena u rad školske sportske sekcije, Međunarodna znastveno- stručna konferencija „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života 2009“, str. 279- 287

 1. Vidaković, D. Kostelić, D. (2008): Pilates kao sportsko- rekreacijski sadržaj u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištima; Međunarodna znastveno- stručna konferencija „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života 2008“, str.269- 279

 1. Kostelić, D. Vidaković, D. (2008): Analiza uspješnosti provođenja turističkih biciklističkih tura na području Srednje i Južne Dalmacije; Međunarodna znanstveno- stručna konferencija „Kineziološka rekreacija i kvaliteta života 2008“, str. 411- 419

 1. Kostelić, D. Vidaković, D. (2008): Specifične vježbe za razvoj eksplozivne snage tipa skočnosti i udarca za poboljšanje efikasnosti smeča u odbojci; 6. Međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša“, str. 211-215.

 1. Korica, P., Vidaković, D. (2007): Razvojne krivulje nekih motoričkih dostignuća u bacanju djece predškolske dobi, Magistra Iadertina, str.79- 90

 1. Vidaković, D. Korica, P. (2007): Struktura nekih motoričkih dostignuća i nekih morfoloških obilježja predškolske djece (trogodišnjaci);. U zborniku radova 16. Ljetne škole kineziologa RH "Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije"


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa