Sveučilište u zadru odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja Ulica dr. Franje Tuđmana 24iDownload 1.67 Mb.
bet8/16
Sana22.06.2017
Hajmi1.67 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Dramska radionica kao izborni kolegij ima zadatak upoznati studente s različitim oblicima dramskih igara i otkriti mogućnosti kako bi se dramske igre koristile u svakodnevnom radu s djecom. Nakon toga studenti se upoznaju sa svim sastavnicama scenskog izraza kako bi sami mogli sudjelovati u scenskoj igri i organizirati djecu pri uprizorenju scenskog iskaza.
 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, radionice, diskusija

 • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: projekt,kontinuirana provjera znanja, istraživanje

 • Literatura:


a) Obvezna: • Bunčić, K. – Ivković, Đ. – Janković, J. – Penava. A (2002.) Igrom do sebe, Alineja, Zagreb

 • Gruić, Iva (2002.) Prolaz u zamišljeni svijet, Procesna drama ili drama u nastajanju, Golden marketing, Zagreb

 • Ladika, Z. Čečuk, S. Dević, Đ. (1983.) Dramske igre, Savez društva Naša djeca


b)Dopunska


 • Škarić, Ivo (2000) Temelji suvremenog govorništva, Školska knjiga, Zagreb


NAZIV KOLEGIJA: BAŠTINA I PREDŠKOLSKO DIJETE

IME NOSITELJA KOLEGIJA: mr.sc. Marija Obad

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 3 / V

 • Status kolegija: izborni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Upoznati studente s temeljnim sadržajima baštine u predškolskoj dobi. Razvijati interes i pozitivan stav prema vrijednostima baštine.
Sadržaj:

Suvremeni predškolski kurikulum shvaćamo kao stvaranje svekolikih uvjeta za učenje u kojima će dijete otkrivati i dalje određivati dosege svoga razvoja, učiti o sebi, svojim mogućnostima i načinima usvajanja kao i o drugima i o svijetu u stalnoj interakciji s njim. Zavičaj određen prostorom i vremenom pruža brojne mogućnosti identifikacije, kreativnosti i stvaralaštva. Otkrivati zavičajne vrijednosti u kontekstu baštine znači omogućiti djeci spoznaju onoga što zovemo prošlost pretočenu u sadašnjost. • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, Internet.

 • Obveze studenata: pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, aktivno sudjelovanje u nastavi.

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: projekt, usmeni ispit (A,B,J), seminarski rad.

 • Literatura:
  1. Obvezna

    • Školska baština, Zbornik radova, (2000.), Ministarstvo prosvjete i športa, Rijeka.

    • Macan, T. (1999.), Povijest hrvatskog naroda, Školska knjiga, Zagreb.

    • Rendić Miočević, I. (2000.), Učenik – istražitelj prošlosti, Školska knjiga, Zagreb.

    • Grupa autora, (2000.), Hrvatska tradicijska kultura, Barbat, d.o.o., Zagreb.
 1. Dopunska

 • Nejašmić, I. (1999.), Osnove opće geografije, Educa, Zagreb.

 • Biluš, J. (i drugi autori), (1996.), Hrvatska za stolom – mirisi i okusi Hrvatske, Alfa, Zagreb

 • Mileusnić, Z., (1994.), Ljudi i masline, Etnografski muzej Varaždin, Varaždin.


NAZIV KOLEGIJA: KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

IME NOSITELJA KOLEGIJA: prof. dr.sc. Mira Klarin, mr.sc. Slavica Šimić-Šašić

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 3 / V

 • Status kolegija: izborni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Upoznati studente s elementima komunikacije i ovladavanje vještinama kompetentne komunikacije. Kolegij studentu pruža mogućnost stjecanja znanja koja će mu pomoći pri razumijevanju međuljudskih odnosa i uspostavu pozitivne međuljudske interakcije. Ovaj kolegij inspiriran je spoznajama iz područja socijalne psihologije, a zadatak mu je upoznati studente s prirodom međuljudskih odnosa, faktorima koji te odnose uvjetuju i svim onim fenomenima koje susrećemo u odnosu pojedinac-pojedinac i odnos-grupa. Također, zadatak kolegija je upoznati studente s konkretnim koracima u nenasilnom rješavanju sukoba među pojedincima odnosno pojedinca i skupine. Sadržaj kolegija je usmjereni ka upoznavanju studenata sa zakonitostima komunikacije unutar različitih socijalnih sredina (obitelj, vršnjaci, škola). Nadalje razvoj senzibilnosti za prepoznavanje znakova i korištenje istih u ostvarenju kompetentne komunikacije osobito je važan zadatak kojeg ovaj kolegij ima. Kolegij je podijeljen u dva dijela, modula:

Sadržaj:


Međuljudski odnosi (priroda međuljudskih odnosa - uzajamnost, razvojni aspekt, multidimenzionalnost, kompleksnost - , važnost socijalne percepcije u ostvarivanju međuljudskih odnosa, komponente međuljudskih odnosa – verbalna i neverbalna ekspresija, samootkrivanje, asertivnost, aktivno slušanje, empatija, agresivnost i prosocijalnost, pravila komunikacije); stavovi i važnost stavova za ponašanje (formiranje stava, komponente stava i njihova uloga u ponašanju, mehanizmi koji utječu na promjenu stava), stereotipi i predrasude (utjecaj stereotipa i predrasuda na međuljudsku interakciju, faktori formiranja stereotipa i predrasuda, promjena stereotipa i predrasuda)

 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, seminari, samostalno itraživanje, Internet,diskusija, konzultacije

 • Obveze studenata: pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, aktivno sudjelovanje u nastavi.

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad,istraživanje

 • Literatura:

  1. Obvezna

 • Pennington,D. (1997): Osnove socijalne psihologije, Jastrebarsko, Naklada Slap.

 • Ajduković,M. Pečnik, N. (1994): Nenasilno rješavanje sukoba, Alinea, Zagreb.


b) Dopunska


 • Duck, S. (1998): Human Relationships, Sage Publications, London (odabrana područja)

 • Hendrick, C., Hendrick, S.S. (2000): Close Relationships, Sage Publications, Inc. (odabrana područja)

 • Raboteg-Šarić,Z. (1995): Psihologija alturizma, Alinea, Zagreb

 • Hendrick, C., Hendrick, S.S. (2000): Close Relationships, Sage Publications, Inc.NAZIV KOLEGIJA: SURADNJA OBITELJI I DJEČJEG VRTIĆA

IME NOSITELJA KOLEGIJA: dr.sc. Diana Nenadić – Bilan,prof.visoke škole

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: III / V

 • Status kolegija: izborni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Upoznati studente s potrebom i temeljnim oblicima suradnje s roditeljima. Osposobiti studente za suradničke odnose. Usvojiti temeljna umijeća komunikacije s rodiuteljima.
Sadržaj:

Temeljna polazišta i značajke suradnje obitelji i dječjeg vrtića. Različito shvaćanje suradnje roditelja i profesionalaca. Senzibilizacija i priprema odgojitelja predškolske djece i roditelja za suradničke odnose. Roditelji kao aktivni čimbenici u procesu suradnje. Pretpostavke partnerstva između roditelja i odgojitelja. Razine kompetentnosti roditelja i odgojitelja. Stručno-pedagoška služba i ravnatelji u procesu suradnje. Poželjni oblici suradnje obitelji i dječjeg vrtića. Modeli suradnje roditelja i odgojitelja. Kutić za roditelje. Vrste roditeljskih sastanaka. Komunikacijski roditeljski sastanci. Radionice za roditelje i odgojitelje. Kućne posjete roditeljima i djeci. Aktivno sudjelovanje roditelja u realizaciji odgojno- obrazovne djelatnosti u dječjem vrtiću. Istraživanje prilagodbe djece u predškolskoj ustanovi. Planiranje, praćenje i vrednovanje procesa suradnje.

 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, radionice, diskusija, Internet.

 • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: istraživanje, pismeni i usmeni ispit

 • Literatura:
  1. Obvezna

   • Milanović, M. ( 1997 ) : Pomozimo im rasti, Ministarstvo prosvjete i športa RH, Zagreb ( odabrana poglavlja )

   • Glascoe, F.P. ( 2002 ) : Suradnja s roditeljima, Slap, Jastrebarsko (odabrana poglavlja)

   • Rosić, V., Zloković, J. (2004): Modeli suradnje obitelji i škole, Foma, Zagreb (odabrana područja)  1. Dopunska

    • Slunjski, E. ( 2003 ) : Devet lica suvremenog odgojitelja, Mali profesor , Zagreb
  1. Internet izvori    • http://www.ioe.ac.uk

    • http://www.eric.ed.govNAZIV KOLEGIJA: ETIKA I LJUDSKA PRAVA

IME NOSITELJA KOLEGIJA: mr.sc.Milena Radovan Burja

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: III / VI

 • Status kolegija: izborni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Cilj kolegija: kroz odabrane teme iz područja ljudskih prava i praktične etike pružiti uvid u temeljne spoznaje o vrijednostima i ljudskim pravima kao poticaj odgovornog osvještavanja i življenja demokratskih vrijednosti na svim područjima života

Zadaci kolegija: stjecanje znanja o ljudskim pravima i vrijednostima demokracije, njihova zaštita i zastupanje u interesu humanizacije međuljudskih odnosa, razvijanje pozitivnih stavova o vrijednosti života, poštivanju osobe i ljudskih prava, te primjena usvojenog u svakidašnjem životu


Sadržaj:

Filozofski uvod u etiku; Predmet etike. Pojam i izvor moralnosti; Pojam dobra. Djelovanje i sloboda; Sloboda i odgovornost. Osoba i ljudsko dostojanstvo. Filozofski i povijesni okviri ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ljudska prava i dostojanstvo osobe. Ljudsko dostojanstvo i pitanja slobode čovjeka i građanina. Pojam prava; prirodno pravo i zakonsko pravo. Socijalna pravda, temeljni pojmovi i problemi. Međunarodni dokumenti o ljudskim pravima. Prava i dužnosti; prava i odgovornosti. Pojam tolerancije; poznavanje drugih i poštivanje različitosti. Odgoj za demokratske vrijednosti; Odgoj za budućnost. Primjena etike na životna pitanja i probleme mladih. Promjene u shvaćanju odgojnih i obrazovnih vrijednosti danas; zahtjevi suvremenosti s obzirom na poštivanje ljudskih prava i demokratskih vrijednosti • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, radionice, diskusija, Internet.

 • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i/ili usmeni ispit,seminarski rad

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni i usmeni ispit

 • Literatura:

  1. Obvezna

    • Ivan Koprek (uredio) (1999): Ljudska prava; čovjekovo dostojanstvo, Zagreb

    • Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava (1999): Vlada RH, Zagreb

    • Renata Miljević-Riđički, D. Maleš, M. Rijavec (2001): Odgoj za razvoj, Zagreb

    • Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: zbirka međunarodnih i domaćih dokumenata /ur. V. Spajić-Vrkaš (2001): Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, Zagreb

b)Dopunska:


    • Miomir Matulović (1996): Ljudska prava: uvod u teoriju ljudskih prava, Zagreb

    • Ljudska prava za sve: obrazovanje za kulturu ljudskih prava (2001), autori O’Brien, E. Greene, D. McQuoid- Mason, prijevod Iva Kutle, Forum za slobodu odgoja, Zagreb

c) Internet:

 • www.unicef.org,www.hrea.org


NAZIV KOLEGIJA: LIKOVNA RADIONICA B

IME NOSITELJA KOLEGIJA: Josip Zanki, docent

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 2/III

 • Status kolegija: izborni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Formirati interes za likovno izražavanje. Razvijati kreativnost u području likovnog izražavanja. Osposobiti studente za kreativno likovvno istraživanje.

Sadržaj:
Temeljna znanja, sposobnosti i vještine, razvoj kreativnosti različitim likovnim postupcima u području slikanja, crtanja, modeliranja i građenja, keramike i različitih vrsta primjenjenog oblikovanja. Grafičke tehnike. Grafički dizajn, plakat, školski list ( grafički prijelom), čestitka, pozivnica, tekstilni i modni dizajn, medijska kultura, performans, scenografija, fotografija.
 • Načini izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe, konzultacije, radionice

 • Obveze studenata: usmeni ispit, praktični rad, seminar,esej

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: usmeni ispit, praktični ispit, kontinuirana provjera razvoja sposobnosti prosuđivanja, razmišljanja, promatranja, uspoređivanja i kreativnog djelovanja ( kritičke prosudbe suvremenog života kao i tradicionalnih vrijednosti ).

 • Literatura:

Literatura iz područja umjetnosti, znanosti o umjetnosti, sociologije umjetnosti, itd.( prema vlastitom izboru nastavnika i studenata).NAZIV KOLEGIJA: VIZUALNA PISMENOST I

IME NOSITELJA KOLEGIJA: Ivan Zelić, red.prof., Karmen Travirka Marčina, prof.

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 1 / II

 • Status kolegija: izborni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Upoznati studente s temeljnim sadržajima vizualne pismenosti. Razvijati estetski ukus kod studenata. Osposobiti studente za istraživanje u području vizualne pismenosti.
Sadržaj:
Umjetnost u knjigama za djecu.Elementi dizajna u slikovnicama. Umjetnički stilovi.Estetska svjesnost djeteta. Istraživanje estetskih i emocuionalnih kvaliteta putem umjetnosti. Strategije poticanja djece na razgovor o umjetnosti. Djetetove interpretacije. • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, radionice, diskusija, Internet.

 • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: istraživanje, pismeni i usmeni ispit

 • Literatura:
  1. Obvezna:
 • Peić, M. (1986), Pristup likovnom djelu, Zagreb: Školska knjiga

 • Tanay, E. R. (1990), Likovna kultura u razrednoj nastavi, Zagreb: Školska knjiga

 • Bodulić, V. (1982), Umjetnički i dječji crtež, Zagreb: Školska knjiga  1. Dopunska:
 • Abbs, P. ( 2003): Agains the Flow: Education, the Arts and the Postmodern Culture, Routledge Falmer, London.

 • Eisner, E.W. ( 1975): Educating Artistic Vision, The Macmillan Company, N.Y.

 • Goldberg,M.R., Phillips ( 1995): Arts as Education, Harvard Educational Review,Cambridge.


NAZIV KOLEGIJA: VIZUALNA PISMENOST II

IME NOSITELJA KOLEGIJA: Ivan Zelić, red.prof. Karmen Travirka Marčina, prof.

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 2 / III

 • Status kolegija: izborni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Upoznati studente s temeljnim sadržajima vizualne pismenosti. Razvijati estetski ukus kod studenata. Osposobiti studente za istraživanje u području vizualne pismenosti.
Sadržaj:

Jezik umjetnosti: uloga slika, simbola i vizualni odnosi. Muzeji i predškolske ustanove. Odgoj umjetničkog gledanja: mnogobrojni aspekti učenja. Organizacija ozračja za učenje : kreativnost, motivacija, estetsko iskustvo. Njegovanje senzibiliteta u umjetničkom odgoju.
 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, radionice, diskusija, Internet.

 • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: istraživanje, pismeni i usmeni ispit

 • Literatura:
  1. Obvezna:
 • Peić, M. (1986), Pristup likovnom djelu, Zagreb: Školska knjiga

 • Tanay, E. R. (1990), Likovna kultura u razrednoj nastavi, Zagreb: Školska knjiga

 • Bodulić, V. (1982), Umjetnički i dječji crtež, Zagreb: Školska knjiga  1. Dopunska:
 • Abbs, P. ( 2003): Agains the Flow: Education, the Arts and the Postmodern Culture, Routledge Falmer, London.

 • Eisner, E.W. ( 1975): Educating Artistic Vision, The Macmillan Company, N.Y.

 • Goldberg,M.R., Phillips ( 1995): Arts as Education, Harvard Educational Review,Cambridge.


NAZIV KOLEGIJA: OBITELJSKA PEDAGOGIJA I

IME NOSITELJA KOLEGIJA: doc. dr. sc.Smiljana Zrilić , VioletaValjan –Vukić, prof.

 • ODJEL: Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece

 • Godina/semestar: 2 / III

 • Status kolegija: izborni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:
Upoznati studente za razumijevanje složene i dinamične problematike obiteljskog odgoja.Upoznati studente s rezultatima istraživanja u području odgojnih znanosti u obiteljskoj pedagogiji.

Sadržaj:
Evolucija obitelji.Mijenjanje obitelji kroz povijest.Tradicionalna i suvremena obitelj.Funkcija i struktura obitelji.Različite teorijske koncepcije i pogledi na obitelj.Uloga obitelji u razvoju i odgoju djeteta.Uloga oca u odgoju i životu djece.Uloga majke u životu i odgoju djece.Metode u ispitivanju različitih struktura obitelji.Odnosi u obitelji.Komunikacija u obitelji.
 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, radionice, diskusija, Internet.

 • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: istraživanje, pismeni i usmeni ispit

 • Literatura:


a ) Obvezna:
- Rosić,V.,Zloković,J. : Prilozi obiteljskoj pedagogiji,Graftrade ,Rijeka ,2002.

- Maleš,D. : Afirmacija roditeljstva.U: Nacionalna obiteljska politika, Državni

zavod za zaštitu obitelji, Zagreb,2003. , str. 275 -302.
b ) Dopunska:
- Baboteg-Šarić,Z. ,Sakoman,S., Brajša-Žganec,A. : Stilovi roditeljskog odgoja,

slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih,Društveno istraživanje, 58-59,2002.

str.239-263.

- Buljan,G. : Odgajam li dobro svoje dijete ? , Ljevak, Zagreb, 2004.

- Biti roditelj, Državni zavod za zaštitu obitelji,materinstva i mladeži,Zagreb,2003.

NAZIV KOLEGIJA: OBITELJSKA PEDAGOGIJA II

IME NOSITELJA KOLEGIJA: doc.dr.sc. Smiljana Zrilić, Violeta Valjan-Vukić,prof.


 • ODJEL: Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece

 • Godina/semestar: 2/ IV

 • Status kolegija: izborni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:
Upoznati studente za razumijevanje složene i dinamične problematike obiteljskog odgoja.Upoznati studente s rezultatima istraživanja u području odgojnih znanosti u obiteljskoj pedagogiji.
Sadržaj:
Obitelji i djeca u riziku.Egzistencijalni problemi roditelja.Bolesti roditelja i izloženost stresu.Roditelji konzumenti alkohola i droge.Nasilje u obiteljiZlostavljanje i zapuštanje djece.Neprimjereno postupanje roditelja.Teškoće u prepoznavanju rizičnih obitelji.Interakcija između roditelja i okoline.Odgovornost za dijete.Roditelji i odgojitelji/učitelji.Neki aspekti zaštite obitelji u RH.Obitelj u suvremenom društvu. • Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa