«Milliy istiqlol Foyasi» fanining maqsad va vazifalari


Aholi turli qatlamlarini g‘oyaviy qurollantirish omillariDownload 0.71 Mb.
bet20/20
Sana11.01.2017
Hajmi0.71 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

2. Aholi turli qatlamlarini g‘oyaviy qurollantirish omillari,

yondashuvlar va ijtimoiy reklamalar

Fuqaro tarbiyasini tashkil etish. Ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniy «Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo - saodat - yo falokat masalasidir» deganlarida avvalo farzand tarbiyasini, avlod tarbiyasini, qolaversa millat tarbiyasini nazarda tutib aytgan edi.

Milliy istiqlol g‘oyasini o‘qitishdan ko‘zlangan asosiy maqsad - zamon talablariga mos insonni tarbiyalashdan iborat. Buning uchun fuqarolarda quyidagi sifatlarni shakllantirish, qadriyatlarni singdirish kerak:

1) Faol insonni tarbiyalashga e'tibor berish.

2) Shaxsning salohiyatini maksimal yuzaga chiqarish.

3) Har bir bola iqtidorini rivojlantirish.

4) Manfaatdorlikka ishontirish.

5) Muammolarni hal qilishga yo‘naltirish.

6) Shaxs ijodiy fikrlashini yuksaltirish.

7) Nazariy fikrlarga amaliy shakllar berish.

8) Bilimlarni harakatga aylantirish.

9) Pragmativ fikrlaydigan shaxsni tarbiyalash.

10) Mehnatga ishtiyoq uyg‘otish, tirishqoq va serg‘ayrat shaxsni tarbiyalash.

11) Shaxsni o‘z ustida qunt bilan ishlashga o‘rgatish.

12) O‘z ishonchini qaror toptirishdan manfaatdorlikka undash.

13) Milliy g‘ururi baland, mas'uliyatli, intizomli shaxsni rivojlantirish.

14) Kelajakka ishonch uyg‘otish.

15) Milliy istiqlol mafkurasini yurakka yaqin g‘oyalar orqali singdirish va h.k.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturida «Ma'naviy-axloqiy tarbiya va ma'rifiy ishlar»ga alohida e'tibor berilgan. Yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy madaniy-tarixiy an'analariga, urf-odatlari hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashki-liy, pedagogik shakl va vositalari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etiladi. Shaxsni tarbiyalash va uni har tomonlama kamol toptirishning ustuvorligi ta'minlanadi61. Umumiy hamda pedagogik madaniyatni oshirish maqsadida, mamlakat aholisi orasidagi ma'rifiy ishlar takomillashtirilib boriladi.

Milliy istiqlol g‘oyasini ommaga tushunarli tarzda yetkazish, qurollantirish, shakllantirish, to‘g‘ri idrok qilish malakasini hosil qilish uchun quyidagi omillarga e'tibor bermoq zarur:

1. Yoshlarga e'tiborni yanada kuchaytirish kerak. «Kuchli davlatdan - kuchli fuqarolik jamiyatiga o‘tish» g‘oyasi qat'iy tizim doirasida amalga oshishini taqozo etadi. Tarbiya muassasalari deb nomlanuvchi ko‘plab jamoat tashkilotlari xususan, «Kamolot», «Mahalla», «Oila» jamoatchilik markazi va boshqalar ta'lim muassasalaridan ajralib qolgan. Xamkorlik, hamjihat-likni ta'minlash kerak.

2. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi bo‘yicha o‘qitish texnologiyasi o‘zgartirilishi lozim.

3. Darsliklar, xususan mafkura tarbiyalovchi darsliklar (falsafa, tarix, sotsiologiya, dinshunoslik, siyosatshunoslik, «O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti», madaniyatshunoslik, psixologiya, pedagogika va boshqalar) talaba yoshlari qiziqtira olmayapti. Ba'zi darsliklarda qaytaruvlar ko‘p.

4. Ilg‘or ma'rifatchilar armiyasi kerak. Ular o‘sha qishloq o‘qituv-chisidan tortib, akademik va rahbarlardir. Ular tayyorgarlikdan o‘tgan bo‘lishi, maxsus mashg‘ulotlar yordamida metodik tayyorgarlikdan xabardor bo‘lishi, nima haqida, qanday gapirishligini bilishi lozim.

5. Aholi zich joylashgan hudud, mahallalar, ta'lim-tarbiya muassasa-larida e'tibor bilan ishlar tashkil etilsa, to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa, odamlar bir-biridan ta'sirlanib, sog‘lom, yangi fikrlarni qabul qilaveradi.

6. Odatlarning shakllanish muddati va bartaraf etish vositalariga, masalan, vahhobiylik, hizbut-tahrirlikka moyil odamlar to‘plangan joylar-ning odat, ko‘nikmalarini bilish.

7. Yangi odatlarning odamlar hayot sharoitlari va turmush darajasiga mosligi.

8. Yangi g‘oyalarning odamlar tabiati va ruhiyatiga mosligi62.
3. Ommaviy axborot vositalari, g‘oyaviy ta'sir ko‘rsatish texnologiyalari

asosidagi yondashuvlar hamda milliy - madaniy merosni o‘rganish

Ommaviy axborot vositalari va g‘oyaviy ta'sir ko‘rsatish mexanizmlari (OAV). OAV - eng asosiy, qudratli va ta'sirchan mafkura vositasidir. Ommaviy axborot vositalari - axborotni keng jamoatchilikka yetkazib beruvchi matbuot, radio, televidenie kabi vositalarga nisbatan ishlatuvchi tushuncha. Ommaviy axborot vositalarining jamiyat hayoti, fuqarolar faoliyatiga ta'siri nihoyatda kuchliligidan ularga nisbatan «to‘rtinchi hokimiyat» atamasi ham qo‘llanadi.

Ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantirish, milliy istiqlol mafkurasini xalqimiz, avvalo yosh avlod ongiga singdirishda alohida o‘rin tutadi. Ular Ma'naviy-ma'rifiy islohotlar jarayoni, bu boradagi muammolarni, jamiyat hayotining turli qirralarini tezkorlik bilan aks ettiradigan eng samarali vositadir. «To‘rtinchi hokimiyat» hisoblangan OAVlari turli xil fikrlar, rang-barang qarash va yondashuvlarga keng yo‘l ochib berishi, hayotimizda yuz berayotgan yangilanish va o‘zgarishlarga odamlarning ongli munosabatini uyg‘otishi, xolislik va haqqoniyat tamoyillariga tayanib faoliyat yuritishi lozim.

Ommaviy axborot vositalari faoliyatining plyuralizm tamoyili asosiga qurilishi demokratiyaning taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Ommaviy axborot vositalari orqali milliy istiqlol g‘oyasini singdirishning yana bir muhim jihati mavjud. Bu jihat - axborot terroriga, mafkuraviy tahdidlarga munosib javob berish, ma'naviy-mafkuraviy jihatdan xalqimizni tobe etishga intilishlarning payini kesish va O‘zbekiston fuqarolarida mafkuraviy immunitetni shakllantirish bilan bog‘liq. Ommaviy axborot vositalarining ta'sir kuchini ko‘rsatadigan shunday bir gap bor: «Har qanday puch g‘oya, uydirma haftasiga uch martadan to‘rt yil davomida takrorlansa - «haqiqat» tayyor bo‘ladi, odamlar unga chippa-chin ishonadilar».Aksiltarg‘ibot «g‘oyaga qarshi g‘oya bilan kurashish» tamoyiliga mos ravishda olib borilishi kerak. Bunda davlatimiz siyosatiga qarshi kuchlarning g‘oyaviy hujumlarini qaytarish talab etiladi. Xususan:

1) xorijiy xurnalistlarning hukumat siyosatini buzib talqin qiluv-chi chiqishlariga;

2) diniy aqidaparastlarning tanlagan yo‘limizga qarshi mafkuraviy qo‘poruvchilik harakatlariga;

3) rivojlangan davlatlarning o‘z mafkurasi hukmronligini o‘rnatish yo‘lidagi urinishlariga;

4) axborot xilma-xilligi sharoitidagi informatsion tajovuzlarga;

5) odamlar ongida saqlanib qolgan kommunistik mafkuraning asorat-lariga qarshi faol kurashish zarur.

Aksiltarg‘ibotni tashkil etishda tezkorlik, qat'iyatlilik, hujum-korlik, murosasizlik talab qilinadi. Bu borada tayyorlangan materiallar dalillar bilan isbotlangan, haqqoniy, ommabop va barcha uchun tushunarli bo‘lishi shart.

Aksiltarg‘ibot salbiy ta'sirning oldini oluvchi va fosh etuvchi shakllarda amalga oshiriladi. Oldini oluvchi yo‘nalish asosan tarbiyaviy xarakterga ega bo‘ladi. Bunda:

1) fuqarolarning pozitsiyalarini shakllantirishda g‘oyaviy raqiblar-dan o‘zib ketish;

2) insonlarni begona g‘oyalarning noto‘g‘riligini fosh etishga va ularning dalillarini rad etishga o‘rgatish;

3) pinhona ko‘rinishdagi mafkuraviy tazyiqlarga nisbatan xushyor-likni oshirish;

4) yot mafkuraviy ta'sirlarga qarshi immunitetni shakllantirish asosiy maqsad qilib qo‘yiladi.Aksiltarg‘ibotning fosh etuvchi yo‘nalishida:

1) g‘oyaviy dushmanlar tomonidan e'lon qilingan fikrlar va baho-larni rad etish;

2) «mafkuraviy urush» olib borayotgan taraf tashviqotining mohiya-tini ochib berish;

3) mafkuraviy tazyiq ko‘rsatuvchi guruh yetakchilarini obro‘sizlan-tirish;

4) raqiblarning ruhini susaytirish orqali ularning harakatlarini kuchsizlantirish asosiy maqsad qilib qo‘yiladi.
4. Mafkuraviy tarbiya ishini samarali tashkil etish imkoniyatlari

hamda haqiqat mezoni asosida baholash tamoyillari

Milliy mafkuramizni hayotga tez va keng yoyish uchun, dastavval uning mohiyatini chuqur o‘rganish, maqsadlari, asosiy yo‘nalishlari, o‘ziga xos xususiyatlarini bilib, o‘zlashtirib olish, xalq o‘rtasida keng targ‘ib-tashviq etish, turli vosita va shakllardan foydalanish talab etiladi.

Mafkura targ‘ibotida yangi texnologiyalarni qo‘llashda jahonning bir qator davlatlarida to‘plangan ilg‘or tajribalardan foydalanish mumkin. Xususan, jahonda keng tarqalgan «to‘rt qadamli» universal modeldan maf-kura targ‘ibotida foydalansa bo‘ladi. Uning asosiy jihatlari quyidagicha:

1-qadam: Muammoning qo‘yilishi. Mafkura targ‘ibotida singdiri-lishi zarur bo‘lgan g‘oyalar belgilab olinadi.

2-qadam: Rejalashtirish va dasturlashtirish. Bu bosqich uzoq muddatga mo‘ljallangan kommunikativ (muloqot) vazifalar strategiyasini ishlab chiqishni nazarda tutadi.

3-qadam: Muloqotga kirishish. Milliy istiqlol mafkurasi targ‘i-botini samarali tashkil etish uchun asosiy kommunikativ vazifalar rejalashtirilgan va aniq maqsadlar sari yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim. Uchinchi bosqich o‘z ichiga quyidagi elementlarni qamrab oladi: harakat strategiyasi, kommunikativ strategiya dasturni amalga oshirish rejasi.

4-qadam: yakuniy xulosalar yasash. Yakuniy xulosalar yasash ikki yo‘nalishda: baholash mezonini ishlab chiqish va qayta aloqa kanalidan olingan ma'lumotlarni o‘rganish shaklida amalga oshiriladi. Baholash mezonini ishlab chiqishda kishilarga singdirilgan g‘oya ularga qay darajada ta'sir etganligini aniqlashning ob'ektiv mezonlari belgilansa, qayta aloqa kanalidan olingan materiallarni o‘rganishda berilgan axborotlar soni, unga nisbatan javob reaksiyasi singdirilgan g‘oya natijasida kishilar o‘z harakatlarini qay daraja o‘zgartirganliklari tahlil qilinadi, ularning mafkuraviy ta'sirga javob reaksiyasi o‘rganiladi.

Milliy istiqlol mafkurasini singdirishda yangi texnologiyalardan foydalanish auditoriyani segmentlashni (turkumlarga ajratishni) taqozo etadi. Auditoriyani segmentlash quyidagi omillar asosida amalga oshiriladi:1) Geografik makonga ko‘ra. Kishilarning yashash joyi, mintaqada joylashgan o‘rni bir-biridan farq qilishi tufayli milliy istiqlol g‘oyasini singdirishda ularning yashash joyiga e'tiborni qaratish lozim. Masalan, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari aholisining qarashlari, urf-odatlari Toshkent shahri yoki Qoraqalpog‘iston Respublikasi aholisining qarashlari va urf-odatlaridan ancha farq qiladi.

2) Demografik omilga ko‘ra. Kishilarning yoshi, jinsi, oilaviy ahvoli bir-biridan farq qilgani bois ularning qarashlarida va qadriyat-larida ham muayyan tafovutlarni uchratish mumkin.

3) Psixologik omilga ko‘ra. Kishilarning ruhiy holati ancha o‘zgaruvchan bo‘lsa-da, bu omil mafkura targ‘ibotida katta ahamiyat kasb etadi.

4) Ijtimoiy maqomiga ko‘ra. Kishilarning jamiyatda tutgan ijtimoiy maqomi ularning axborotni qay darajada qabul qilishlariga, bu axborotga qanday munosabat bildirishlariga sezilarli ta'sir ko‘rsatadi.

5) Obro‘-e'tiboriga ko‘ra. Targ‘ibotda yangi texnologiyalarni qo‘llash-da fikr yetakchilaridan foydalanish axborot yetkazishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Shu bois kishilarga ta'sir ko‘rsatishda ularning obro‘-e'tiborli kishilarga bo‘lgan ishonchidan mohirona foydala-nish talab qilinadi.

6) A'zolikka ko‘ra. Kishilar u yoki bu partiyaning, jamoat birlash-masining a'zosi ekanligi mafkura targ‘ibotida qo‘l keluvchi omil sanaladi. Odatda, bitta guruhga mansub kishilarning qarashlarida umumiylik, o‘xshashlik bo‘ladi. Bu esa mafkura targ‘ibotini bir qadar yengillashtirishga xizmat qiladi.

7) Qararlar qabul qilishdagi ishtirokiga ko‘ra. Kishilarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi ishtiroklari va faolliklari ularning axborotni qabul qilishlariga ta'sir ko‘rsatgani bois bu omil milliy istiqlol g‘oyasi targ‘ibotida hisobga olinishi lozim.

Milliy istiqlol g‘oyasi targ‘ibotida auditoriyani segmentlash, kishi-larni alohida guruhlarga bo‘lib ta'sir ko‘rsatish katta ahamiyat kasb etadi.

Milliy istiqlol g‘oya va milliy mafkura milliy va umuminsoniy g‘oyalarning yaxlit tizimi sifatida xalqimizni g‘oyaviy jihatdan mushtarak maqsad yo‘lida birlashtiruvchi kuch bo‘lib quyidagi vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Demak, mafkuraviy monitoring tufayli:

1. O‘zligimizni anglash, milliy, diniy, ma'naviy qadriyatlarimizni joyiga qo‘yib, ularni yangi sifat bosqichiga ko‘tarib, ta'sirchanligini oshiradi.

2. Milliy maqsadlarimizni hozirgi zamon umumbashariy talablar bilan uyg‘unlashtiradi.

3. Islom dini iymon, e'tiqod, axloq va ma'rifat aqidasi ekanligidan kelib chiqib, «Olloh qalbimizda, yuragimizda» tamoyiliga safarbar etadi.

4. Milliy g‘oya va e'tiqodimiz dushmanlariga qarshi mafkuraviy kurashish, fuqaroda Vatan tuyg‘usi - «Men O‘zbekistonlikman» degan iftixor tushunchasini shakllantiradi.

5. Jismoniy sog‘lom, zamonaviy tafakkurga ega bo‘lgan avlodni tarbiyalaydi.

6. Milliy qadriyatlarimizni, urf-odat, an'analarimiz mohiyatini oshirib, millatlararo totuvlik, hamjihatlik va siyosiy-g‘oyaviy barqarorlikni ta'minlaydi.

Umuman, mafkuraviy tarbiya ishlari samaradorligini baholash mezon-lari ko‘pincha milliy istiqlol g‘oya va milliy mafkuraning tarbiyaviy tamoyillariga bog‘liq bo‘ladi. Bu tamoyillarga quyidagi jarayonlarni kiritish mumkin:

1) Tushuntirishda va bayon etishda oddiylik va lo‘ndalik mavzuni yanada oydinlashtiradi.

2) Talab va taklifni doimiy nazorat ostiga olish.

3) Ongga ta'sir etishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish.

4) Ziyolilar mavqyeini oshirish.

5) Turli bilimlarga ega bo‘lgan ishtiyoqni qo‘llab-quvvatlash.

6) Ommaviy axborot vositalarida xalq ruhiyatiga yaqinlashtirilgan yangi mafkuraviy materiallarni ko‘paytirish, doimiy «aks ta'sir» tamoyi-liga amal qilish. («Ta'lim va tarbiya» jurnali. 2000. № 1-2, 40-bet).

Xulosa shuki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 25 avgustdagi «Milliy g‘oya targ‘iboti va ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish to‘g‘risida»gi qarorida ta'kidlanganidek, Vatanimiz mustaqilligining ma'naviy asoslarini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimizni asrab-avaylash, xalqimiz, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga ona yurtga muhabbat, istiqlol g‘oyalariga sadoqat tuyg‘ularini chuqur singdirish masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.
Tayanch iboralar

Targ‘ibot - insonni biror harakatga rag‘batlantirish, «inson qalbining sozlovchilari». Tashviqot - kishida biror narsaga shavq uyg‘otishga yo‘naltirish. Avtoritar tarbiya - diktaturaviy tarbiya. Noan'anaviy usul - an'anaviy usulning teskarisi bo‘lib, unda «aqliy hujum», «bahs - munozara», intervyu, interfaol va h.k. dan foydalanish. Komil inson - ongi yuksak, jismoniy baquvvat, bilimli, ma'rifatli, mustaqil fikrga ega bo‘lgan inson. Kommunikativ - muloqot. Ommaviy axborot vositalari - eng asosiy, qudratli va ta'sirchan mafkura vositasi. Sigmantlash - turkumlash. Monitoring - inglizcha so‘z bo‘lib, tekshirib turish, nazorat va h.k.
Muhokama uchun savollar

1. Milliy istiqlol g‘oyasini inson ongi va qalbiga singdirishning qanday usullarini bilasiz?

2. Komil shaxs ma'naviyatini shakllantirishning qanday omillari mavjud?

3. Milliy istiqlol g‘oyasini inson qalbi va ongiga singdirishning qanday yo‘llarini bilasiz?

4. Milliy istiqlol g‘oyasi mafkurasini targ‘ibot-tashviqot etishning qanday tashkiliy tamoyillari mavjud?

5. Milliy istiqlol g‘oyasini yoshlar ongiga singdirishning noan'anaviy usullari haqida nima bilasiz?

6. Milliy istiqlol g‘oyasini yoshlar ongiga singdirishning asosiy sohalari va yo‘nalishlarini tushuntirib bering?

7. Komil inson fazilatlarini sanab o‘ting?8. Ommaviy axborot vositalari va g‘oyaviy ta'sir ko‘rsatish mexanizmlari haqida tushuncha bering?


1 Њзбекистон Республикаси Президентининг «Миллий истиљлол іояси: асосий тушунча ва тамойиллар» фани бњйича таълим дастурларини яратиш ва республика таълим тизимига жорий этиш тњірисида»ги Фармойиши. «Маърифат» газетаси. 2001 йил 20 январь.

2 Эргашев И. ва бошљ. Миллий истиљлол іояси: Њзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босљичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 8-11-бетлар.

3 Каримов И.А. Бизнинг бош маљсадимиз - жамиятни демократиялаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоµ этишдир. -Т.: «Њзбекистон», 2005. 34-бет.

4 Эргашев И. ва бошљ. Миллий истиљлол іояси: Њзбекистон Республикаси Олий ва њрта махсус таълим бакалавриат босљичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 35-бет.

5 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон µаёт - пировард маљсадимиз. Т.8. -Т.: «Њзбекистон», 2000. 490-бет.

6 Тохир Карим. Муљаддас «Авесто» изидан. -Т.: «Чњлпон», 2000. 176-бет.

7 Жњраев У., Сайджонов Й. Дунё динлари тарихи. -Т.: «Шарљ», 1998. 77-бет.

8 Тохир Карим. Миллий тафаккур тараљљиётидан. Т.: «Чњлпон», 2003. 129-бет.

9 Эргашев И. ва бошљ. Миллий истиљлол іояси: Њзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босљичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 65-бет.

10 Каримов И.А. Империя даврида бизни иккинчи даражали одамлар деб µисоблашар эди. -Т.: «Њзбекистон», 2005. 29-бет.

11 Эргашев И. ва бошљ. Миллий истиљлол іояси: Њзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босљичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 78-бет.

12 Каримов И.А. Биз келажагимизни њз љњлимиз билан љурамиз. Т.7. -Т.: «Њзбекистон», 1999. 89-бет.

13 «Мулољот» журнали. 2000. №6. 7-бет.

14 Каримов И.А. Њзбекистон XXI асрга интилмољда. Т.: «Њзбекистон», 1999. 19-бет.

1511 Каримов И.А. Хавфсизлик ва барљарор тараљљиёт йњлида. Т.: 6. - Т.: «Њзбекистон», 1998, 240-241 - бетлар.

1611 Каримов И.А. Империя даврида бизни иккинчи даражали одамлар, деб µисоблашар эди. - Т.: «Њзбекистон», 2005. - 64 б.

1711 Узољов Ґ. Пантуркизм - большевизмнинг ашаддий душмани. «Халљ таълими». 1998, №3, 57-62- бетлар.

18 Каримов И.А. Њзбек халљи µеч љачон, µеч кимга љарам бњлмайди. -Т.: Њзбекистон, 2005. 53-бет.

19 Эргашев И. ва бошљ. Миллий истиљлол іояси: Њзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босљичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 87-бет.

2011 Ирисов Б. Дин, аљидапарастлик ва таµдид. Тошкент: «Маънавият», 2000, 4,7-8- бетлар.

21 Эргашев И. ва бошљ. Миллий истиљлол іояси: Њзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босљичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 92-93-бетлар.

22 Фалсафа: љомусий луіат. -Т.: Шарљ, 2004. 160-бет.

23 Эргашев И. ва бошљ. Миллий истиљлол іояси: Њзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босљичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 95-бет.

2411 Саидолимов С.Т. Марказий Осиёда хавфсизликни таъминлашнинг айрим жиµатлари. «Халљаро муноса-батлар» журнали, 2004, № 1, 20-22 б.

25 Эргашев И. ва бошљ. Миллий истиљлол іояси: Њзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босљичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 106-113-бет.

2611 Њзбекистон: 13 йил мустаљил тараљљиёт йњлида. - Т.: «Њљитувчи», 2004. 8-б.).

27 Каримов И.А. Њзбек халљи µеч љачон, µеч кимга љарам бњлмайди. -Т.: Њзбекистон, 2005. -160 бет.

28 Каримов И.А. Хавфсизлик ва барљарор тараљљиёт йњлида. Т.6. Т.: «Њзбекистон», 1998. 181-бет.

29 Каримов И.А. Ватан саждагоµ каби муљаддасдир. Т.3. Т.: «Њзбекистон», 1996, 296-бет.

3022 Назаров К., Очилдиев А. Миллий истиљлол іояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. -Т.: «Янги аср авлоди», 2002, 13-14- бетлар.

31 Назаров Й. , Рњзиназаров Ш. Мустаљиллик µуљуљ демакдир. - Т.: «Њзбекистон», 1998, 14-б.

32 «Марказий Осиё маданияти» газетаси. 2000 йил 22-28 сентябрь.

33 Каримов И.А. Хавфсизлик ва барљарор тараљљиёт йњлида. Т.6. Т.: «Њзбекистон», 1998, 25-бет.

34 Каримов И.А. Биз келажагимизни њз љњлимиз билан љурамиз. Т.7. Т.: «Њзбекистон», 1999, 382-бет.

35 Каримов И.А. Њзбек халљи µеч љачон, µеч кимга љарам бњлмайди. -Т.: Њзбекистон, 2005. 53-бет.

36 Назаров Љ., Очилдиев А. Миллий истиљлол іояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. -Т.: Янги аср авлоди, 2002. 113-114-бетлар.

37 Каримов И.А. Бизнинг бош маљсадимиз - жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоµ этишдир. -Т.: Њзбекистон, 2005. 24-бет.

38 Каримов И.А. Њзбек халљи µеч љачон, µеч кимга љарам бњлмайди. -Т.: Њзбекистон, 2005. 35-36-бетлар.

39 Эргашев И. ва бошљ. Миллий истиљлол іояси: Њзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босљичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 116-117-бет.

4011 Каримов И.А. Бизнинг бош маљсадимиз - жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модерни-зация ва ислоµ этишдир. - Т.: «Њзбекистон», 2005, 34-бет.

41 Назаров Љ., Очилдиев А. Миллий истиљлол іояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. -Т.: Янги аср авлоди, 2002. 106-109-бетлар.

42 Эргашев И. ва бошљ. Миллий истиљлол іояси: Њзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босљичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 120-130-бет.

4311 Љурбонов Ш., Сайтхалилов Э. Миллий истиљлол іоясини шакллантиришда ташкилий - услубий ёндашувлар. - Т.: «Академия», 2002, 2005-210 - бетлар

44 Сухомлинский В.А. Тарбия µаљида. Т.: «Ёш гвардия», 1997. 101-бет.

45 Эргашев И. ва бошљ. Миллий истиљлол іояси: Њзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босљичи учун дарслик. -Т.: Академия, 2005. 131-142-бет.

4611 Каримов И.А. Њзбекистон ХХ1 асрга интилмољда. 16 - б.

4722 Холбеков А.Ж., Матибоев Т.Б. Ижтимоий адолат ва демократия: барљарор тараљљиёт йњлида. -Т.: «Янги аср авлоди», 2004, 101 - 105 - б.

4822 Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси: Ўзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босқичи учун дарслик. –Т.: Академия, 2005, 225-бет.

4933 Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993, 18–бет.

5011 Каримов И.А. Бизнинг бош мақсадимиз – жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. –Т.: «Ўзбекистон», 2005, 39-40 – бетлар.

5111 Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси: Ўзбекистон Республикаси Олий таълим бакалавриат босқичи учун дарслик. – Т.: Академия, 2005, 243 – бет.

52 Каримов И.А. Ўзбек халқи ҳеч қачон, ҳеч кимга қарам бўлмайди. -Т.: Ўзбекистон, 2005, 54-бет.

53 Каримов И.А. Империя даврида бизни иккинчи даражали одамлар, деб ҳисоблашар эди. -Т.: Ўзбекистон, 2005. 16-бет.

5411 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2003.

55 Каримов И.А. Бизнинг бош мақсадимиз - жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир. -Т.: Ўзбекистон, 2005. 64-65-бетлар.

5611 Назаров Қ., Очилдиев А. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. – Т.: Янги аср авлоди, 2002, 36-37- бетлар.

5711 Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. -Т.6. -Т.: Ўзбекистон, 1998, 54–бет.

58 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августдаги «Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида»ги қароридан.

5911 Назаров Қ., Очилдиев А. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунчалар, тамойиллар ва атамалар. – Т.: «Янги аср авлоди», 2002, 51-бет.

6022 Каримова В.М. Ёшларни миллий ғояни ва миллий мафкурани шакллантириш омиллари ва шартлари. Таълим ва тарбия. 2000, № 1-2, 40 – бет.

61 Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. –Т.: «Шарқ», 1997, 55- бет.

6211 Каримова В.М. Ёшларда миллий ғоя ва миллий мафкурани шакллантириш омиллари ва шартлари. «Таълим ва тарбия». 2000, № 1-2, 39 – бет.


Katalog: uum2 -> Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Milliy%20g'oya -> Умумий%20қисм
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Dunyoviy va diniy madaniyat
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Mavz Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usullari. Ijtimoiy – iqtisodiy extiyojlar
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Iqtisodiyot nazariyaSI
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 6- bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va uning tuzilishi. Mavzu
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> O’zbekiston tarixi
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Ishlab chiqarish qanday yirik 2 bo‘linmaga bo‘linadi
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Mavzu: Amir Temur va uning axloqiy o'gitlari. Reja: Amir Temur yirik davlat arbobi va yuksak ma'naviyat egasi. «Temur tuzuklari»
Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Toshkent tibbiyot akademiyasi soliqlar va soliqqa tortish
Умумий%20қисм -> Milliy g‘oya fanining predmeti, maqsadi va vazifalari
Milliy%20g'oya -> Toshkent tibbiyot akademiyasi ijtimoiy fanlar kafedrasi «tasdiqlayman»

Download 0.71 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat