Assistents: Alcalde presidentDownload 0,82 Mb.
bet1/7
Sana23.06.2017
Hajmi0,82 Mb.
#13043
  1   2   3   4   5   6   7
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

ACTA NÚM. 4/13

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DEL DIA 09 DE MAIG DE 2013


ASSISTENTS:

Alcalde - president


Sr. Albert Miralda Sellarès
Regidors/es

Sr. Jordi Escudé Mampel

Sra. Lidia Iglesias Rams

Sr. Manuel Garcia Soriano

Sra. Maria Pilar Parera Bascompte

Sr. Josep Junyent Ros

Sr. Josep Pons Comellas

Sra. Anna Maria Llobet Solé

Sra. Èlia Badia Casas

Sr. José Carlos Bécares Fernández

Sr. Jorge Gordillo Pizarro

Secretària Interventora interina


Sra. Mireia Serra Ferré


Hora d’inici: 20.00 hores.


Hora de finalització: 01:00 hores.
A la sala de Plens de la Corporació situada a l'Edifici de Serveis municipals de la vila de Sant Salvador de Guardiola, essent les 20.00 hores del dia 9 de maig de 2013, es reuneixen, sota la presidència del Sr. Alcalde en Albert Miralda i Sellarès, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació, els Regidors esmentats.

Declarada oberta la sessió pel Sr. Alcalde president, es passa a tractar els següents punts inclosos en el següent:ORDRE DEL DIA


 1. Proposta d’aprovació, si escau, de les actes de les sessions plenàries anteriors: Extraordinària nº 02 de 19 de febrer de 2013, i ordinària nº 03 de 14 de març de 2013.
 1. Donació de compte de les Resolucions d’Alcaldia adoptades des de l’anterior sessió ordinària, decrets núms. 64/13 a 106/13 ambdós inclosos, i de la regidoria delegada de territori, decrets núms. 04/13 a 08/13 ambdós inclosos.
 1. Donació de compte de les actes de la Junta de Govern núm 05/13, 06/13, i 07/13.
 1. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola de l’exercici 2012.
 1. Donar compte dels informes de seguiment del pla d’Ajust, exercici 2012 i primer trimestre 2013.
 1. Informe al Ple de l’informe emès per l’interventor municipal sobre el compliment dels terminis de pagament de les operacions comercials afectades per la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 1. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia 76/13 de 19 de març, pel qual es va acordar desistir del procediment iniciat respecte a l’antic catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. 1. Proposta de ratificació de l’acord d’aprovació del conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona, aquest Ajuntament i l’ADF de Sant Salvador de Guardiola per a la participació al pla d’informació i vigilància contra incendis forestals 2013, adoptat per Decret d’Alcaldia 90/13.
 1. Proposta d’aprovació del conveni d’adhesió a la central de contractació del Consell Comarcal del Bages.
 1. Proposta d’acord d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i l’empresa Aigües de Manresa S.A. per a la realització de les obres “Millora en el sistema pel pas d’aforaments a comptadors a la urbanització de Ca l’Esteve a Sant Salvador de Guardiola.
 1. Proposta de baixa com a membre de la Federació de municipis de Catalunya.
 1. Proposta d’acord de designació del membre d’aquest Ajuntament en la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.

 2. Proposta d’aprovació de l’acta corresponent a les operacions de delimitació entre el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola i el del municipi de Castellfollit del Boix.
 1. Proposta d’aprovació de l’acta corresponent a les operacions de delimitació entre el terme municipal de Sant Salvador de Guardiola i el del municipi de Rajadell.
 1. Acord per l’adhesió al sistema de contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades).
 1. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la recollida de residus al municipi
 1. Acord aprovació inicial POUM
 1. Proposicions i mocions.
  1. Moció primera, presentada pel grup polític municipal de Convergència i Unió sobre l’exercici de la sobirania fiscal.

  2. Moció segona, presentada pel grup polític municipal CUP Guardiola, per demanar la cel·lebració dels plens mensualment.

  3. Moció tercera, presentada pel grup polític municipal CUP Guardiola, per la transparència dels comptes públics a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola.
 1. Precs i preguntes.
  1. Pregunta primera, presentada pel grup polític municipal CUP Guardiola, referent al detall de la partida pressupostària de festes populars i al detall dels projectes i actuacions que es duran a terme en les àrees de cultura i joventut.


1. PROPOSTA D’APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS: EXTRAORDINÀRIA Nº 2 DE 19 DE FEBRER DE 2013 I ORDINÀRIA Nº 3 DE 14 DE MARÇ DE 2013.
Es presenten a aprovació les actes de les sessions del Ple de la Corporació següents: Extraordinària nº 2 de 19 de febrer de 2013 i ordinària nº 3 de 14 de març de 2013.

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA Nº 2 DE 19 DE FEBRER DE 2013
Sra. Badia: En el punt nº 1 no consta que la CUP hi va votar a favor i crec que hauria de constar. Demanem si fos possible enviar les actes i els decrets en paper. La connexió a Internet és molt lenta i triguem molt a descarregar els documents. Si s’envia la documentació amb més temps, la podrem imprimir nosaltres, però si no amb només dos dies és molt just.
VOTACIONS:

Vots a favor: 11 (GPC 5, UMdC 1, CIU 2, CUP 1, PSC 1 EPM 1)

Vots en contra:

Abstencions:

ACTA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA Nº 3 DE 14 DE MARÇ DE 2013
INTERVENCIONS:
Sr. Junyent: Amb 72 hores, una ordre del dia tan extensa és molt difícil de llegir-ho tot. Tenim dificultats per mirar-nos els temes amb tant poc temps. No tenim res a dir de l’acta.
Sra. Llobet: Tinc un petit comentari sobre l’acta nº 3, en el punt nº 18 de precs i preguntes pàgina 95, a la contestació del Sr. Junyent diu que la meva resposta posa que era de 2,15 € i desprès es va apujar, el correcte és que la taxa era de 0,50 i es va apujar a 2,15 €.
Sr. Bécares: Fa el comentari sobre el decret 9/13 es va resumir molt. Demana que figuri tota la transcripció de la seva intervenció a l’acta. S’incorpora la transcripció sencera a l’acta anterior.

Sobre la moció 17.2 demanava la comunicació de l’acord a diferents entitats en el tema de les hipoteques, i no sabem si es va fer o no. Seria convenient que es fés.


Sr. Alcalde: En les intervencions, els temes personals no són objecte de debat.
Sr. Bécares: Demana que s’inclogui i que figuri a l’acta.

VOTACIONS:

Vots a favor: 11 (GPC 5, UMdC 1, CIU 2, CUP 1, PSC 1, EPM 1)

Vots en contra:

Abstencions
2. DONACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA ADOPTADES DES DE L’ANTERIOR SESSIÓ ORDINÀRIA, DECRETS NÚMS. 64/13 A 106/13 AMBDÓS INCLOSOS, I DE LA REGIDORIA DELEGADA DE TERRITORI, DECRETS NÚMS. 04/13 A 08/13 AMBDÓS INCLOSOS.
Seguidament i tal i com es preveu en els articles 22.2 a) de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 i 50.2 a) de la Llei Municipal de Catalunya, 8/87, es dona compte dels decrets dictats fins a la data; els regidors es donen per assabentats de les resolucions d’Alcaldia, adoptades des de la darrera sessió ordinària, decrets núm 64/13 a 106/13 ambdós inclosos; i de la regidoria delegada de territori, decrets núm 04/13 a 08/13 ambdós inclosos.


64/13

04/03/2013

Arxiu expd. disciplina urbanística Juan Quintero, El Pinyot vell, núm. 8 (Expd. 03/12)

65/13

06/03/2013

Sol·licitud subvenció DIBA elaboració inventari.

66/13

06/03/2013

Traspàs del nínxol 335 bloc B 4t. pis

67/13

07/03/2013

Traspàs del nínxol 21 sector A 1r. pis

68/13

08/03/2013

Cessió d’ús material i local a la CUP

69/13

11/03/2013

Convocatòria Ple extraordinari 3/13 de 14 de març de 2013

70/13

11/03/2013

Convocatòria Junta de Govern Local 5/13 de 14 de març de 2013

71/13

13/03/2013

Nomenament Secretària-Interventora Interina.

72/13

13/03/2013

Serveis essencials per l’Ajuntament.

73/13

14/03/2013

Renovació contracte conductor Centre de dia.

74/13

14/03/2013

Ampliació Jornada netejadora substitució L. Barrosso.

75/13

19/03/2013

Contractació O. Mudarra substitució conductor Centre de Dia.

76/13

19/03/2013

Desistiment del procediment de l’antic catàleg de masies i cases rurals aprovat amb prescripcions per la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 30/09/2008. (Expt. 2008/031200/N).

77/13

21/03/2013

Atorgar llicència divisió horitzontal a Forbon Distribució de Carburant, S.L.

78/13

21/03/2013

Anul·lat

79/13

21/03/2013

Ordre execució nau carrer Afores s/n (Expt. 01/13)

80/13

22/03/2013

Autorització B.E. Bike Catalunya per la celebració de “La Volcat” el dia 29 de març de 10 a 12 per camis del terme municipal.

81/13

25/03/2013

Aprovació liquidació ajuntament

82/13

25/03/2013

Incorporació romanents 2012

83/13

28/03/2013

Convocatòria Junta de Govern Local 6/13 de 4 d’abril de 2013

84/13

28/03/2013

Aprovació despeses de desplaçament i hores extres

85/13

28/03/2013

Aprovació despeses caixa efectiu 1er Trimestre.

86/13

28/03/2013

Aprovació relació factures O/2013/2

87/13

05/04/2013

Cessió d’ús local a particular


88/07

10/04/2013

Incoació Expedient disciplina urbanística Sr. Xavier Velasco, carrer Josep Pesarrodona, núm. 39 (Expt. 01/13)

89/13

10/04/2013

Incoació Expedient disciplina urbanística Sr. Jaume Cos, Cal Pasqual (Expt. 02/13)

90/13

10/04/2013

Aprovació Pla informació i vigilància incendis forestals 2013.

91/13

11/04/2013

Rènting cotxe vigilants Municipals.

92/13

12/04/2013

Ampliació jornada Susanna Garcia Substitució administrativa.

93/13

15/04/2013

Convocatòria Junta de Govern Local 7/13 de 18 d’abril de 2013

94/13

17/04/2013

Expedient informatiu mercat municipal

95/13

17/04/2013

Autorització rodatge Salelles dies 29 i 30 d’abril.

96/13

17/04/2013

Rènting impressores.

97/13

18/04/2013

Autorització instal.lació circ “Royal Circus” dia 19 d’abril de 2013

98/13

18/04/2013

Aprovació pagament grups polítics

99/13

19/04/2013

Ordre execució neteja parcel.la C/ Joan Carles I, 27 (Expt. 02/13)

100/13

19/04/2013

Aprovació bestreta caixa fixa Escola Bressol.

101/13

23/04/2013

Aprovació Triennis personal

102/13

23/04/2013

Aprovació despeses de desplaçament i hores extres

103/13

24/04/2013

Baixa d’ofici del padró d’habitants

104/13

24/04/2013

Bestreta Caixa efectiu Masia

105/13

26/04/2013

Aprovació relació factures O/2013/2

106/13

26/04/2013

Convocatòria Junta Govern Local 8/13 de 02 de Maig de 2013

Decrets Regidoria delegada de Territori
04/2013

01/03/2013

68/12

02/13


04/13

05/13


FRANCISCO RUIZ CEJUDO

GAS NATURAL TRANSPORTE

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN

AGRÍCOLA I RAMADERA DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA05/2013

20/03/2013

06/13

08/13


09/13

10/13


JOSEP NOGUER SERVITJA

ANTONIO HINOJOSA GARCIA

IGNASI VILA DEORDAL

CRISTOBAL SERRA CUÑAT06/2013

11/04/2013

11/13

ENDESA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, SLU

07/2013

18/04/2013

12/13

ÀNGELA MASATS ROCA

08/2013

24/04/2013

13/13

14/13


15/13

JORDI SERVITJA RIBES

JOSÉ GIL ESTEVE

JOSEP Mª CANUDAS I MIRAVET
INTERVENCIONS:
Sr. Junyent: Fer un comentari sobre el decret 76/13 del desestiment del procediment de l’antic catàleg de masies i cases rurals que ve del 2008. S’ha preferit presentar catàleg nou que no pas respondre les prescripcions.

Sobre el 91/13 fa referència al rènting del vehicle tot terreny pel vigilant municipal. És pagament o rènting? Creia que era rènting però ara veu més clar que era el cotxe antic. I aquest ha estat en pagament al comptat.

El cas 94/13 que fa referència al mercat municipal, ha arribat un escrit de l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia amb alguna reserva sobre el senyor que té l’adjudicació via UVA, trobo que 10 dies per presentar al·legacions a l’expedient són pocs.
Sra. Llobet: Són a partir del dia de recepció. Les al·legacions les ha de presentar ell mateix. S’espera la comunicació oficial.
Sr. Junyent: Com en altres plens ja ha sortit el tema i hi ha una satisfacció no massa bona, no sabem ben bé si aquesta persona és la més adequada per portar a terme la concessió. Ja veurem com respon. Hi ha un error petit al punt 98/13 la descripció d’un dels grups està mal feta, cal que es miri, hauria de posar d’Unió Municipal de Catalunya en lloc d’Unió Democràtica de Catalunya. En el decret 105/13 es parla de factures però no s’envia la relació, m’agradaria saber els noms dels industrials els quals l’ajuntament paga.
Sra. Badia: Sobre el decret 94/13, s’han rebut aclariments per part d’aquesta persona?
Sra. Llobet: Hem d’esperar a rebre-ho oficialment amb el procediment que toca però no hi ha problema per comentar-ho. El cas és que la carta que es va rebre de l’Ajuntament de Sant Sadurní diu que la persona Antoni Mas Bel, representant de l’empresa “Unió de Venedors Ambulants”, a més treballa com a tècnic del citat ajuntament. El secretari ens va advertir que això pot ser susceptible d’incompatibilitat. El Sr. Mas ens va comunicar que nosaltres la gestió la tenim amb l’empresa UVA Mercats Catalans, amb un NIF diferent de l’altra entitat UVA, i per tant no seria incompatible.
Sra. Badia: No se sap si s’han posat en contacte amb l’altra empresa licitadora. Aquesta segona empresa es va posar amb contacte amb nosaltres com a grup municipal i van dir que no havien fet el pagament.
Sra. Llobet : Han pagat. El pagament s’ha fet en termini i forma i de moment el contracte segueix endavant.
Sra. Badia: Sobre el decret 97/13, es lamenta que hi hagi circs amb animals al municipi tot i no haver aprovat la moció que vam presentar. I referent al decret 98/13, no estem d’acord a què el pagament afavoreixi els partits majoritaris.
Sr. Bécares: Del decret 103/13, de la baixa del padró. Com s’inicia l’expedient?
Sr. Alcalde: Per petició del resident de la casa. S’ha obert l’expedient d’ofici a partir d’una petició expressa d’un familiar. S’informa de la petició, es fa la publicació i es dóna un termini per poder al·legar.

3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN NÚMS 05/13, 06/13 I 07/13.
Donació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local següents:

Junta de Govern 5/13 de data 14/03/2013

Junta de Govern 6/13 de data 04/04/2013

Junta de Govern 7/13 de data 18/04/2013


INTERVENCIONS:
Sr Junyent: Referent a la junta 7/13, sobre les empreses que ens facturen. És un comentari sobre l’obra del pavelló esportiu que és una empresa de Manresa. Tot i que l’adjudicació va ser la correcta per concurs, creu que és una llàstima que no fos una empresa local.
Sr. Alcalde: Estem completament d’acord amb aquest comentari. Però els procediments administratius són així. Hi havia 18 ofertes i n’hi havia de locals que van quedar als llocs 6 o 7.
Sr. Junyent: En obres d’aquest caràcter també s’hauria de tenir en compte que a la puntuació que donen els tècnics, una de les coses a valorar, fos la proximitat. Ens agradaria que en obres d’aquesta envergadura es tinguessin més en compte les empreses locals.
Sr. Alcalde: Ens hem trobat de tot però l’administració és així. Cal anar alerta, fer que tot l’expedient sigui transparent perquè després no t’ho impugnin.
Sra. Badia: En l’acta 5/13, demana una explicació d’adjudicació de la Biomassa.
Sr. Alcalde: Es va fer un concurs i només va presentar-se una única empresa, que és el Grup Soler, que compleix tots els requisits i ja ha signat el contracte.
Sra. Badia: Comenta que es van confondre amb els noms de les dues empreses i la UTE.
Sr. Bécares: Fa un comentari general. Ha vist que en el tema de les subvencions o ajudes en els rebuts de l’aigua o llum, hi ha alguns que es posa el nom i d’altres que no. Demana quin criteri se segueix.
Sr. Alcalde: Les ajudes a les famílies sempre venen amb número d’expedient i sense nom pel tema de la llei de protecció de dades, però sempre en el tema d’ajudes. El nom es posa a targetes de minusvàlids i bonificacions.

4. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA DE L’EXERCICI 2012
En compliment al que disposa l’article 193.4 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, es dóna compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació, corresponent a l’exercici 2012, per decret d’Alcaldia número 81/2013 de 28 de març de 2013, que es transcriu:
Atès l’expedient relatiu a la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 2012.
Atesa la documentació adjunta i els respectius justificants.
Atès l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient.
Vist l’article 191.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, segons el qual correspon al President de la Corporació l’aprovació de la liquidació del pressupost, previ informe de la Intervenció municipal.
De conformitat amb l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, respecte a l’òrgan competent per l’aprovació de la liquidació del pressupost dels organismes autònoms.
Vist l’article 193.3 de l’esmentada llei, una vegada aprovada la liquidació del pressupost pel President de la Corporació, cal donar compte al Ple.
Vist l’article 193.4 de l’esmentada llei, una vegada s’ha donat compte al Ple, es remetrà una còpia a l’Administració Estatal i a la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, HE RESOLT:
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2012, amb el detall següent:


LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI CORRENT

Estat de Despeses
Obligacions reconegudes netes

3.763.987,21 €

Pagaments líquids

3.296.113,38 €

Pendent pagament

467.873,83 €

Estat d’Ingressos
Drets reconeguts nets

3.738.500,07 €

Recaptació líquida

3.375.662,04 €

Pendent cobrament

362.838,03 €
LIQUIDACIÓ D’EXERCICIS TANCATS

Estat de Despeses
Saldo inicial d’obligacions a 01/01/2012

1.187.624,47 €

Saldo final d’obligacions a 31/12/2012

37.776,95 €

Estat d’Ingressos
Saldo inicial de drets a 01/01/2011

1.295.285,40 €

Saldo final de drets a 31/12/2011

973.740,24 €


RESULTAT PRESSUPOSTARI

Drets reconeguts

Obligacions reconegudes

TOTAL

Operacions corrents

3.236.224,73

3.039.732,98
Altres no financers

49.522,96

336.963,74
1. Total no financer

3.285.747,69

3.376.696,72

-90.949,03

Actius financers

0,00

0,00
Passius financers

452.752,38

387.290,49
2. Resultat no ajustat

3.738.500,07

3.763.987,21

-25.487,14

3. Crèdits finançats amb romanent

0,00

4. Desviació finançament negativa de l’exercici

242.304,09

5. Desviació finançament positiva de l’exercici

62.413,23

6. Resultat pressupostari ajustat (2 + 3 + 4 - 5)

154.403,72ROMANENT DE TRESORERIA

1. Fons líquids
103.220,96

2. Drets pendents cobrament
1.472.529,08

+ del Pressupost corrent

362.838,03
+ de Pressupostos tancats

973.740,24
+ d’Operacions no pressupostàries

140.278,70
- Ingressos pendents d’aplicar

4.327,89
3. Obligacions pendents pagament
786.176,32

+ del Pressupost corrent

467.873,83
+ de Pressupostos tancats

37.776,95
+ d’Operacions no pressupostàries

354.074,73
- pagaments pendents aplicació

73.549,19
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

789.573,72

II. Saldos dubtós cobrament

377.562,64

III. Excés de finançament afectat

139.287,56

IV. ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS (I-II-III)

272.723,52Segon.- DONAR COMPTE a la propera sessió plenària.
Tercer.- REMETRE CÒPIA de les liquidacions a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.”
Download 0,82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish