Acta de la sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2011Download 66.69 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi66.69 Kb.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2011
A la vila de Sant Llorenç de Morunys, el dia catorze de desembre de dos mil onze. Es reuneixen al saló de sessions de l’Ajuntament, sota la presidència de l’alcalde, els regidors prèviament convocats, assistits pel secretari per tal de dur a terme la sessió ordinària convocada per a les vuit del vespre.
ASSISTENTS:
Secretari: Ramon Freixa Anfruns

Alcalde: Joan Enric Roures Gené.

Regidors: Miquel Riu i Campà, Maria Pilar Garcia i Jimenez, Francesc Xavier Mas i Pintó, Marc Serra i Pujols, Jordi Rodriguez i Graell, Joan Aymerich i Pintó, Romà Llohis i Canals, Josep Pintó i Clotet.

Secretari: Ramon Freixa Anfruns

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIONS ANTERIORS
S’acorda, per unanimitat, l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2011.

Per unanimitat s’acorda treure de l’ordre del dia el punt referent a l’aprovació de les bases del concurs i la incorporació de l’acord d’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica.

2.-PROPOSTA ACORD RATIFICACIO RESOLUCIONS ALCALDIA

DECRET DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2011

Joan Enric Roures i Gené, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys,


Atès que EL Regidor Francesc Xavier Mas Pintó va substituir a la regidora Ma. Àngels Gómez Sabrià que constava en la sol·licitud presentada a la convocatòria de compensació econòmica per retribuir determinats càrrecs electes locals,anualitat 2011.

Atès que l’alta a la Seguretat Social de Francesc Xavier Mas Pintó s’ha fet el mes d’octubre havent-se produït variacions que comporten disminució de la compensació econòmica.


En ús de les seves atribucions,
HE RESOLT :
1r.- Renunciar a la quantitat indegudament cobrada per a retribuir càrrecs electes, anualitat 2011.
Ho decreta, mana i signa el senyor alcalde a Sant Llorenç de Morunys a cinc d’octubre de dos mil onze, davant meu, el secretari que certifico.”
L’Alcalde, El Secretari,

Es ratifica per unanimitat.

DECRET DE 28 DE NOVEMBRE DE 2011
Joan Enric Roures i Gené, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys,
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals
En ús de les seves atribucions,

HE RESOLT :


“Vista la sol·licitud presentada per Maria Teresa Valls i Vilalta, expedient 31/11, per a les obres majors referent a l’ampliació de l’edifici plurifamiliar en testera situat al Raval de la Pietat xamfrà amb el C/ Riu Cardener.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Concedir la llicència d’obres sol·licitada per Maria Teresa Valls i Vilalta amb les condicions establertes en l’informe tècnic.
2n.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de 2.847,80.-€ en aplicació de la bonificació de l’ordenança fiscal corresponent.
3r.- Notificar la present resolució a la interessada amb indicació dels recursos que pot interposar.
4r.- Donar compte d’aquesta resolució al ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es tingui.
Ho decreta, mana i signa el senyor alcalde a Sant Llorenç de Morunys a vint-i-vuit de novembre de dos mil onze, davant meu, el secretari que certifico.”

L’Alcalde, El Secretari,

Es ratifica per unanimitat.

3.-ACORD RATIFICACIO ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIO DE LA LLAR D’INFANTS 2010/2011


DECRET DE 19 DE NOVEMBRE DE 2011.

Joan Enric Roures i Gené, alcalde-president de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys,


Vista la resolució de la Consellera d’Ensenyament de 28 d’octubre de 2011, per la qual es modifica la Resolució de 19 de juliol de 2011 per la qual s’atorguen subvencions a corporacions locals titulars de llar d’infants per al curs 2010-2011, l’import addicional atorgat a aquesta corporació local per a la Llar d’Infants Els Piteuets és de 6.000,00.-€

En ús de les seves atribucions,


HE RESOLT :
1r-. Acceptar la subvenció addicional atorgada, per import de 6.000,00.-euros, a l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys per al funcionament de la Llar d’Infants pública Els Piteuets corresponent al curs escolar 2010-2011.

2n.-Donar compte d’aquesta resolució al ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es tingui.


Ho decreta, mana i signa el senyor alcalde a Sant Llorenç de Morunys a 19 de novembre de dos mil onze, davant meu, el secretari que certifico.”

L’Alcalde, El Secretari,

Es ratifica per unanimitat.

4.- ACORD APROVACIÓ OPERACIÓ CREDIT A CURT TERMINI


Primer.- Atès que d’acord amb l’article 52 de la LRHL, per atendre necessitats transitòries de tresoreria, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 100.000,00.-€

Segon.- Atès que el secretari interventor a emès els corresponents informes relatius a la procedència, condicions i legalitat de l’operació que es concerta.


Es proposa al ple l’adopció dels acords següents
1r.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec curt termini, pòlissa de crèdit amb La Caixa, per un import de 100.000,00 € que s’ha de cancel·lar en el termini màxim de 12 mesos.
2n.- Aprovar la concertació de l’operació de crèdit amb l’entitat financera “La Caixa” Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona, amb les condicions financeres següents:

crèdit màxim autoritzat, 100.000,00 €

Tipus interès: Euribor trimestral + 3,50

Comissió no disponibilitat :0,50 trimestral

Comissió Obertura :0,25

Comissió estudi :0,25

Termini màxim: 12 mesos
3r.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999.
4t.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec amb l’entitat financera i de tots els documents que siguin necessaris per fer efectiva l’operació.
S’acorda per unanimitat.

5.- CONVENI AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS, L’ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA


Vista la proposta de Conveni entre l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i l’Assemblea Local de la Creu Roja,
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent:
1r.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, l’Assemblea Local de la Creu Roja en els termes que s’expressen en el Conveni que s’adjunta i que consta de sis pactes.
2n.- Facultar l’alcalde senyor Joan Enric Roures i Gené per tal que signi tots aquells documents que siguin necessaris per fer executiu aquest acord.
S’acorda per unanimitat.

6.- ACORD APROVACIÓ CONVENI PLA PARCIAL SUP-2 C/ TORRENT DEL POU.


Vista la proposta de Conveni entre l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i el propietari i promotors del pla parcial SUP-2,
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent:
1r.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i el propietari i promotors del pla parcial en els termes que s’expressen en el Conveni que s’adjunta.
2n.- Facultar l’alcalde senyor Joan Enric Roures i Gené per tal que signi tots aquells documents que siguin necessaris per fer executiu aquest acord.
S’acorda per unanimitat.

7.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PITEUS PER SANT LLORENÇ PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.


El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava exercir el dret d’autodeterminació realitzant una consulta impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea.
El 28 de febrer del 2010 la consulta se celebrà a Sant Llorenç de Morunys. Malgrat les dificultats es van recollir un total de 340 vots que van representar una participació del 36,09% del padró de ciutadans majors de 16 anys. Del total de vots, 318 van afirmar estar d'acord amb la pregunta formulada.
La mateixa iniciativa va ser seguida per 554 municipis més d’arreu del Principat, donant finalment la possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans.
El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama:
Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.


Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís ,promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments, entre els qual també forma part el de Sant Llorenç e Morunys, volem impulsar la creació d’una associació de municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de l’àmbit municipal.
És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys de formar part, pels tràmits legals oportuns, del nucli de municipis que volen constituir una associació d’ens locals amb la denominació “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”, amb l’objecte final de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen al Principat de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català.
Segon.- Treballar conjuntament amb tots aquells municipis que es puguin interessar en la redacció dels documents necessaris per a la creació de l’Associació “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”.
Tercer.- Comunicar el present acord als ajuntaments de Port de la Selva, de Vic i d'Arenys de Munt pel seu coneixement i als efectes oportuns.
S’acorda amb el vot favorable de Maria Pilar Garcia i Jimenez, Francesc Xavier Mas i Pintó, Marc Serra i Pujols, Jordi Rodriguez i Graell, Joan Aymerich i Pintó ,Romà Llohis i Canals.

Joan Enric Roures Gené. Miquel Riu i Campà, Josep Pintó i Clotet s’abstenen.

Joan Enric Roures i Gené diu que el partit dels socialistes de Catalunya és federalista no independentista i ha cregut convenient afegir-ho perquè no hi més riquesa que la tolerància i ha donat llibertat de vot als regidors del seu grup. Considera que les diferencies entre Espanya i Catalunya cada vegada són més grans i la relació no és bona. L’estatut del 2006 ja parlava de federalisme i amb un millor pacte fiscal, en aquest moment lo ideal seria continuar així. Malgrat que pensa que el PSC s’hauria d’acostar més a les idees independentistes s’abstenen pensant que l’estatut del 2006 ja parla de pacte fiscal.

Pilar Garcia manifesta que és independent i vota a favor del manifest m i discrepa de coses que ha dit l’Enric perquè si bé el federalisme és molt bonic no tenen cap intenció de fer-lo.

Josep Pintó diu que amb el nou govern del PP s’ha de demanar la independència més que mai, però considera que mirant la situació actual, si el on té una sortida, aquesta passa per la disminució de pobles. L’entesa entre pobles és complicada i per això admet la creació de nous estats. Es vol abstenir perquè no ho té clar.

Francesc Xavier Mas com a portaveu de Piteus diu que han fet la proposta perquè pensen que qualsevol pas que porti a la independència d’un país que ens està sagnant i no ens té per res és un pas positiu.
8.- ACORD D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA


Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, aprovant el Plec de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 2009.

Que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, número S 27-038560, va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc.

Que en data 30 de març de 2010 va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat presentades dues proposicions presentades per Unión Fenosa Comercial, SL i Iberdrola.

Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels sobres, valorades les propostes presentades, en sessió de 16 de juny de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, va adjudicar definitivament la contractacíó a Unión Fenosa Comercial, SL.

Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els Contractes del Sector Públic.

En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord amb les següents:


S’acorda per unanimitat:


Primer.- Que el municipi de Sant Llorenç de Morunys s’adhereix a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona).


9.- ACORD DE CONCESSIÓ LLICÈNCIES I PERMISOS D’OBRES


“Vista la sol·licitud presentada per Montserrat Antich i Braup, expedient núm. 30/11, per tal de reconstruir una cabana de pedra dedicada a cobert agrícola situada a la Parcel·la 518 - Polígon 1. - ( El Serrat ).

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, es proposa l’adopció de l’acord següent:


1r.- Concedir la llicència d’obres sol·licitada per Montserrat Antich i Braup.
2n.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de 127,73.- € en aplicació de la bonificació de l’ordenança fiscal corresponent.
3r.- Notificar el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que pot interposar.
S’aprova per unanimitat”.

“Vista la sol·licitud presentada per Rosa Maria Solé i Raja, expedient núm. 32/11, per tal de poder canviar les rajoles de les terrasses de la vivenda situada al Raval de la Pietat, núm. 9.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Concedir la llicència d’obres sol·licitada per Rosa Maria Solé i Raja.
2n.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de 19,60.- € en aplicació de la bonificació de l’ordenança fiscal corresponent.
3r.- Notificar el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que pot interposar.
S’aprova per unanimitat”.

“Vista la sol·licitud presentada per Joan Baraut i Pascuet, expedient núm. 33/11, per tal de substituir una jàssera situada al immoble de la Ctra. de Berga, núm. 3 a la planta baixa.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Concedir la llicència d’obres sol·licitada per Joan Baraut i Pascuet.
2n.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de 00,98.- € en aplicació de la bonificació de l’ordenança fiscal corresponent.
3r.- Notificar el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que pot interposar.
S’aprova per unanimitat”.

“Vista la sol·licitud presentada per Miquel Santaularia i Torrebadella, expedient núm. 34/11, per dur a terme una reparació d’un balcó en mal estat situat al C/ Rdo. Bajona, núm. 6.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Concedir la llicència d’obres sol·licitada per Miquel Santaularia i Torrebadella.
2n.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de 00,89.- € en aplicació de la bonificació de l’ordenança fiscal corresponent.
3r.- Notificar el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que pot interposar.
S’aprova per unanimitat”.

“Vista la sol·licitud presentada per Anna Vancell i Gómez, expedient núm. 35/11, per tal de reformar la cuina i el bany de l’habitatge situat a la Ctra. de Solsona, núm. 7 MG I 4t. 1a.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Concedir la llicència d’obres sol·licitada per Anna Vancell i Gómez.
2n.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de 55,60.- € en aplicació de la bonificació de l’ordenança fiscal corresponent.
3r.- Notificar el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que pot interposar.
S’aprova per unanimitat”.

“Vista la sol·licitud presentada per Telefónica de España, S.A.U, expedient núm. 36/11, per a la col·locació d’un suport de fusta al C/ de la Bòfia prop del núm. 6.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, es proposa l’adopció de l’acord següent:
1r.- Concedir la llicència d’obres sol·licitada per Telefónica de España, S.A.U.
2n.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de --,--.- € en aplicació de la bonificació de l’ordenança fiscal corresponent.
3r.- Notificar el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que pot interposar.
S’aprova per unanimitat”.
“Vista la sol·licitud presentada per Josep Segués i Semis, expedient núm. 13/11 Josep Segués, per a la col·locació d’un contenidor de residus al C/ Vall Fred - C/ de la Mercè.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, es proposa l’adopció de l’acord següent:


1r.- Concedir la llicència d’ocupació de via pública sol·licitada per Josep Segués i Semís.
2n.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de --,--.- € en aplicació de la bonificació de l’ordenança fiscal corresponent.
3r.- Notificar el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que pot interposar.
S’aprova per unanimitat”.

10.- ACORD APROVACIÓ DE FACTURES


S’aprova, per unanimitat, la relació de factures número 1 per un import total de 11.662,19.- €.

11.-INFORMES ALCALDIA


L’alcalde informa que s’ha consultat al personal de l’ajuntament si preferien el lot de Nadal o bé el sopar, la majoria de treballadors ha dit que volia el lot de Nadal.

Per tant si es fa el sopar cada treballador es pagarà el seu. Es proposa fer la celebració del sopar de Nadal el dimecres a dos quarts de deu del vespre.

L’alcalde informe sobre la conveniència de fer la poda dels arbres que sigui més necessària,ja que l’any passat no es va poder fer.
L’alcalde informa que el proper dia19 de gener finalitza el termini per sol·licitar la subvenció a l’ICAEN per fer un estudi d’estalvi energètic.
L’Alcalde infome que per part del regidor Romà Llohis s’ha fet un estudi dels costos econòmics de la de la llar d’Infants per part de l’Ajuntament. Després d’exposar les diferents possibilitats, el ple de l’ajuntament acorda optar per l’opció més avantatjosa per l’Ajuntament que comporta prescindir de la treballadora de reforç, reduir el sou en un 5% i augmentar les quotes dels alumnes en 15 euros.

Pel que fa a la deixalleria l’acalde diu que van mantenir una reunió a la seu de l’Agència de Residus als els alcaldes de la Coma i de Guixers i que la Generalitat està disposada a pagar part ( 3.000,00 €) del cost de l’informe per estudiar la viabilitat del fer la recollida porta a porta.

Els alcaldes de Guixers i de la Coma estan ofesos perquè diuen que ells han complert sempre i admeten que han de pagar part de les despeses de la deixalleria.

Es desestima la sol·licitud d’ajut econòmic que fa l’associació de Gogistes de Solsona.


12.- PRECS I PREGUNTESJosep Pintó demana que es reflexioni sobre la conveniència de tirar endavant amb el projecte de la biomassa ja que l’estalvi econòmic es molt important ( al Centre Tecnològic han gastat 4.000 euros anuals per calefaccionar 4.000 m2).


Josep Pintó planteja la possibilitat de canviar la disposició de la taula de plens o la mateixa taula per tal d’evitar parlar d’esquena a la gent.

Miquel Riu diu que el terra del pavelló s’aixeca i han mirat de fer una reparació amb el fuster.

També informe que la porta dels locals de la piscina ha estat forçada i s’haurà de reforçar la mateixa i sobre la conveniència de canviar la barra de fer gimnàs del gimnàs municipal.
S’acorda, per unanimitat, portar a terme la propera sessió ordinària del ple el proper dimecres dia 11 de gener de 2012.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a dos quarts d’onze del vespre, de la qual estenc la present acta, que signa juntament amb mi el president de la corporació.


El President, El secretari,
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa