Acta de la sessió ordinària del ple de l’ajuntament de regencós celebrada el dia 15 de novembre de 2011Download 25,94 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi25,94 Kb.
#12976
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REGENCÓS CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2011

ACTA 11/2011


A Regencós, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 15 de novembre de dos mil onze, concorren sota la presidència del senyor Alcalde-President Josep Fontanillas i Picamal, assistit del secretari-interventor de l’Ajuntament, Albert Miravet i Masip, els regidors que es relacionen a continuació, a l’objecte de celebrar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament.

REGIDORS ASSISTENTS


ENRIC TORRAS ABARCA

PERE ESTEVE I COLL

MARIA PILAR PAGÉS I ANDRÉS

MARIA PENA LOPERA


Absents els senyors regidors MARC VIDAL POU i ANGELINA AGUDO VAZQUEZ.
El senyor Alcalde-President, declara oberta la sessió, passant-se de la seva ordre a la deliberació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i adoptant-se els següents acords.
PRIMER- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.
Es dóna compte al Ple dels esborranys de les actes de les sessions ordinària de 6 de setembre de 2011 i extraordinàries de 16 de setembre de 2011 i de 25 d’octubre de 2011.
En relació a l’acta de la sessió ordinària de 6 de setembre de 2011, el senyor Alcalde Josep Fontanillas manifesta que la redacció del punt 6.12 no és completa, en relació al que es va manifestar. Efectuada la corresponent correcció el text d’aquest punt de l’ordre del dia queda redactat amb el següent contingut:
“6.12.-La senyora regidora Maria Pena, demana que es posin contenidors de reciclatge més a prop dels Masos i del Forn del Sord. El senyor Alcalde respon que no hi està d’acord perquè posar més contenidors comportarà un cost més elevat del servei de recollida selectiva i que a la benzinera, a uns 150 metres del lloc indicat hi ha uns contenidors que ja donen el servei necessari.”
Estant conformes amb el contingut d’aquesta correcció i amb la resta de les actes, El Ple les aprova per unanimitat dels presents.
SEGON- DACIÓ DE COMPTES DE DECRETS D’ALCALDIA I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Es dóna compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia adoptats:


 1. Decret 38/2011 de 30 d’agost incoant expedient de modificació de crèdit 3/2011.

 2. Decret 39/2011 de 8 de setembre, aprovant la despesa dels Treballs d’arranajment d’exteriors del Centre Cívic Polivalent, Fase I.

 3. Decret 40/2011 de 8 de setembre, aprovant la despesa dels Treballs d’arranajment d’exteriors del Centre Cívic Polivalent, Fase II.

 4. Decret 41/2011 de 29 de setembre, aprovant inicialment el projecte d’obra ordinària de l’obra Reurbanització de carrers del nucli antic i intervencions en edificis públics.

 5. Decret 42/2011 de 4 d’octubre, atorgant llicència d’obres a Glòria Esteva Pruneda per la reparació de 20 m2 de paret a la finca urbana de la Plaça Major 2 de Regencós.

 6. Decret 43/2011 de 6 d’octubre, aprovant la liquidació de comptes amb la societat SOREA, arrendatària del servei municipal d’aigües corresponent al 1r trimestre de 2011.

 7. Decret 44/2011 de 20 d’octubre, aprovant la liquidació de comptes amb la societat SOREA, arrendatària del servei municipal d’aigües corresponent al 2n trimestre de 2011.

 8. Decret 45/2011 de 27 d’octubre, delegant les funcions de l’Alcalde en el Primer Tinent d’Alcalde durant uns dies d’absència.

 9. Decret 46/2011 de 28 d’octubre, aprovant l’expedient de modificació de crèdits 3/2011,

El Ple es dóna per assabentat. Es demana al Ple la ratificació del Decret 41/2011 de 29 de setembre, aprovant inicialment el projecte d’obra ordinària de l’obra Reurbanització de carrers del nucli antic i intervencions en edificis públics. El Ple, per unanimitat dels presents acorda la seva ratificació.


Igualment es dóna compte al Ple de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 6 de setembre de 2011. El Ple es dóna per assabentat.
3.-INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS.
3.1.-MOCIÓ SOBRE FINANÇAMENT D’INVERSIONS MUNICIPALS EN AJUNTAMENTS DE MENYS DE DOS MIL HABITANTS.
Vistes les mocions aprovades pels Plens dels Ajuntaments de Sant Martí de Llémena i de Viladrau, respecte el sistema d’atorgament de subvencions destinades a administracions locals de menys de 2.000 habitants,
Atesa la conformitat d’aquest Ajuntament en tot el que s’hi expressa,
El Ple, per unanimitat dels presents acorda:
PRIMER.-RECOLZAR les mocions aprovades pels Plens dels Ajuntaments de Sant Martí de Llémena i de Viladrau, respecte el sistema d’atorgament de subvencions destinades a administracions locals de menys de 2.000 habitants.
SEGON.-DEMANAR a les administracions provincials, autonòmiques, estatals i europees que canviïn el sistema d’atorgament de subvencions i que aquest sigui orientat no a fomentar i progressar sinó a sufragar les despreses ordinàries dels serveis bàsics, o en inversions de manteniment o millora del que s’ha executat fins al moment, i que alhora se subvencioni el 100% del cost de l’actuació.
TERCER.-DEMANAR a les administracions provincials, autonòmiques, estatals i europees que s’estableixin requisits especials per municipis de baixa població i amb reduïts recursos econòmics perquè així els municipis petits gaudeixin de les mateixes possibilitats de rebre subvencions que aquells municipis amb més població i més dotació pressupostària ja que dins les seves possibilitats, en el municipi, a la seva proporció, es desenvolupen les mateixes activitats que els municipis grans.
QUART.-COMUNICAR el present acord a la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, a l’Ajuntament de Viladrau, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
3.2.-NOMENAMENT SECRETARI REGISTRE CIVIL DEL JUTJAT DE PAU.
Havent donat compte al Ple de l’escrit de la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya comunicant que per al nomenament del secretari de l’Ajuntament, Albert Miravet i Masip, com a responsable del registre civil del Jutjat de Pau de Regencós, és necessari aprovar aquest nomenament pel Ple de l’Ajuntament,
El Ple, per unanimitat dels presents acorda:

PRIMER.-NOMENAR al senyor Albert Miravet i Masip, com a responsable del registre civil del Jutjat de Pau de Regencós, amb efectes des del dia 8 de juny de 2011.
SEGON.-COMUNICAR el present acord a la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya, adjuntant la resta de documentació sol·licitada.
3.3.-DISTRIBUCIÓ DEL TRAM SUPRAMUNICIPAL DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA.
Havent donat compte al Ple de la resolució per la qual s’aprova la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2011, de la qual el tram amb destinació supramunicipal, en el cas d’aquest Ajuntament de Regencós ascendeix a l’import de 2.706,64 €
Els membres del Ple acorden per unanimitat destinar aquest tram supramunicipal al Consell Comarcal del Baix Empordà per ser l’ens supramunicipal que ofereix més serveis a aquest Ajuntament de Regencós.
4.-DESAFECTACIÓ EDIFICI ESCOLES PÚBLIQUES
Havent donat compte al Ple de l’expedient tramitat en aquest ajuntament per procedir a la desafectació de l’edifici de les antigues escoles de Regencós,
Atès que aquest ajuntament va sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a Girona, l’autorització prèvia a la desafectació del immoble,
Vista la Resolució de 30 de setembre de 2011 del Director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Girona, per la qual s’estima la petició d’autorització prèvia,
Atès el que determina la normativa legal vigent, concretament pel Decret 336/88 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, (article 25 i concordants),
El Ple per unanimitat dels presents acorda:
PRIMER.-APROVAR la desafectació de l’edifici de les antigues escoles de Regencós, de l’ús d’edifici escolar.
SEGON.-DETERMINAR l’afectació d’aquest edifici a l’ús d’equipament municipal i com a tal qualificar-lo de bé de domini públic de servei públic.
TERCER.-PROCEDIR a la rectificació de l’Inventari de Béns Municipals i a la corresponent inscripció al Registre de la Propietat, per fer-hi constar aquesta desafectació i posterior afectació.
QUART.-NOTIFICAR el contingut del present acord als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
5.-INFORMES, PRECS I PREGUNTES
5.1.-S’informa al Ple per part del senyor Alcalde que el Decret 41/2011 de 29 de setembre, que va aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de l’obra “Reurbanització de carrers del nucli antic i intervencions en edificis públics” que ha estat ratificat en el dia d’avui no s’ha iniciat encara la seva exposició al públic atès que es volia esperar a que el Ple municipal en tingués coneixement.
5.2.-Per part del secretari s’informa al Ple de que en relació als recursos contenciosos administratius que s’havien interposat contra el Pla d’ordenació urbanística municipal de Regencós, i que han estat desestimats per sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el següent:

 • La sentència en relació al recurs interposat per Achaorbea Inmobiliaria SL ha esdevingut ferma per no haver presentat recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

 • La sentència en relació al recurs interposat per Martí Bofill Paredes i Carmen Hugas Tormo ha estat objecte de recurs de cassació.


5.3.-El senyor Alcalde informa al Ple de l’escrit tramés al Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya a Girona, en relació a la urgència de reparar l’accés al camí del Forn del Sort, per l’esfondrament que ha tingut la part que dona accés des de la carretera GI-653.
5.4.-Es dóna compte al Ple del pressupost de muntatge i desmuntatge de les lluminàries de Nadal de l’empresa Toni Peniza per import de 590,00 €, al qual s’ha d’afegir uns 600,00 € per a la compra d’elements d’il·luminació nous. El Ple en queda assabentat.
I no hi havent-hi més assumptes que tractar, el senyor Alcalde-President, dóna per finalitzat l’acte a les 20,00 hores i aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta que, un cop aprovada haurà de ser transcrita al seu corresponent llibre. Jo, el secretari en dono fe.

Download 25,94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti