Acta de la sessió ordinària de la junta de govern local del dia 25 de febrer de 2011Download 97,5 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi97,5 Kb.
#13072
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2011.-
Sant Vicenç de Torelló, quan són les tretze hores i quaranta-tres minuts del dia vint-i-cinc de febrer de dos mil onze es troben a l’alcaldia d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria en forma, per tal de reunir-se en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’alcalde, senyor Joan Sadurní i Camps, els tinents d’alcalde, senyora Elisabet Oró i Verdaguer, senyor Èric Palomo i Aumatell i senyor Josep Canalias i Braut, assistits de la sotasignada secretària municipal accidental, senyora Rosa Carné Puig.
Oberta la sessió per l’alcaldia presidència, i un cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes compresos en l’ordre del dia i que són els següents:
1.- aprovació de l’ActA DE La SESSIó ANTERIOR.-
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 18 de febrer de 2011, s’aprova per unanimitat de tots els membres presents.
2.- DONAR COMPTE DE LA DARRERA CORRESPONDÈNCIA OFICIAL REBUDA AL REGISTRE GENERAL DE LA CORPORACIÓ.-
Es dóna compte a la Junta de Govern Local i aquesta resta assabentada de la darrera correspondència oficial rebuda des de l’última sessió de la Junta de Govern Local fins el dia 24 de febrer de 2011.
3.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.-
a) Donar compte de les resolucions de l’alcaldia.-
Per part de l’alcaldia presidència es dóna compte de les resolucions emeses des del dia 18 de febrer de 2011 fins el dia 25 de febrer de 2011 (19/2011).
b) Sol.licituds per fer foc.-
Vistes les sol.licituds presentades pels següents interessats:


 • Jordi Fornols Vila

 • Juan Antonio Aguirre Ferrite

en les quals es manifesta la intenció de fer foc.


La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, el següent acord:
ÚNIC.- Restar assabentats de les sol.licituds indicades per fer foc.


c) Canvi titularitat nínxol núm 58 .del cementiri de ( Borgonyà) Sant Vicenç de Torelló.-
Vista la sol.licitud de canvi de titularitat de la concessió del nínxol núm 58 del cementiri de (Borgonyà) Sant Vicenç de Torelló, del qual figura com a titular el Sr. Vicenç Linares Rosell (difunt) formulada per la seva filla Margarida Llinares Cubí.
Donat que la sol·licitant aporta la documentació acreditativa del dret que empara la mateixa.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Aprovar la transmissió del dret funerari del nínxol núm. 58 a favor de la Sra. Margarida Llinares Cubí.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 41,11 euros en l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 13, “ Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de Cadàvers i altres serveis Fúnebres de Caràcter Local”.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’interessat.
d) Canvi titularitat nínxol número 127 del cementiri de Sant Vicenç de Torelló.-
Vista la sol.licitud de canvi de titularitat de la concessió del nínxol número 127 del cementiri (Sant Vicenç de Torelló), del qual figura com a titular el Sr Juan Jolis Basegaña (difunt) , formulada pel seu fill José Jolis Rodríguez.
Donat que el sol·licitant aporta la documentació acreditativa del dret que empara la mateixa.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Aprovar la transmissió del dret funerari del nínxol número 127., a favor de José Jolis Rodríguez.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 41,11 euros en l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 13, “ Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de Cadàvers i altres serveis Fúnebres de Caràcter Local”.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’interessat.
e) Aprovació ajut econòmic social.-
Vist l’informe emès pels serveis socials referent a l’expedient 2009/48 de data 18 de febrer de 2011.
Atesa la precària situació econòmica que fa referència l’expedient.
Atès que l’òrgan competent és la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l’alcalde mitjançant resolucions de 27 de juny de 2007 i de 26 de març de 2009.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Aprovar el pagament d’un ajut econòmic per l’import de 503,40 euros, segons consta a l’expedient.
SEGON.- Donar coneixement d’aquest acord a la tresoreria municipal per tal de fer efectiu els pagaments corresponents.
f) Aprovació relacions de despeses.-
Vista i analitzada per la corresponent regidoria la relació de factures de data 24 de febrer de 2011 la qual ascendeix a un import total de 8.946,66 euros.
Atès que les atencions benèfiques corresponents al mes de febrer de 2011 ascendeixen a un import de 270 euros.
Atès que l’òrgan competent és la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l’alcalde mitjançant resolucions de 27 de juny de 2007 i de 26 de març de 2009.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Aprovar el pagament de la relació de factures per l'import total de 8.946,66 euros.
SEGON.- Aprovar el pagament de les atencions benèfiques corresponents al mes de febrer de 2011, per l’import total de 270 euros.
TERCER.- Donar coneixement d’aquest acord a la tresoreria municipal per tal de fer efectiu el seu pagament.
g) Aprovació liquidacions vàries presentades pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.-
Vista la liquidació presentada pel Consorci de la Vall del Ges Orís i Bisaura del període 01/08/2010 a 31/12/2010, corresponent a l’Agent d’Igualtat, l’import de la qual és de 580,79 euros.
Vista la liquidació presentada pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura del període 01/01/2010 a 31/12/2010 corresponent al Servei de Dinamització de la Gent Gran, l’import de la qual és de 294,57 euros.
Vista la liquidació presentada pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura del període 01/10/2010 a 31/12/2010, corresponent al Servei de Mediació Intercultural, l’import de la qual és de 275,26 euros.
Atès que l’òrgan competent és la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l’alcalde mitjançant resolucions de 27 de juny de 2007 i de 26 de març de 2009.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Aprovar el pagament al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura dels conceptes següents:
580,7 euros corresponent a la liquidació del període 01/08/2010 a 31/12/2010 de l’Agent d’Igualtat.

294,57 euros corresponent a la liquidació del període 01/01/2010 a 31/12/2010 del Servei de Dinamització de la Gent Gran.

275,26 euros corresponent a la liquidació del període 01/10/2010 a 31/12/2010 del Servei de Mediació Intercultural.
L’import total d’aquests conceptes ascendeix a 1.150,62 euros.
SEGON.- Donar coneixement d’aquest acord a la tresoreria municipal per tal de fer efectiu els pagaments corresponents.
h) Requeriment llicència obres núm. B/080/2010.-
Donat que per part dels Serveis Tècnics Municipals, s'ha emès informe el qual es transcriu literalment a continuació:
“INFORME TÈCNIC
Expedient d’obres núm. 080 - 2010

Sol·licitant: Jordi Sunyer Ballana

Adreça: C. Vilaseca 15A

Ubicació obra: C. Vilaseca 15 A

Data sol·licitud: 30 de desembre de 2010
Descripció de l’obra: Fer un cobert amb barbacoa al jardí
PARÀMETRES URBANÍSTICS:


 • Sòl urbà

 • Colònia Vilaseca

Vista la sol·licitud presentada i atès que les obres a realitzar, amb la documentació presentada no quedaven clares, es va contactar amb la propietat amb la finalitat d’aclarir en què consistia l’obra.


De la conversa mantinguda, es va notificar que no era factible la construcció de cap tipus de cobert al pati posterior, solament es podia permetre la construcció d’una pèrgola.
De la conversa mantinguda, la propietat no va deixar clar quina era la seva proposta final.
Atès que fins la data d’avui no s’ha presentat cap documentació que clarifiqui l’obra que es vol portar a terme, el servei tècnic municipal no pot informar la sol·licitud sense que s’ampliï la documentació existent.
Per tant, atès el temps transcorregut, s’ha de requerir a la propietat perquè presenti la documentació complementària, per aclarir quina obra es vol portar a terme, com a mínim:


 • Plànol d’emplaçament de l’obra.

 • Plànol del pati posterior amb la situació de la barbacoa, degudament acotat amb referència a la casa i a les propietats veïnes.

 • Plànols de planta i secció de l’obra a realitzar degudament acotat.

 • Pressupost del cost de l’obra.

Sense la presentació de la documentació requerida, en el termini màxim de 15 dies, l’expedient s’haurà d’arxivar.


Sant Vicenç de Torelló, 18 de febrer de 2011=L’arquitecte municipal=Josep Arimany Fontanet”
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Requerir al Sr. Jordi Sunyer Ballana, per tal de que presenti la documentació requerida en l’informe tècnic de l’arquitecte municipal.
SEGON.- Al mateix temps, advertir que, si en el termini de QUINZE DIES no s’aporta la documentació requerida, es tindrà per desistit l’interessat. Mentrestant, la tramitació queda en suspens.
TERCER.- Notificar la present resolució a l’interessat.
i) Devolució de garantia exp. obres A/122/2004.-
Atès el contingut de l'informe emès pel tècnic municipal, el qual es transcriu íntegrament a continuació:
“Devolució avals: Construcció habitatge unifamiliar ubicat en el número 9 del carrer Nou
Obra: Habitatge unifamiliar entre mitgeres ubicat en el número 9 del carrer Nou

Expedient d’obra: 122-2004

Promotor: Pere Salvans Codina
En resposta a la instància presentada el proppassat dia 9 de febrer de 2011, a nom de Pere Salvans Codina, registrada amb el número 122/2011, en la qual es sol·licita la devolució de les fiances dipositades per a l’obtenció de la llicència d’obres de l’expedient núm. 122/2004, per la construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, en el número 9 del carrer Nou de la població.

Les garanties dipositades són pels conceptes següents:
 • Per la urbanització existent 313,20 €

 • Per la llicència de primera ocupació 33,00 €

 • Per l’alteració cadastral 60,00 €

Sobre la petició sol·licitada podem informar que:


Atès que ja s’ha atorgat la llicència de primera ocupació 01/2011 de l’expedient d’obres a dalt esmentat, procedeix informar favorablement la devolució de les garanties dipositades pels conceptes de primera ocupació i alteració cadastral.
La fiança per la urbanització de l’entorn no es podrà retornar fins que s’hagi col·locat els marxapeus de les entrades a continuació del panot de la vorera i s’hagi tret el bidó amb l’escomesa elèctrica d’obres existent a la voravia davant de l’obra.
Quan s’hagi pavimentat l’accés i s’hagi tret el quadre d’obres de la voravia es podrà retornar la garantia de la urbanització.
Sant Vicenç de Torelló, 18 de febrer de 2011=L’arquitecte municipal=Josep Arimany Fontanet”
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Procedir a la devolució de les garanties dipositades en el seu dia en concepte d’alteració cadastral i de primera ocupació, quedant dipositada la garantia d’urbanització fins que s’efectuï el què s’ha transcrit en l’informe de l’arquitecte.
SEGON.- Notificar-ho a l'interessat i donar-ne compte a tresoreria.
j) Llicències d’obres.-
Vistes les sol·licituds de llicències d' obres que a continuació es relacionen :
Expedient N.: B/056/2010 Sol.licitant : M.ROSA CODINA BOVER

Obra : Arranjar canal dins cobert, arranjar teulada i posar porta al comptador de l’aigua i empalmar la claveguera directament a la general i reparar dipòsit d’aigües fluvials

Situació : PL. CAL FERRER 8

Autoliquidació provisional: 65,76 €

Tipus d' obra : B Obra Menor
Expedient N.: B/007/ 2011 Sol.licitant : Xavier Puigivila, representant Mafriges, S.A.

Obra : Descobrir la teulada per fer el canvi de maquinària a la zona de l’escaldat de l’escorxador i tallar el vial els dies en que es procedeixi a fer el canvi de la maquinària.

Situació : C. Serrallonga, s/n

Autoliquidació provisional: 338,00 €

Tipus d' obra : B Obra Menor
Expedient N.: B / 008 /2011 Sol.licitant : Vilaseca Futur, S.L.

Obra : Arreglar la teulada

Situació : Can Mundó

Autoliquidació provisional: 39,20 €

Tipus d' obra : B Obra Menor
Expedient N.: A/009 /2011 Sol.licitant : Ricard Viver Barri

Obra : Enderroc de coberts en planta baixa

Situació : Mas El Viver

Autoliquidació provisional: 160,05 €

Tipus d' obra : A Obra Major
Expedient N.: A/010/ 2011 Sol.licitant : Ma Dolors Costa Portell

Obra : Reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres

Situació : C. Catalunya, 8

Autoliquidació provisional: 2.731,63 €

Tipus d' obra : A Obra Major
Vistos els informes favorables amb condicionants emesos pels Serveis Tècnics Municipals, obrants en els expedients de referència.
Atesa la necessitat de tramitar les peticions de llicències d' obres.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Concedir, sense perjudici de tercers, les llicències d' obres abans esmentades, d'acord amb els projectes redactats pels tècnics particulars, en aquells casos que correspon, i /o la documentació presentada.
SEGON.- Les obres s' executaran d' acord amb els projectes aprovats i les disposicions de les ordenances municipals a l'efecte, així com de les condicions establertes en l' informe tècnic municipal.
TERCER.- Les llicències es concedeixen sota les condicions generals d' obligat compliment per l' execució de les obres, aplicables en aquest municipi.
Esgotat l’ordre del dia al no haver-hi més assumptes a tractar, per part de l’alcaldia presidència s’aixeca la sessió quan són les catorze hores i onze minuts estenent-se la present acta que jo, la infrascrita secretària municipal accidental certifico.
Vist i plau La secretària acctal.

L’alcaldeDownload 97,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti