Acta de la sessió ordinària de la junta de govern local del dia 7 de febrer de 2011Download 36.06 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi36.06 Kb.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2011.-
Sant Vicenç de Torelló, quan són les tretze hores i quaranta-quatre minuts del dia set de febrer de dos mil onze es troben a l’alcaldia d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria en forma, per tal de reunir-se en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, sota la presidència de l’alcalde, senyor Joan Sadurní i Camps, els tinents d’alcalde, senyora Elisabet Oró i Verdaguer, senyor Èric Palomo i Aumatell i senyor Josep Canalias i Braut, assistits de la sotasignada secretària municipal accidental, senyora Rosa Carné Puig.
Oberta la sessió per l’alcaldia presidència, i un cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes compresos en l’ordre del dia i que són els següents:
1.- aprovació de l’ActA DE La SESSIó ANTERIOR.-
Llegit l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 28 de gener de 2011, s’aprova per unanimitat de tots els membres presents.
2.- DONAR COMPTE DE LA DARRERA CORRESPONDÈNCIA OFICIAL REBUDA AL REGISTRE GENERAL DE LA CORPORACIÓ.-
Es dóna compte a la Junta de Govern Local i aquesta resta assabentada de la darrera correspondència oficial rebuda des de l’última sessió de la Junta de Govern Local fins el dia 4 de febrer de 2011.
3.- ASSUMPTES DE TRÀMIT.-
a) Donar compte de les resolucions de l’alcaldia.-
Per part de l’alcaldia presidència es dóna compte de les resolucions emeses des del dia 29 de gener de 2011 fins el dia 7 de febrer de 2011 (10/2011 a 15/2011).
b) Ratificar les resolucions de l’alcaldia.-
Es ratifica la resolució 12/2011 en relació a la presentació de sol.licituds de subvenció dins la convocatòria de subvencions de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per a l’any 2011.
c) Sol.licitud per fer foc.-
Vista la sol.licitud presentada pel següent interessat:


  • Marcel Serra Roger

en la qual es manifesta la intenció de fer foc.


La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, el següent acord:
ÚNIC.- Restar assabentats de la sol.licitud indicada per fer foc.

d) Aprovació relacions de despeses.-
Vista i analitzada per la corresponent regidoria la relació de factures de data 7 de febrer de 2011, la qual ascendeix a un import total de 1.269,22 euros.
Atès que les atencions benèfiques corresponents al mes de gener i febrer de 2011 ascendeixen a un import total de 761,46 euros.
Atès que l’òrgan competent és la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l’alcalde mitjançant resolucions de 27 de juny de 2007 i de 26 de març de 2009.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Aprovar el pagament de la relació de factures per l'import total de 1.269,22 euros.
SEGON.- Aprovar el pagament de les atencions benèfiques dels mesos de gener i febrer de 2011, per l’import total de 761,46 euros.
TERCER.- Donar coneixement d’aquest acord a la tresoreria municipal per tal de fer efectiu el seu pagament.
e) Canvi titularitat nínxol núm 163 .del cementiri de Sant Vicenç de Torelló.-
Vista la sol.licitud de canvi de titularitat de la concessió del nínxol núm. 163 del cementiri de Sant Vicenç de Torelló, del qual figura com a titular la Sra Palmira Alsina Vila (difunta) formulada pel seu fill Juan Cunill Alsina.
Donat que el sol·licitant aporta la documentació acreditativa del dret que empara la mateixa.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Aprovar la transmissió del dret funerari del nínxol núm. 163, a favor del la Sr. Juan Cunill Alsina.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per un import de 41,11 euros en l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 13, “ Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de Cadàvers i altres serveis Fúnebres de Caràcter Local”.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’interessat.
f) Aprovació pagament de factures per subministrament d’energia elèctrica presentades per Endesa.-
Vista la relació de factures presentades per Endesa, corresponent al subministrament d’energia elèctrica, que ascendeixen a un import total de 6.642,22 euros, amb data de venciment 14 de febrer de 2011.
Atès que l’òrgan competent és la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l’alcalde mitjançant resolucions de 27 de juny de 2007 i de 26 de març de 2009.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Aprovar el pagament a Endesa de l’import total de 6.642,22 euros, corresponent al subministrament d’energia elèctrica.
SEGON.- Donar coneixement d’aquest acord a la tresoreria municipal per tal de fer efectiu els pagaments corresponents.
g) Llicència de Primera ocupació. Carrer Nou, 9.-
Vista la sol·licitud de primera ocupació sol·licitada pel senyor Pere Salvans Codina, en relació a l'expedient d'obres núm. A-122-2004, obra situada al carrer Nou, 9 d'aquest municipi.
Vist l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 28 de gener de 2011 en el qual s’acredita l’acompliment de l’ordenança municipal reguladora de les llicències de primera ocupació, en relació a l’habitatge ubicat al núm. 9 del carrer Nou.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Concedir al senyor Pere Salvans Codina la llicència de primera ocupació en relació a l’habitatge ubicat al núm. 9 del carrer Nou en el benentès que l’habitatge abans esmentat, s’adeqüi a la llicència d’obres A-122-2004, i que sol·liciti la corresponent llicència d’obres per a l’execució de les obres interiors no finalitzades que manquen segons el projecte.
SEGON.- Practicar la liquidació corresponent a la taxa per expedició de 1a ocupació que ascendeix a un import de 49 euros i procedir un cop ingressada l’esmentada quantitat a efectuar el retorn de la fiança dipositada en el seu dia.
TERCER.- Donar-ne trasllat a l'interessat tota vegada que la present llicència comporta el dret a tramitar la sol·licitud de subministrament d’aigua, electricitat i altres serveis d’abastament general i, serà a la vegada necessari, treure en el termini màxim d’un mes, el quadre elèctric de la vorera i reparar-la si fos el cas, ja que impedeix el pas del vianants per la mateixa, i col·locar les peces de marxapeu de les obertures de la façana, garatge i porta d’accés a l’habitatge.
h) Tancament d’expedient de protecció de legalitat urbanística per moviment de terra de Mafriges, S.A.-
Vist que en data de 22 de novembre de 2010 l’arquitecte municipal va informar, després d’una inspecció ocular a l’empresa Mafriges, S.A., que es va observar que hi havia moviment de camions carregats de roca que accedien a la part posterior de l’empresa, darrera el magatzem frigorífic al costat de la depuradora, on maquinària pesada distribueix el material que els camions van dipositant a la zona.
Atès que l’empresa Mafriges, S.A. estava executant les obres sense disposar de la corresponent llicència, es va incoar expedient de legalitat urbanística per tal de legalitzar l’obra, de conformitat amb l’article 197.1 del TRLUC, la qual cosa va ser notificat a l’empresa en data de 26 de novembre de 2010.
En data de 21 de desembre de 2010, el Sr. Xavier Puigivila, en representació de l’empresa Mafriges, S.A., presenta una instància en la que exposa que adjunta plànols i fotografies que descriuen el moviment de terres realitzat i que sol·licita una pròrroga per presentar el projecte de legalització del moviment de terres corresponent.
En data de 27 de desembre de 2010 l’arquitecte municipal va informar que era factible la concessió de la pròrroga sol·licitada per la presentació de la documentació necessària per clarificar l’obra, sempre i quan no es realitzi cap tipus d’obra ni moviment de terres dins de l’àmbit de l’expedient incoat abans de la resolució del mateix, i al mateix temps informava que la finalitat del moviment de terres no podia ser cap altre que la de millorar el terreny per realitzar activitats de conreu, no podent-s’hi edificar ni construir-hi cap element fix temporal o perpetu que es contradigués amb l’aprofitament del sòl per a usos productius de sembra, per estar classificada la zona, segons les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, com a sòl no urbanitzable, zona de reserva agrícola.
Posteriorment, en data de 14 de gener de 2011, el Sr. Xavier Puigivila, en representació de l’empresa Mafriges, S.A., presenta la documentació per tramitar la corresponent llicència d’obres per portar a terme el moviment de terres iniciat.
Atès que la llicència d’obres per portar a terme l’esmentat moviment de terres va ser informada per l’arquitecte municipal, aprovada per Junta de Govern Local de data de 28 de gener de 2011 i liquidada per l’empresa Mafriges, S.A. en data d’1 de febrer de 2011.
Vist l’informe de secretaria.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Tancar l’expedient de protecció de legalitat urbanística per moviment de terra de Mafriges, S.A., donat que ja s’ha tramitat la corresponent llicència d’obres.
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Xavier Puigivila, en representació de l’empresa Mafriges, S.A.
i) Llicències d'obres.-
Vista la sol·licitud de llicència d' obres que a continuació es relaciona :
Expedient N.: B/006/2011 Sol.licitant : Toni Font Bardolet

Obra : Posar gres al garatge (83m2)

Situació : C. Vilamitjana, 45

Autoliquidació provisional: 55,80 €Tipus d' obra : B Obra Menor
Vistos els informes favorables amb condicionants emesos pels Serveis Tècnics Municipals, obrants en l’expedients de referència.
Atesa la necessitat de tramitar la petició de llicència d' obres
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Concedir, sense perjudici de tercers, la llicència d' obres abans esmentada, d'acord amb els projectes redactats pels tècnics particulars, en aquells casos que correspon, i /o la documentació presentada.
SEGON.- Les obres s' executaran d' acord amb els projectes aprovats i les disposicions de les ordenances municipals a l'efecte, així com de les condicions establertes en l' informe tècnic municipal.
TERCER.- Les llicències es concedeixen sota les condicions generals d'obligat compliment per l'execució de les obres, aplicables en aquest municipi.
j) Aprovació provisional del projecte d’instal·lació de gespa sintètica al camp municipal de Sant Vicenç de Torelló.-
Vist que aquest Ajuntament tenia previst realitzar pel PUOSC 2009 la realització de la portada d’aigua a Osona Nord però degut a diferents circumstàncies, aquesta inversió no es va poder realitzar, pel que aquesta entitat local va sol·licitar un canvi de destí de la subvenció.
Vist que aquest canvi va estar autoritzat al novembre de 2010 per la realització de la inversió corresponent al camp de futbol de gespa artificial.
Vist que no obstant es va donar un termini, fins el 18 de febrer de 2011 per dur a terme la contractació, pel que ja el gener de 2011 es va sol·licitar una pròrroga, la qual suposa que la contractació es podrà desenvolupar fins a un termini màxim que es fixa a principis d’abril de 2011.
Vist que ja es disposa d’un projecte per tal de desenvolupar aquesta inversió el qual té un cost total de 584.193,00 €.
Donades aquests circumstàncies que justifiquen la urgència de la tramitació, pel que suposa reduir la tramitació en la preparació i adjudicació dels contractes a la meitat.
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra corresponent a la inversió a desenvolupar per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló consistent en el “projecte instal·lació de gespa sintètica al camp de futbol municipal de Sant Vicenç de Torelló
SEGON.- Aprovar conforme allò previst a l’art 50 de la Llei de Procediment Administratiu, la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació del projecte d’obra esmentat.
k) Aprovació de la tercera certificació obres del c/ Indústria de Torelló i Sant Vicenç de Torelló i Donar raó de l’endós de la factura 2300006 presentada per l’empresa Excavacions Pons SA.-
En data de 28 d’octubre de 2010 van iniciar-se les obres d’urbanització del c/ Indústria de Torelló i Sant Vicenç de Torelló.

L’evolució de les certificacions fins ara realitzades és la següent:
  • El dia 29 de novembre de 2010 es va realitzar la primera certificació d’obra la qual constava amb la conformitat de l’arquitecte municipal.

  • El dia 27 de desembre per part de l’arquitecte municipal s’acredita la realització de l’obra corresponent a la segona certificació.

Ara en data de 28 de gener de 2011 amb registre d’entrada núm. 80/2011 es va presentar instància amb la factura i sol·licitud d’endós per l’import corresponent a la tercera certificació d’obra la qual ascendeix a la suma total de 57.865,19 € (cinquanta-set mil vuit-cents seixanta-cinc amb dinou cèntims).


Atès que aquesta factura l’han endossada a favor de la Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIMM)
La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat de tots els membres presents, els següents acords:
PRIMER.- Aprovar la tercera certificació de l’obra corresponent al c/ Indústria de Torelló i Sant Vicenç de Torelló i donar raó de l’endós de la factura núm.230006 presentada per l’empresa Excavacions Pons SA i donar raó de l’endós per l’import de 57.865,19 € a favor de Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIMM)
SEGON.- Donar coneixement d’aquest acord a la tresoreria municipal per tal de fer efectiu els pagaments corresponents, i a l’empresa Excavacions Pons als efectes oportuns.
Esgotat l’ordre del dia al no haver-hi més assumptes a tractar, per part de l’alcaldia presidència s’aixeca la sessió quan són les catorze hores i vint minuts estenent-se la present acta que jo, la infrascrita secretària municipal accidental certifico.
Vist i plau La secretària acctal.

L’alcaldeDo'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa