Data: 8 de setembre de 2014Download 58,5 Kb.
Sana12.05.2017
Hajmi58,5 Kb.
#8714
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2014
Data: 8 de setembre de 2014

Lloc: Seu de l’Ajuntament

Hora: Inici: 13:05h Fi: 13:40h

Caràcter de la sessió: Extraordinària


Alcalde

Sr. Alfons Planas i Jubany


Regidors assistents:

Sr. Miquel Anglada i Miquel

Sr. Josep Ma Serra i Vilajoana

Sr. Enric Pou i Mir

Sr. Carles Corominas i Arnaiz

Sr. Manuel Cervera i Cortada

Sra. Raquel Traveria i Roquer
Secretària – Interventora

Ma del Pilar Pérez Raposo


Ordre del dia


 1. Aprovació definitiva, si s’escau, del text refós de la “Proposta de modificació del PEIN en el marc del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Montseny”

 2. Aprovació, si s’escau, de la marca i imatge de la Ruta de la Tordera i Riera d’Arbúcies


Desenvolupament de la sessió
1.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DE LA “PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PEIN EN ELMARC DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MONTSENY”
Proposta

El Ple de l’ajuntament de Montseny, en la seva sessió de data 24 de març de 2014, va adoptar l’acord d’aprovar el document “Proposta de modificació del PEIN en el marc del Pla d’ordenació urbanística municipal de Montseny” i de sotmetre’l a informació publica durant un termini de 45 dies als efectes de la presentació d’al·legacions i/o reclamacions.


L’esmentat acord va ser publicat al DOGC del dia 1 d’abril de 2014, al BOP de Barcelona del dia 7 d’abril de 2014, a la premsa local (diaris 9 Nou i Ara) i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Durant el termini d’exposició al públic s’han presentat els següents escrits d’al·legacions:
1.- Escrit de data 21 de maig de 2014 (RE nº 559) presentat pel senyor Josep Maria Jubany Clopés i per la senyora Felisa Masnou Clopés.
2.- Escrit de data 21 de maig de 2014 (RE nº 584 del dia 23/05/2014) presentat pel senyor Carles Corominas Arnaiz regidor portaveu del grup municipal de Convergència i Unió a l’ajuntament de Montseny.
3.- Escrit de data 25 de maig de 2014 (RE nº 585 del dia 26/05/2014) presentat per la senyora Montserrat Planas Riera.
4.- Escrit de data 26 de maig de 2014 (RE nº 595) presentat pel senyor Carles Corominas Arnaiz regidor portaveu del grup municipal de Convergència i Unió a l’ajuntament de Montseny.
5.- Escrit de data 26 de maig de 2014 (RE nº 596) presentat pel senyor Carles Corominas Arnaiz.
6.- Escrit de data 27 de maig de 2014 (RE nº 603 del dia 28/05/2014) presentat per la senyora Maria Candida Planas Planas i pel senyor Lluis Planes Planes.
7.- Escrit de data 28 de maig de 2014 (RE nº 611 del dia 30/05/2014) presentat pel senyor Emilio Ramirez Masnou.
8.- Escrit de data 29 de maig de 2014 (RE nº 612 del dia 30/05/2014) presentat per les senyores Maria Traveria Cervera, Elisabet Traveria Roquer, Maria Angela Garriga Garriga i Maria Carmen Lemos Vázquez.
9.- Instància de data 30 de maig de 2014 (RE nº 614) presentada pel senyor Llorenç Deumal Pujol.
10.- Escrit de data 29 de maig de 2014 (RE nº 615 del dia 30/5/2014) presentat pel senyor Joan Miquel Masnou.
11.- Escrit de data 28 de maig de 2014 (RE nº 622 del dia 02/06/2014) presentat pel senyor Miquel Moré Pujol.
12.- Escrit de data 1 de juny de 2014 (RE nº 625 del dia 02/02/2014) presentat pel senyor Roger Davis Lambert.
13.- Escrit de data 2 de juny de 2014 (RE nº 628) presentat pel senyor Francesc Cervera Cortada.
14.- Escrit de data 30 de maig de 2014 (RE nº 630 del dia 03/06/2014) presentat per la senyora Maria Rosa Riera Godori, pel senyor Alfons Solà Riera i pel senyor Agustí Jover Armengol.
15.- Escrit de data 3 de juny de 2014 (RE nº 668 del dia 13/06/2014), subscrit pel senyor Rafael García Fernández, Jefe del Departamento de Mantenimiento de Líneas de RED ELÈCTRICA DE ESPAÑA, SAU.
En relació a aquestes al·legacions, en data 16 de juliol de 2014, s’ha emès un informe jurídic per part de l’advocat Sr. Xavier Xifra Triadú que dona resposta a cadascuna de les mateixes i efectua una proposta, en sentit favorable o desfavorable, segons consta a l’expedientat administreu.
Alhora, es van demanar informes a les següents administracions sectorials amb competències atès el contingut del document aprovat.


 • Diputació de Barcelona.
 • Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural.
 • Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General d’Urbanisme).
 • Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de Medi Ambient).
 • Institut de Ciència Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona

Malgrat el lapse de temps transcorregut, mes de quatre mesos hàbils, des de la data d’aprovació inicial del document, només ha emès informe l’òrgan gestor del Parc Natural del Montseny (Diputació de Barcelona) en sentit favorable a la proposta.


Per contra cap dels organismes de la Generalitat de Catalunya competents en matèria urbanística i de medi ambient, no s’han manifestat respecte del document aprovat.
Atès que la manca d’emissió d’informes no impedeix la prossecució de la tramitació del document.
Per altra banda, per part de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha redactat l’informe de valoració ambiental de la “Proposta de modificació del PEIN en el marc del Pla d’ordenació urbanística municipal de Montseny”, que valora favorablement la modificació que es planteja.
Vist l’article 7.2 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, pel que fa al procediment i competència per aprovar la modificació del PEIN.
D’acord amb aquests antecedents i les disposicions legals d’aplicació es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’informe de data 16 de juliol de 2014, emès per l’advocat Sr. Xavier Xifra i Triadú, pel qual es dona resposta, en sentit favorable o desfavorable segons el cas, a les al·legacions presentades durant el termini d’exposició al públic del document “Proposta de modificació del PEIN en el marc del Pla d’ordenació urbanística municipal de Montseny”.
SEGON.- Aprovar definitivament el document “Proposta de modificació del PEIN en el marc del Pla d’ordenació urbanística municipal de Montseny” que incorpora les modificacions derivades de l’estimació d’alguna de les al·legacions presentades .
TERCER.- Trametre el document aprovat. junt amb la resta de documents que integren l’expedient administratiu, al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i a la Diputació de Barcelona Administradora del Parc Natural del Montseny, als efectes de la formulació i redacció de la modificació del PEIN, en el cas de la Generalitat, i del Pla Especial del Montseny per la Diputació, d’acord amb la proposta aprovada per aquest Ajuntament.
Debat
El regidor Carles Corominas manifesta que, quan es van redactar les actuals NNSS de Planejament les propietats de El Pujol, Can Manel, segons han dit, varen incidir de manera significativa per a poder optar a la futura parcel·lació i possible construcció d’habitatges i sembla ser que, amb el pas dels anys, això no ha estat així, poder créixer cap aquella zona.
El Sr. Alcalde diu que, des de l’aprovació inicial del POUM es varen reincorporar les finques incloses a les actuals NNSS i que no s’han desenvolupat durant aquests anys. Igualment el Sr. Alcalde manifesta que, això es va fer perquè la llei d’urbanisme no deixava continuar projectes urbanístics que no s’adaptessin a la llei 2/2002 i el que va fer l’Ajuntament va ser encarregar un POUM, que és la figura urbanística vigent, deixant a dins els terrenys que, per dir-ho d’alguna manera, encara no s’havien accionat i amb el pla de participació ciutadana donar accés a la gent que demanava està a dins.

Igualment el Sr. Alcalde manifesta que, el regidor Cervera va votar, en el Ple celebrat el passat 24/03/2014, en contra de la proposta de modificació del PEIN en el marc del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Montseny perquè, segons va manifestà, no s’havia tingut en compte el que havia dit la gent. Davant d’això, diu el Sr. Alcalde, li vull dir al regidor que això és mentida perquè aquest Ajuntament, ja en el tràmit de participació ciutadana va tenir en compte el que va dir la gent. Igualment diu que, després s’han esmenat coses que per escrit la gent a al·legat, per tant, només hem fet el que ens diuen els escrits no el que se xerra al cafè. A més a més, diu el Sr. Alcalde, hi ha una sèrie de coses, com són serveis bàsics, equipaments, que la normativa diu que han d’haver-hi una sèrie de metres quadrats o unes cessions obligatòries, o una participació en el planejament de tots i cada un dels PAU’s, i això és el que s’ha fet. Finalment diu el Sr. Alcalde que, únicament no hem fet cas o no hem pogut admetre coses que legalment no es podien fer.


El regidor Manel Cervera diu que, quan es van aprovar les NNSS jo no hi era a l’Ajuntament però vaig estar al corrent dels tràmits que es van fer i no es va fer cas del que la gent deia ja que fins i tot es va presentar un contenció contra aquestes. Però, diu el regidor Cervera, deixeu-m’ho que fa molts anys d’això.
El Sr. Alcalde diu que, en el tràmit d’aprovació de les NNSS és cert que no es va escoltar a tothom, és cert que es va parar el procés, és cert que es va presentar un contenciós, però al final es va introduir en les NNSS el que els veïns demanaven, es va retirar el contenciós i es va aprovar per unanimitat una ampliació de zona urbana cap al sector nord.
El regidor Cervera manifesta que, aquesta ampliació va ser minsa i que si s’hagués ampliat cap a Can Badó ara el poble seria més gran.
El Sr. Alcalde diu que, la Sra. Lluïsa Planas Oller ens va demanar una llicència de segregació d’acord amb les normes i el projecte de segregació que va presentar, que era per fer cinc finques de Can Badó, l’Ajuntament li va aprovar, i no s’ha fet a data d’avui per la Llei 2/2002. Continua dient el Sr. Alcalde que, quan se li va aprovar això la Sra. Planas va preguntar quin terreny necessitava l’Ajuntament i se li va dir que el que fos possible i ens va cedir de manera totalment gratuïta tot el terreny que ocupa la zona esportiva.
El regidor Cervera manifesta que, això va ser a posteriori per no haver pogut aconseguir zona urbana.
El regidor Carles Corominas pregunta, la futura zona d’equipaments del Sot de Sant Juià, hi hagi el que hi hagi programat o intenció de programar, queda finalment com a zona d’equipaments?
El Sr. Alcalde diu que, està com a zona d’equipaments i com a previsió que es pugui tancar un conveni per a la construcció d’una residència per a la gent gran.
El regidor Corominas manifesta que, en relació a l’escrit núm. 13 presentat pel Sr. Francesc Cervera i Cortada no s’estén la resposta.
El Sr. Alcalde diu que, aquesta al·legació no era fruit de la delimitació de l’espai urbà, en tot cas es tindrà en compte en el sòl no urbanitzable. Continua dient el Sr. Alcalde que, una vegada aprovat això tornarem a tenir tot el document generat sobre la taula, en el que hi haurà el catàleg i tot el sòl no urbanitzable perquè sigui aprovat novament per l’Ajuntament de forma provisional. Avui, diu el Sr. Alcalde, només fem un pas en aquest procés.
El regidor Corominas pregunta, en relació a les parcel·les de Can Traveria s’ha dit que quedaven afectats els terrenys del cantó de sobre la carretera per a destinar-los a equipaments.
El Sr. Alcalde diu que, l’edificabilitat està millorada en relació a la proposta de març perquè un dels veïns renuncia a favor de passar-ho al cantó de sota.
El regidor Corominas diu que, com a reflexió personal, per motius molt diversos i per altres administracions s’ha anat diluint la dotació de sòl urbà pel creixement del poble, i per tant considero que ens tornem a quedar curts, no s’assoleix l’objectiu inicial per pressions externes.
El Sr. Alcalde manifesta que, estic totalment d’acord, hem passat de 164 habitatges nous a 84, que és el mínim perquè els números surtin.
Votació
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MARCA I IMATGE DE LA RUTA DE LA TORDERA I RIERA D’ARBÚCIES
Proposta
Relació dels fets
L’Ajuntament de Montseny, conjuntament amb el Consell Comarcal de la Selva i diversos ajuntaments de l’àmbit de la Tordera (Annex I), tenen la voluntat de promoure el desenvolupament econòmic i social de la conca de la Tordera, fomentant les activitats vinculades a la valorització dels recursos del territori d’una manera sostenible i respectuosa amb aquest patrimoni.
Actualment existeix una demanda creixent d’usuaris que cerquen equipaments i activitats d’oci, turístiques i esportives a l’aire lliure, com són el senderisme, el cicloturisme i la pràctiva del BTT. Aquest fet constitueix una oportunitat per la creació de productes turístics de qualitat, dinamitzadors del territori, no estacionals, complementaris a d’altres ofertes i respectuosos amb el patrimoni local.
En aquest sentit, des de l’any 2010 s’està gestant el projecte de la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”, una iniciativa consensuada entre diferents municipis de la conca del riu Tordera i que durant l’any 2013, per mitjà de la signatura de convenis de col·laboració entre els ajuntaments i el Consell Comarcal, va quedar recollida en una memòria valorada.
Actualment, tal i com es va presentar en la reunió mantinguda el 27 de juny de 2014 amb els ajuntaments implicats, s’ha dissenyat la imatge gràfica de la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies”, consistent en la creació d’un logotip amb la marca i la definició de la tipologia de senyalització necessària per fer el seguiment de la ruta.
En aquesta reunió es va decidir redactar un acord d’aprovació de la imatge gràfica presentada i de la part de la despesa a assumir per a cada ajuntament per a cobrir la reserva del domini web, el registre de la marca, la creació del manual corporatiu bàsic (llibre d’estil) i el disseny del plafó principal que il·lustrarà la ruta a cada municipi.
El cost total d’aquestes tasques és de 5.705,15 euros i el seu repartiment, pel fet de respondre a criteris d’imatge i marca, s’ha realitzat de forma equitativa entre tots els municipis adherits.
Fonaments de dret
L’article 28.1 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya estableix que correspon a les comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
L’article 150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix sobre l’establiment de convenis o creació de consorci el següent:


 • Els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden, amb aquesta finalitat, establir convenis o crear consorcis amb llurs municipis. Aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts. Si en el conveni o en el consorci participa una diputació provincial, és necessari l’informe previ del consell o els consells comarcals afectats.

 • Les diputacions provincials i els consells comarcals poden establir convenis de cooperació amb finalitat idèntica a la que estableix l’article 93.2

En conseqüència a la relació de fets exposats, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:


Primer.- Aprovar la marca “Tourdera” i la imatge gràfica proposada, que representarà en endavant la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies” i que es pot consultar a l’Annex “.
Segon.- Aprovar una despesa econòmica per un import de 475,43 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost exercici 2014, a favor del Consell Comarcal de la Selva, pels següents conceptes:


 • creació del logotip i creativitat de naming de la marca Ruta de la Tordera.

 • Contractació dels dominis web de la “Ruta de la Tordera i riera d’Arbúcies: www.tourdera.com i www.tourdera.cat.

 • Registre de la marca “Tourdera” a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, en les classes: 16, 35, 39, 41 (Annex 3).

 • Disseny manual corporatiu bàsic (llibre d’estil) per a la utilització de la marca, definint tots els paràmetres necessaris (mides, colors, tipografies, etc.), manual de senyalització i disseny de mapa il·lustrat per al plafó principal que il·lustrarà la ruta a cada municipi.

Tercer.- El Consell Comarcal de la Selva serà el responsable del pagament de cadascun dels conceptes esmentats al punt segon.


Quart.- Notificar aquest acord als interessats.
Debat
El regidor Carles Corominas pregunta, pel que respecta al municipi de Montseny no s’han concretat trams ni recorreguts?
El Sr. Alcalde diu que, sí, passa per camins cadastrals existents.
El regidor Manel Cervera diu que, no hem vist mai cap planell.
El Sr. Alcalde diu que, en la convocatòria del PUOSC 2013-2016 es va sol·licitar al Consell Comarcal que sol·licités subvenció per aquesta actuació i aquesta anava acompanyada de la documentació corresponent, de totes maneres la recuperarem perquè la puguin veure novament.
Votació
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per unanimitat.
I no havent-hi cap més punt a tractar, s’aixeca la sessió a l’hora assenyalada a l’encapçalament d’aquesta sessió, d’ordre de la Presidència.
I per constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc la present acta que signa amb mi l’Alcalde – President i que com a Secretària – Interventora, certifico.
Vist i Plau, La Secretària – Interventora,

L’Alcalde,Alfons Planas i Jubany Ma del Pilar Pérez Raposo

Download 58,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti