Acta de la sessió ordinària del ple del consell comarcal del segriàDownload 1,05 Mb.
bet1/6
Sana08.09.2017
Hajmi1,05 Mb.
#19902
  1   2   3   4   5   6

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀIdentificació de la sessió
Núm.: 9/2011

Caràcter: ordinari

Data: 11 de novembre de 2011

Horari: de les nou a dos quarts de deu del matí

Lloc: sala de sessions del Consell Comarcal
Hi assisteixen:
President Pau Cabré Roure

Vicepresidenta primera Ann Gyles

Vicepresident segon Jaume Revés Esteve

Conseller portaveu PSC Pasqual Izquierdo Torres

Conseller portaveu CIU Joan Busquets Saz

Conseller portaveu PP Jaime Gregori Izcara Camí

Conseller portaveu ERC Daniel Farré Gort

Conseller portaveu ICV Pere Agusti Exposito Gilart

Conseller adjunt PSC Francesc Torres Arnó

Conseller/a Comarcal: Simeó Abad Moliné

Josep Barberà Morreres

Jaume Carles Canelles Arque

Rosa Maria Caselles Mir

Manel Català Ros

Miguel Carlos Català Visa

Salvador Huguet Besó

M. José Invernon Modol

Marta Llovet Font

Josep Ramon Mangues Jaime

Montserrat Mayos Charles

Isidro Mesalles Mayora

Beatriz Obis Aguilar

Josep Maria Palau Llobera

Ricard Pons Pico

Jesus Luis Quiroga Eguillor

Elisa Torrelles Tormo

Mario Urrea Marsal

Maria Teresa Vilella Torrelles


Lídia Carbonell Figuerola, secretària

Ferran de Noguera i Betriu, gerent

Teresa Colomer Cugat, interventora
No assisteixen:

Ramon Arbones Viñes

Benjamí Bosch Torres

Marina Forcada Escarp

Alexandre Mir Fo

Emmanuelle Samper Ortiz


Ordre del dia


 1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 2 de setembre de 2011

 2. Informes de Presidència

 3. Donar compte i ratificació de decrets de presidència

 4. Ratificació del conveni signat entre l’Institut Català de la Dona i el Consell Comarcal del Segrià (2011)

 5. Aprovació del conveni a signar entre la Secretaria de Joventut i el Consell Comarcal del Segrià referent a les polítiques de joventut (2011)

 6. Ratificació dels convenis signats entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Segrià en relació al projecte de tècnics compartits (2011)

 7. Modificació del contracte de transport escolar corresponent al Lot 1

 8. Aprovació de l’ordenança reguladora del preu públic del transport no obligatori

 9. Adjudicació del servei de menjador escolar del CEE Esperança

 10. Aprovació inicial de modificació del PAC (Programa d’Actuació Comarcal)

 11. Revocació dels acords plenaris de 18 de novembre de 2010 i de 24 de febrer de 2011(deixalleries)

 12. Informe factures 3r trimestre 2011

 13. Precs i Preguntes. Assumptes d’urgència


1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 2 de setembre de 2011
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 2 de setembre de 2011.
2. Informes de Presidència
El president informa del següent:
Que s’ha incorporat a treballar al Consell Comarcal una persona de l’associació síndrome de Down.

Que el passat dia 10 es va presentar en premsa la tercera edició dels camins de l’or líquid del Segrià.

Que s’hauria de procurar que tots els municipis de la comarca del Segrià ( exceptuant els del cinturó de Lleida ciutat) poguessin participar dels programa Leader ja fos el de La Noguera o el de Les Garrigues.

Que el passat 26 d’octubre es va constituir la Mancomunitat de Pinyana i que es van elegir el president, vice-presidents, els membres de la Comissió Executiva i de la Comissió Espcial de Comptes.

Que s’està parlant amb diferents empreses per fer el servei de la canera mitjançant concessió administrativa.

3. Donar compte i ratificació de decrets de presidència
Els/les consellers/eres es donen per assabentats/ades dels decrets des del núm. 190/2011 fins al 250/2011.

Es ratifiquen per unanimitat els decrets següents, la part resolutòria dels quals diu:
 • 198/2011, de 9 de setembre de 2011:

 • Primer. Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei de transport escolar del Lot 16 (Alguaire-IES Manuel de Montsuar) consistent en incorporar a l’itinerari els trasllat dels alumnes de l’Escola Doctor Serés d’Alpicat a l’IES Manuel de Montsuar incrementant el preu del contracte en 159,84€ /dia quedant fixat el preu definitiu del contracte en 1.055,71€/dia, més l’IVA que correspongui.

 • Segon. Notificar a l’adjudicatari el present acord i citar-lo per tal que comparegui a formalitzar la modificació del contracte.

 • Tercer .Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Informativa d’Educació, Cultura i Joventut i al Ple del Consell Comarcal per a la seva ratificació en la propera sessió ordinària que tingui lloc.
 • 199/2011, de 9 de setembre de 2011:

Primer. Aprovar la modificació del contracte de gestió del transport escolar del Lot 18 consistent en el següent:

 • Suprimir el transport dels alumnes de les Aules Turó de Gardeny a les Aules Taller Copa d’Or atès que ja s’han emprés les classes a les Aules Turó de Gardeny. Aquesta modificació de contracte suposa una disminució del preu/dia de 178,31€ més l’IVA corresponent respecte al preu del curs escolar 2010/2011.

 • Incorporar el servei d’anada i tornada dels alumnes els dimecres a la tarda, incrementant- se el preu del contracte en 2.308,77€ per curs escolar.

Segon. Notificar a l’adjudicatari el present acord i citar-lo per tal que comparegui a formalitzar la modificació del contracte.

Tercer. Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Informativa d’Educació, Cultura i Joventut i al Ple del Consell Comarcal per a la seva ratificació en la propera sessió ordinària que tingui lloc.
 • 211/2011, 28 de setembre de 2011:

Primer. Nomenar a la consellera senyora M. José Invernon Modol representant del Consell Comarcal del Segrià a la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Segon. Comunicar aquest acord a la consellera afectada i a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per al seu coneixement i efectes.

Tercer. Donar compte a la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació i al Ple del Consell Comarcal d’aquesta resolució per a la seva ratificació.


 • 221/2011, de 4 de novembre de 2011:

Primer. Aprovar el conveni a signar entre el Ministeri de Cultura, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià per la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del Segrià i comarca, corresponent a l’any 2011, procedint a la seva signatura.

Segon. Donar compte d’aquesta resolució a la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports i al Ple del Consell Comarcal per a la seva ratificació en la propera sessió que tingui lloc.

Tercer. Ratificada pel Ple del Consell Comarcal trametre còpia de la resolució i del conveni a la Direcció General d’Administració Local en compliment del que disposa l’article 309 del Decret 179/1995, de 30 de juny que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.


 • 247/2011, de 26 de novembre de 2011:

Primer. Nomenar al conseller senyor Joan Busquets Saz, vocal en representació del Consell Comarcal del Segrià al Consell d’Administració i al Comitè Executiu del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, amb efectes del dia 27 de setembre de 2011.

Segon. Comunicar aquest acord al conseller afectat i al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida per al seu coneixement i efectes.

Tercer. Donar compte a la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació i al Ple del Consell Comarcal d’aquesta resolució per a la seva ratificació.


 • 248/2011, de 26 de novembre de 2011:

Primer. Designar el Consell Comarcal de les Garrigues i el Consell Comarcal de la Noguera per representar el Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida.

Segon. Comunicar aquest acord a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida per al seu coneixement i efectes.Tercer. Donar compte a la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació i al Ple del Consell Comarcal d’aquesta resolució per a la seva ratificació.
4. Ratificació del conveni signat entre d’institut Català de la Dona i el Consell Comarcal del Segrià (2011)
Vist el contingut del contracte- programa signat entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Segrià l’objecte del qual és establir els mecanismes de coordinació cooperació i col·laboració entre les dues administracions per tal d’establir els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions i el sistema de finançament per la gestió dels serveis d’informació i atenció a les dones per l’any 2011,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Benestar i Família de 7 de novembre de 2011,
El Ple acorda per unanimitat:
Primer. Ratificar la signatura del Contracte-Programa de l’any 2011 signat entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones.
Segon. Trametre còpia de l’acord i del conveni a la Direcció General d’Administració Local.
5. Aprovació del conveni a signar entre la Secretaria de Joventut i el Consell Comarcal del Segrià referent a les polítiques de joventut (2011)
La Llei 33/2010 de polítiques de joventut estableix que els ens supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme amb nivells homogenis de qualitat els serveis i les activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments. Per altra banda el Consell Comarcal en virtut de delegació de la Generalitat de Catalunya té competències d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils.
Vist el contingut del conveni a signar entre la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Benestar i Família i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de polítiques de joventut, corresponent a l’anualitat 2011, que regula les actuacions a realitzar pel Consell Comarcal en relació al Pla comarcal de joventut, les activitats d’educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, les potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils i el servei comarcal de joventut, així com l’aportació econòmica i els compromisos de la Direcció General de joventut,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Educació, Cultura i Joventut de 7 de novembre de 2011,
El Ple acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar el contingut del conveni a signar entre la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Benestar i Família i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de polítiques de joventut, corresponent a l’anualitat 2011.
Segon. Facultar el president per la seva signatura
Tercer. Trametre còpia de l’acord i del conveni a la Direcció General d’Administració Local.
6. Ratificació dels convenis signats entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Segrià en relació al projecte de tècnics compartits (2011)
Vist el contingut del conveni que regula els compromisos que adquireix el Consell Comarcal i els ajuntaments interessats en participar en el projecte “NRTLL’T”, corresponent a l’any 2011,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Educació, Cultura i Joventut de 7 de novembre de 2011,
El Ple acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments de la comarca que executen el projecte “NRTLL’T” de tècnics compartits de joventut, corresponent a l’anualitat 2011.
Segon. Ratificar la signatura dels convenis específics amb els ajuntaments d’Alcanó, Alfés, Alcoletge, Artesa de Lleida, Corbins, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Sunyer i Torres de Segre.
Tercer. Trametre còpia de l’acord i dels convenis a la Direcció General d’Administració Local.
7. Modificació del contracte de transport escolar corresponent al Lot 1
Per decret de presidència núm. 195 de data 10 de setembre de 2008 es va adjudicar definitivament a l’empresa ISIDRE MORELL el contracte de transport escolar del Lot 1: Raïmat-.IES Canigó (Almacelles) Raïmat- Escola Antònia Simó (Almacelles),
Atès que per al trasllat dels alumnes de l’Institut Canigó és necessari utilitzar un vehicle de més capacitat,
Atès que l’adjudicatari ha manifestat la seva conformitat així com per al trasllat d’alumnes de Raïmat que van a l’escola el Vilot de Sucs,
Atès que l’article 20 del plec de condicions que regula el contracte de transport escolar estableix que un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir-hi modificacions que no afectin a les seves condicions essencials, sempre que ho faci per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes, de conformitat amb allò que prescriu l’article 202 de la llei de contractes del sector públic,
Atès que l’esmentat article estableix que el preu serà objecte de modificació si és necessari utilitzar un vehicle de més capacitat que l´inicialment adjudicat segon l’escala següent:


Tipus vehicle

Increment

Fins a 35

23,41 euros IVA inclòs

Fins a 55

16,78 euros IVA inclòs

Més de 55

22,11 euros IVA inclòs

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura i Joventut de 7 de novembre de 2011,


El Ple acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació del contracte de transport escolar del Lot 1 consistent en la utilització d’un vehicle de més capacitat establint un increment del preu del contracte de 22,11€/dia/ IVA inclòs.
Segon. Facultar el president per la tramitació i execució del present acord.
8. Aprovació de l’ordenança reguladora del preu públic del transport no obligatori
Atès que el Consell Comarcal del Segrià, en virtut de les competències que té delegades de la Generalitat de Catalunya presta entre altres el servei de transport escolar,
Ates que el Departament d’Ensenyament ha comunitat que cal establir preus públics per als/les usuaris/es del transport escolar quan aquest no tingui caràcter obligatori ( trasllat dins del mateix terme municipal , i postobligatoris)
Atès l’estudi de costos del Departament d’Ensenyament i l’informe de Secretaria,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació de 7 de novembre de 2011,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Educació, Cultura, Joventut i Esports de 7 de novembre de 2011,
El Ple acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar provisionalment l’ordenança reguladora del preu públic per la utilització del transport escolar per als alumnes que cursen ensenyaments no obligatoris a la comarca del Segrià, que es transcriu a continuació:


Ordenança reguladora del preu públic corresponent a la prestació del Servei Transport Escolar no obligatori (trasllat dins del mateix terme municipal) i per ensenyaments postobligatoris


Article 1. Fonament legal
De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l´organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 15 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de Ia Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori i postobligatori.
Article 2. Fet imposable
De conformitat amb el que preveuen els articles 41 a 47 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 cle marc, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal del Segrià estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori i per a alumnes d´ensenyaments postobligatoris a la comarca del Segrià..
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius els alumnes matriculats en centres docents de la comarca i residents a la comarca que estiguin autoritzats a utilitzar el transport escolar i aquest servei no sigui gratuït per les disposicions vigents en matèria d'educació.

En el cas dels alumnes que siguin menors d’edat, el subjecte passiu serà els pares, tutors o els seus representants legals.
Estaran obligats al pagament els qui gaudeixin de l’autorització expedida pel Consell Comarcal per fer ús del servei.

Article 4. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques i les entitats que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributaria.
Article 5. Quantia
La quantia del preu públic per un curs escolar és de 265,50 € per curs lectiu, que es determina per un import d'1,5 € / dia. En cas d'alta al servei durant el curs escolar ja iniciat, es pagarà per trimestres complets, a raó de 88,50 € trimestrals en un sol pagament.
Article 6. Exempcions i Bonificacions
Es podran tenir en compte les excepcions corresponents que comuniqui el Departament d’Ensenyament.

Els alumnes subjectes passius d’aquest preu públic que tinguin germans també subjectes passius d’aquest tribut seran bonificats de la següent manera:
1r germà del subjecte passiu: 177€ (1€/dia) per curs escolar. Es bonifica el preu públic en 0,50 €/dia.

2n germà i successius del subjecte passiu: 88,50€ (0,5€/dia) per curs escolar. Es bonifica el preu públic en 1,00 €/dia.
Article 7. Acreditament
El preu públic s’acredita, i neix l’obligació de contribuir quan sigui autoritzada la sol·licitud de fer ús del servei
El Consell Comarcal obrirà un període de presentació de sol·licituds d’autorització del subjecte passiu. Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de seients lliures s’adjudicaran les autoritzacions mitjançant sorteig que es realitzarà en acte públic..
Article 8. Normes de gestió i forma de pagament
El cobrament del preu públic de transport escolar es farà per rebut bancari anual.

En cas d’autorització d’alumnes amb el curs escolar ja iniciat es cobrarà en un sol rebut tota la resta del curs escolar.

Si expedida l’autorització i havent-se procedit al pagament no hi ha places disponibles durant el curs es retornarà la part proporcional del preu públic cobrat.

En cas que durant el curs escolar hi hagi una minoració de places disponibles i no n’hi hagi per tots els alumnes autoritzats es realitzarà un sorteig públic per determinar qui ha de deixar de fer ús del servei.

Article 9. impagament
En cas d’impagament no s’expedirà l’autorització i no es podrà ser beneficiari del servei.
Article 10. infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions s’ajustarà al que disposa la Llei general tributaria.
Article 11. Publicitat
Els acords de fixació o modificació de preus públics seran publicats i notificats d’acord amb l’àmbit d’incidència d’aquests.
Article 12. Vigència
El preu públic entrarà en vigor definitivament quan l’acord d’establiment i d’ordenació del preu públics esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa.
Article 13. Remissió normativa
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , la Lleia 8/1989, de 13 d’abril de taxes i preus públics, i el Reial Decret 939/2005 , de 29 de juliol , pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Consell Comarcal i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes
Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A proposta del Sr. Pasqual Izquierdo es clarifica en l’article 6, l’import de la bonificació.

El president comenta que es realment injust que des del departament d’Ensenyament es faci pagar el transport als alumnes que s’han de traslladar dins del mateix terme municipal quan a vegades tenen més distància que entre municipis diferents. Caldria instar entre tots a que es retirés el Decret de la Generalitat.9. Adjudicació del servei de menjador escolar del CEE Esperança
El Ple del Consell Comarcal en sessió del 2 de setembre de 2011 va aprovar l’expedient i el plec de condicions administratives i tècniques per l’adjudicació del servei de menjador escolar del CEE l’Esperança de Lleida, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
En data 24 de setembre de 2011 es va publicar l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Perfil del Contractant pel termini de 15 dies naturals a fi que els interessats presentessin les serves proposicions.
Durant el termini de licitació van presentar proposicions els licitadors ALESSA CATERING SERVICES i COMERTEL SA.
En data 19 d’octubre es va constituir la Mesa de Contractació per l’obertura del sobre de Documentació Administrativa, resultant admeses les dues proposicions.
En data 24 d’octubre la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del sobre on consta la documentació puntuable mitjançant l’aplicació de judicis de valor i en data 28 d’octubre, rebut l’informe de valoració tècnica es va procedir a l’obertura del sobre on consta la proposta econòmica i la documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques.
Vista la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura i Joventut de 7 de novembre de 2011,
El Ple acorda per unanimitat:
Primer. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta portada a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre:


 1. COMERTEL SA: preu menú/dia/alumne: 7,95

(corresponent 7,36€ al preu del contracte i 0,59 € corresponent a l’IVA)

 1. ALESSA CATERING SERVICES: preu menú/dia/alumne: 8,37

(corresponent 7,75€ al preu del contracte i 0,62€ corresponent a l’IVA)
Segon. Notificar i requerir a COMERTEL SA, licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a que presenti en el termini de deu dies des del següent a aquell en que hagi rebut el requeriment la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar dels medis que efectivament s’ha compromès a adscriure a l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
Tercer. Facultar el president per a que procedeixi a l’adjudicació del contracte de gestió del servei de menjador del CEE l’Esperança de Lleida a favor de COMERTEL SA un cop aquest licitador hagi constituït la garantia definitiva i hagi presentat els documents justificatius exigits.
Download 1,05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish