Regidors assistentsDownload 98 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi98 Kb.
#13017

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2011

REGIDORS ASSISTENTS:

Sr. David Mascarella

Sra. Isabel Vergés

Sra. Montserrat Carrera

Sra. Josepa Esquerrà

Sra. M. Rosa Vestit

Sr. Josep Checa

Sr. Joan Serrallonga

Sr. Joan Ramon Serra


SECRETARI:

Sr. Pere Gibert


REGIDORS ABSENTS

Sr. Pere Colom

Sr. Joan Vilalta

Sra. Marta Mata


Sant Quirze de Besora, vint-i-sis d’abril de dos mil onze, essent les nou del vespre, es reuneixen al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, per celebrar Sessió Extraordinària, en primera convocatòria, i sota la Presidència del Senyor Alcalde, David Mascarella i Terradellas, els/les senyors/es Regidors/es d’ E.R.C., Isabel Vergés i Pérez, 2a. Tinent d´Alcalde, Montserrat Carrera i Gonzalez, Josepa Esquerrà i Areñas, i els/les senyors/es Regidors/es de C.I.U., M. Rosa Vestit Villegas, Josep Checa i Falgà, Joan Serrallonga i Domènech, i Joan Ramon Serra i Solà, tots ells assistits per mi, Pere Gibert i Capellades, Secretari de la Corporació.
Ha excusat la seva assistència els/les senyors/es regidors/es d’ E.R.C., Pere Colom i Codina, 1r. Tinent d´Alcalde, i Marta Mata i Vaqué, per motius laborals, i Joan Vilalta i Martínez per malaltia.
Declarada oberta la Sessió, el senyor President, es passa a l’examen dels diferents assumptes que figuren en l´Ordre del Dia, sobre els quals es prenen el següent ACORDS:
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Havent-se entregat prèviament als senyors regidors l’esborrany de l’Acta de la sessió anterior, es dona per llegida, i s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels assistents.

2n.- SORTEIG FORMACIÓ MESES ELECTORALS ELECCIONS LOCALS 2.011
En compliment del Real Decreto 424/2011, de 28 de març, del Ministerio de la Presidència del Estat, de convocatòria d’eleccions locals el 22 de maig de 2.011, i de l’article 26 de la vigent Llei Orgànica del Règim Electoral General.
Complertes totes les formalitats legals establertes i realitzat els sorteigs públics per a la designació de presidents i vocals de cada mesa electoral, aquest Ajuntament ha format les meses electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i càrrecs que es ressenyen:
Secció 001 Mesa A:
TITULARS:

PRESIDENT/A; Maria Lorena Bajo Peñas DNI 43630710D -Elector núm. A0059

1r. VOCAL: Alba Abian Poyato DNI 47853240S -Elector núm. A0003

2n.VOCAL: Luis Fortea Ezcurra DNI 33934882S -Elector núm. A0374


SUPLENTS:

DE PRESIDENT/A: Mercedes Godayol Vallbona DNI 33955890R -elector núm. A0410

DE PRESIDENT/A: Isabel Jorda Font DNI 33938706K -elector núm. A0474

DE 1r.VOCAL: Henry William Henderson Scala DNI 46124656L -Elector núm. A0446

DE 1r.VOCAL: Maria Angels Fabrega Serradell DNI 33948607D -Elector núm. A0325

DE 2n.VOCAL: Maria Angeles Elias Mitjans DNI 38013082Q -Elector núm. A0291

DE 2n.VOCAL: Bernat Gonzalez Vilarrasa DNI 47848757V -Elector núm. A0429

RESERVES:


DE PRESIDENT:

1r. RESERVA: José Campasol Plans

2n. RESERVA: Xavier Guzman Serradell

DE 1r.VOCAL.

1r. RESERVA : Baldirio Castany Millastre

2n. RESERVA: Genoveva Hervas Caparros

3r. RESERVA: Isabel Carrera Fernandez

DE 2n.VOCAL

1r.RESERVA; Plantilisa- Berbe Cruz Caicedo

2n.RESERVA: Maria Gonzalez Gonzalez

3r. RESERVA: Francisca Delgado Chaparro
SECCIO 001 – MESA B:
TITULARS:

PRESIDENT/A; Ramon Vilardell Panicot DNI 33943634G -elector núm. B0541

1r. VOCAL: Marta Puig Figuls DNI 47849200T -Elector núm. B0256

2n.VOCAL: Sonia Monge Domingo DNI 43528741E -Elector núm. B0125


SUPLENTS:

DE PRESIDENT/A: Albert Mir Segala DNI 43627967A -elector núm. B0114

DE PRESIDENT/A: Gemma Martin Jubany DNI 33948617L -elector núm. B0043

DE 1r.VOCAL: Margarida Mitjavila Compte DNI 77725619V -Elector núm. B0117

DE 1r.VOCAL: Piedad Sanchez Olmedo DNI 77725558W-Elector núm. B0392

DE 2n.VOCAL: Emilio Lopez Alcaraz DNI 37658965F -Elector núm. B0016

DE 2n.VOCAL: Rosa Maria Olivares Mateos DNI 33922790K -Elector núm. B0162

RESERVES:


DE PRESIDENT:

1r. RESERVA: Montserrat Pons Toneu

2n.RESERVA: José Antonio Perez Ruiz

3r.RESERVA: Josep Solà Font

DE 1r.VOCAL.

1r. RESERVA : Nuria Solanellas Danot

2n. RESERVA: Josep Serradell Bernadet

3r.RESERVA: Josep Vilalta Noguera

DE 2n.VOCAL

1r.RESERVA; Josep Sañas Puigcorbé

2n.RESERVA: Maria Teresa Serradell Quer

3r.RESERVA: Sebastià Verdaguer CanadellSECCIO 002 – MESA U:
TITULARS:

PRESIDENT/A; Antonio Gallegos Ortega DNI 35005273D -elector núm. U0241

1r. VOCAL: Maria Dolores Corbera Viñas DNI 77737291M -Elector núm. U0152

2n.VOCAL: Joaquin Salvans Tome DNI 77729583W -Elector núm. U0526


SUPLENTS:

DE PRESIDENT/A: Josep Bragulat Illamola DNI 43627851W -elector núm. U0069


DE PRESIDENT/A: Marc Masnou Rubio DNI 43630699K -elector núm. U0319

DE 1r.VOCAL: Àngela Toll Rovira DNI 37599996X -Elector núm. U0596

DE 1r.VOCAL: Agustin Montañez Luque DNI 37696611W -Elector núm. U0337

DE 2n.VOCAL: Carles Ruiz Esquinas DNI 33949557Q -Elector núm. U0498

DE 2n.VOCAL: Pedro Martinez Santoro DNI 40261445Z -Elector núm. U0315

RESERVES:


DE PRESIDENT:

1r. RESERVA: Arnau Sirera Barral

2n.RESERVA: Alejandro Colomer Martinez

3r.RESERVA: Francisco Javier Bragulat Illamola

DE 1r.VOCAL.

1r. RESERVA : Josep Riu Boix

2n. RESERVA: Maria Carme Rodas Jorda

3r.RESERVA: Javiera Ramos Cabezas

DE 2n.VOCAL

1r.RESERVA; Antonio Francas Balmes

2n.RESERVA: Maria Josefa Mascaró Vilalta

3r.RESERVA: Josep Basco Lozano.


Esgotats, en el seu cas, els reserves existents per a un càrrec determinat (conseqüència de reclamacions estimades per part de la Junta Electoral de Zona), seran cridats els altres reserves que quedin per nomenar dins de la mateixa Mesa electoral, independentment del càrrec que correspon proveir, i pel mateix ordre del resultat del sorteig (en primer lloc, s’extrauran, del grup de reserves de President; en segon lloc, del grup de reserves de Primer Vocal; i en tercer lloc, del grup de reserves de Segon Vocal; i dins de cada grup, per l’ordre de 1rs, 2ns, i 3rs reserves), si aquests reuneixen efectivament els requisits d’aptitud i capacitat legals pel càrrec proposat, i de no reunir-los, es passarà directament al següent reserva, i així successivament, fins a conformar la Mesa electoral.
Tot el qual, s’aprova per unanimitat dels assistents.

3r.- APROVACIÓ ACTA FINAL D’OBRA DE LA “PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL”
El senyor President dona compte al Ple del contingut del Acta de Final d’Obra de l’obra “Pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol municipal de Sant Quirze de Besora, inclosa en el PUOSC 598/2009- PG, signada pel director d’obra, sr. Josep Arimany Fontanet, per l’empresa adjudicatària, “Arenes i Graves Castellot, S.A.”, i pel sr. Alcalde- President de l’Ajuntament, per un import total d’obra executada de 590.209,21€, conforme a projecte i a normativa vigent, i que les obres es troben totalment acabades i en condicions de ser utilitzades.
Essent trobada conforme i adient per part de tots els senyors regidors, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels assistents, vuit vots a favor i cap en contra.

4t.- RATIFICACIÓ DECRET 38/2.011 DE 8 D’ABRIL, RELATIU AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 162/2011-D DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE BARCELONA
Havent explicat el senyor President al Ple els antecedents i objecte del litigi, i donada compte del Decret d’Alcaldia núm. 38/2.011, de 8 d’abril, de personació, oposició, atorgament de representació processal, i de defensa jurídica a la Diputació de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 162/2011 D del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, interposat contra l’Ajuntament per la sra. M. Andrea Caparrós Núñez.
De tot això el Ple en resta assabentat i ho ratifica per unanimitat dels assistents, vuit vots a favor i cap en contra.

5è.- APROVACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA IMPORT 100.000,00€ AMB “LA CAIXA”
El senyor President explica que en compliment de l’acord del proppassat Ple de 29 de març d’enguany, de tramitar la sol·licitud d’una operació de tresoreria per import de 100.000,00€, amb càrrec a la recaptació pròpia de l’Ajuntament, tributs locals, que resta pendent d’ingressar en el present exercici 2.011, i com a màxim fins a la data de 31-12-2.011, en què es cancel·larà aquesta operació amb els esmentats ingressos, amb la finalitat de complir al màxim els terminis de pagament amb els proveïdors de l’Ajuntament, i tenint en compte que l’Ajuntament ha complert sempre les seves obligacions financeres.
S’informa al Ple de les condicions ofertades per la oficina local de “la Caixa” per aquesta compte de crèdit:
Import: 100.000,00€. Venciment: 31-12-2011. Interès: Euribor trimestral amb Diferencial: 2,75. Revisió: trimestral. Comissió obertura: 0,50%- 500Euros. Comissió estudi: 0,25%- 250Euros. Comissió saldo no disposat: 0,50% trimestral. Pla de reducció: 12.500 Euros cada mes.
Considerant, que l’import de l’operació de tresoreria -100.000,00€-, representa el 4,59% dels recursos ordinaris del Pressupost de l’Ajuntament de 2.011.
Sotmès el punt a votació per part del senyor President, es produeix el resultat d’empat, amb quatre vots a favor dels senyors regidors del grup d’ERC i quatre vots en contra dels senyors regidors del grup de CIU. Pel qual, i de conformitat amb l’art. 100,2 del

ROF es realitza una nova votació, en la que persisteix l’empat, pel que decideix el vot de qualitat del senyor President, que es positiu a favor de l’aprovació del punt i adopció dels següents acords, el quals, diu el senyor President , que compten amb el vistiplau del Secretari Interventor.


Primer.- Aprovar la subscripció d’una pòlissa de crèdit, amb l’entitat financera Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, oficina del municipi, per un import de 100.000,00€, venciment 31-12-2011, amb un interès del Euribor trimestral + diferencial 2,75 (del dia de la firma), amb revisió trimestral, amb comissió obertura del 0,50%- 500Euros, amb comissió d’estudi del 0,25%- 250Euros, amb comissió d’indisponibilitat del 0,50% trimestral, i pla de reducció de 12.500 Euros cada mes, segons les condicions proposades per “La Caixa” en data 14 d’abril de 2011, registre d’entrada núm. 905 de 15-abril-2011, que conté les esmentades condicions.
Segon.- Assenyalar com a garantia específica els ingressos mensuals del Fons Nacional de Cooperació Municipal, així com els que provenen de la recaptació per tributs Locals de caràcter real.
Quart.- Que en el Pressupost d’aquest exercici 2.011 s’han previst les partides precises per atendre el pagament d’interessos, comissions i amortització de capital.

Cinquè.- Autoritzar a l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de la Corporació Municipal, senyor David Mascarella i Terradellas, o al Tinent d’Alcalde en qui delegui, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, puguin formalitzar i signar el contracte de compte de crèdit.Setè.- Designar que son d’autoritzar per a disposició del fons de compte de crèdit els tres clauers de la Corporació, de forma solidària o conjunta.
Vuitè.- Traslladar còpia de l’expedient tramitat al Departament d’economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes escaients.

6è.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2.010
Vist i examinat pels senyors regidors el contingut de la Compte General i liquidació del Pressupost Ordinari i Únic de la Corporació corresponent a l’exercici 2.010.
Donada compta del resum de les dades principals que resulten del tancament, i que son les següents:
El romanent de tresoreria surt positiu: 77.779,68€.
L’estalvi net surt positiu: 3.675,86€.

La ràtio d’endeutament és del 62%, inferior al 110%.


El resultat pressupostari ajustat surt positiu: 8.160,56€.
Atès, que la Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes va examinar i informar els comptes i documents justificatius a la reunió del proppassat dia 20 d’abril d’enguany.
Considerant, el que estableixen els arts. 116 de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 208 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
El Sr. President anuncia que es procedeix tot seguit a la votació, en la que es produeix el resultat d’empat, amb quatre vots a favor dels senyors regidors del grup d’ERC i quatre vots en contra dels senyors regidors del grup de CIU. Pel qual, i de conformitat amb l’art. 100,2 del ROF es realitza una nova votació, en la que persisteix l’empat a quatre, pel que decideix el vot de qualitat del senyor President, que es positiu a favor de l’aprovació del punt i adopció dels següents acords, els quals, diu el senyor President , que compten amb el vistiplau del Secretari Interventor.

Primer: Aprovar el Compte General i la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2.010.
Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini reglamentari a efectes de reclamacions, transcorregut el qual i si no se’n presenta cap, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
Tercer: Trametre, en la forma reglamentaria, una copia del compte i de la liquidació a la Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Cuentas, al Departament de Governació de la Generalitat, i al Ministeri d’Economia i Hisenda.

7è.- ACORD TRIMESTRAL EN RELACIÓ A LA LLEI DE MOROSITAT
Vist i examinat pels senyors regidors l’informe trimestral d’Intervenció de data 26 d’abril de 2.011, establert en l’art. 4, apartats 3 i 4 de la Llei 15/2.010, de 5 de juliol, que conté el número i quantia global de les obligacions de l’Ajuntament pendents de pagament a 31-03-2.011, en les que s’incompleix el plac de pagament de 50 dies, llevat de les excloses segons la Disposició transitòria primera de la Llei, i que son les següents:
-Núm. d’obligacions: 212

-Quantia global de les mateixes: 229.767,17€.


Atès, que no existeix cap factura o document justificatiu en relació als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les obligacions o s’hagi justificat pel orgue gestor l’absència de tramitació dels mateixos.
El senyor President diu que l’import de la pòlissa reduirà aquesta xifra, que tenim una ràtio d’endeutament que possibilitaria fins i tot una pòlissa més elevada, subvencions pendents de cobrar, i que la voluntat es anar reduint les factures pendents i posar-nos al dia.
El qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

8è.- APROVACIÓ INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS DE LA CORPORACIÓ A 31-12-2.010
El senyor President dona compte al Ple del resum del estat del Inventari de Béns i Drets de la Corporació a 31 de desembre de 2.010, que consta tot seguit, i que s’aprova per unanimitat dels assistents, vuit vots a favor i cap en contra.

RESUM DE LA RECTIFICACIÓ DE L´INVENTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2010


COMPTE

DESCRIPCIÓ

ALTES

EXERCICI/2010BAIXES

EXERCICI/2010


TOTAL20INVERSIONS DESTINADES A L’ÚS GENERAL:


2000

TERRENYS I BÉNS NATURALS

433.978,66 €

8.700,00 €

923.979,49 €

2010

INFRAST. BÉNS DESTIN. US GENERAL

55.889,38 €

0 €

2.731.827,27 €

2020

BÉNS COMUNALS

0 €

0 €

3.578,60 €

2080

BÉNS PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I CULTURAL

0 €

0 €

13.582,92 €

22

IMMOBILITZACIONS MATERIALS:


2200

TERRENYS I BÉNS NATURALS

0 €

0 €

543.029,70 €

2210

CONSTRUCCIONS

964.598,16 €

0 €

6.382.380,46 €

2220

INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES

33.236,07 €

0 €

97.309,81 €

2230

MAQUINÀRIA

447,31 €

0 €

27.515,69 €

2240

UTILLATGE

0,00 €

0 €

588,46 €

2260

MOBILIARI

1.820,48 €

0 €

254.126,54 €

2270

EQUIPS PER PROCESSOS

INFORMACIÓ4.056,75 €

0 €

86.251,41 €

2280

ELEMENTS DE TRANSPORT

0,00 €

0 €

18.074,66 €

2290

ALTRE IMMOB. MATERIAL

8.537,60 €

0 €

34.926,01 €
TOTALS ..................

1.493.864,41 €

8.700,00 €

11.117.171,02 €


9è.- APROVACIÓ CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTITATS DEL MUNICIPI
Vista i examinada pels senyors regidors la proposta de modificació dels convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i entitats del municipi que es relacionen tot seguit:
1r.- Ajuntament de Sant Quirze de Besora i Entitat Associació Tennis Taula de Sant Quirze de Besora. S’acorda la seva aprovació per unanimitat dels assistents, vuit vots a favor i cap en contra.
2n.- Ajuntament de Sant Quirze de Besora i Entitat Esplai de la Gent Gran de Sant Quirze de Besora. S’acorda la seva aprovació per unanimitat dels assistents, vuit vots a favor i cap en contra.
3r.- Ajuntament de Sant Quirze de Besora i Entitat Associació d’Amics del Billar del Bisaura. S’acorda la seva aprovació per unanimitat dels assistents, vuit vots a favor i cap en contra.
4t.- Ajuntament de Sant Quirze de Besora i Entitat U.E. Sant Quirze. S’acorda la seva aprovació per unanimitat dels assistents, vuit vots a favor i cap en contra.
5è.- Ajuntament de Sant Quirze de Besora i la Residència la Llar del Bisaura de Sant Quirze de Besora. S’acorda la seva aprovació per unanimitat dels assistents, vuit vots a favor i cap en contra.
La senyora Mª Rosa Vestit Villegas, diu que el grup de CIU troba be aquests convenis i s’han aprovat, però que s’aproven coincidint en el ple d’eleccions dels membres de les meses electorals, i que s’hauria d’haver fet abans per poder-ne parlar i tractar-ho en més temps.
El senyor President, diu que es fa quan es pot, i que això no ve marcat pel calendari electoral sinó per les necessitats.
La senyora Montserrat Carrera Gonzalez, diu que es normal que vulguem deixar ara tancat aquest assumpte.
La senyora Josepa Esquerrà Areñas, diu que, en concret, el conveni de l’Esplai no l’he tingut fins ara, i que ja es va comentar en un ple passat.
La senyora Mª Rosa Vestit Villegas, diu que només he dit que estem en un ple extraordinari i que s’ha esperat massa a ultima hora.
El senyor President diu que es posa damunt de la taula una sospita electoral, però l’important és que ja s’ha fet.
El senyor Joan Ramon Serra Solà, diu que això no s’ha dit ni s’ha posat damunt la taula.
El senyor Joan Serrallonga Domènech, diu que la senyora Josepa Esquerrà en un altre punt ha reconegut que en va aprenent de fer les coses, i que no es el mateix fer-les des de la posició del governant a la dels altres.
La senyora Josepa Esquerrà Areñas, diu que és cert que he après moltes coses, que he pogut equivocar-me a vegades en les formes, però això tampoc ha canviat la meva manera de veure-les i de treballar.
El senyor President, diu que tots tenim molt a aprendre, quan estava a l’oposició havia posat confiança en els equips de govern i això no ho feu vosaltres doncs aproveu el punt de la morositat i no aproveu la pòlissa ni el pagament de les factures, desprès han vingut els anys de governar, i si encara estem aprenent ara, també han d’aprendre els que tenen menys experiència.

10è.- APROVACIÓ FACTURES I PAGAMENTS
Atesa, la relació de factures registrades corresponents als següents mesos:
Període: febrer 2.011, comencen per Forn Can Coma i acaben per Tac- Osona, per import total de 100.204,65€.

Període: març 2.011, comencen per DOGC- Edicte i acaben per Subministres Fermac per import total de 94.650,33€.


I sotmès l’assumpte a votació per part del senyor President, es produeix el resultat d’empat, amb quatre vots a favor dels senyors regidors del grup d’ERC i quatre vots en contra dels senyors regidors del grup de CIU. Pel qual, i de conformitat amb l’art. 100,2 del ROF es realitza una nova votació, en la que persisteix l’empat a quatre, pel que decideix el vot de qualitat del senyor President, que es positiu a favor de l’aprovació del punt, quedant aprovades les factures i ordenació dels seus pagaments.
I sense haver-hi cap més assumpte o punt a tractar, el senyor President aixeca la sessió a tres quarts d’onze del vespre.

I perquè així consti i produeixi els efectes que calguin, lliuro la present certificació d’ordre i amb el vist i plau del senyor alcalde, Sant Quirze de Besora, vint-i-tres de maig de dos mil onze

Vist i Plau

L´Alcalde , en funcions
Download 98 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish