TahiR’Ül mevlevi’NİN İslam tariHÇİLİĞİ ÖzetDownload 2,15 Mb.
bet1/9
Sana19.05.2017
Hajmi2,15 Mb.
#9270
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
TAHİR’ÜL MEVLEVİ’NİN İSLAM TARİHÇİLİĞİ


ÖZET

Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nin son yılları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yaşamış, şair, yazar, Mevlevî Dedesi, mutasavvıf, müderris/öğretmen, mesnevihan, devlet memuru, yayıncı, gazeteci, edebiyat ve islam tarihçisi Tahir’ül Mevlevi’nin yaşamı, yapıtları ve islam tarihçiliği konusunu ele almaktadır.


Anahtar Kelimeler: Tahir’ül Mevlevi, Mevlevilik, İslam Tarihçiliği

ABSTRACT

This study examines the issue of the Tahir'ül Mevlevi’s life, works and Islamic historiography. He has lived the last years of the Ottoman Empire and the Republic of Turkey in the early years. He was a poet, writer, Mevlevi Grandfather, sufi, professor / teacher, mesnevih, the civil servant, publisher, journalist, literary and Islamic historian.Key words: Tahir’ül Mevlevi, Mevleviye, Islamic Historiography

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I. BÖLÜM

1.1. TAHİR’ÜL MEVLEVİ’NİN HAYATI

   1. Ailesi

1.1.2. Eğitimi

1.1.3.Çalışmaları

  1. TAHİR’ÜL MEVLEVİ’NİN ESERLERİ

1.2.1. Edebi Eserleri

1.2.2. İslam Tarihi İle İlgili Eserleri

II. BÖLÜM

2.1. İSLAM TARİHÇİLİĞİNE GENEL BAKIŞ

2.2. İSLAM TARİHÇİLERİ VE YAPITLARI

III. BÖLÜM

3.1. TAHİR’ÜL MEVLEVİ’NİN İSLAM TARİHÇİLİĞİ

3.2. TAHİR’ÜL MEVLEVİ’NİN İSLAM KÜLTÜR ve UYGARLIĞINA BAKIŞI

3.3. TAHİR’ÜL MEVLEVİ’NİN İSLAM TARİHÇİLİĞİNDEKİ YERİ

SONUÇ

KAYNAKÇA

EKLER


GİRİŞ

Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Tahir’ül Mevlevi, ardında, dini, tarihi, edebi ve tasavvuf alanında çeşitli yapıtlar bırakmıştır. Yapıtları arasında, İslam tarihi ve Hz. Muhammed’in yaşamı ile ilgili olanlarla, edebiyat tarihi ve edebi metin şerhleri önemli bir yer tutmaktadır. Tasavvuf konulu yapıtları içerisinde Mevlevilikle ilgili olanlar çoğunluktadır.

Mevleviliğe bağlı bir aileden gelen Tahir’ül Mevlevi (Tahir Olgun), Yenikapı Mevlevihanesi’nde (Ek.1) 1896-1898 yıllarında girdiği çileden sonra Dede ünvanı almıştır. Bu tarihten sonra, kendi geçimini sağlamak düşüncesiyle dergahtan ayrılmış ve bir yayın evi kurmuştur. Daha sonra memuriyet ve öğretmenlik hayatına dönmüş; bir yandan da özel dersler almaya devam etmiş ve yazılar, şiirler yazmıştır. Mevlevilik hakkında yetkin bir kimse olarak kabul edilen Tahirü’l-Mevlevi, Mevlevilerin yolunun Hz. Peygamber’in sünnetine uymak olduğunu belirterek, Mevlevi tarikatının en belirgin özelliklerini, edebe büyük önem vermesi, gönül tokluğu, Allah’tan başka hiçbir varlıktan bir şey beklememek, makam mevki sahipleri önünde eğilmemek olarak belirtmiştir.

Tahir’ül Mevlevi, yetişkinlere ve okul dışındakilere, okullarda verilen eğitim dışında ya da yanında din eğitimi gereksiniminde ve isteğinde olanlara, yetişkinlerin dini bilgilerini arttırmak, dini anlayışlarını geliştirerek, yaşamın dinsel boyutunu yorumlamalarına yardımcı olmak amacıyla, Mevlevilik anlayışı doğrultusunda, İslam tarihçiliği çalışmalarında bulunmuştur.

Bu doğrultuda, önceki İslam tarihçilerinden ve Kur’an’dan yararlanarak, Tarih-i İslam Sahaifinden, Medaris-i İslamiyye Talebesine Tarih Hülasaları, Cengiz ve Hülagû Mezalimi, Hazreti Peygamber ve Zamanı, İnsanlığın Büyük Önderi Resul-i Azam Hz. Muhammed’in Hal Tercümesi (Siyer-i Peygamberi), Siyer-i Enbiya, Müslümanlıkta İbadet Tarihi, Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri, İslam Askerine, Kameri Aylara Dair Malumat, Osmanlı Devletinde İdam Edilen İki Şeyhülislam, Hallac-ı Mansur'a Dair ve Manzum Hikayeler gibi çeşitli yapıtlar kaleme almıştır.

Tahir’ül Mevlevi de, Mevlana gibi, dini anlatım ve doğru yolu göstermede, kıssa tekniğine önem vermiştir. Ona göre, kıssalar, mana tohumunun içinde dinlendiği ölçekler gibidir ve insanın kavrayışını zorlayan yüce ve soyut gerçekleri, dinleyenlerin anlayış ve kavrayış düzeyine indirgeme amacını taşımaktadır. Zeki ve nüktedan kişiliği de, bilgilerini bu yönde aktarmasında rol oynamıştır.I. BÖLÜM

1.1. TAHİR’ÜL MEVLEVİ’NİN HAYATI

   1. Ailesi

İstanbul’un Fatih ilçesi sınırları içinde bulunan ve eski bir semt olan Taşkasap’ta, Mehter Sokak 3 numaralı evde, 13 Eylül 1877 (5 Ramazan 1294) tarihinde dünyaya gelen El-Hac Mehmed Tahir’ül Mevlevi (Tahir Olgun), Osmanlı ile Cumhuriyet kuşakları arasında kültür köprüsü oluşturmuş güçlü bir kişilik olarak tanınmıştır.1

Tahir'ül Mevlevi'nin, Sultan Abdülaziz'in çerkez cariyelerinden olan Kafkasya doğumlu annesi Emine Emsal Hanım, Tahir'ül Mevlevi'nin sonraları bir süre yanında vekilharçlık görevinde bulunduğu Abdülaziz’in kızı Nazime Sultan’ın (1866-1947) dadısıydı.2 8 Haziran 1928 tarihinde yaşamını yitiren Emine Emsal Hanım’ın mezarı, Yenikapı mevlevihanesi Hamuşan mezarhğındadır.

Tahir'ül Mevlevi'nin babası Hacı Mustafa Saffet Bey, Hademe-i Hassa başçavuşlarındandı. Tahir'ül Mevlevi, henüz 13 yaşındayken, 1307 (1890) Şaban ayında babasını kaybetti.3 Tahir'ül Mevlevi'nin annesi Emine Emsal Hanım, daha sonra Nazime Sultan'ın kahvecibaşısı Mustafa Efendi ile evlenmiştir.4

Mustafa Saffet Bey'in babası Ahmed Efendi, ihtisab (belediye hizmetleri) katiplerindendi; onun babası da İstanbullu Hacı Mustafa Reşid Ağa idi.5 Tahir'ül Mevlevi'nin babası ve büyükbabaları, İstanbul’un Zeytinburnu semtinde bulunan Merkez Efendi mezarlığında, günümüzde mezar taşları kaldırıldığından yerleri belirsiz olmakla beraber, yan yana defnedildikleri bilinmektedir. Tahir'ül Mevlevi'nin babası Mustafa Saffet Bey'in anne tarafından dedesi Seyyid Hacı Mehmed Tahir Efendi (ö.1846) ise, Hattat Mahmud Celaleddin Efendi'nin öğrencisi ve Sultan Abdülmecid’in yazı hocasıydı.6

Tahir'ül Mevlevi'nin, Afife Gülistan Hanım (d.1305/1888) ve ölümüne "Rıhlet-i 'Aliye"7 adlı ağıtı yazdığı Fatma Aliye Hanım (1892-1908) adlarında iki kız kardeşi vardı. Fatma Aliye Hanım, Yenikapı Mevlevihanesi Hamuşan mezarlığındaki yazıttan anlaşıldığına göre, (1311/1894) yıllarında doğmuştur.

8 Haziran 1928 cuma günü, annesi Emine Emsal Hanım'ın yaşamını yitirmesi ve ardından da çocuğu gibi sevdiği, kardeşi Afife Gülistan Hanım'ın kızı Fatma Vediatullah'ın 3 Şubat 1929 tarihinde veremden yaşamını yitirmesi üzerine, Tahir'ül Mevlevi yapayalnız kaldı. Annesinin ölümünden sonra hizmetine bakan, yıllardır evlerinde kalan Kafiye Hanım da 1928 yılı Kasım ayında yaşamını yitirdi.8
   1. Eğitimi

Tahir'ül Mevlevi (Mehmed Tahir - Tahir Olgun), ilk eğitimini evlerinin yakınında bulunan Hekimbaşı Ömer Efendi Mekteb-i İbtidai’sinde9 başladı. Bu okulda hocası olan Hafiz Hasan Efendi, aynı zamanda Hürrem Sultan Camii hatibi ve Topçu San Musa Mescidi imamıydı. Tahir'ül Mevlevi, bu zaman sürecinde, aile çevresinden de eğitimi konusunda yakın ilgi görüyordu. Babası Mustafa Saffet Bey'in, son devir mutasavvıf, âlim, şair, edip ve tasavvuf tarihçilerinden olan Hüseyin Vassaf Bey'e (1872-1929) yazdığı bir mektuptan da bu ilgi anlaşılmaktadır. Tahir'ül Mevlevi’nin büyükannesinin (olasılıkla Afife Şefika Hanım) de, son devir Osmanlı bilginlerinden olan Ahmed Şirani'ye (1879-1942) medreselerin daha verimli hale getirilmesi konusunda yazdığı bir mektuptan da, onun eğitiminde önemli katkısı olduğu anlaşılmaktadır.10

Tahir'ül Mevlevi, Gülhane Askeri Rüşdiyesi’nde okurken, 1307 Şaban ayında (Nisan 1890) babasını kaybedip, 13 yaşında öksüz kaldı. Onun bu yıllardaki aile durumu hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Tahir'ül Mevlevi, yazılarında, üvey babası Kahvecibaşı Mustafa Efendi’den hiç söz etmemektedir. Çocukluğundan beri Nazime Sultan'ın lütuf-didesi11 (lütuf görmüş) olduğu ifadesi dolayısıyla, onun aile dışından da koruma altında olduğu belirginlik kazanmaktadır.12

Gülhane Askeri Rüşdiyesi'nden mezun olan Tahir'ül Mevlevi, daha sonra Menşe-i Küttab-ı Askeri’ye girdi.13 Bu okuldaki iki yıllık eğitimini tamamladıktan sonra, 1 Haziran 1308 (13 Haziran 1892) tarihinde, çoğunlukla bu okul mezunlarının alındığı14 Bab-ı Seraskeri'de, 15 yaşındayken, 80 kuruş maaşla ilk memuriyetine başladı. Burada, Piyade Dairesi 3. Şube Jurnal Kısmı Mülazımlığı görevinde bulunuyordu.15 Tahir'ül Mevlevi, o zamanlar jurnal kısmı mümeyyizi (yazıları beyaz kağıda temize çeken kimse) olan ünlü hattat Yahya Hilmi Efendi’nin16 (ölm. 17 Şevval 1325 - 23 Ekim 1907), kendisini sevdiğini ve kendisinin de ona karşı memurluk değil evladlık hissi'17 ile bağlandığını ifade eder. Tahir'ül Mevlevi’nin ardında bıraktığı evrakı arasından çıkan memuriyet sicilinden, bu görevdeki maaşının, 31 Haziran 1310 (12 Temmuz 1894) tarihinde 60 kuruş zamla 140 kuruşa çıkarıldığı bilgisini edinmekteyiz.

Tahir'ül Mevlevi, Bab-ı Seraskeri'deki görevini sürdürürken, aynı zamanda Fatih Camii baş imamı Filibeli Mehmed Rasim Efendi18 (1862-1937) ile Galata Mevlevihanesi (Ek.2) Şeyhi  Mehmed Esad Dede'nin19 (1757–1911) derslerine de devam etmekteydi.20 Tahir'ül Mevlevi, bir mektubunda, onlarla geçirdiği günleri aktarır.21

Tahir'ül Mevlevi, önceleri Bayezid Camii’ndeki Farsça fikir alışverişini izlerken, aynı zamanda, ara sıra Es'ad Dede'nin dersine devam ediyordu. Esad Dede ile asıl derse, 1309 (1892) yılı Ramazan ayında, ona, kendisinin XIV.yüzyılda yaşamış olan İranlı şair Hafız-ı Şirazi’den şiir şeklinde çevirdiği bir gazelini gösterdikten sonra başladı.22 Bu konuya değindiği mektuptan, Es'ad Dede'nin derslerini bu şekilde üç-dört yıl izlediği, sonraları Esad Dede’nin Tahir'ül Mevlevi’yi kari-i Mesnevi (Mesnevi’yi kurallarına göre okuyan kimse) olarak atadığı anlaşılıyor.

1310 (1893) yılı sonlarında Es'ad Dede'den icazetname (onay belgesi) alan Tahir'ül Mevlevi’ye, bunun uğurlu olması için, Şemseddin (Din'in güneşi)  lakabı verilmişti.23 Ailesinden gelen Mevleviliğe bağlılık, anne ve babasının saray görgüsü almış olması, kendinde bulunan yetenekleriyle birleşerek, onu tam bir İstanbul efendisi, nazik, temiz ahlaklı, mükemmel bir insan haline getirmişti.24
   1. Çalışmaları

Ailesinin de desteğiyle eğitimini tamamlayan ve 16 yaşında mesnevi onay belgesini alan Tahir'ül Mevlevi, öğrenimini yaşamı boyunca sürdürürken, bir yandan da öğrendiklerini aktarma çalışmalarına başlar. Onun ilk çalışmaları şiir alanındaydı.

Şiir Çalışmaları:

Tahir'ül Mevlevi’nin şiire başlama zamanı ve şekli bilinmemektedir. Henüz çocukken, babasının kendisine İranlı şair, mutasavvıf, hekim ve eczacı Feridüddin-i Attar’ın Pend-i Attar25 mukaddimesinden birkaç beyit ezberletmesi, ilk karşılaştığı şiirsel yapıtlar olarak bilinmektedir.26 Tahir'ül Mevlevi, 16 yaşındayken, Hafız'ın gazellerinden bir kısmını, manzum olarak çevirmeyi denedi.27

Önceleri kendi kendine şiir yazmayı deneyen Tahir'ül Mevlevi, Selanikli Mevlevi şeyhi, mevlevihan Mehmet Esad Dede'nin (1843-1911) derslerine başladıktan sonra, şair olmamakla birlikte, şiirden iyi anlayan bu kişiden çok yararlandı. Yolda, medresede, evde, hocasıyla birlikte olduğu her an, sürekli olarak Divanı Hafız ve Mesnevi dersleri ile divan edebiyatının inceliklerine hakim olmaya başladı. Farsçayı ilerlettikten sonra, hac yolculuğu sırasında, en iyi Fars şairlerinden ve son önemli sufi şairlerinden biri olan Nureddin Abdurrahman  Cami'nin bir gazeline yazdığı Farsça bir nazire ile de hocasının da beğenisini kazanmıştı. Tahir'ül Mevlevi, yine bu süreçte, yatkınlıkla doğaçlama olarak şiir söylemeye de başlamıştı.28 O, 1894 yılında henüz 17 yaşındayken, ilk şiirini yayınlamayı denedi.
Mevlevilik Çalışmaları:

Tahir'ül Mevlevi’nin ailesi, Mevlevilikle yakın ilişkideydi. Onun aktardığına göre, büyük dedesi Hattat Mehmed Tahir Efendi bir Mevlevi dervişi; onun kızı Afife Şefika Hanım, Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Osman Salahaddin Efendi'nin (1819-1887) süt kardeşi; babası Mustafa Saffet Bey'in amcası Mehmed Efendi ise, Mevlevi sikkesini (külahını) sürekli başında taşıyan bir kişiymiş.29 Tahir'ül Mevlevi’nin Mevleviliğe bağlanmasında, bu ailevi bağlar yanı sıra, Mevlana ve Mevleviliğe30 yakınlık duyması da önemli olmuştur.

Tahir'ül Mevlevi, Aralık 1894 tarihinde, Mevlevi şeyhi Mehmet Esad Dede aracılığı ile, Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Şeyh Osman Salahaddin Dedezade’nin oğlu Şeyh Ebul-Burhan Mehmed Celaleddin Dede Efendi'ye31 (1848-1907) bağlandı.

Mevleviliğe bağlanan Tahir'ül Mevlevi, bunun ardından, Mevlevi şeyhi Mehmet Esad Dede ile birlikte Mısır'ın Tevfik-i Rabbani vapuruyla hac yolculuğuna çıkar. Mısır’ın İskenderiye, Kahire kentleri, Süveyş ve Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu yoluyla Medine'ye, Ramazan ayının başında da (Şubat 1885) Mekke'ye vardılar. Tahir'ül Mevlevi, bu yolculuğu sırasında, yolları üzerinde bulunan dergah, türbe ve benzeri yerleri ziyaret olanağını da bulmuş; Es'ad Dede'nin yönlendirmesiyle Kahire, Medine ve Mekke kentlerinde Şeyh Ahmed Denderavi, İmadullah el-Hindi, Mekke Süleymaniye medresesi hocalarından ve İdrisi şeyhlerinden Şeyh İsmail Nevvab, Ahmed el-İdris Hz. halifeliğinden İbrahim er-Reşid ve Mekke şeyhü'l meşayihi (şeyhlerin başı) Ahmed er-Rufai gibi kişilerin sohbetlerinden yararlanmıştı.32 Ahmed er-Rufa'i, Tahir'ül-Mevlevi’ye uğur getirsin diye Kadiri ve Rufa'i tarikatlarından birer de onay belgesi vermişti.33 Tahir'ül Mevlevi, Hac görevini yerine getirdikten sonra, İstanbul'a döndü. Esad Dede ise, Harem-i Şerif’te okutmaya başladığı Mesnevi derslerini sürdürmek için bir süre daha orada kaldı.

O sırada, sonradan dede ve Üsküdar Mevlevihanesi şeyhi olan, Şeyh Ataullah Efendi-zade Ahmed Remzi Efendi34 de dergahda konuk olarak bulunuyordu. Birbiriyle iyi anlaşan bu iki genç şair, eski tarzda karşılıklı şiir söylüyorlar ve bu konuda Şeyh Celaleddin Efendi'den de destek görüyorlardı.35 Hatta Tahir'ül Mevlevi’nin Hz. Mevlana'ya övgü konulu bir kasidesinin, Ahmed Remzi Efendi tarafından tahmisi (beşleme)36 de 16 Ocak 1896 tarihli Mekteb dergisinde yayınlanmıştı.

Tahir'ül Mevlevi, hacdan döndükten sonra Yenikapı Mevlevihanesi semazenbaşı Karamanlı Halid Dede'den sema çıkardı ve sonraları devrinin en iyi semazenleri arasında yer aldı.37 O, Divan-ı Tahir'ül Mevlevi'nin başındaki özgeçmişe göre, 13 Ocak 1896’da38 Bab-ı Seraskeri'deki görevinden ayrılarak, 17 Ocak 1896 tarihinde Yenikapı Mevlevihanesi’nde çileye girdi. Yakın zamanlarda yaşayan en önemli tasavvuf tarihi araştırmacılarından birisi olan Hüseyin Vassaf Bey (1872-1929), onun çileye giriş tarihini 12 Şaban 1313 (28 Ocak 1896) olarak göstermektedir.39

Aynı zamanda Kadiri ve Rufa'i tarikatlarından da iki onay belgesine sahip olan Tahir'ül Mevlevi, çile sırasında, dergahta yükümlü olduğu görevinin yanı sıra, bilimsel ve edebiyatla ilgili etkinliklerde de bulunuyordu. Yenikapı Mevlevihanesi neyzen başı Cemal Efendi'nin (1860 – 1899) ölümünden sonra, Şeyh Celaleddin Efendi'nin kari'-i Mesnevi’liğini (Mesnevi okuyan) ve bazen katipliğini yaparken; pazartesi günleri dergahta Tunuslu Şeyh Mustafa Efendi tarafından anlatılan Futuhat-ı Mekkiye derslerine de katılıyordu. Çile alemini ve o alemdeki duygulanmalarını kaydettiği bir defterin yanmış olması nedeniyle, onun bu yılları hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.40 Tahir'ül Mevlevi’nin çileye girdiği ilk aylarda Şah Abdurrahman'ın Kur'an ve Magz-ı Kur’an (Kuran’ın Özü) adlı yapıtını çevirmeye başladığı bilinmektedir. Tahir'ül Mevlevi’nin o yıllara ait ürünleri arasında, Mirat-i Hazret-i Mevlana adlı yapıtında yayınladığı Hilye-i Hazret-i Mevlana ile aşığa ve dervişe uygun biçimde olan pek çok gazel de bulunmaktadır.41

Çile süresi, 1001 gün üzerinden hesaplandığında, 1898 yılı Ekim ayı içinde biten Tahir'ül Mevlevi, o sırada 22 yaşını henüz doldurmak üzere idi. Çileden sonra, alışılageldiği gibi, Konya'ya, Hazret-i Mevlana'yı ziyarete gitti. Bir süre Konya'da kaldıktan sonra, yeniden İstanbul'a dönerek, Yenikapı Mevlevihanesi’ndeki hücresine çekildi.


Kütüphanecilik Çalışmaları:

Tahir'ül Mevlevi, dergahta hücre nişin (hücrede oturan)42 olmaktansa, kendi geçimini kendi sağlamayı seçti ve yayın yapmak üzere bir sahaf dükkanı açmaya karar verdi. Çile çıkardıktan 5-6 ay sonra, şeyhi Mehmed Celaleddin Efendi'den aldığı izinle, önceden biriktirdiği ve daha sonra Hicaz ve Kahire'den getirdiği kitaplarla43 Beyazıt semtinde tramvay yolundaki 34 numaralı44 dükkanda, bazı Mevlevi büyüklerinin unutulmuş yapıtlarını yeniden ortaya çıkarma amacıyla Tahir Dede Kütüphanesi’ni açtı.45

İlk olarak, Maarif Nezaret-i Celilesi'nin 15 Haziran 1899 tarihli izniyle Hilye-i Hazret-i Mevlana ile bazı tasavvuf şiirlerini kapsayan Mir'at-i Hazret-i Mevlana' çıkaran Tahir'ül Mevlevi, ardından 18 Temmuz 1899 tarihli bir diğer bir izinle Nayi Osman Dedezade Sırri Abdülbaki Dede'nin46 (ö.1751) Miraciye'sini (Hz. Muhammed'in göğe yükselişini konu alan edebi yapıt) Manzume-i Mi'rac adı ile yayınladı. Bu arada, bazı nedenlerden ötürü, Tahir Dede Kütüphanesi, Bab-ı Ali caddesinde, daha önce Mir'at-i Hazret-i Mevlana’nın basıldığı Medresetü'l Hattatin’in47 karşısındaki 57 numaralı Cemal Efendi Matbaası’nın yanına taşındı.48 Burada, kütüphanenin üçüncü kitabı olarak, mukaddimesinde (önsöz) her hafta 16 sayfalık bir forması yayınlanmak üzere yaklaşık 100 forma halinde çıkacağı bildirilen, Rüsumat Emanet-i Celilesi muhasebe kalemi katiplerinden olan Vasıf Efendi'nin düzenlediği Mecmua-ı Medayih-i Hazret-i Mevlana’nın yayınına başlandı. Tahir'ül Mevlevi, aynı yıl içinde, kendi yayın dizisi dışında, Cevri İbrahim Çelebi'nin49 (ö.1655) Hilye-i Çar-yar-ı Güzin'ini bir önsöz ekleyerek yayınladı.

Tahir'ül Mevlevi, Tahir Dede Kütüphanesi yayınının yanı sıra, bir de bağımsız haftalık gazete çıkarmak için başvuruda bulundu. Bu başvurusu reddedilince, o günlerde yayınına ara veren Resimli Gazete'yi, sahibi Karabet'e her hafta 200 kuruş verme koşuluyla, kendisi çıkartmak üzere anlaştı.50 Yayınına yeniden başlanacağı duyurulan Resimli Gazete'nin çıkacağı, bir hafta önceden, 26 Ekim 1899 tarihli bir bildiriyle duyurulmuştu.51

"Padişah-ı 'avatıf-güster" ibaresindeki avatıf'ın (ihsanlar) avaif şeklinde dizilmesi gibi bazı baskı hatalarıyla çıkan bu ilk sayısının kapağına bir de Mevlevi sikkesi (külahı) resmi konulmuştu.52 28 Ekim 1899 günü çıkan gazetelerin İrade-i Seniye (Padişahın Buyruğu) sütunlarındaki ilanlar, Resimli Gazete'nin yayınına ara verildiğini duyuruyordu.53

Sonradan anlaşıldığına göre, gazete, Malumat gazetesi sahibi Baba Tahir ile Şura-yı Devlet (Danıştay) üyesi Nazif Sururi tarafından, Tahir'ül Mevlevi'nin "İttihad-ı Mevleviye Komitesi" oluşturma amacıyla gazete çıkardığına dair verilen bir bildirim sonucunda kapatılmış.54 O dönemde veliaht bulunan Mehmed Reşad'ın da Mevlevi dostu olması dolayısıyla, veliaht yanlısı propaganda yapmakla da suçlanan Tahir'ül Mevlevi, Celaleddin Efendi'nin de kefil olmasıyla tutuklanmaktan kurtuldu.55 Bu arada, Mecmua-i Medayih-i Hazret-i Mevlana 'nın izin belgesi elinden alınarak, henüz yedi formasını çıkarabildiği bu yapıtın yayını da engellenmişti. Tahir'ül Mevlevi, gazetesi kapatıldıktan sonra sürekli göz altında bulundurulmaktan sıkılarak, yayıncılık işini sürdüremeyeceğini düşünüp, işyerini kapatmak zorunda kaldı.Türk edebiyat tarihçisi ve yazar Saadeddin Nüzhet Ergun (1901-1960), Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Diyanet İşleri Başkanı profesör Mehmed Şerefeddin Yaltkaya'nın (1879-1947) kardeşi Hafız Kemal’den (ö. 17 Nisan 1943) söz ederken56, onun bir süre Bab-ı Ali'de Tahir'ül Mevlevi ile birlikte kitapçılık yaptığını ve daha sonra Nazime Sultan'ın Ortaköy'deki yalısına imam olarak gittiğini ifade eder. Tahir'ül Mevlevi de, işyerini kapatmasının ardından, Sultan Abdülaziz'in kızı Nâzime Sultan'ın vekilharçlık davetini kabul ederek, sultan dairesinde göreve başladı.57

Divan-ı Tahir'ül Mevlevi'nin başındaki Terceme-i hal’den (biyografi), sultanın hizmetinde de okuma-yazma ile uğraştığı anlaşılır. Burada kendisine "Dede Efendi" diye hitab edilen Tahir'ül Mevlevi, önceleri kitapçılıkta olduğu gibi Mevlevi giysileriyle işine devam ettiyse de, daha sonra uygun olmayacağını düşünerek, yeniden sivil giysiler giymişti.58 Tahir'ül Mevlevi'nin vekilharçlık yaptığı bu dört yıl içinde, basınla ilgisi kesilmekle birlikte, bazı dostlarının ısrarıyla, 1900 yılında Divançe-i Tahir 'i yayınladı.

Orman ve Ziraat Nezareti’ndeki Çalışmaları:

Tahir'ül Mevlevi, Nazime Sultan'ın hizmetinden ayrıldıktan sonra, Orman ve Ziraat Nezareti'nde açılan bir sınavı kazanarak 19 Kasım 1319 tarihinde, 370 kuruş maaşla59 defter-i kebir kalemine yazman olarak atandı. Aynı yıl İstanbul’un Fatih ilçesi Koska semtinde bulunan Burhan-ı Terakki ve Rehnüma-yı Füyuzat adındaki özel okullarda60 Farsça ve İslam tarihi okutmaya başladı.61 Tahir'ül Mevlevi, 1907 yılında Rehnüma-yı Füyuzat okulu toplu yapıtlarının ilk kitabı olarak, çocuklar için hazırladığı Farsça gramer kitabını Destavizi Farisi Hanan adı altında yayınladı. Ziraat Nezareti'ndeki görevinde 1 Ocak 1322 tarihinde 430 kuruş maaşla muamelat-ı nakdiye (nakit işlemler) yardımcılığına, oradan da 600 kuruş maaşla Hicaz ve Taşra Masası yazmanlığına atandı (29 Ekim 1907).

Tahir'ül Mevlevi'nin dede olduktan sonra 1908'e dek geçen sürede Yenikapı Mevlevihanesi ile ilişkisinin ne şekilde sürdüğüne dair bir kayda rastlanmamıştır. Yenikapı Mevlevihanesi, 21 Kasım 1906 tarihinde bir yangın geçirmiş, bundan 1,5 yıl sonra da Şeyh Celaleddin Efendi yaşamını yitirmişti (13 Mayıs 1908). Tahir'ül Mevlevi, şeyhinin ölümü üzerine Şeyh Celaleddin Efendi Merhum adlı kitapçığını yayınladı. Onun bu yıllarda şiddetli bir özgürlük taraftarı olduğu görülmektedir. Aynı kitapçıkta keyfi idare sistemine ağır bir dille çatmakta ve mevlevihane yangınından, emri altındakilere söz ve özgürlük hakkı tanımayanları sorumlu tutmaktadır.

Meşrutiyet’in 23 Temmuz 1908 tarihindeki ilanıyla, birkaç arkadaşının ısrarlarıyla, yayın dünyasında görülen harekete Tahir'ül Mevlevi de katıldı. Aralarında kurdukları bir şirketten sağladıkları gelirle Rehher-i Vatan adını verdikleri gazetenin ilk sayısını çıkardılar. Bu gazetenin baskısı, deneyimsizlikten kaynaklanan dizgi hataları yüzünden yarıda kesildi.62 Tahir'ül Mevlevi'nin 1912 yılında Yeni Osmanlı Matbaası’nda yayınladığı Teşebbüs-i Şahsi adlı romanında, bu gazetecilik serüvenini konu edinmiştir.Rehber-i Vatan gazetesinin ortaklarından ve Rehnuma-yı Füyuzat okulu öğretmenlerinden olan Midhat Rebii, Tahir'ül-Mevlevi'ye, Rehber-i Vatan gazetesinin kapanmasından hemen sonra, kurduğu mizahi Nekregu gazetesinin başyazarlığını önerdi.63 Tahir'ül Mevlevi de, Nekregu'nun ilk sayısından itibaren 'Tahir Saffet" imzasıyla kaleme aldığı mizahi yazılarında keyfi idare sistemini, hafiye örgütünü, Nazif Sururi ve Malumatçı (Baba) Tahir'i alay yoluyla yermeye başladı. Nekregu gazetesindeki yazılarında, İttihad ve Terakki Cemiyeyeti’nden övgü ile söz eden parçalar dikkat çeker. Tahir'ül Mevlevi, daha İstanbul'da İttihad ve Terakki'nin şubesi kurulmadan bu örgüte girmiş, bilinmeyen bir nedenle, yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanma olan 31 Mart Olayları’nın hemen öncesinde, 1909 yılı Mart ayı içinde cemiyetten ayrılmıştı.64 Kısa bir süre sonra kapanan Nekregu gazetesinin yerine, yine Midhat Rebii tarafından kurulan, Nekregu ile Pişekar adlı mizahi gazeteye de yazı yazmayı sürdürdü.

Meşrutiyet’in ilanının ardından halk eğitimi için kurulan Cemiyet–i İlmiye-i İslamiye'nin haftada bir yayınladığı Beyanülhak dergisinin 28 Aralık 1908 tarihinde çıkarılan 13. sayısından itibaren bazı şiirlerini ve o zamana dek İslam tarihi hakkında yapmış olduğu çalışmalarını "Tarih-i İslam Sahaifinden" başyazısı altında yayınlamaya başladı.

Mesnevihanlık verilecek kişilerin, sınav sonucunda yetenekli oldukları anlaşılınca, Vakıflara önerilmesi anlamında bir Mevlevilik terimi olan A'ref bi'l-Mesnevi’lik ciheti, III. Selim tarafından Şeyh Galib'e ve onun ölümünden sonra da bu konuda en yetenekli olana aktarılmak üzere verilmişti. Daha sonra unutulan bu makamın kaydı, Üsküdar mevlevihanesi şeyhi Ahmed Remzi Efendi tarafından vakıflarda bulunarak, Galata Mevlevihanesi Şeyhi Ahmed Celaleddin Efendi'ye yöneltilmişti.65 Ahmed Celaleddin Efendi de, Kasımpaşa mevlevihanesi mesnevihanı Mehmed Es'ad Dede'nin 9 Ağustos 1911 tarihinde ölümünden sonra, onun yerine Tahir'ül Mevlevi'nin getirilmesine hakkında ilk ve son olarak bir atama belgesi yazmıştır. Ancak, kendisini yıllar boyu örnek aldığı, bazı mevleviler tarafından kutub sayılan66 Mehmed Esad Dede’nin yerine geçmekten çekindiği düşünülen Tahir'ül Mevlevi, çok işi olduğunu öne sürerek bu görevden affedilmesini istemiştir.

Tahir'ül Mevlevi'nin 1904 yılında girdiği Burhan-ı Terakki okulu, 1908’de kapatılmıştı.67 Rehnüma-yı Füyuzat adlı özel okuldaki derslerinin hangi tarihe dek sürdüğü bilinmemektedir. 14 Aralık 1909 tarihinde ise, “şefkat yurdu” anlamına gelen Darüşşafaka’nın ilk adı olan Darüşşafakat'ül İslamiye'nin edebiyat ve yazım kuralları derslerine atanmıştı.68 Uzun yıllar sürecek olan hocalığının yanı sıra, 1914 yılında kurulan Osmanlı medrese geleneğinin son halkası olan Darü1hi1afeti'1-Aliye medreselerine Mehmed Akif’in önerisiyle ve Şeyhülislam Hayri Efendi tarafından müderris olarak atandı.69 Darülhilafe medreselerinde "Te'ali-i kısm-ı evvel" üçüncü sınıflarının 1-4. şubelerinde "Tarih-i enbiya ve İslam" derslerinin 1915-1916 yıllarında kendisine ait olduğunu kesin olarak bilinmektedir.70

Tahir'ül Mevlevi, 24 ekim 1915 tarihinde, 1000 kuruş maaşla terfi ettiği Maadin Me'muriyet-i Umumiyesi (Madenler Genel Müdürlüğü) birinci sınıf katipliğinden, 2 Kasım 1918 tarihinde 1500 kuruş maaşla Madenler Müdürlüğü madenler masası baş katipliğine getirildi. Aynı görevdeki maaşı, 22 Nisan 1918 tarihinde 1600 kuruşa yükseltildi.

O yıllarda, Namık Kemalzade Ali Ekrem Bey'in (Bolayır) başkanlığında kurulan "Tedkikat-ı Lisaniye Heyeti"71 bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lugat Encümeni’nden Ahmed Rasim'in istifa etmesi üzerine, onun yerine Maarif Nezareti tarafından 30 Mart 1918 tarihinde Tahir'ül Mevlevi getirilmişti. Tahir'ül Mevlevi, Matbuat Alemindeki Hayatım adlı yapıtında, üyelerin yetersizliği dolayısıyla komisyonun bir iş yapamayacağını düşünerek, oradaki görevinden çekildi.72

Tahir'ül Mevlevi, 10 Haziran 1918 tarihinde çıkan büyük Fatih yangınında, Taşkasap'taki evi ile birlikte, kitaplığı ve yazılmış yapıtları da yanmış; bir süre Beşiktaş'ta kiraladığı bir evde oturduktan sonra, yanan yere küçük bir ev yaptırıp, oraya taşınmıştı. Ev yaptırma işleriyle uğraşırken, Nekregu ile Pişekar dergisinin sahibi Midhat Rebii aracılığıyla, Trabzon'da çıkan İkbal gazetesi sahibi Osman Nuri Bey ile tanışarak, istek üzerine elinde hazır bulunan Futuhat-ı İslamiye, Efgan Emiri Abdurrahman Han, Hind İhtilali gibi bazı çeviri yapıtlarının yayın hakkını İkbal gazetesine sattı.73 Böylece, bu tarihten itibaren, yukarıdaki yapıtların Trabzon'da yayınlanmasına, yazı dizisi halinde başlanıyordu.

Tahir'ül Mevlevi, 22 Eylül 1919 tarihinde, 2250 kuruş maaşla, 4 Haziran 1919 tarihli bir kararname ile Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Tevhid-i Mubayehat Komisyonu’na (Satın alma Komisyonu) girmişti. Komisyonun ortadan kaldırılması üzerine, 26 Nisan 1920'de, tüm memurlar gibi kendisi de açıkta kaldı. Ancak, Orman ve Ziraat Bakanlığı’na başvurusu üzerine, 28 Nisan 1920 tarihinde, 2000 kuruş maaşla Ekonomi Kurulu başkatipliğine getirildi.74

1919 yılında, süregelen İbtida-yı Dahil medreselerindeki derslerinin yanı sıra, Eylül 1919 tarihinde 600 kuruş maaşla Medresetü'l-kuzat'a (Kadılar Medresesi) kitabet-i resmiye mualimi (resmi yazışma usulü dersi hocası) olarak atandı. Bu okuldaki dersleri, okulun Mayıs 1924 tarihinde kapanmasına dek sürdü.75

Tahir'ül Mevlevi, 1919 yılında İbtida-yı Dahil medresesi umum müdürlüğüne getirilen İskilibli Mehmed Atıf Efendi’nin, kendi kurduğu Cemiyet-i Müderrisin'e üye olması için yaptığı teklifi, siyasi bir topluluğa girmemeye kararlı olduğu ve ayrıca kendisinin müderris olmadığı gerekçesiyle reddetmişti. Ancak, kurumun adı Teali-i İslam'a76 çevrilerek, dinsel ve bilimsel bir topluluk halini aldıktan sonra, kendisine sunulan ikinci bir öneriyi kabul ederek, bu topluluğa girdi.77

Hükümetin Ağustos 1922 tarihinde aldığı bir kararla, şeyhlik makamı tarafından cemiyetin haberi olmaksızın Teali-i İslam Cemiyeti adına bir bildirge bastırılmıştı. Bildirgenin amacı, bilimsel bir topluluğun aracılığıyla, halkın fikrini Kuvayı Milliye aleyhine çevirmeyi hedefliyordu. Tahir'ül Mevlevi, bunu öğrendiğinde, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ile sorunu tartışmış ve topluluğun bu bildirgeyi kesinlikle mühürleyemeyeceği düşüncesini savunmuştu. Daha sonra sorunun cemiyet içinde oylamaya sunulması sırasında çıkan tartışmalarda, bu bildirinin aleyhinde şiddetli konuşmalarda bulunarak, İskilibli Atıf Efendi ile birlikte onaylanmasına engel oldular.78 Bildirgenin reddinden bir gün sonra, Tahir'ül Mevlevi’nin Ziraat Bakanlığı’ndaki görevine resmi bir belge ile son veriliyordu.

Ancak, bu olaydan birkaç gün sonra, Tahir'ül Mevlevi’nin başvurusu üzerine, Bakanlık Alt Kurulu’nun 26 Eylül 1908 tarihli cevaz-ı istihdam kararı (görülen idari gereklilik ve zorunluluk üzerine, görevinden uzaklaştırılan memurun yeniden memuriyete alınabilmesi için, görevinden uzaklaştıran daire tarafından verilmesi gereken karar) ile yeniden görevinin başına döndü.79Tahir'ül Mevlevi, 26 Eylül 1920 tarihinde, Alî Satış Komisyonu başkatipliğine getirildi; 24 Ekim 1920’de ise maaşı 7500 kuruşa çıkarıldı. Ticaret ve Ziraat Bakanlığı’nda açıkta bulunan sicil mümeyyizliğine atanma teklifi kabul edilerek, kendisine bir resmi belge verilmişti. Daha sonra, memuriyet sicilindeki bir kayıttan anlaşıldığı gibi, 28 Şubat 1923'te bir miktar işsizlik maaşı bağlanarak, sicil mümeyyizliği görevinden alındı. Böylece, Tahir'ül Mevlevi’nin müderrislik dışındaki memurluk yaşamı sona ermiş oluyordu.80 Bir yıl kadar sonra, Isparta'da bir memuriyete atanmasını kabul etmemesi üzerine, işsizlik maaşı da kesildi.
Fatih Camii Mesnevihanlığı ve Mahfil Dergisi Çalışmaları:
Tahir'ül Mevlevi, Temmuz 1920 tarihinden itibaren, Mahfil dergisini yayınlamaya başladı. Matbuat Alemindeki Hayatım adlı yapıtında, derginin kuruluşunu anlatır. 1919 mali yılı sonlarında, önceleri ayda bir, sonradan haftada iki kez çıkmak üzere, Mahfil 'in yayın hakkı alınmıştı; fakat, yönetim yeri bulunamadığı için, bir süre derginin yayını ertelendi. Teali- İslam Cemiyeti’nin Şehzadebaşı'nda bulunan merkezinin bir süreliğine Mahfil bürosu olabileceğini düşünen Tahir'ül Mevlevi, önerisinin cemiyet tarafından kabul edilmesi üzerine, ilk sayıyı hazırlayıp, metal baskı levhalarını sansüre gönderdiğinde, izin belgesi tarihinin üç ayı geçmesi nedeniyle, derginin çıkmasına izin verilmedi. Tahir'ül Mevlevi, bazı dostlarının yardımıyla, 14 Temmuz 1920 tarihinde aldığı yeni bir izin belgesiyle, 29 Temmuz 1920 tarihinde81 Mahfil 'in ilk sayısını çıkarttı.82 Mahfil Dergisi’nde, ilk sayılarından itibaren, hemen hemen tümüyle dini, edebi ve felsefi konulara ağırlık verilmiştir.

Tahir’ül Mevlevi’nin MAHFİL’de Yayınlanan Makaleleri (1920-1926)83

Makale adı

Yıl

Cilt

Sayı

Sayfa

Abdullah b. Cahş

1340/1922

II

24

224-226

Abdullah ibn Sebe 

1342/1924

IV

46

181-183

Ahmed Tevfik Bey Merhûm 

1341/1923

IV

37

14-15

Ahmediyye Mezhebi Kitaplarından Biri 

1341/1923

IV

37

7-11

Ali Emîrî Efendi Merhûm 

1342/1924

IV

45

165

Arap Romanları 

1338/1920

I

2

28-29

Âsâr-ı Münteşire: Hind Masalları 

1343/1924-25

V

55

113-114

Asr-ı Saâdetde Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri 

1338/1920

I

1

6-7

Asr-ı Saadette Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri 

1340/1921

II

17

89-91

Asr-i Saâdette Müslümanligin Medeniyete Hizmetleri 

1338/1920

I

2

27-28

Asr-ı Saâdette Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri 

1339/1920

III

3

49-51

Bayram Namazı 

1342/1924

IV

48

205-206

Bayram Tebriği ve Bir İki Söz 

1342/1924

IV

48

202-203

Bayram ve Sadaka-i Fitre 

1343/1925

V

60

221-223

Benî Kureyza Meselesi 

1340/1922

II

22

167-172

Bir Makale Dolayısıyla 

1340/1921

I

16

75-76

Büyüklerimiz

1338/1920

I

1

7-10

Büyüklerimiz

1338/1920

I

2

25-26

Büyüklerimizden: Abdullah b. Cahş b. Riab el-Esedî 

1340/1922

II

21

149-152

Büyüklerimizden: Ebû Gıfârî 

1340/1921

I

15

49-51

Büyüklerimizden: Ebû Zerr el-Gıfârî (r.a)

1339/1921

I

14

30-34

Büyüklerimizden: Ebu Zerr Gıfari 

1340/1921

I

16

69-71

Büyüklerimizden: Musab b. Umeyr 

1339/1921

I

13

7-9

Büyüklerimizden: Said b. Zeyd b. Ömer b. Tufeyl el-Adevi 

1341/1922

III

32-33

142-146

Büyüklerimizden: Ümmü Umâre (r.a) 

1340/1922

III

26

41-42

Cafer b. Ebi Talib 

1341/1923

III

36

181-183

Cafer b. Ebi Talib 

1341/1923

IV

38

32-34

Cafer b. Ebi Talib 

1342/1923

IV

42

107-108

Cafer b. Ebi Talib 

1342/1923

IV

40

63-64

Cemâziyel-evveli ve’l-âhire 

1339/1921

I

7

120-121

Cenûbî Hind Müslümanları 

1340/1922

II

23

208

Cum'a Guslü 

1341/1923

III

36

176

Cuma Namazı 

1341/1923

III

34

150-151

Darüşafaka'ya Muâvenetin Lüzûmu 

1339/1921

I

7

114-116

Dârüşşafaka ve Şefkat-i İslâmiyye 

1340/1922

II

23

196-202

Davud Paşa Kışlası Önünde Ok Atışı 

1341/1922

III

27

64-68

Davud Paşa Kışlası Önünde Ok Atışı 

1341/1922

III

28

91-92

Dilmesti-i Mevlânâ Kitabı Hakkında 

1340/1922

II

22

172-173

Dinde mi İkrah Var Dinsizlikte mi? 

1343/1925

V

57

154-155

Doktor Abdullah Cevdet Bey’in Bir Tezkiresi 

1340/1922

II

21

157-158

Ebû Zerr Gıfârî 

1340/1921

II

17

88-89

Ebu’l-Feth el-Bistâmî’nin Bir Kasîdesi ve Manzûm Tercümesi 

1341/1922

III

27

53-60

Ebu’l-Feth el-Bistâmî’nin Bir Kasîdesi ve Manzûm Tercümesi 

1341/1922

III

28

84-86

Elhamdülillâhillezi hedânâ le-hezâ vemâ künnâ lenehtedî levlâ enne hedânallâh 

1341/1923

III

36

174

Esad Dede Efendi Hakkında 

1342/1924

IV

46

183-184

Esad Dede Efendi Hakkında 

1343/1925

V

58

186-188

Esad Dede Efendi Hakkındaki Mektuptan 

1342/1924

V

50

30-31

Esad Dede Efendi Merhûm Hakkında 

1343/1924

V

54

108-109

Esad Dede Efendi Merhum Hakkında Hüseyin Vassaf Bey’e Mektuptan 

1341/1923

III

36

184

Esad Dede Merhûma Dair 

1342/1923

IV

41

89-90

Esat Dede Efendi Merhûm Hakkında 

1343/1925

V

59

217-220

Farziyyet-i Hac, Vakfe-i Arafat 

1338/1920

I

2

18-19

Fatih Cami-i Şerifi’nde ve Çıktıktan Sonra 

1343/1925

V

58

173-176

Furûzan Hanım’ın İrtihali Tarihi 

1342/1924

V

50

25-26

Ganî-i Keşmirî 

1338/1920

I

1

11-13

Ganî-i Keşmirî ve Bazı Ebyâtı 

1338/1920

I

2

32-33

Ganî-i Keşmirî ve Bazı Ebyâtı 

1339/1920

III

3

53-55

Ganî-i Keşmirî ve Bazı Ebyâtı 

1339/1920

I

5

91-92

Ganî-i Keşmirî ve Bazı Ebyâtı 

1339/1921

I

8

143-144

Ganî-i Keşmirî ve Bazı Ebyâtı 

1339/1921

I

10

176

Güya Hazret-i Peygamber ve Bazı Ashâbın Resimleri 

1339/1921

I

14

19-23

Hac Veda Hutbesi 

1342/1924

V

50

17-20

Hazret-i Fâtımâ’nın Cihâzı ve Düğünü 

1340/1922

II

21

146-149

Hitâbet-i Nebeviyye 

1342/1923

IV

41

76-77

Husûf ve Küsûf 

1343/1924

V

52

57-58

Hutbe

1341/1923

IV

38

21-22

Hz. Peygamber ve Zamanı 

1342/1923

IV

41

92

İbâdât-ı İslâmiyye Tarihçesi: Namaz 

1341/1922

III

29

102-108

İbâdât-ı İslâmiyye Tarihçesinden: Mescid-i Nebevî 

1342/1923

IV

42

106-107

İbâdât-ı İslâmiyye Tarihçesinden: Minber İnşâsı 

1342/1924

IV

44

147-148

İbâdât-ı İslâmiyyeden: Beş Vakit Namaz 

1341/1922

III

32-33

135-136

İbâdât-ı İslâmiyyeden: Namaz 

1341/1923

III

35

159-160

İbâdet-i İslâmiyye Tarihçesi: Namaz 

1341/1923

III

36

175-176

İbâdet-i İslâmiyye Tarihçesi: Namaz 

1341/1923

III

34

150-153

İbâdet-i İslâmiyyeden: Gece Namazı 

1341/1922-23

III

31

127-129

İbrahim Aleyhisselam Hakkında Bir İstîzah: İsmail Hakkı Bey Efendi’ye 

1343/1924

V

51

36-39

İfâde-i Mahsûsa 

1339/1921

I

13

2-3

İfâde-i Mahsûsa 

1340/1922

III

25

2

İfâde-i Mahsûsa 

1341/1923

IV

37

2

İfâde-i Mahsûsa 

1343/1925

VI

61

1-2

İki Ziyâ' 

1339/1921

I

10

174-175

İlm-i Envâr 

1341/1923

III

35

165-166

İlm-i Nücûm 

1341/1923

III

34

152-153

İlmiye Kisvesi Hakkında 

1342/1924

IV

45

159-161

İnsan Şeytanları 

1342/1923-24

IV

43

118-121

İntihar

1344/1926

VI

64

59-60

İstiftâ ve İftâ 

1342/1924

IV

47

186-188

İşret ve İbret 

1343/1924

V

53

78-81

İzâh-ı Tevzîh 

1340/1922

II

23

211-212

Kelile ve Dimne Eser-i Meşhuru Hakkında 

1343/1925

V

56

150-152

Kelile ve Dimne Eser-i Meşhûru Hakkında 

1343/1925

V

58

194-195

Kıssa, Hisse: Deve ile Yavrusu 

1339/1920-21

I

6

111-112

Kubâd ve Mezdek 

1340/1922

III

25

18-19

Kudemây Medresesinden Aksekili Mahmud Efendi Merhûmun Târih-i Vefâtı 

1342/1923

IV

39

47-50

Kur’ân-ı Kerîm'in İlk Nâzil Olan Âyetleri

1339/1920

I

5

74-75

Kur'ân’ın Cevabı 

1343/1924

V

54

94-96

Kur'ân’ın İ'cazı 

1342/1924

IV

49

2

Lisân Tahsilinin Lüzûmu 

1342/1923

IV

39

43-45

Ma'hûd-ı Hezeyân Konfederansı Hakkında 

1340/1921

I

15

42-43

Ma'lûmât-ı Câhiliyye Hakkında Bir Konferans 

1341/1923

III

36

177

(Ma'lûmât-ı Câhiliyye) Hakkında Bir Konferans 

1341/1922

III

32-33

137-139

Mahfel Tarihi 

1341/1922

III

30

120-121

Mahfel Tasavvufi: Tevekkül ve Sa'y 

1340/1921

II

18

94-95

Mahfel Tasavvufu 

1339/1921

I

8

136-138

Medresetü’l-Kuzâtta Mevlid-i Şerîf 

1342/1924

IV

47

199

Mehmed Esad Dede Efendi Merhûma Dair (Hüseyin Vassaf Bey’e Mektuptan) 

1342/1924

IV

45

163-165

Mektebe Başlama Merasimi 

1342/1923

IV

42

113-116

Merhûm Esad Dede Efendi’ye Dair 

1341/1923

IV

37

13

Merhûm Esad Dede Efendi’ye Dair Bazı Hâtırât 

1342/1923

IV

42

171-172

Mesâcidin Tathîri, Tecmîri ve Muhâfaza-i Hürmeti

1342/1923-24

IV

43

132-133

Mescidlerde Alkış Caiz Olur mu? 

1341/1923

IV

38

18-19

Mesnevî-i Şerîf’in Cild-i Sâdisi Mukaddimesinden Bazı Ebyât 

1340/1922

III

26

38-39

Meşhûr Kelile ve Dimne Eseri Hakkında 

1342/1924

IV

49

14-16

Mevlevîlik Menâkibinden 

1340/1922

II

22

177-180

Midhat-ı Rabî'i Bey Merhûm 

1339/1920

I

5

87-91

Minber-i Saadetin Bânîsi 

1343/1924

V

54

98-99

Muallim Naci 

1340/1922

II

22

186-187

Muhâcirlere Yardım 

1342/1923-24

IV

43

129-131

Muharrem ve Mâtem 

1340/1921

I

15

51-57

Muharremü’l-Haram 

1339/1920

III

3

45-49

Muiniddin Çeşti’nin Müntehab Bazı Ebyâtı 

1342/1924

IV

48

211-212

Müslümanlar Dinin Bazı Ahkâmını Tasdik Bazısını İnkâr Edebilir mi? 

1342/1923

IV

42

94-96

Müşrikîn-i Arab’ın Meşhûr Putları 

1339/1920-21

I

6

102-104

Müşrikîn-i Arabın Meşhur Putları 

1340/1921

I

15

57-59

Müvelledi’n-Nebî Aleyhisselâm 

1343/1924

V

53

74-75

Rabiülevvel ve Mevlid-i Şerîf 

1339/1920

I

5

79-81

Ramazân-ı Şerîf 

1341/1923

III

35

158-159

Ramazan-ı Şerîf ve Oruç 

1343/1925

V

59

198-200

Ramazân-ı Şerîf ve Oruç 

1340/1922

II

23

190-191

Ramazanü’l-Mübârek 

1339/1921

I

11

178-197

Ramazânü’l-Mübârek 

1342/1924

IV

47

186

Recebü’l-Ferd 

1339/1921

I

9

151-154

Said b. Zeyd 

1341/1923

III

34

156

Salât-ı Küsûf 

1343/1924

V

53

77-78

Salât-ı Küsûf 

1343/1924

V

54

97-98

Sene-i Cedîde Tarihi 

1343/1924

V

51

33

Sultan Ahmed Celâyirî Divanı ve Bazı Ebyâtı 

1340/1922

III

26

40-41

Sultan Ahmed Celâyirî Divanı ve Ebyâtı 

1340/1922

III

25

14-15

Sultânî Mezunlarından Akif Bey’e 

1339/1921

I

9

158-160

Süleymaniye Cami'-i Şerîfi: Bir Âbide-i Mu'azzama-i Osmaniye 

1340/1921-22

II

20

136-143

Şabanü’l-Muazzam 

1339/1921

I

10

167-173

Şefkat-i İslâmiyye 

1340/1922

II

24

217-220

Şehr Emini Bey Efendi Hazretlerinden Bir Temennî 

1342/1923-24

IV

43

118

Şemseddin Efendi’nin İrtihâli ve Tarihi 

1340/1921

II

18

108

Şeref-i Müsûl 

1341/1922-23

III

31

125-126

Şevvâlü’l-Mükerrem 

1339/1921

I

12

213-220

Şeyh Muiniddin Çeşti’nin Divanı ve Bazı Ebyâtı 

1342/1924

IV

46

179-180

Şeyh Muiniddin Çeşti’nin Müntehab Ebyâtı ve Tercümeleri 

1342/1924

IV

49

12-13

Şeyh Sadi’nin Abaka Han’a Yazdığı Nasihatnâme 

1340/1922

II

24

228-230

Ta'lîm ve Ta'allum Hakkında Bir Hadîs-i Şerîf

1339/1920-21

I

6

94

Tan Gazetesi’nin Mekke’ye Dair Bir Makalesi 

1343/1924-25

V

55

121-124

Târihî Bir Mukâyese 

1340/1921

I

15

44-45

Tayyârecizâde Zeki Bey

1342/1923

IV

42

102-103

Tebrik ve Leyle-i Regâib 

1343/1925

V

57

153-154

Temennî ve Tazarru' 

1339/1921

I

14

18

Temsîl-i Kur’ânî 

1338/1920

I

1

1-3

Tenşîtü’l-Muhibbîn (bi-Menâkib-i Hoca Hüsameddin)

1342/1924

IV

49

7-9

Tevekkül ve Sa'y 

1340/1921

II

17

79-82

Tevekkül ve Sa'y 

1340/1921-22

II

19

111-112

Tevekkül ve Sa'y 

1340/1921-22

II

20

126-127

Tevrîh ve Tevzîh 

1342/1923

IV

40

67

Teyyarelerimiz Uçarken 

1343/1925

VI

62

17-18

Ticâret ve İstikâmet 

1341/1923

IV

38

28-30

Türklüğe Dair Bir Eser 

1344/1926

VI

63

40-41

Ufaktan Hasbetallah Bir Rica 

1342/1924

IV

45

161-162

Uhud ve Hamra el-Esed Gazveleriyle Harb-i Umûmî ve Zafer-i Ahîr 

1341/1922

III

29

110-112

Ümmü Umâre 

1341/1922

III

27

60-61

Ümmü Ümâre (r.a.) 

1341/1922

III

29

108-110

Va'd-i Kur'ânî 

1342/1923

IV

39

38-39

Vecîh Bir Tevcîh 

1340/1921

I

16

72-75

Yaşar Şâdi Bey Merhûm 

1341/1923

IV

38

30-31

Yeni Sene ve Hicri Tarih 

1344/1926

VI

63

33-35

Yenikapı Mevlevihânesi Postnişini Şeyh Abdülbâki Efendi Hazretleri’nin Ârifâne Bir Gazeli 

1341/1923

III

34

155

Yine Bir Hasbihal 

1340/1921-22

II

20

125-126

Zâir Allahabâdi ve Bazı Ebyâtı 

1342/1923

IV

42

104-106

Zebh-i İsmail 

1338/1920

I

2

30-31

Zilhicce ve Îd-i Adhâ 

1343/1925

VI

62

18-20

Zilka'de Münasebetiyle 

1343/1925

VI

61

15-16


Download 2,15 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
davlat pedagogika
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
respublikasi axborot
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti