3 Kultūras teorija un vadībzinības


Prasības kredītpunktu iegūšanaiDownload 2.45 Mb.
bet9/64
Sana10.02.2017
Hajmi2.45 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   64

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

 1. Jāsaņem pozitīvs vērtējums semināros.

 2. Jānokārto eksāmens.

Literatūra:

1.Kačalova T. Mākslas vēstures pamati. – R

2.John R.Hale. Renaissance. - 1965

3.Виппер Б. Итальянский Ренесанс 13. - 15.в. - т. 1 - 2. - М., 1977.Kursa autore: Docente Mārīte Lapiņa


Kursa nosaukums: Pirmā svešvaloda

Kursa autores: M.A. E. Meija, Lekt. D. Volkinšteine, I. Baize, A. Vaišle

Pirmās svešvalodas apguves mērķis:

Pirmās svešvalodas apguves programmas mērķis ir attiecīgās svešvalodas zināšanu un lietošanas iemaņu apguve apjomā, kas nepieciešams Gala eksamena prasību izpildei, t. i., saziņas (komunikācijas) iemaņu veidošana un izkopšana visos četros valodiskās darbības veidos klausīšanās, lasīšana, runāšana un rakstīšana. Galvenās valodiskās darbības iemaņas ir jāapgūst vidēji augstā līmenī un jāsasniedz šādas komunikatīvās un sociālkulturālās kompetences:Saziņas (komunikatīvā) kompetence


Prasme adekvāti situācijai lietot valodu, gūt un sniegt nepieciešamo informāciju

Klausīšanās

Lasīšana

Runāšana

Prot uztvert un saprot autentisku runu un vajadzīgo informāciju, kas attiecas uz pašu, tuvāko apkārtni, vidi, kultūras un savas apgūstamās specialitātes jomu gan kopumā, gan samērā detalizēti.


Spēj lasīt un izprast vidēji sarežģītus dažādu veidu tekstus, kas attiecas uz pašu, tuvāko apkārtni, vidi, kultūru un apgūstamo specialitāti.


Spēj piedalīties sarunā vai diskusijā, lietojot situācijai atbilstošus valodas reģistrus. Prot lietot sarunu valodu ikdienas vajadzību ietvaros. Prot izteikt savu viedokli par problēmām, kas saistītas ar pašu, tuvāko apkārtni, vidi un specialitāti.

Rakstīšana

Prot aizpildīt dažādu veidu formulārus, rakstīt vienkāršu satura personiskās un lietišķās vēstules, piem., apsveikumus, ielūgumus, lūgumus, pieteikuma vēstules, iesniegumus, biogrāfiju (īso un izvērsto) u. c.
Sociālkulturālā kompetence:

Zina, izprot un pieņem kopīgo un atsķirīgo dažādu valstu kultūru parādībās un uzvedības stereotipos.
Patstāvība un atbildība mācību procesā:

 • Prot izmantot priekšzināšanas

 • Prot izmantot palīgmateriālus

 • Spēj veikt patstavīgus pētnieciskus darbus projektu un referātu veidā par visprārējām kultūras un savas specialitātes tēmām.


Priekšnosacījumi pirmās svešvalodas kursa apguvei:

Pirmās svešvalodas zināšanas vidusskolas kursa apjomā.Kursa apjoms:


Kurss ir organizēts praktisko nodarbību veidā. Integrētai attiecīgās svešvalodas apguvei valodas apmacības kursa ietvaros paredzētas 256 akadēmiskās stundas 1. un 2. kursā, 1.- 4. semestrī.

Kredītpunktu skaits:

16 kredītpunktiKursa gala pārbaudījuma veids:

1. semestra beigās - eksāmens, 2. sem. beigās - ieskaite, 3. sem. beigās - eksāmens, 4. semestra beigās - Gala pārbaudījums. Zināšanas vērtē Gala eksaminācijas komisija (sk. Nolikumu).


Kursa saturs: Pielikumā

PIELIKUMS


Semestris

Saturs, apgūstamās tēmas, iemaņas un prasmes

Stundas

1. semestris

1. semestris - galveno vidusskolas kursa gramatikas un leksikas tēmu atkārtošana un nostiprināšana:

Gramatika: Lietvārds - locīšana, daudzskaitļa veidošana, not. un nenot. artikuli, to lietojums; īpašības vārds - salīdzināmās pakāpes, darbības vārds - locīšana, pamatformas, laika formu veidošana un to lietojums, modālie darb. vārdi; vietniekvārdi; prievārdi.

- Teikumu veidi; vārdu kārtība teikumos. Noliegums.
Sarunu tēmas:


 • Iepazīšanās, intervija, profesijas izvēle, studijas.

 • Ceļojumi, dzimtene un ārzemes, grūtības svešumā un to risināšanas veidi.

 • Līdzīgais un atšķirīgais vispārpieņemtajās normās; ēšanas tradīcijas dažādās valstīs, starptautiskā virtuve.

 • Pirmās svešvalodas apguve - līdzšinējā pieredze, problēmas, to risinājumi valodas apguves procesā; svešvalodu mācīšanās mērķi, metodes; attieksme pret kļūdām un to labošanu; ieskats dažādos valodas līmeņos (piem., dažādu specialitāšu terminoloģijā).

 • Stipendijas studijām ārzemēs, ieteikumi to organizēšanai un izmantošanai. Kas noteikti jāzina vai jāievēro, braucot uz attiecīgās pirmās svešvalodas valsti?

 • Ieskats citās valstīs, kurās runā attiecīgajā pirmajā svešvalodā, to kultūras (un valodas) īpatnības.

 • Vide ap mums - dzīvošanas un vides iekārtošanas stili agrāk un mūsdienās.


Rakstīšana: Pastkartes, īsas vēstulītes (ielūgumi u.c.)

32


2. semestris

Pakāpeniski pieaugošas grūtības pakāpes tekstu (par vispārējām un ar konkrēto specialitāti saistītām tēmām) lasīšana, tulkošana un cita veida darbs; - sarunu valodas iemaņu attīstīšana un pilnveidošana.

Gramatika: darb. vārds - ciešamā kārta; darb. vārdu saistība ar prievārdiem; vēlējuma un atstāstījuma izteiksmes - veidošana, lietojums; īpašības vārdi, to locīšana; partikulas - nozīme un lietojums; jautājamie vietniekvārdi. Palīgteikumu veidi, veidošana, lietojums, vārdu kārtība.


Sarunu tēmas:

 • Attiecīgās pirmās svešvalodas valsts/valstu vispārējs raksturojums - ģeogrāfiski politiska, ekonomiska, statistiska rakstura informācijas sagatavošana un sniegšana. Iedzīvotāju nodarbinātība, ieņēmumi un dzīves līmenis dažādās valstīs, dzīves izmaksas, pārtikas produkti. Starptautiskā tirdzniecība, ekonomiskas problēmas, ieskats biznesa sarunu specifikā.

 • Cilvēku attiecības, konvencijas, tabu, problēmas attiecībās, neizpratnes cēloņi, risinājuma iespējas ar valodas līdzekļiem; pieklājības normas, jūtas, to izteikšanas līdzekļi.

 • Brīvā laika pavadīšanas veidi, hobiji, interešu sfēras, izklaides iespējas; kultūras dzīve - literatūra, māksla, teātris, kabarē, kinomāksla un mūzika attiecīgās pirmās svešvalodas valstī/-s. Mūzikli kā samērā jauns un populārs skatuves mākslas veids.

 • "Starp divām kultūrām" - valodas, daudzvalodība, valodu savstarpējā ietekme un attīstība, svešvārdi, valodas reģistri pirmajā svešvalodā, komunikācijas formas, ieskats jaunākajās valodas attīstības tendencēs, jauniešu valodā.


Rakstīšana: Referāts par tēmu "Kultūra".


32

3. semestris

Vārdu krājuma apguve un papildināšana saistībā ar specialitāti; leksisko un gramatisko zināšanu un valodas prakstiskās lietošanas iemaņu pilnveidošana atbilstoši studiju programmas prasībām: mustiska un rakstiska referēšana, lietišķa satura vēstuļu rakstīšana u.c.

Gramatika: Darb.vārds – droša/nedroša pieņēmuma izteikšana (ar modālajiem d.vārdiem) saliktais infinitīvs; nominālā grupa; īpašības vārdi un apst. Vārdi cilvēku īpašību un sajūtu raksturošanai; divdabju veidi, lietošana; teikuma partikula; bezpersonisko vietniekvārdu lietošana;specifiku darbības vārdu daudznozīmība un lietošana.


Sarunu tēmas:

 • Paštēls un skats no malas: spriedumi, aizspriedumi, asociācijas par citām zemēm un to iedzīvotājiem, tolerance pret citiem cilvēkiem un tautībām, viņu individuālajām atšķirībām.

 • Skaistais gadsimtu gaitā - skaistuma ideāli, to attīstība mākslā un arhitektūrā, arhitektūras un mākslas stili, to raksturojums. Zināmākie mākslas un mūzikas virzieni un to pārstāvji pirmās svešvalodas valstī/-s. Distance un tuvums cilvēku attiecībās. Žestu nozīme dažādās kultūrās.

 • Nākotnes perspektīvas un prognozes. Rietumu sabiedrību tendences un kustības mūsdienās, ekoloģijas problēmas un dabas aizsardzība, emancipācijas kustība u.c.

 • Grāmatas un literatūra kā kultūras tilts; attiecīgo valodu valsts/-u ievērojamākie rakstnieki un dzejnieki. Grāmatu gadatirgi.

 • Ziņojumi un informācija presē, notikumu atstāsta veidi un interpretācijas varianti.

 • Lietišķās sarakstes pamatprincipi. Lietišķo vēstuļu veidi. Kas jāievēro lietisķajā sarakstē?


Rakstīšana: Referāts par tēmu "Stili mākslā un arhitektūrā". Lietišķās vēstules.


32

4. semestris

Svarīgāko tēmu atkārtošana, gatavošnās Gala pārbaudījumam.

Gramatika: darbības vārdi - saistība ar prievārdiem, specifisku darbības vārdu lietošanas īpatnības, netiešā runa, vēlējuma izteiksme. Nolieguma veidi. Svarīgāko tēmu atkārtojums.
Sarunu tēmas:

Audzināšana un izglītība, studijas, augstkolu problēmas. Izglītības sistēma pirmās svešvalodas valstī/-s. • Biogrāfija (izvērstā un tabulārā forma, stāstītā forma), pieteikumu veidi.

 • Darbs ar svešvalodu, dažādi tulkošanas veidi - to īpatnības un specifika, grūtības tulkošanā.


Rakstīšana: Personīgā biogrāfija (izvērstā un tabulārā forma - CV); pieteikuma vēstule.


32


Literatūra:

Vācu valoda:

 • G. Mebus, A. Pauldrach, M. Rall, D. Rösler 1992. "Sprachbrücke. Deutsch als Fremdsprache" Kursbuch Teil l; Teil 2, Arbeitsbuch Teil l (Lektionen 9 - 15); Teil 2, Cassetten. Klett Edition Deutsch: München.

 • 1992 "Wechselspiel". Sprechanlässe für die Partnerarbeit im kommunikativen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt.

 • Cl. Bahlmann, E. Breindl u. a. 1998 "Unterwegs - Lehrwerk für üie Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache", Kursbuch, Arbeitsbuch, Lehrerhandbuch, Cassetten Beilin; Langenscheidt.

 • M. Perlmann - Balme, S. Schwalb u. a. 1999 "em - Abschlusskurs" Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. 2 Cassetten. Ismaning: Max Hueber Verlag.

 • J. Orth - Chambah, M. Perlmann - Balme, S. Schwalb 1999 "em -Abschlusskurs" Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe - Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber Verlag.

 • "Papa, Charly hat gesagt" 1992. Text- und Arbeitsbuch, Cassette. Berlin: Langenscheidt.

 • "Kulturelles Leben in der Bundesrepublik Deutschland". 1992. Bonn, München: Inter Nationes.

 • "Tatsachen über Deutschland". 1997. (Kultur, Theater, Literatur, Film u.a.) Societäts - Verlag

 • Aktuālā periodika.


Franču valoda:

 • Capelle G., Gidon N. 1995. Le Nouvel Espaces 1. Paris: Hachette, (l. kurss)

 • Dominique P., Girardet J., Verdelkan M. 1989. Le Nouveau sans Frontiers 2. Paris: Clé International. (2. kurss)

 • Les Langues vivantes: apprendre, enseigner, évaluer. 1996. Conseil de l'Europe: Strasbourg: Langues Vivantes.

 • Periodikas izdevumi: Francijas preses materiāli: Le Monde, Paris Match, Okapi.

 • Video materiāli: Capelle G., Raasch A. 1986. Avec plaisir 1., 2. Paris: Hachette.

 • Espace des Français. Paris: Clé International.


Angļu valoda:

 • Storry M.,. Childs P. 1997. "British Cultural Identities". London

 • Tiersky E., Chernoff M. 1993. "In the News". Illinois USA.

 • Adams Th. W. 1994. "Attitudes Through Idioms" . USA: Heinle & Heinle Publishers.

 • "The Individual in Society" Issues in English. 1997. Riga: Jumava, Vilnius: Alma Littera, Tallin: Tea.

 • Prodromon L. 1998. "First Certificate Star Student's Book, Practice Book". Maximilian Heinemann.

 • Eastwood J. 1999. "Oxford Practice Grammar". Oxford: Oxford University Press.

 • Mascull B. 1998. "Key Words in the Media". Harper Collins Publishers Ltd. 0

 • Wellman G. 1992. "The Heinemann English Wordbuilder". Heinemann International.

Periodicals: Scanorama.

 • Kingsbury R., Wellman G. 1986. "Longman Advanced English" (main textbook) Longman Group Limited.

 • Junes L. 1991. "Cambridge Advanced English". Cambridge University Press.

 • Jones L. 1981. "Functions of English". Cambridge University Press.

 • Soars J., L. 1994. "Headway Advanced" (main textbook). Oxford: Oxford University Press.

 • Foley M., Hall D. 1998. "Distinction". Longman.

 • Teacher-prepared materials, cassettes.

Kursa nosaukums: Valodas kultūras pamati.

Kursa apjoms: 48 stundas ( 32st. - lekcijas, 16 st. semināri).

3 kredītpunkti. Pārbaudes forma – rakstveida eksāmens.Kursa autore: Lektore Ilze Lokmane, Mg. philol.

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai: Latviešu valodas fonētika, leksikoloģija un gramatika vidusskolas kursa apjomā.

Kursa saturs: Kurss iepazīstinās ar valodas kultūras teorijas pamatjautājumiem un raksturīgākajām atkāpēm no literārās valodas normām mūsdienu valodas praksē visos valodas līmeņos – fonētikā, gramatikā, vārddarināšana un leksikā.

Tematiskais plānojums:

Temats


Nedēļa

Nodarbību veids un stundas

 1. Valodas kultūras jēdziens. Valodas kultūras

līmeņi – pareizuma un meistarības. Literārās normas jēdziens, normas avoti un kritēriji.

1.

L2

 1. Literārās valodas jēdziens. Latviešu literārās valodas attīstība. Latviešu valodas stāvoklis pasaulē. Valodu kontaktu pozitīvās un negatīvās sekas. Kalkēšana kā viena no valodas prakses centrālajām problēmām.

2.

L2

 1. Ortoēpija jeb pareizizruna. Šaurā un platā e, o, ō, uo lietošanas nosacījumi. Neprecizitātes skaņu artikulācijā. Garie patskaņi svešvārdos.

3.

S2

 1. Ortogrāfijas jēdziens un principi latviešu valodā. Latviešu ortogrāfijas attīstība. Lielo burtu lietošana nosaukumos.

4.

L2

 1. Atkāpes no literārās valodas normām formveidošanā. (Pavēles un īstenības izteiksmju jaukšana, dzimtes un skaitļa kategorija attiecīgo formu veidošana, skaņu pārmaiņas darbības vārdu formu veidošanā u.c.) Personvārdu pareiza lietošana latviešu valodā.

5.

L2;S2

 1. Atkāpes no literārās valodas normām vārddarināšanā. Paronīmi. Derivatīvie kalki.

6.

L2

 1. Sintaktisko konstrukciju lietojums valodas praksē un sintakses normas. Vārdkopu un teikumu kalki. Reducētas un parcelētas konstrukcijas.

7.

L2;L2;S2

 1. Ar leksikas lietojumu saistītās atkāpes no literārās valodas normām. Leksiskie kalki. Barbarismi.

8.

L2

 1. Internacionālu vārdu (svešvārdu) izrunas un rakstības principi. Internacionālu vārdu lietojuma īpatnības (internacionālismu pārdaudzums un nozīmes izpratne).

9.

L2;S2

 1. Citvalodu īpašvārdu atveides principi latviešu valodā.

10.

L2;

 1. Iederīgi un neiederīgi valodas līdzekļi. Stila jēdziens. Valodas funkcionālo stilu sistēma. Stilistiski izmantojami valodas līdzekļi (sarunvalodas un vienkāršrunas vārdi, profesionālismi, žargonismi, poētismi).

11.,12.

L2;L2;S2

 1. Galvenie leksikolingvistiskio kļūdu tipi. Izteiksmes līdzekļu standartizācija . Liekvārdība. Parazītvārdi.

13.

L2;S2

 1. Interpunkcijas jēdziens un principi latviešu valodā. Galvenie pieturzīmju lietošanas nosacījumi vienkāršā un saliktā teikumā. Pieturzīmes teikumos ar citrunu. Pieturzīmju stilistisks lietojums.

14.,15.,

16.


L2;L2;S3

Prasības kredītpunktu iegūšanai:

1.Jāsaņem pozitīvs vērtēju semināros.

2. Jānokārto rakstveida eksāmens.

Literatūra:


 1. Blinkena A. Latviešu interpunkcija.- R.Zinātne, 1969

 2. Freimane I. Valodas kultūras teorētiskā skatījumā.- R., Zvaigzne, 1993

 3. Kušķis J., Paegle Dz. Kā latvietis runā.-R:Zvaigzne, 1994

 4. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 1.-27.laid.-R, 1966.- 1993.


Kursa autore: Lektore Ilze Lokmane, Mg. philol.


Kursa nosaukums: Vispārējā kultūras teorija

Kursa apjoms: 128 kontaktstundas( 64 st. - lekcijas, 64 st. semināri)

8 kredītpunkti. Pārbaudes forma – ieskaite un eksāmens.

Kursa autors: Programmu sastādīja: profesors Raitis Vilciņš, Dr.phil.
Priekšnosacījumi kursa apgūšanai: Vispārēja humanitārā un sociālvēsturiskā sagatavotība ģimnāzijas kursa ietvaros.

Kursa saturs:

Kultūra aplūkota kā cilvēka brīvās, radošās, autorīgi līdzautorīgās būtības pašrealizācijas process izdzīvošanā un dzīvē. Noskaidrotas būtiskākās atšķirības starp kultūru kā vadošo cilvēkveidojošo spēku un civilizāciju kā cilvēka attīstībai nepieciešamo infrastrukturālo vērtību. Kursa mērķis - ievadīt studentus kultūras un civilizācijas teorētiski vispārinātās pieredzes jomās, to aprakstīšanas, izskaidrošanas un paredzēšanas zinātniskajās potencēs.Tematiskais plānojums:

Temats


Nedēļa

Nodarbību veids un stundas

 1. Kultūra: būtība, kategoriāli konceptuālās izpratnes varianti. Kultūras apguve ar mācību un audzināšanas starpniecību. Kultūras vieta, loma un nozīme sabiedrībā kā sociālā organismā.

1.

L2;S2

 1. Kultūras mentālā nozīme īpašās loģikas, līdzpārdzīvojuma, eksperimenta un autorizētības apstākļos. Dinamiskie un savstarpēji pārejošie pretstati kultūrā.

2.

L2;S2

 1. Etniskais, superetniskais un vispārcilvēciskais kultūrā.

3.

L2;S2

Kultūras vērtības, to tapšanas, sistēmveidošanās

un attīstības aspekti un virzošie spēki.

 1. Kultūras aksioloģiski saturiskā struktūra.

4.

L2;S2

Normogēnā realitāte (Spēles Noteikumi) un kultūra. 1. Cilvēka dzīvesdarbības rezultativitāte un efektivitāte, to antipodi: kultūras ietekmē un neraugoties uz to.

5.

L2;S2

Cilvēku dzīvesdarbības vēdekļveida stimulēšanas

un motivēšanas modelis: cilvēka esamības produktīvās

inteliģences kulturalizācijas un paaugstināšanas iespējas.
 1. Civilizācija kā sabiedriskās un individuālās attīstības vēsturiskā pakāpe, rezultāts un realitāte. Civilizācijas ekonomiskie konstituenti.

6.

L2;S2

 1. Civilizācija un sociālās stratifikācijas attīstība.

7.

L2;S2

Teritoriālais cilvēks un dzīves telpu civilizācija. 1. Ģenealoģiskie un matrimoniālie komponenti civilizācijā. Valoda un civilizācija.

8.

L2;S2

 1. Civilizācija, informācija, pieredze un gudrība.

9.

L2;S2

Sistemātiskais un akadēmiskais gars, tā forma

un alternatīvas civilizācijas apstākļos un ietekmē.

Cilvēka dzīves strukturēšanās civilizācijas apstākļos. 1. Vara un civilizācija.

10.

L2;S2

Brīvais laiks kā īpaši svarīgs cilvēciskās

Esamības konstituents civilizētā pasaulē.

 1. Kultūras vērtības: to būtība, pamatīpašības un daba.

11.

L2;S2

Kultūrvērtību koks. Pseido- un antivērtības kultūras sakarā. 1. Vertikālisma un horizontālisma principi, tiešā un apgrieztā perspektīva kā būtiski kultūras dzīves spēki.

12.

L2;S2

Kultūras vērtību kritēriji, to grupas, hierarhija, piemērojamība. 1. Masu kultūra (būtība, iespējas, nozīme; saistība ar tautas kultūru, folkloru, neformālo… kultūru).

13.

L2;S2

Midkultūra (vidējā, speciālā kultūra): būtiskās īpatnības un nozīme. 1. Maksikultūra: tās sevišķā būtība, universālisms, radošais dziļums un hegemona loma kultūrvērtību pasaulē. Normogēns: būtības, pamatveidu un iespaida vispārīgs raksturojums.

14.

L2;S2

 1. Mīts un operacionālais kodekss: normogēna attīstības trīsfāzu scenārijs.

15.

L2;S2

Kanoniskais un organoniskais, klasiskais un modernais kultūrā. 1. Sekas un rezultāti cilvēka dzīvesdarbībā: kulturoloģiskā interpretācija.

16.

L2;S2

Efektivitāte un efekts cilvēka dzīvesdarbībā: kulturoloģiskā interpretācija. 1. Disteleologēnie faktori cilvēka liktenī un ikdienā.

17.

L2;S2

Cilvēka dzīvesdarbības stimulēšanas un motivēšanas vēdekļveida modelis: vispārīgs raksturojums. 1. Stimulēšana (nepieciešamība) un motivēšana (brīvība): kulturogēnās iespējas. Civilizācija: terminoloģiskā un kategoriāli konceptuālā izpratne.

18.

L2;S2

 1. Civilizācijas atributīvās pazīmes un attīstības maģistrāles. Kultūra un civilizācija: pamatattiecības.

19.

L2;S2

 1. Ekonomiskā civilizācija (īpašums, produktivitāte, labumi). Homo faber, kompetentais un profesionālais cilvēka darbībā, šo spēku antipoli.

20.

L2;S2

 1. Vara kā īpaša realitāte, tās galvenās sfēras un jēgsaturīguma kontūras cilvēka pasaulē.

21.

L2;S2

Sakrālais un profānais varā. Varas būtiskākās izmaiņas civilizācijas izcelsmes un attīstības gaitā. 1. Varas vertikāle un horizontāle. Valdošais, vadošais un pārvaldošais varā.

22.

L2;S2

Varas vēsturiskā izaugsme un pašizmainīgums. Demarhija: ideja, iespējas. 1. Cilvēka laika vispārējā struktūra. Brīvā laika izcelsme un attīstība.

23.

L2;S2

 1. Cilvēka esamības strukturalizācija civilizācijā (publiskais un privātais; personiskās dzīves izvēršanās).

24.

L2;S2

 1. Kultūras varonis un triksters.

25.

L2;S2

haoss un kārtība kultūrā. 1. Vitagonisms kultūrā. Cilvēks dzīves - nāves - atdzimšanas ciklos.

26.

L2;S2

 1. Konfuciānisms kā kultūras fenomens.

27.

L2;S2

Budisms kā kultūras fenomens. 1. Dzenbudisma kulturoloģiskie aspekti.

28.

L2;S2

Indostānas kultūrkosmoss, tā helēniskie, ģermāniskie, rietumeiropeiskie un autohtonie tēli. 1. pasaules brīnumi: fenomena būtība, jēga, veidošanās un nozīme. Ēģiptes piramīdas kā klasisks pasaules brīnums. Semiramīdas gaisa dārzi: pasaules brīnums.

Halikarnasas mauzoleja (mausoleja) kā pasaules brīnuma īpatnības. Artemīdas templis Efesā kā pasaules brīnums. Rodosas koloss: pasaules brīnuma kulturoloģisks raksturojums. Farosas bāka ( un Aleksandrijas bibliotēka): komplekss pasaules brīnums.

Olimpijas Zeva statuja un templis kā pasaules brīnums.29.

L2;S2

 1. Astotā pasaules brīnuma fenomens: kulturoloģiskā izpratne. Konfuciānisma kanona Pārmaiņu grāmatas kulturoloģisks raksturojums.

30.

L2;S2

 1. Islama kultūras pasaules kopraksturojums.

31.

L2;S2

Rastafarisms: etnocentrisma, kontrkultūras, htonisko akcentu un marginalitātes izpausme.Vara kā vērtība un mistifikācija. Totalitārisma mitoloģija, ticība un Mīlestības ministrija. 1. Totalitārā personība. Mīlas, saskaņas un varmācības kroplību vienība totalitārismā. Izejas varianti.

Mīlas, sāpju un nāves ambivalence. Tā sauktais vienkāršais cilvēks un viduslaiku margināļi (U. Eko).Tautas smieklu kultūra. Smiekli un bailes (M.Bahtins).

32.

L2;S2


Prasības kredītpunktu iegūšanai:

1.Aktīva līdzdalība seminārnodarbībās.

2. I semestra daļu beidzot, radoša uzdevuma izpilde.

3.Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Literatūra:

1.The Interpretation of Cultures. Selected Essays by Clifford Geertz. 1973 Basic Books, A Division of Harper Collins Publishers

2.Culture Theory. Essays of Mind, Self and Emotion. Edited by Richard A Shweder and Robert A Le Vine. 1984. Cambrige University Press

3.Thomas Sowell . Race and Culture. 1994. Basic Books, A Division of Harper Collins Publishers

4.Бартошек М. Римсое право: (Понятия, термины, определения). - М., 1989.

5.Батенин С. С. Человек в его истории. - Л., 1976.

6.Бонград-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. - М., 1993.

7.Васильев Л. С. История Востока. - М., 1993.

8.Григорьева Т. П. Дао и логос (встреча культуры). - М., 1992.

9.Гусеинов А. , Иррлитц Г. Краткая история этики. - М., 1987.

10.Дробницкин О. Т. Мир оживших предметов. - М., 1967.

11.Дубровский Д. Н. Проблема идеального. - М., 1983.

12.Жёгин Л. Ф. Язык живо писного произведения (условность древнего искусства). - М., 1970.

13.Зыбковец В. Ф. Происхождение нравственности. - М., 1974.

14.История Древней Греции/ Под ред. В. И. Авдиева, А. Т. Бокшанина и Н. Н. Пикуса. - М., 1972.

15.История Древнего Рима/ Под ред. В. И. Кузищина. - М., 1993.

16.История средних веков. В 2 т. - Т. 1. - /Под ред. З. В. Удальцовой и С. П. Карнова. - М., 1990.

17.Карлейль Т. История Французской ркволюции. - М., 1991.

18.Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу: (становление греческой философии). - М., 1972.

19.Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. - М., 1975.

20.Красная книга культуры (Сост., подгот., подбор иллюстр. И предисловие В. Рабиновича). - М., 1989.

21.Культура Византии: IV - первая половина VII в./ Отв. Ред. З. В. Удальцова. - М., 1984.

22.Культура Возрождения и общество/ Отв. Ред. В. И. Рутенбург. - М., 1986.

23.Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. - М., 1990.

24.Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и Мезоамерика. - М., 1992.

25.Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада/ Общ. Ред. Ю. Л. Бессмертного. - М., 1992.

26.Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991.

27.Малявин В. Конфуций. - М., 1992.

28.Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука: (логико-методологический анализ). - М., 1983.

29.Мережковский Д. С. Смерть богов: (Юлиан Отступник)// Собрание сочинений в четырех томах. - Т. 1. - М., 1990.

30.Мифы народов мира, Энциклопедия: в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. - М., 1991. - Т. 1. А-К, Т. 2. К-Я.

31.Мифологический словарь/ Гл. Ред. Е. М. Мелетинский. - М., 1991.

МоммзенТ. История Рима. - Спб., 1993.

32.Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм// Сочинения в 2-х т. - Т. 1. - М., 1990.

33.Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. - М., 1978.

34.Ортега-и-Гассет Х. Философия культуры. - М., 1991.

35.Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. - М., 1991.

36.Осипова Е. В. Социология Эмиля Дюркгейма: Критический анализ теоретико-методологических концепций.- М., 1977.

37.Питер Л. Дж. Принцип Питера: или почему дела идут вкривь и вкось. - М., 1990.

38.Плахов В. Д. Социальные нормы: Философские основания общей теории. - М., 1985.

39.Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. - М., 1979.

40.Симонов П. В., Ершов П. М., Вяземский Ю. П. Происхождение духовности. - М., 1989.

41.Словарь античности. - М., 1989.

42.Словарь иностранных слов. - 19-ое изд. стер. - М., 1990.

43.Тайлор Э. Б. Первобытная культура. - М., 1989.

44.Тойнби А. Дж. Постижение истории. - М., 1991.

45.Философский энциклопедический словарь. - 2-ое изд. - М., 1989.

46.Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1980.

47.Фрейд З. “Я” и “Оно”. - Труды разных лет. - Книга 1. - Тбилиси, 1991.

48.Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990.

49.Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986.

50.Фрезер Дж. Дж. Фольклер в Ветхом Завете. - 2-ое изд., испр. - М., 1989.

51.Хёйзинга И. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. - М., 1992.

52.Христианство: Энциклопедический словарь. В 2-х т. - Т. 1. А-К. - М., 1993.

53.Человек и мир человека: (Категории “человек” и “мир” в системе научного мировоззрения). - Киев, 1977.

54.Швейцер А. Благоговение перед жизнью. - М., 1992.

55.Шпенглер О. Закат Европы. - Новосибирск, 1993.

56.Щукий Ю. К. Китайская классическая “Книга перемен”. - Спб., 1992.

57.Эллинизм: Восток и Запад/ Отв. ред. Е. С. Голубцова. - М., 1992.

58.Юнг К. Г. Архктип и символ/ Сост. и вступ. ст. А. М. Руткевича. - М., 1992.

59.Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991.

60.Яценко А. И. Целеполагание и идеалы. - Киев, 1977.


Kursa autors: profesors Raitis Vilciņš, Dr.phil.

Kursa nosaukums: Vispārējā psiholoģija.

Kursa apjoms: 48 kontaktstundas( 32st. - lekcijas, 16 st. semināri).

3 kredītpunkti. Pārbaudes forma – eksāmens.Kursa autore: Lektore Anika Miltuze, Mg.psych.

Priekšnosacījumi kursa apgūšanai: Nav

Kursa saturs: Sniegt studentiem vispārīgu priekšstatu par psiholoģijas zinātni, tās attīstību, kā arī par cilvēkā psihes galvenajām likumsakarībām.

Tematiskais plānojums:

Temats


Nedēļa

Nodarbību veids un stundas

 1. Psiholoģijas priekšmets, tā nozīme, ieskats psiholoģijas zinātnes vēsturē, zinātniskās psiholoģijas izveidošanās, galvenie mūsdienu psiholoģijas virzieni, psiholoģijas pētīšanas metodes.

1.,2.,3.

L2;L2;L2;S2

 1. Psihe, tās jēdziens, psihes evolūcija, psihes augstākā attīstības pakāpe – apziņa, izmainītie apziņas stāvokļi, psihes struktūra.

4.,5.,6.

L2;L2;L2;

S2;S2


 1. Cilvēka izziņas procesi – sajūtas, uztvere, atmiņa, domāšana.

7.,8.,9.

L2;L2;L2;S2

 1. Uzmanība, tās likumsakarības.

10.,11.

L2;L2;S2

 1. Cilvēka emocionālā un gribas sfēra – emocijas un jūtas, griba, motivācija.

12.,13.

L2;L2;S2

 1. Cilvēka personības sfēra – temperaments, raksturs, vajadzības, spējas.

14.,15.,16.

L2;L2;L2;

S2;S2


Prasības kredītpunktu iegūšanai:

 1. Apmeklēt lekcijas 32 h, seminārus un praktiskos darbus – 16h.

 2. Sekmīgi nokārtot rakstveida pārbaudījumu.

 3. Semestra gaitā izpildīt divus kontroldarbus.

 4. Atzīmi veido 50% kontroldarbu rezultāti un 50% pārbaudījumu rezultāti. Semināru apmeklējums un kontroldarbi ir obligāti.

Literatūra:

1.Holopova G.Vorobjovs A.Psiholoģija. R.,!993

2. Kolominskis J. Cilvēks:psiholoģija. R.,1991

3.Lurija A. Maza grāmata par lielu atmiņu. R.,19894. Meikšāne Dz.Atmiņa, tās izkopšana. R.:LVU, 1973

 1. Plotnieks I.Emocijas un jūtas. R.,1970

 2. Plotnieks I. Spējas, to diagnostika un attīstība.R., 1982

 3. Psiholoģija vidusskolai. M.Račevskas red. R..:Zvaigzne ABC , 1999

 4. Vispārīgā psiholoģija. Kovaļova red. . R., 1978

 5. Vorobjovs A. Psiholoģija:burtnīcas. R.,1994

 6. Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. R.:Mācību apgāds,1996

 7. Gleitman H.Psychology, 2nd Edition, W.W.Norton&Company, N.Y.1986

 8. Introduction to Psychology, 5th Edition, Wm C.Brown Publishers Dubuque, Iowa, 1985

 9. Ornstein R.E. Psychology. The Study of Human Experience. Harcourt Brace jovanovich, Publishers, Orlando, 1988


Kursa autore: Lektore Anika Miltuze, Mg.psych.

Studiju kursa apraksts

BdaļaDownload 2.45 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   64
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik