3 Kultūras teorija un vadībzinībasDownload 2.45 Mb.
bet1/64
Sana10.02.2017
Hajmi2.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
SATURA RĀDĪTĀJS
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS


2. Mākslas bakalaurs. Studiju programmas pašnovērtējums.
3.Apakšprogrammas:
3.1. Kultūras teorija un vadībzinības (kods 442261)

3.1.1. Pašnovērtējums

3.1.2. Programmas struktūra

3.1.3. Studiju kursu apraksti3.2. Kultūras socioloģija un sabiedriskās attiecības ( kods 442131)

3.2.1. Pašnovērtējums

3.2.2. Programmas struktūra

3.2.3. Studiju kursu apraksti3.3. Latviešu folklora un tradicionālā kultūra (kods 442262)

3.3.1. Pašnovērtējums

3.3.2. Programmas struktūra

3.3.3. Studiju kursu apraksti


3.4. Teātra , kino un TV dramaturģija (kods 442152)

3.4.1. Pašnovērtējums

3.4.2. Programmas struktūra

3.4.3. Studiju kursu apraksti


3.5.Audiovizuālās kultūras vēsture un teorija (kods 44216103)

3.5.1. Pašnovērtējums

3.5.2. Programmas struktūra

3.5.3. Studiju kursu apraksti


3.6. TV un video operatori (kods 44216101)

3.6.1. Pašnovērtējums

3.6.2. Programmas struktūra

3.6.3. Studiju kursu apraksti


3.7.TV režisors ( kods 44216102)

3.7.1. Pašnovērtējums

3.7.2. Programmas struktūra

3.7.3. Studiju kursu apraksti
3.8. Dramatiskā teātra aktieris (kods 44215101)

3.8.1. Pašnovērtējums

3.8.2. Programmas struktūra

3.8.3. Studiju kursu apraksti


3.9. Dramatiskā teātra režisors (kods 44215102)

3.9.1. Pašnovērtējums

3.9.2. Programmas struktūra

3.9.3. Studiju kursu apraksti


3.10. Modernās dejas horeogrāfs, dejotājs un pedagogs (kods 442181)

3.10.1. Pašnovērtējums

3.10.2. Programmas struktūra

3.10.3. Studiju kursu apraksti


3.11. Starptautiskie kultūras sakari (kods 442263)

3.11.1. Pašnovērtējums

3.11.2. Programmas struktūra

3.11.3. Studiju kursu apraksti

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA

MĀKSLAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

PAŠNOVĒRTĒJUMS


Bakalaura studijas ir teorētisko zināšanu, pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades iemaņu un prasmju izveidošana un attīstīšana izvēlētajā zinātņu nozarē, kultūras un mākslas vadības vai mākslinieciskās jaunrades darbības jomā.

Latvijas Kultūras akadēmijas mākslas bakalaura studiju programma ir studiju satura un realizācijas apraksts, kas ietver arī nepieciešamo resursu aplūkojumu.

I . MĒRĶI UN UZDEVUMI

 1. Sagatavot teorētiski izglītotus, patstāvīgi un radoši domāt spējīgus kultūras un mākslas darbiniekus, organizatorus, pētniekus, kas var strādāt dažādās valsts, pašvaldību un privātajās organizācijās, radošajās vai zinātniski pētnieciskajās un mācību iestādēs.

 2. Dot katram studentam zināšanas par kultūras un mākslas veidiem - teorētiskajā un praktiskajā aspektā.

 3. Ievirzīt jaunos speciālistus praktiskā darbā: zinātniskos projektos, kultūras dzīves radošās stratēģijas izstrādē un īstenošanā, radošo projektu veidošanā, mākslinieciskās jaunrades pilnvērtīgās izpausmēs.


STUDIJU SATURS UN ORGANIZĀCIJA2.1. Studiju programma.
Mākslas studiju programmu bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanai izstrādājušas un īsteno LKA katedras, to organizatorisko vadību līdz ar katedrām nodrošina Studiju daļa, dekāns un prorektors studiju un akadēmiskajā darbā.

Studiju programma veidota atbilstoši LR Augstskolu likumam un LKA Senāta lēmumiem, nolikumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem.

Mākslas bakalaura studiju programma ietver šādas apakšprogrammas:


 1. KULTŪRAS TEORIJA UN VADĪBZINĪBAS

 2. STARPTAUTISKIE KULTŪRAS SAKARI

 3. KULTŪRAS SOCIOLOĢIJA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

 4. DRAMATISKĀ TEĀTRA AKTIERI

 5. DRAMATISKĀ TEĀTRA REŽISORI

 6. TEĀTRA, KINO UN TV DRAMATURĢIJA

 7. TV UN VIDEO OPERATORI

 8. TV REŽISORI

 9. MODERNĀS DEJAS HOREOGRĀFI, DEJOTĀJI UN PEDAGOGI

 10. AUDIOVIZUĀLĀS KULTŪRAS VĒSTURE UN TEORIJA

 11. TRADICIONĀLĀ KULTŪRA UN LATVIEŠU FOLKLORA

Studiju programmas ietvaros tiek organizēta studentu apmaiņa un zinātniski pedagoģiskā sadarbība ar vairākām ārvalstu augstskolām( Vitauta Dižā universitāte Kauņā, Tamperes universitāte Somijā, Ž.Verna Pikardijas universitāte Amjēnā , Hamburgas Teātra un mākslas augstskola u.c.)

Studiju programmu īstenošanai svarīga ir dalība starptautiskajos projektos un programmās. Piemēram,1999.gadā LKA uzsāka dalību Eiropas izglītības programmā ERASMUS( Viļņas Mūzikas akadēmija un Pikardijas universitāte), arī 2001 Eiropas izglītības programmā LEONARDO DA VINCI.

2.2. Studiju ilgums un apjoms.
Studiju ilgums bakalaura studijās visām apakšprogrammām ir vienāds:

8 semestru pilna laika studijas(4 gadi), kurš atbilst ne mazāk kā 160 KRP2.3. Studentu imatrikulācija
Uzņemšana Kultūras teorijas un vadībzinības, Starptautisko kultūras sakaru apakšprogrammās notiek katru gadu, citās apakšprogrammās: diferencēti, ar speciālu LKA Senāta lēmumu. Studenti tiek uzņemti konkursa kārtībā, gan par valsts, gan pašu studējošo līdzekļiem.

Iestājpārbaudījumus reglamentē LKA Uzņemšanas noteikumi, kā arī speciālie noteikumi katrā no apakšprogrammām. Divi pārbaudījumi visās apakšprogrammās ir vienādi: 1. Domraksts

 2. Svešvaloda( angļu, vācu, franču)

Trešā pārbaudījuma forma : Tests pasaules un Latvijas kultūrā vai radošie uzdevumi atbilstošā mākslas nozarē.


2.4. Studentu skaits
2000./2001.studiju gadā ir 516 studenti , tai skaitā :

Kultūras teorijas un vadībzinības apakšprogramma - 124

Starptautiskie kultūras sakari - 194

Dramatiskā teātra aktieru un režisoru apakšprogramma - 612.5. Akadēmiskais personāls
Mākslas bakalaura studiju programmu realizē 63 docētāji (16 profesori un asociētie profesori, 19 docenti, 28 lektori, no kuriem 4 ir ar habilitētā doktora, 14 ar doktora un 30 maģistra grādiem humanitārajās un mākslas zinātnēs. Radošajās specialitātēs docētāju vidū ir augstas klases profesionāļi kādā no mākslas virzieniem(teātra un kino režisori, horeogrāfi, operatori , aktieri u.c.)
Starptautisko sakaru apakšprogrammā - Francijas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas, Norvēģijas docētāju pastāvīgo darbu šo valstu kultūras vēstures un arī atbilstošās svešvalodas mācīšanā nodrošina sadarbība ar šo valstu vēstniecībām Latvijā, kā arī atsevišķiem fondiem( piemēram, Roberta Boša fonds Vācijā, Zviedru institūts)

Modernās dejas horeogrāfijas apakšprogrammā pastāvīgi strādā speciāliste no ASV, bet dramatiskā teātra aktieru programmā režisors un pedagogs no Krievijas.


Kultūras teorijas un vadībzinības apakšprogrammā tiek praktizēta ārvalstu vieslektoru iesaistīšana atsevišķu lekciju vai semināru vadīšanai attiecīgā studiju plāna ietvaros.
LKA pamatdarbā strādājošais akadēmiskais personāls veic apm. 80% programmas realizācijas.

2.6. Studiju programmas materiāli tehniskais nodrošinājums.
Mākslas bakalaura programmas realizē LKA Kultūras teorijas un vēstures katedra, Ekrāna un teātra mākslas katedra, Svešvalodu katedra un Kultūras socioloģijas un administrēšanas katedra, programmu vadītāji un Studiju daļa.
Nodarbības notiek ēkās Ludzas ielā 24 un Dzirnavu ielā 46.

Studentiem ir pieejama bibliotēka, videotēka, kuras izveidošanās palīdzību sniedza Sorosa fonds-Latvija, auditorija kino un video montāžai, kura iekārtota ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda finansiālo palīdzību, vizuālās prezentācijas tehnika, kino un konferenču zāle, datorklase , kopēšanas iekārtas.

Atsevišķu auditoriju studentiem izveidoja Francijas Republikas vēstniecība Latvijā ar Roberta Šūmaņa fonda palīdzību. Tur pieejama satelīta sistēma Francijas TV kanālu uztveršanai. Šobrīd tiek veidots arī Vācu kultūras centrs.
Dramatiskā teātra aktieriem un režisoriem , modernās dejas horeogrāfiem, dejotājiem ir nepieciešamās zāles dejai, skatuves kustībai. Akrobātikas nodarbībām tiek īrēta speciālās sporta skolas zāle, nodarbības un darbu skates notiek arī teātros - Nacionālajā teātrī, Dailes teātrī un Valmieras teātrī. Īpaša sadarbība izveidojusies ar akadēmijai tuvumā esošo teātri " Skatuve", kur ikdienas nodarbībās pieejama nepieciešamā skatuviskā vide.
2.7. Studiju programmas metodiskais nodrošinājums.
Pamatnodrošinājumu bakalaura studiju programmu apguvē nodrošina LKA bibliotēka, kurā šobrīd ir vairāk nekā 58000 vienības, kā arī studentu iespējas izmantot LU Zinātniskās bibliotēkas, Latvijas Nacionālās un LZA Akadēmiskās bibliotēkas, kā arī citu mākslas augstskolu bibliotēku fondus.

Visai apjomīgs grāmatu un studiju literatūras klāsts ir izveidots Svešvalodu katedrā, kur ar ārvalstu vēstniecību, fondu un dažādu institūtu un privātpersonu palīdzību ir iegādāti studiju materiāli dažādu valstu valodu un kultūrvēstures, literatūrvēstures apguvei.

Grāmatu fonds veidojas arī Kultūras socioloģijas un administrēšanas katedrā.

Šobrīd tiek izstrādāts projekts akadēmijas bibliotēkas modernizācijai, tās datorizācijai, kuram gan nepieciešami prāvi līdzekļi.III. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA.
Mākslas bakalaura studiju programma atbilst prasībām, lai iegūtu vienas apakšnozares akadēmisko grādu neatkarīgi no specializācijas.( Kultūras teorija un vadībzinības, starptautiskie kultūras sakari, aktieru , dejas māksla u.c.)


Programmas vispārējā struktūra:
A daļa : programmas obligātā daļa 80 KRP
B daļa: programmas obligātās izvēles daļa 70 - 90 KRP
C daļa: programmas brīvās izvēles daļa 10 - 20 KRP
A daļas obligāta visiem studentiem, bet standartizēta pēc studiju priekšmetu blokiem:


 • Vispārējā kultūras teorija, vēsture un semiotika

 • Mākslas teorija un vēsture

 • Filozofijas teorijas pamati un vēsture

 • Mākslas akadēmiskie pamati

 • Mākslas fenomenoloģija

 • Mākslinieciskā jaunrade

 • Valodu studijas

Katrā no LKA apakšprogrammām A daļas priekšmetu saraksts " Mākslas akadēmisko pamatu", "Mākslinieciskās jaunrades" blokos ietver specifisko studiju virzienu.


Lai iegūtu bakalaura grādu:


 1. Jānokārto eksāmeni A, B, C daļas priekšmetos, iegūstot ne mazāk kā 160 KRP

 2. Jānokārto bakalaura eksāmens kultūras teorijā un vēsturē.

 3. Jāaizstāv bakalaura darbs( atsevišķi noteikumi )
Download 2.45 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik