Cobiss kooperativni online bibliografski sistem in servisi cobissDownload 220.95 Kb.
bet5/7
Sana18.04.2017
Hajmi220.95 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

NOLIMAL, Ivan, 1965-
        Pravni vidiki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami : magistrska naloga / Ivan Nolimal. - Kranj : [I. Nolimal], 2006. - 138 f. ; 30 cm

Mentor Rok Lampe. - Bibliografija: f. 130-136. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) otroci s posebnimi potrebami b) pravice c) integracija d) inkluzija e) pozitivna diskriminacija f) pozitivni ukrepi g) children with special needs h) rights i) integration j) inclusion k) positive discrimination l) positive action

376.1-053.2


COBISS.SI-ID 3997274

        NORME per il catalogo degli stampati / [izdala] Biblioteca Apostolica Vaticana. - Terza edizione. - Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 1949. - 396 str. ; 25 cm

Kazalo
a) Katalogizacija - Priročniki b) katalogizacijska pravila c) Vatikan d) Vatikanska knjižnica

025.31(456.31)


COBISS.SI-ID 2957827

NOVAK, Michael
        O gojenju svobode : razmišljanja o moralni ekologiji / Michael Novak ; [prevod Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec ; spremna beseda Bojan Žalec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2006 (Ljubljana : Tiskarna Cicero). - 359 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 43)

Prevod dela: On cultivating liberty: reflections on moral ecology. - Uresničevanje demokracije, kapitalizma in krščanstva v Sloveniji / Bojan Žalec: str. 347-350. - Opombe z bibliografijo: str. 329-344. - Kazalo


ISBN 961-242-072-6 ISBN 978-961-242-072-7 (13 mestni ISBN)
a) Svoboda b) svoboda c) vrline d) resnica e) morala f) ekologija g) moralna ekologija

123
COBISS.SI-ID 229015808NOVAK, Vilko, 1909-2003
        Slovar stare knjižne prekmurščine / Vilko Novak. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - X, 947 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji)

Uvod / Milena Hajnšek-Holz: str. V-X


ISBN 961-6568-60-4
a) Prekmurščina - Slovarji b) slovenščina c) narečja d) Slovene language e) Prekmurje dialect f) dictionaries g) dialects

811.163.6'282(497.4-188)(038)


COBISS.SI-ID 228306176

NOVLJAN, Silva
        Načrtovanje gradnje in opreme knjižnic / Silva Novljan, Robert Potokar, Rajko Slokar. Premišljeno načrtovanje knjižnične zgradbe / William W. Sannwald ; [prevedla Irena Sešek]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001 (Ljubljana : Biro M). - 175 str. ; 24 cm

Prevod 2. dela: Checklist of library building design considerations, 3rd ed. - 1.000 izv. - Ali v času interneta še potrebujemo knjižnične zgradbe? / Vilenka Jakac-Bizjak: str. 7-8. - Bibliografija: str. 87-89 in 171-173


ISBN 961-6162-70-5
a) Knjižnične zgradbe - Gradnja - Priročniki b) knjižnice c) projektiranje d) načrtovanje e) notranja oprema

022(035)


727.82(035)
COBISS.SI-ID 112945920

        OBLIKA in struktura korporativnih značnic : priporočila delovne skupine za korporativne značnice / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Dunja Kalčič]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998 (Ljubljana : Grafko). - [XIII], 20 str. ; 30 cm

Prevod dela: Form and structure of corporate headings. - 700 izv. - Predgovor / Zlata Dimec: str. IV
ISBN 961-6162-18-7
a) Korporativna značnica - Katalogizacija - Priročniki b) korporativna značnica c) katalogizacija d) katalogizacijska pravila e) priročniki

025.32(035)


COBISS.SI-ID 65822464

OCVIRK, Anton
        Evropski verzni sistemi in slovenski verz / Anton Ocvirk. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1980. - 2 zv. (143; 153 str.) ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 9 ; 10)

Bibliografija: zv. 2, str. 136-138. - Kazala


a) verzologija b) slovenščina c) slovenska lirika d) leksikoni

808.63-6


801.6(04)
COBISS.SI-ID 4935168

OCVIRK, Anton
        Literarna teorija / Anton Ocvirk. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1978. - 101 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon ; zv. 1. Študije)

Bibliografija: str. 95. - Kazali


a) literarna teorija b) leksikoni

82.0
COBISS.SI-ID 11186945OCVIRK, Anton
        Literarno delo in jezikovna izrazna sredstva / Anton Ocvirk. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1981 (Ljubljana : Delo). - 131 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 11)

Redakcijsko pojasnilo / Majda Stanovnik: str. 130-131. - Bibliografija: str. 118-119. - Kazali


a) literarno ustvarjanje b) stilistika

82.081
COBISS.SI-ID 11187457OCVIRK, Anton
        Pesniška podoba / Anton Ocvirk. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1982. - 75 str. ; 20 cm + Summary. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 16)

Redakcijsko pojasnilo / Majda Stanovnik: str. 73-74. - Bibliografija: str. 66-67. - Kazali


a) metafora b) stilistika c) besedne figure

82.081
COBISS.SI-ID 11188737OCVIRK, Drago
        Misijoni - povezovalci človeštva : krščansko misijonstvo v univerzalizaciji človeštva : antropologija misijonov / Drago Karl Ocvirk. - Ljubljana : Družina : ZRC TEOF, 2006 (Ljubljana : Formatisk). - 317 str. : tabele ; 23 cm. - (Znanstvena knjižnica / Družina ; 8)

Bibliografija: str. 309-317


ISBN 961-222-650-4 (Družina) ISBN 978-961-222-650-3 (Družina)
a) Misijonarstvo - Zgodovina b) krščanstvo c) misijoni d) antropologija e) slovenski misijonarji f) zgodovina

266(100)(091)


COBISS.SI-ID 230545664

OGRIZEK, Emica
        Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941 / Emica Ogrizek ; [fotografije Miroslav Novak]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2005-2006 (Maribor : Koda Press - Tiskarna Saje). - 2 zv. : ilustr. ; 24 cm. - (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor ; 12)

150 izv. - Dosedanja vsebina: 1. del: Zadružni register. - 2005. - 284 str. ; 2. del: Trgovski register. - 2006. - 564 str.


ISBN 961-6507-07-9 ISBN 961-6507-15-X
a) arhivsko gradivo

930.253(497.4 Maribor):347.9"1898/1941"


COBISS.SI-ID 55815681

OJNIK, Stanislav
        Zakonsko pravo. Del 1 / Stanko Ojnik. - Ponatis. - Ljubljana : [s.n.], 1989 (v Ljubljani). - 123 str. : avtografski tipkopis ; 29 cm

Prva izdaja: Maribor, samozaložba, 1986


a) Cerkveno pravo - Zakonsko pravo b) zakonski zadržki c) sveti zakon

348.4
COBISS.SI-ID 4209667OMAHA, John
        Psychotherapeutic interventions for emotion regulation : EMDR and bilateral stimulation for affect management / John Omaha. - 1st ed. - New York : W. W. Norton, cop. 2004. - XII, 412 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 383-396. - Kazalo


ISBN 0-393-70395-9 ISBN 978-0-393-70395-5 (13 mestni ISBN)
a) Eye movement desensitization and reprocessing b) Emotions c) Neuropsychiatry d) Desensitization, Psychologic - methods e) Emotions - physiology f) Eye Movements - physiology g) psihoterapija h) čustva i) zasvojenost j) travme k) terapija l) EMDR m) psychotherapy n) emotions o) addiction p) trauma q) therapy r) EMDR

159.942
COBISS.SI-ID 3954778

        OSIMSKI pogajalski proces / [[zbrala, uredila, uvodne študije k dokumentom napisala, ter] prevodi iz srbohrvaščine v slovenščino] Viljenka Škorjanec. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2006 ([Medvode] : Grafika-M). - 270 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 23, ISSN 0353-9849)

Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Del 1: Uvodna sinteza pogajanj ; Del 2: Diplomatska pogajanja 1973-1974


ISBN 961-6143-23-9 (Arhivsko društvo Slovenije) ISBN 978-961-6143-23-3 (Arhivsko društvo Slovenije)
a) Italija - Mednarodni sporazumi - Jugoslavija - 1975 b) meddržavne pogodbe c) Osimski sporazumi d) mednarodni odnosi e) mednarodna pogajanja f) diplomacija g) zgodovinski pregledi

327(497.1:450)"1973/1975"


341.24(497.1:450)"1975"
COBISS.SI-ID 228812544

        OSNOVNA navodila COBISS3 V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, 2005 (Maribor : Grafiti studio). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 800 izv.
ISBN 961-6133-18-7
a) COBISS3 - Programska oprema - Priročniki b) Online katalogi - Iskanje informacij - Priročniki

025.3/.8:004.42(035)


004.4/.6:025.3(035)
COBISS.SI-ID 55069953

OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Homo politicus / Iztok Osojnik. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2006 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 282 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 30)

Opombe z bibliografijo na dnu str.


ISBN 961-6314-92-0
a) Politika b) Mednarodni odnosi c) Globalizacija d) Civilizacija - 21.st. e) etika f) kultura g) svetovno gospodarstvo

327
316.722"20"


COBISS.SI-ID 227800320

PACHEINER-Klander, Vlasta
        Staroindijska poetika / Vlasta Pacheiner-Klander. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1982. - 113 str. ; 20 cm + Summary. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 19)

Bibliografija: str. 95-102. - Kazali


a) indijska literarna teorija

82.0(54)(091)


COBISS.SI-ID 11189505

PAPINI, Giovanni, 1881-1956
        Zgodba o Kristusu / Giovanni Papini ; [prevedel Jože Stabej]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 430 str. ; 21 cm

Prevod dela: Storia di Cristo. - 700 izv. - Spremna beseda / Jože Stabej: str. 427-430


ISBN 961-218-636-7 ISBN 978-961-218-636-4
a) Jezus Kristus - Biografije b) svetopisemske osebe

27-312
821.131.1-311.2


COBISS.SI-ID 229090560

PARNELL, Laurel, 1955-
        EMDR in the treatment of adults abused as children / by Laurel Parnell. - 1st ed. - New York : W. W. Norton, cop. 1999. - XIV, 222 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 209-215. - Kazalo


ISBN 0-393-70298-7 ISBN 978-0-393-70298-9 (13 mestni ISBN)
a) Adult child abuse victims - Rehabilitation b) Eye movement desensitization and reprocessing c) psihoterapija d) zlorabe e) otroštvo f) terapija g) zdravljenje h) odrasli i) psychotherapy j) abuse k) childhood l) therapy m) treatment n) adults

159.922.7


COBISS.SI-ID 3954522

PAVLIČ, Slavica
        Zgodovina idrijskega šolstva do leta 1945 / Slavica Pavlič. - Idrija : Bogataj, ABC Merkur, 2006 (Idrija : ABC ; Nova Gorica : Grafika Soča). - 480 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. na ov. in hrbtu knj.: Zgodovina idrijskega šolstva. - Dragocen doprinos k zgodovini in kulturnemu razvoju Idrije / Vasilij Melik: str. 11-12. - Dragocena celovita zaokrožitev našega vedenja / Andrej Vovko: str. 13-15. - Opombe z bibliografijo pri nekaterih poglavjih. - Povzetek v slov. in nem.


ISBN 961-6035-32-0
a) Šolstvo - Zgodovina - Idrija b) izobraževanje c) cerkvene šole d) osnovne šole e) srednje šole f) gimnazije g) strokovne šole h) učitelji i) zgodovinski pregledi

37(497.4 Idrija)(091)


COBISS.SI-ID 128322304

PEČOVNIK, Katja
        Šola za starše kot oblika pomoči pri družinski vzgoji : diplomska seminarska naloga / Katja Pečovnik. - Ljubljana : [K. Pečovnik], 2007. - III, 38, VIII f. ; 30 cm

Mentor Ivan Rojnik. - Bibliografija: f. 36-37. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.


a) Družinska vzgoja - Šola za starše b) družinska vzgoja c) šola d) učitelj e) sodelovanje f) šola za starše g) family education h) school i) teacher j) cooperation k) school for parents

37.018.1


COBISS.SI-ID 8850435

PEVEC Rozman, Mateja
        Moralnost med etično skepso in vrlino : McIntyrejev poskus utemeljitve etike : doktorska disertacija / Mateja Pevec Rozman. - Ljubljana : [M. Pevec Rozman], 2007. - VIII, 266 f. ; 30 cm

Mentor Anton Jamnik, somentor Anton Stres. - Bibliografija: f. 257-266. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.


a) MacIntyre, Alasdair (1929-) - Etika b) Filozofska etika - Postmodernizem - Skepsa - Vrlina - Disertacije c) etika d) moralnost e) skepsa f) vrlina g) postmodernizem

17.026(043.3)


COBISS.SI-ID 8860163

        PHILOLOGOS. 1, [Vattimo, Wittgenstein, Derrida, Bartleby, Barth, Herder, Baudelaire, Platon] : pogovorni večeri 2005/06 / [uvodna beseda Gorazd Kocijančič in Vid Snoj ; fotografije Lucijan Bratuš]. - Ljubljana : KUD Logos, 2006 (Ljubljana : Partner graf). - 409 str. : fotogr. ; 20 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. - Cikel 8 pogovornih večerov v organizaciji Slovanske knjižnice in KUD Logos (okt. 2005 do maja 2006)
ISBN 961-6519-13-1 ISBN 978-961-6519-13-7
a) Filozofija - Zborniki b) filozofija kulture

1"19"(082)


COBISS.SI-ID 230038784

PINTER, Peter
        Ker ni očeta : diplomska naloga / Peter Pinter. - Ljubljana : [P. Pinter], 2006. - V, 75 f. ; 30 cm

Mentor Christian Gostečnik. - Bibliografija: f. 71-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.


a) Družina - Odnosi b) Očetovstvo c) oče d) odsotnost očeta e) starši f) otrok g) družina h) odnos i) father j) absent father k) parents l) child m) family n) relationship

173.5/.6:159.9


COBISS.SI-ID 8846083

PIRJEVEC, Dušan
        Strukturalna poetika : kibernetika, komunikacija, informacija / Dušan Pirjevec. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1981. - 93 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 12)

Redakcijsko pojasnilo / Darko Dolinar: str. 89-92. - Bibliografija: str. 75-77. - Kazali


a) strukturalna literarna teorija

82.01:165.75


165.75:82.01
007:82.0
COBISS.SI-ID 11187713

PLATOVNJAK, Ivan
        Gospod, ali kličeš tudi mene? : kateheze za duhovne poklice za zadnjo triado devetletke / Ivan Platovnjak. - Maribor : Slomškova založba, 2004 (Maribor : Ma-tisk). - 135 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pota pastorale ; 4)

ISBN 961-6227-94-7

268
COBISS.SI-ID 53435649

PLATOVNJAK, Ivan
        Moliti s telesom, dušo in duhom : molitveni priročnik / Ivan Platovnjak, Jože Roblek. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje, 2005 ([Ljubljana] : Skušek). - 140 str. ; 20 x 21 cm

Bibliografija: str. 139-140


ISBN 961-6123-83-1
a) Molitev - Priročniki

248.143(035)


COBISS.SI-ID 222738176

PLAZOVNIK Ivančić, Urška
        Spolne zlorabe otrok : magistrsko delo / Urška Plazovnik Ivančić. - Kranj : [U. Plazovnik Ivančić], 2006. - VII, 138 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Boštjan Zalar. - Bibliografija: f. 127-137. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) spolne zlorabe b) družina c) storilci d) žrtve e) otroci f) javne ustanove g) človekove pravice h) sexual abuse i) family j) offenders k) victims l) children m) public institutions n) human rights

343.541-053.2


COBISS.SI-ID 3997530

PLENIČAR, Boža
        Slovenska bibliotekarska bibliografija : 1945-1980 : izbor prispevkov iz časopisja in zbornikov / sestavila Boža Pleničar. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1983 (Novo mesto : Dolenjski informacijski in tiskarski center). - 171 str. ; 23 cm

Raziskovalna naloga. - 1.000 izv. - Kazalo


a) bibliotekarstvo b) Slovenija c) knjištvo d) 1945/1980 e) bibliografije

02(497.4)"1945/1980":016


016:02(497.4)"1945/1980"
002(497.4)"1945/1980":016
COBISS.SI-ID 4073472

PONIŽ, Denis
        Esej / Denis Poniž. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1989 (Ljubljana : Delo). - 107 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 33)

Bibliografija: str. 92-95. - Kazali. - Summary: The essay


ISBN 86-341-0433-8
a) eseji b) zgodovinski pregledi c) literarne vrste d) literarna teorija

82.01-4
82(100).09-4


COBISS.SI-ID 15970048

PONIŽ, Denis
        Konkretna poezija / Denis Poniž ; [izdaja Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede]. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1984. - 83 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon ; 23)

Bibliografija: str. 69-72. - Kazali. - Summary


a) konkretna poezija b) literarne smeri c) zgodovinski pregledi

82.015.19-1


COBISS.SI-ID 4931840

        POSELITEV in raba zakraselega sveta zahodne Slovenije v preteklosti = Settlement and land usage of the Karstic world in western Slovenia in the past / [uvod Jana Horvat ... et al.]. - [Ljubljana : Založba ZRC, 2005]. - Str. 167-270 : ilustr. ; 29 cm

Hrbtni nasl.: Kras : poselitev in raba v preteklosti = settlement and land usage in the past. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - P. o.: Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape ; 2005
a) Poselitev - Zgodovina - Kras - Separati b) Kras - Naravna dediščina - Separati c) prazgodovina d) eneolitik e) Ljubljansko barje f) poselitev g) vodni viri h) antične naselbine

COBISS.SI-ID 5876832

        POŠLJI delavce na svojo žetev : molitve za duhovne poklice / [zbrala Štefka Klemen ; uredil Marjan Turnšek]. - Maribor : Slomškova založba, 2004 (Maribor : Dravska tiskarna). - 51 str. ; 18 cm. - (Klicarji prenove ; 3)

Kazalo
ISBN 961-6227-92-0


a) Molitve - Duhovni poklici

242=163.6


COBISS.SI-ID 52966145

POTOČNIK, Vinko
        Sociologija religije / Vinko Potočnik in Igor Bahovec. - Ljubljana ; Maribor : [s. n.], 2005. - 90 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Gradivo za zasebno uporabo slušateljev/-ic visokošolskega programa Teološke fakultete (in dvopredmetnega programa teologije Teološke fakultete v Ljubljani, enota Maribor). - Bibliografija pri posameznih poglavjih


a) Sociologija religije

316.74:2


COBISS.SI-ID 3982938

        POVZETKI in stvarno kazalo k zvezkom 1-25 = Summaries and subject index for volumes 1-25 / [izdal] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ; [uredil Darko Dolinar]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1985. - 180 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon ; dopolnilni zv. k zv. 1-25 = Literary lexicon ; supplementary vol. for vol. 1-25)

Besedilo v slov. in angl. prevod. - Kazalo

001.814:82.0


001.815 Literarni leksikon
COBISS.SI-ID 11186689

        PREKAT : priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil / uredili Zlata Dimec, Matjaž Hočevar, Irena Kavčič. - 1. popravljena izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001 (Ljubljana : Pleško). - 168 str. ; 30 cm

500 izv. - Kazalo
ISBN 961-6162-69-1
a) Katalogizacija - Priročniki b) katalogizacijska pravilaa c) bibliografski opis

025.31/.32(035)


COBISS.SI-ID 112306944

PRINCL, Jasmina
        Duhovnost iskanja resnice in medijska demokracija na Slovenskem : diplomska naloga / Jasmina Princl. - Ljubljana : [J. Princl], 2006. - IV, 66 f. ; 30 cm

Mentor Alojz Pirnat. - Bibliografija: f. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.


a) Mediji - Demokracija - Cerkev - Duhovnost - Slovenija b) mediji c) komunikacija d) proces informiranja e) resnica f) demokracija g) svoboda h) relativizem i) media j) communication k) the process of informing l) truth m) democracy n) liberty o) relativism

282:659.3(497.4)


COBISS.SI-ID 8849155

        PRIROČNIK za izločanje in odpis knjižničnega gradiva / Nada Češnovar ... [et al.] ; [uredila Nada Češnovar]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001 ([Ljubljana] : Pleško). - 84 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 77-82
ISBN 961-6162-80-2
a) Knjižnice - Izločanje gradiva - Priročniki b) knjižnično gradivo c) knjižnični fondi d) odpis

025.329(035)


COBISS.SI-ID 118145536

        PRIROČNIK za UNIMARC. Format za bibliografske podatke / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedli Zlata Dimec, Maja Žumer]. - 2. izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999-[2004] (Ljubljana : Pleško). - 1 fasc. (loč. pag.) ; 32 cm

Prevod dela: UNIMARC manual. Bibliographic format. - Dopolnila in spremembe št. 3, 2000 in št. 4, 2002 / prevedla Maja Žumer. - V dodatku M bibliografija (5 str.). - Kazalo
ISBN 961-6162-45-4 ISBN 961-6162-92-6 (Dopolnila)
a) UNIMARC format - Priročniki b) Bibliografski opis - Katalogizacija - Priročniki c) katalogizacijska pravila d) mednarodni standardi

025.3:681.3(035)


COBISS.SI-ID 100059904

        PRIROČNIK za uporabnike Mednarodne standardne knjižne številke : mednarodna izdaja / [prevod in priredba Alenka Kanič]. - 3. slovenska izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 70 str. : tabele ; 21 cm

Prevod dela: ISBN users' manual. - Na vrhu nasl. str.: Mednarodni standardni sistem številčenja knjig. - Podatek o izd. naveden v CIP-u
ISBN 961-6551-15-9
a) International Standard Book Number - Mednarodni standardi b) knjige c) založništvo d) priročniki

655.535.28(035)


COBISS.SI-ID 227215872

PRITERŽNIK, Anica
        Pravica do družinskega življenja : magistrsko delo / Anica Priteržnik. - Kranj : [A. Priteržnik], 2007. - 143 f. ; 31 cm

Bibliografija: f. 131-141. - Povzetek ; Abstract. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije, Brdo pri Kranju


a) družina b) družinska politika c) nasilje v družini

COBISS.SI-ID 294143

        PROGRAMSKE kontrole v COBISS/Katalogizaciji : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, 2001 (Maribor : Grafiti studio). - 96 str. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 800 izv. - Kazalo


ISBN 961-6133-06-3
a) Cobiss/Katalogizacija - Programska oprema - Priročniki b) Online katalogi - Katalogizacija - Priročniki c) on-line katalogi d) programska orodja e) katalogizacija f) COBISS/Katalogizacija g) vzajemna katalogizacija h) kontrole i) programska oprema j) priročniki

025.3:004.7(035)


004.7:025.3(035)
COBISS.SI-ID 45834241

PROSEN, Renata
        Načelo enakosti in prepoved diskriminacije : magistrsko delo / Renata Prosen. - Kranj : [R. Prosen], 2006. - 162 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 153-162. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije, Brdo pri Kranju


a) človekove pravice b) enakost c) enakopravnost d) diskriminacija

COBISS.SI-ID 293887

        QUALITATIVE research in health care / edited by Immy Holloway. - Maidenhead : Open University Press, 2005. - XVIII, 300 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo


ISBN 0-335-21294-8 (vez.) ISBN 0-335-21293-X (broš.)
a) Medical care - Research b) Qualitative research c) zdravstvena nega d) zdravstveno raziskovanje e) kvalitativna analiza f) znanstvena metodologija

001.891:61


COBISS.SI-ID 2312811

        RELIGION and conflict in South and Southeast Asia : disrupting violence / edited by Linell E. Cady and Sheldon W. Simon. - London ; New York : Routledge, 2007. - X, 198 str. ; 24 cm. - (Asian security studies)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0615/2006019046.html. - Recenzirani referati iz konference na Arizona State University, okt. 2004. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-415-39734-0 (trda vezava) ISBN 978-0-415-39734-6 (trda vezava) ISBN 0-203-96748-8 (el. knjiga) ISBN 978-0-203-96748-5 (el. knjiga)
a) Violence - South Asia - Congresses b) Violence - Southeast Asia - Congresses c) Religion and politics - South Asia - Congresses d) Religion and politics - Southeast Asia - Congresses e) South Asia - Social conditions - Congresses f) Southeast Asia - Social conditions - Congresses g) nasilje h) Azija i) jugovzhodna Azija j) južna Azija k) družba l) družbeni položaj m) religije n) islam o) muslimani p) budizem q) budisti

364.632(5)


COBISS.SI-ID 3985498

        RELIGION and violence in South Asia : theory and practice / edited by John R. Hinnells and Richard King. - London ; New York : Routledge, 2007. - IX, 265 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0613/2006015458.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/2006015458-d.html. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-415-37290-9 (trda vezava) ISBN 978-0-415-37290-9 (trda vezava) ISBN 0-415-37291-7 (broš.) ISBN 978-0-415-37291-6 (broš.) ISBN 0-203-08869-7 (el. knjiga) ISBN 978-0-203-08869-2 (el. knjiga)
a) Violence - Religious aspects b) Violence - South Asia - History c) nasilje d) religije e) južna Azija f) hinduizem g) budizem h) sikhizem i) islam

364.632(5-13):2


COBISS.SI-ID 3985754

        RESNIKOV prekop : najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje / Anton Velušček ... [et al.] ; uredil, edited by Anton Velušček ; [prevod Rachel Novšak, Maja Andrič ; risbe Tamara Korošec]. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU = Institute of archaeology at ZRC SAZU : Založba ZRC = ZRC Publishing, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 154 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Opera Instituti archaeologici Sloveniae ; 10)

Nekateri prispevki v slov. in prevod v angl. ; en prispevek v angl. in prevod v slov. - Bibliografija ob koncu vseh prispevkov. - Povzetki v angl.
ISBN 961-6568-40-X
a) Slovenija - Arheološka najdišča b) Ljubljansko barje - Arheološke najdbe c) kolišča d) mlajša kamena doba e) bakrena doba f) pile dwellings g) late Stone Age h) Copper Age

903.4(497.4-19)"634/636"


COBISS.SI-ID 225076480


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa