Cobiss kooperativni online bibliografski sistem in servisi cobissDownload 220.95 Kb.
bet4/7
Sana18.04.2017
Hajmi220.95 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

KRAJNC, Slavko, 1960-
        Liturgika : za slušatelje dvopredmetnega univerzitetnega in visokošolskega programa / Slavko Krajnc. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2004. - 85 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.


a) Liturgika b) zakramenti c) pashalna večerja d) liturgično leto e) obredi

27-528
COBISS.SI-ID 3982426

        KREGARJEVO strmenje k nevidnim obalam : sakralno slikarstvo / Milček Komelj ... [et al.] ; [fotografije umetnin Marjan Smerke, arhivske fotografije Miroslav Zdovc ... [et al.] ; prevod Mojca Masterl Štefanič ... et al.]. - Ljubljana : Družina : Zavod sv. Stanislava ; Šentvid pri Ljubljani : Župnija, 2005 (Ljubljana : Schwarz). - 149 str. : ilustr. ; 32 cm

Nasl. na ov. in hrbtu knj.: Stane Kregar. - Monografija ob 100-letnici umetnikovega rojstva. - Opombe z bibliografijo pri večini poglavij. - Povzetek ; Summary ; Résumé ; Zusammenfassung ; Riassunto


ISBN 961-222-589-3
a) Kregar, Stane (1905-1973) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) reprodukcije d) cerkveno slikarstvo e) ikonografija

75.046(497.4):929 Kregar S.


COBISS.SI-ID 222699520

        KUMRANSKI rokopisi / [prevedel, z uvodi in opombami opremil Janez Zupet ; spremna beseda Jože Krašovec]. - Ljubljana : Svetopisemska družba Slovenije, 2006 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 360 str. ; 24 cm. - (Študijska zbirka / Svetopisemska družba Slovenije ; 5)

Kazalo
ISBN 961-6138-75-8 (ISBN-10) ISBN 978-961-6138-75-8 (ISBN-13)
a) Kumranski rokopisi b) mrtvomorski rokopisi c) judovstvo d) eseni

299.24"-00":281.2


COBISS.SI-ID 229017856

KUNC, Matejka
        Politika in etika humanitarnosti : magistrsko delo / Mateja Kunc. - Kranj : [M. Kunc], 2006. - 133 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Juhant. - Bibliografija: f. 126-131. - Povzetek ; Abstract. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) humanitarnost b) etika c) humanitarna pomoč d) stiska e) pravičnost f) ljubezen g) solidarnost h) politika i) humanitarianism j) ethics k) humanitarian aid l) need m) justice n) love o) solidarity p) politics

177.72(043)


COBISS.SI-ID 3959386

KURET, Niko
        Duhovna drama / Niko Kuret. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1981. - 112 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 13)

Bibliografija: str. 93-102. - Kazali / sestavila Majda Stanovnik


a) evropska drama b) duhovna igra (lit.teorija) c) literarne vrste d) misterij GLEJ: duhovna igra e) mirakel GLEJ: duhovna igra

82(4).09-291.1


792.246(4)(091)
398.541(4)(091)
COBISS.SI-ID 11187969

LARRANAGA, Ignacio, 1928-
        Življenje z Bogom : delavnice molitve in življenja / Ignacio Larranaga ; [prevod Rosana Čop]. - Vipavski križ : Kapucinski samostan, 1999. - 92 str. ; 21 cm

Prevod dela: Vida con Dios


a) Duhovnost - Kapucini - Duhovne vaje

27-789.325


COBISS.SI-ID 7870979

LAWRENCE, Bruce B.
        The Qur'an : a biography / Bruce Lawrence. - London : Atlantic, 2006. - XIV, 231 str. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo: str. [208]-216. - Kazali


ISBN 1-84354-398-2 (trda vezava) ISBN 978-1-84354-398-5 (trda vezava)
a) Koran - Evidences, authority, etc b) Koran - Commentaries - History and criticism c) Koran d) komentarji e) zgodovina f) kritika g) avtorstvo

28-23
COBISS.SI-ID 3985242LE Goff, Jacques, 1924-
        Se je Evropa rodila v srednjem veku? / Jacques Le Goff ; [prevedel Gregor Moder]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2006 (Darima). - 333 str. : zvd. ; 20 cm. - (Modra zbirka : delajmo Evropo / Založba /*cf.)

Prevod dela: L'Europe est-elle née au Moyen Age?. - Izbrana bibliografija po temah: str. 263-313. - Kazalo


ISBN 961-6271-88-1 (ISBN-10) ISBN 978-961-6271-88-2 (ISBN-13)
a) Evropa - Zgodovina - Srednji vek

94(4)"04/14"


COBISS.SI-ID 228689408

        LEKSIKON Sova / [urednica Maja Ogrizek]. - 4., dopolnjena in posodobljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (Maribor : MA-TISK). - LXXVII, 1261 str. : barvne ilustr., zvd. ; 25 cm

ISBN 961-231-522-1
a) Leksikoni b) enciklopedije c) leksikoni d) podatki e) informacije f) pregledi g) domoznanstvo h) dežele i) svet j) država k) mesta l) biografije m) človek n) znanost o) osebnost p) zgodovina q) znamenitosti r) značilnosti s) geografija t) kultura u) šport v) življenje w) delo x) politika y) okolje

030.3=163.6


COBISS.SI-ID 228402688

LEŠNIK, Sabina, 1965-
        Prazniki na voščilnicah / Sabina Lešnik. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2006 (Maribor : Koda press - tiskarna Saje). - 24 cm : ilustr. ; 20 cm. - (Katalogi ; zv. 26)

Praznični trenutki v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor / Slavica Tovšak: str. 3. - 200 izv. - Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum


ISBN 961-6507-13-3
a) arhivsko gradivo b) prazniki c) voščilnice d) razstave e) katalog

398.33(04)


COBISS.SI-ID 57746945

LOGAR, Janez, 1908-1987
        Uvod v bibliografijo / Janez Logar ; [prevod v angleščino Jože Kokole, prevod v ruščino Janez Zor]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1970 (Ljubljana : Univerzitetna tiskarna). - 282 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvodno besedilo v slov. in prevod v angl. in rus. - 1.200 izv. - Kazalo imen in naslovov / sestavila Boža Pleničar


a) bibliografija b) priročniki

01(035)
COBISS.SI-ID 6574849LUDVIK, Dušan
        Aliteracija in aliteracijski verz / Dušan Ludvik. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1982. - 71 str. ; 20 cm + Zusammenfassung. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 17)

Bibliografija: str. 62-63. - Kazali


a) verzologija b) aliteracijski verz c) aliteracija d) slovenščina

801.632.1(04)


801.656(04)
808.63-656
808.63-632.1
COBISS.SI-ID 4933376

LUDVIK, Dušan
        Srednjeveške in staronemške verzne oblike / Dušan Ludvik ; [izdaja Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede]. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1978. - 81 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 4)

Bibliografija na koncu vseh treh delov. - Kazali


a) metrika b) verzologija c) latinska poezija d) srednjeveška poezija e) stara nemška poezija f) vagantska poezija

811.124'04:801.65


811.112.2'01:801.65
801.65"12/14"
COBISS.SI-ID 4936448

MACINTYRE, Alasdair C.
        Odvisne racionalne živali : zakaj potrebujemo vrline / Alasdair MacIntyre ; [prevod Nada Grošelj ; spremna beseda Bojan Žalec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2006 (Ljubljana : Tiskarna Cicero). - 206 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 44)

Prevod dela: Dependent rational animals. - Od Marksa do Tomaža Akvinskega / Bojan Žalec: str. 177-202. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo


ISBN 961-242-071-8 ISBN 978-961-242-071-0 (13 mestni ISBN)
a) Vrline

179.9
COBISS.SI-ID 229015040MAČEK, Jože, 1929-
        Kranjski verski sklad : organizacijski, gospodarski in premoženjskopravni posegi državnih organov in Kranjskega verskega sklada v cerkvene strukture na Kranjskem in v Avstrijski Istri od 1782 do 1809 / Jože Maček. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006. - 446 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 15-22. - Povzetek ; Zusammenfassung


ISBN 961-218-656-1 ISBN 978-961-218-656-2

347.72.033:282(497.4)"1782/1809"


COBISS.SI-ID 229939712

MARSHALL, Catherine
        Designing qualitative research / Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman. - 4th ed. - Thousands Oaks, Calif. : Sage Publications, cop. 2006. - XVII, 262 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0519/2005026958.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0661/2005026958-d.html. - Bibliografija: str. 219-243. - Kazalo


ISBN 1-4129-2488-X ISBN 1-4129-2489-8 (broš.)
a) Research Design b) Social Sciences c) Social sciences - Research - Methodology d) družboslovje e) raziskovanje f) metode g) kvalitativno raziskovanje h) načrtovanje i) metodologija

001-891:3


COBISS.SI-ID 3979098

MARTEL, Božena, 1965-
        Etičnopravni vidiki nove organizacijske kulture : uprava za izvrševanje kazenskih sankcij : [magistrsko delo] / Božena Martel. - Kranj : [B. Martel], 2006. - 181 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Ov. podnasl. - Mentor Janez Juhant. - Bibliografija: f. 140-143. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) zavod za prestajanje kazni zapora b) organizacijska kultura c) etika d) anketa e) pravo f) penitential institution g) organizational culture h) ethics i) enquiry j) legislation

343.811:005.551


COBISS.SI-ID 3959642

MATJAŽ, Maksimilijan
        Eksegeza in teologija Nove zaveze : Janezov evangelij : (izbrana poglavja za DP in VP) / Maksimilijan Matjaž. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2005. - 35 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 34-35


a) Biblia. N. T. Evang. sec. Iohannem - Interpretacija b) eksegeza

27-247.8


COBISS.SI-ID 3981146

MATJAŽ, Maksimilijan
        Eksegeza Nove zaveze : Janezov evangelij : (izbrana poglavja za enopredmetni program) / Maksimilijan Matjaž. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2005. - 53 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 52


a) Biblia. N. T. Evang. sec. Iohannem - Interpretacija b) eksegeza

27-247.8


COBISS.SI-ID 3980890

MATJAŽ, Maksimilijan
        Eksegeza Nove zaveze : Markov evangelij / Maksimilijan Matjaž. - 5. dopolnjena izd. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2005. - 97 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 97


a) Biblia. N. T. Evang. sec. Marcum - Interpretacija b) eksegeza

27-247.6


COBISS.SI-ID 3981658

MATJAŽ, Maksimilijan
        Eksegeza Nove zaveze : Matejev evangelij : (izbrana poglavja za DP in VP) / Maksimilijan Matjaž. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2005. - [55] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. [55]


a) Biblia. N. T. Evang. sec. Matthaeum - Interpretacija b) eksegeza

27-247.4


COBISS.SI-ID 3981914

MATJAŽ, Maksimilijan
        Eksegeza Nove zaveze : Matejev evangelij : (izbrana poglavja za enopredmetni program) / Maksimilijan Matjaž. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2005. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 82


a) Biblia. N. T. Evang. sec. Matthaeum. Interpretacija b) eksegeza

27-247.4


COBISS.SI-ID 3980634

MATJAŽ, Maksimilijan
        Eksegeza Nove zaveze. Markov evangelij / Maksimilijan Matjaž. - 4. dopolnjena izd. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2004. - 81 f. ; 30 cm

Viri in literatura: f. 81. - Kazalo


a) Biblia. N. T. Evangelium secundum Marcum - Eksegeza b) Markov evangelij c) eksegeza

226.3.06


COBISS.SI-ID 8502275

MATJAŽ, Maksimilijan
        Eksegeza Nove zaveze. Matejev evangelij / Maksimilijan Matjaž. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2003. - 125 f. str. ; 30 cm

Viri: f. str. 125. - Kazalo


a) Biblia. N. T. Evangelium secundum Matthaeum - Eksegeza b) Matejev evangelij c) eksegeza

226.2.06


COBISS.SI-ID 8171523

MATJAŽ, Maksimilijan
        Eksegeza Nove zaveze. Pavlova pisma : (izbrana poglavja) / Maksimilijan Matjaž. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2003. - 112 f. str. ; 30 cm

Viri: f. str. 112. - Izbrana bibliografija: f. str. 112. - Kazalo


a) Biblia. N. T. Epistulae Sancti Pauli - Eksegeza b) Pavlova pisma c) eksegeza

227.06
COBISS.SI-ID 8171011MATJAŽ, Maksimilijan
        Eksegeze in teologija Nove zaveze : Lukov evangelij : (izbrana poglavja za DP in VP) / Maksimilijan Matjaž. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2005. - 32 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 32


a) Biblia. N. T. Evang. sec. Lucam - Interpretacija b) eksegeza

27-247.7


COBISS.SI-ID 3980378

MATJAŽ, Maksimilijan
        Eksegeze in teologija Nove zaveze. Apostolska dela in apostol Pavel : (izbrana poglavja za DP in VSS) / Maksimilijan Matjaž. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2005. - 95 f. ; 30 cm

Skripta za slušatelje Teološke fakultete. - Izbrana bibliografija: f. 95. - Kazalo


a) Sveto pismo - Nova zaveza - Eksegeza - Teologija - Apostolska dela - Apostol Pavel - Učbenik b) Sveto pismo c) Biblija d) nova zaveza e) eksegeza f) teologija g) apostolska dela h) apostol Pavel

22.0
COBISS.SI-ID 8646659MATJAŽ, Maksimilijan
        Eksegeze Nove zaveze : Lukov evangelij in pasijon : (izbrana poglavja za EP) / Maksimilijan Matjaž. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2005. - 68 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67


a) Biblia. N. T. Evang. sec. Lucam. Interpretacija b) pasijon c) Jezusovo trpljenje d) eksegeza

27-247.7


COBISS.SI-ID 3981402

MATJAŽ, Maksimilijan
        Metodologija eksegeze / Maksimilijan Matjaž. - Ljubljana ; Maribor : Teološka fakulteta, Katedra za Sveto pismo in judovstvo, 2004. - 27 f. ; 30 cm

Skripta za slušatelje Teološke fakultete. - Viri: str. 27. - Kazalo


a) Sveto pismo - Nova zaveza - Eksegeza - Metodologija - Učbenik b) Sveto pismo c) nova zaveza d) eksegeza e) metodologija eksegeze

22.0
COBISS.SI-ID 8646403MEADE, Marion, 1934-
        Eleanor of Aquitaine : a biography / Marion Meade. - London : Phoenix, 2003, cop. 1977. - [XIV], 476 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Izv. izd.: 1977. - Bibliografija: str. [457]-465. - Kazalo


ISBN 1-84212-618-0
a) Eleanor of Aquitaine (ok. 1122-1204) - Biografije b) Eleonora Akvitanska c) biografija

929Eleanor of Aquitaine


COBISS.SI-ID 3991386

MEDNARODNA multikonferenca Informacijska družba (9 ; 2006 ; Ljubljana)
        Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : [povzetki referatov] / 9. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2006, 13.-14. oktober 2006, Ljubljana, Slovenija = Education in information society : [paper abstract] / 9th International Multi-Conference Information Society IS 2006, 13th - 14th October 2006 ; uredili, edited by Vladislav Rajkovič, Tanja Urbančič, Mojca Bernik. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport : Institut Jožef Stefan : Zavod Republike Slovenije za šolstvo ; Kranj : Fakulteta za organizacijske vede, 2006 ([Medvode] : Fleks). - 56 str. ; 21 cm

ISBN 961-6101-32-3 (Ministrstvo za šolstvo in šport) ISBN 978-961-6101-32-5 (Ministrstvo za šolstvo in šport)


a) Informacijska družba - Vzgoja - Posvetovanja b) Informacijska družba - Izobraževanje - Posvetovanja c) zborniki d) informacijska tehnologija e) informatika

37:659.2(063)(082)


COBISS.SI-ID 228902400

MEINHOLD, Arndt, 1941-
        Maleachi / Arndt Meinhold. - Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Verlag, 2006. - XXVI, 500 str. ; 25 cm. - (Biblischer Kommentar. Altes Testament ; Bd. 14/8)

Bibliografija: str. 435-483. - Kazalo


ISBN 3-7887-2192-8 ISBN 978-3-7887-2192-3 (ISBN-13)
a) Biblia. V. T. Malachias - Interpretacija - Komentarji b) preroki

27-244.57


COBISS.SI-ID 3996762

MERKU, Pavle
        Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu / Pavle Merku ; uredila Metka Furlan in Silvo Torkar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 215 str. ; 24 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica ; 15)

O avtorju na zavihku ov. - Kronološki katalog jezikoslovnih spisov Pavleta Merkuja: str. 15-23. - Bibliografija: str. 25-29


ISBN 961-6568-79-5 ISBN 978-961-6568-79-1
a) Slovenska geografska imena b) Toponomastika - Slovenščina c) zemljepisna imena d) Slovenija, zahodna e) geographical names f) Slovenia, western

811.163.6'373.21(497.4-15)


811.163.6'373.21(450.34)
COBISS.SI-ID 228914432

METELKO, Franc, 1944-
        Vpliv etičnih, verskih, pravnih in drugih dejavnikov na osebno odločanje o darovanju organov : magistrsko delo / Franc Metelko. - Kranj : [F. Metelko], 2007. - 111 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Janez Juhant. - Bibliografija: f. 106-109. - Povzetek ; Abstract. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) transplantacija b) darovalec c) prejemnik d) možganska smrt e) življenje f) etika g) religija h) pravo i) transplantation j) donor k) recipient l) brain death m) life n) ethics o) religion p) law

616-089.844:17


COBISS.SI-ID 3984218

        MODROST očetov / izbrala Maria Wolff ; [slovenski prevod Marko Urbanija]. - Ljubljana : Družina, 2006 ([Ljubljana] : Formatisk). - 96 str. : ilustr. ; 16 cm

50.000 izv. - Darilo bralcem slovenskega katoliškega tednika Družina. - Kazalo
ISBN 961-222-647-4 ISBN 978-961-222-647-3
a) cerkveni očetje b) patristika c) molitev

242
276


COBISS.SI-ID 229942016

MURDOCH, Iris
        Suverenost dobrega / Iris Murdoch ; [prevod Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec ; spremna beseda Bojan Žalec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2006 ([Begunje na Gorenjskem] : Cicero). - 132 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 45)

Prevod dela: The sovereignty of good. - Areligiozni platonizem brezosebne ljubezni / Bojan Žalec: str. 121-127. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo


ISBN 961-242-088-2 ISBN 978-961-242-088-8
a) Murdoch, Iris (1919-1999) b) Dobro c) angleška filozofija d) 20.st.

111.84
1Murdoch I.


COBISS.SI-ID 230777600

        NAGOVORI o skrivnostnem daru : razlaga svete evharistične daritve / Julka Nežič ... [et al.] ; [spremna beseda A. Slavko Snoj]. - Ljubljana : Družina, 2006 (Schwarz). - 91 str. ; 19 cm

ISBN 961-222-637-7 ISBN 978-961-222-637-4
a) Evharistija b) maša c) skrivnost d) dar

265.3
COBISS.SI-ID 228519424NEILLANDS, Robin, 1935-
        The Hundred years war / Robin Neillands. - Rev. ed. - London ; New York : Routledge, 2006, cop. 2001. - XVI, 310 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Bibliografija: str. 301-303. - Kazalo


ISBN 0-415-26131-7 (broš.) ISBN 0-415-26130-9 (trda vezava)
a) Evropa b) zgodovina c) stoletna vojna d) 1337-1453 e) Europe f) history g) hundred years war h) 1337-1453

94(4)"1337-1453":355.48


COBISS.SI-ID 3991642

NERVI, Luciano
        Fatima : moje brezmadežno srce bo slavilo zmago / Luciano Nervi ; [fotografije Luciano Nervi in arhiv Velar ; prevod Pavel Bratina]. - Koper : Ognjišče, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 48 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Fatima


ISBN 961-6504-65-7 ISBN 978-961-6504-65-2
a) Marija Devica - Prikazovanja b) Marijina prikazovanja c) sporočila d) Fatima

232.931.7(469.3 Fatima)


COBISS.SI-ID 229075456

        The NEW Cambridge medieval history. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1995-<2006>. - Zv. <1-3,5,7> : zvd., ilustr. ; 23 cm

Dosedanja vsebina:
Vol. 1: C.500-c.700 / edited by Paul Fouracre. - 2006, cop. 2005. - XVIII, 979 str., [8] str. pril. - Bibliografija: str. 785-910. - Kazalo
Vol. 2: C.700-c.900 / edited by Rosamond McKitterick. - 1995. - XXXI, 1082 str., [16] str. pril. - Bibliografija: str. 867-1039. - Kazalo.
Vol. 3: C.900-c.1024 / edited by Timothy Reuter. - 2006, cop. 1999. - XXV, 863 str., [18] str. pril. - Bibliografija: str. 718-811. - Kazalo
Vol. 5: C.1198-c.1300 / edited by David Abulafia. - 1999. - XXXIII, 1045 str. - Bibliografija: str. 835-982. - Kazalo
Vol. 7: C.1415-c.1500 / edited by Christopher Allmand. - 1998. - XXI, 1048 str. - Bibliografija: str. 848-994. - Kazalo
ISBN 0-521-36291-1 (Vol. 1) ISBN 0-521-36292-X (Vol. 2) ISBN 0-521-36447-7 (Vol. 3) ISBN 0-521-36289-X (Vol. 5) ISBN 0-521-38296-3 (Vol. 7)
a) Zgodovina - Srednji vek

94(100)"04/18"


COBISS.SI-ID 2181466

        NEW religious movements in the Catholic Church / edited by Michael A. Hayes. - London ; New York : Burns & Oates, cop. 2005. - [IX], 182 str. ; 22 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-86012-384-7 ISBN 978-0-86012-384-2 (ISBN-13)
a) Ecclesia Catholica - Nova religijska gibanja b) Catholic Church - Societies, etc c) Church renewal - Catholic Church d) Katoliška cerkev e) prenova f) verska gibanja g) cerkvena gibanja h) 20.-21st.

272-78"19/20"


COBISS.SI-ID 3996250

NIETZSCHE, Friedrich
        Somrak malikov ali Kako filozofiramo s kladivom / Friedrich Nietzsche ; [prevedel Janko Moder]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006 [i. e.] 2007 (Ljubljana : Delo). - 106 str. ; 19 cm. - (Filozofska knjižnica / Slovenska matica, ISSN 1408-2160 ; zv. 54)

Prevod dela: Götzen-Dämmerung oder Wie mann mit dem Hammer philosophiert


ISBN 978-961-213-160-9
a) Fenomenologija b) transcendentalna filozofija

165.62
1Nietzsche F.


COBISS.SI-ID 231071744

NIGOSIAN, Solomon Alexander
        The Zoroastrian faith : tradition and modern research / S. A. Nigosian. - Montreal [etc.] : McGill-Queen's University Press, 2003, cop. 1993. - XII, 154 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. [133]-149. - Kazalo


ISBN 0-7735-1144-X (broš.) ISBN 0-7735-1133-4
a) Zoroastrizem - Zgodovina b) Zoroaster c) Perzija d) perzijska verstva e) izročila f) spisi g) tradicija

254.2
COBISS.SI-ID 3991130NIKODEMOVI večeri (40 ; 2006 ; Ljubljana)
        Ljubezen? : [zbornik predavanj z Nikodemovih večerov o aktualnih temah za študente in izobražence 2006]. - Ljubljana : Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine, 2007. - 168 str. ; 18 cm. - (Zbirka Teologija za laike, ISSN 1408-1555 ; 32)

Podnasl. iz spojnega lista. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih


ISBN 978-961-6385-09-1
a) Ljubezen - Krščanski vidik - Zborniki

27-423.79(082)


177.6(082)
COBISS.SI-ID 231558912

NIKOLIĆ, Mićo, 1955-
        Uporaba prisilnih sredstev v slovenski policiji : magistrsko delo / Mićo Nikolić. - Kranj : [M. Nikolić], 2006. - 159 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Vinko Gorenak. - Bibliografija: f. 149-157. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) Policija - Slovenija b) policija c) Slovenija d) pooblastila e) prisilna sredstva f) človekove pravice g) človekovo dostojanstvo h) police i) Slovenia j) powers k) coercive means l) human rights m) human dignity

351.74
COBISS.SI-ID 3997786
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa