Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 6- bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va uning tuzilishi. MavzuDownload 62 Kb.
Sana11.01.2017
Hajmi62 Kb.
Toshkent tibbiyot akademiyasi


I- Ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi


Iqtisodiyot nazariyasi fani


Mavzu: 6- Bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va

uning tuzilishi.
Mavzu: Bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va

uning tuzilishi.

 1. Bozor iqtisodiyotining moxiyati va asosiy belgilari.

 2. Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari.

 3. Bozor, uning vazifalari va tuzilishi.

 4. Bozor infratuzilmasi va uning tarkibi.

 5. O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li.

Adabiyotlar:

 1. Karimov I. A. «O‘zbekiston bozor iqtisodiyotiga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li» Toshkent. «O‘zbekiston» 1993.

 2. Karimov I. A. «O‘zbekiston iqtisodiy isloxatlarni chuqurlashtirish yo‘lida» T. 1995-yil.

 3. Karimov I. A. Erishgan marralarimizni mustaxkamlab, isloxatlar yo‘lida izchil borish - asosiy vazifamiz. 7-fevral 2005-yil Vazirlar Maxkamasi yig‘ilishidagi ma'ro‘za. Xalqso‘zi 2004-yil 10-fevral.

 4. Iqtisodiyot nazariyasi (Noiqtisodiy oliy o‘quv yurtlari uchun) T. Universitet 2002-yil V-bob.

 5. Sh. Shodmonov, R. X. Alimov, T. T. Juraev Iqtisodiyot nazariyasi Toshkent Moliya nashriyoti 2002-yil V-bob.

 6. T. T. Juraev Iqtisodiyot nazariyasi (ko‘rgazmali qo‘llanma) 1-qism. Toshkent 2004-yil. 7, 8, 9-mavzular.

 7. N. Beknozov Iqtisodiyot nazariyasi T. 2005-yil U-U1 boblar.

 8. A. O‘lmasov , A. Voxidov Iqtisodiyot nazariyasi T. 2006-yil IV- V boblar.I. Bozor iqtisodiyotining moxiyati, belgilari.

Xozirgi zamon iqtisodiyoti bozor iqtisodiyotidir. yer yuzidagi ko‘pgina mamlakatlar xar-xil darajada va o‘ziga xos xususiyatlar bilan rivojlanib bormokda.

Bu iqtisodiyotning amal qilish mexanizmi ko‘plab asrlar davomida tarkib topib, shakllanib, xozirgi davrda madaniylashgan shaklni kasb etdi va ko‘pgina mamlakatlarda xukmron iqtisodiy tizimga aylandi.

Bozor asosida tovar-pul munosabatlari yotadi.

Tovar-pul munosabatlari- tovar ishlab chiqarish, tovarlarni ayirboshlash va pul muammosiga xos munosabatlarning yaxlitligidir.

Tovar ishlab chiqarishning rivojlanishi bozor iqtisodiyoti taraqqiyotining asosini tashqil etadi.

Xozirgi zamon nazariyalarida bozor iqtisodiyoti deganda iqtisodiy xatti-xarakatlarning erkin, mustaqil ravishda yuz berishi va ularning bozor mexanizmi orqali bir-biriga bog‘lanib muvofiklashuvi tasarruf qilinadi.

Bozor iqtisodiyoti erkin tovar-pul munosabatariga asoslangan, iqtisodiy monopolizmni inkor etuvchi, sotsial mo‘ljalga, axolini ijtimoiy muxofaza kiilsh yunalishiga ega bo‘lgan va boshqarilib (tartiblanib) turuvchi iqtisodiyotdir.

Bozor iqtisodiyotida bozor aloqalari butun tizimni, uning xamma bosqichlarini ishlab chiqarish, ayirboshlash, taksimlash va iste'mol jarayonlari, xamda iqtisodiy munosabatlarning barcha subektlarni kamrab oladi.

Bozor iqtisodiyotining qo‘yidagi subektlari mavjud: 1. Iqtisodiy mustaqil mulk egasi yoxud iste'molchi bo‘lgan ayrim kishilar yoki guruxlar. Bularga odatda yollanib ishlovchilar, yer egalari kapital soxiblari, ishlab chiqarish vositasi egalari kiradi. Ular tadbirkorlik qilmay, o‘z mulkidan daromad topadi yoki yollanib ishlaydi.

 2. Firma, korxona, xo‘jaliklar, ularda band bo‘lgan tadbirkorlar. Ular foyda olish yo‘lida mustaqil ish yuritadilar, ishlab chiqarish omillarini ishga soladilar.

 3. Davlat- aniqrogi, davlatning barcha maxkama, idora tashqilotlari. Ular xam ishlab chiqarish xam iste'mol bilan shugullanadilar, bozor va unda qatnashuvchilar faoliyati ustidan nazorat qiladilar Bozor xo‘jaligining barcha asosiy subektlari uchta guruxga bo‘linadi: uy xo‘jaliklari, korxonalar (tadbirkorlar sektori) va davlat

Bozor iqtisodiyoti ishtiroqchilari o‘zaro aloqaga kirishadilar.

Ish kuchi , yer, kapital va boshqa vosita egalari ularni korxona va firmalarga

sotadi. Ular o‘z navbatida ishlab chiqarish omillaridan foydalanib tovar va xizmatlar yaratadilar, ularni taklif etadilar.

Bozor iqtisodiyotining muxim belgilari qo‘yidagilardan iborat:

1.Turli shakllardagi mulkchilikning mavjud bo‘lishi va unda xususiy mulkning ustunligi;

2.Tadbirkorlik va tanlov erkinligi;

3.Raqobat kurashining mavjudligi;

4.Davlatning iqtisodiyotga cheklangan xolda aralashuvi;

5.Korxona va firmalarning ichki-xamda tashki shart-sharoitlar o‘zgarishlariga moslanuvchanligi. (iqtisodiy plyuralizm, narxlarning liberallashuvi, moslanuvchan iqtisodiy tizimdir.)

Bozor iqtisodiyotining bu belgilari xamma bosqichlari uchun umumiydir. Bozor iqtisodiga o‘tish XX asrga hos bo‘lgan umumbashariy vokeligidir. Xalqaro tajriba ko‘rsatganidek, bozor iqtisodiyotiga o‘tishning uch shakli mavjud:

1. Garbiy yevropa mamlakatlari va juda rivojlangan mamlakatlar yo‘li;

1. Mustamlakachilikdan ozod bo‘lib, mustaqil taraqqiyot yo‘liga utib, rivojlanayotgan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlar yo‘li;

3,Sharqiy yevropa mamlakatlari va MDX mamlakatlari yo‘li. Tarixiy nuktai nazardan bozor iqtisodiyotining ikki turi mavjud: Uning birinchi ko‘rinishi uzok vaqt davomida shakllanib, garbdagi rivojlangan mamlakatlarda XIX asrning oxirlarigacha davom etib keldi. U iqtisodiy adabiyotlarda klassik yoki sof bozor iqtisodiyoti deb nom oldi Bozor iqtisodiyotining ikkinchi ko‘rinishi xozirgi zamon rivojlangan bozor iqtisodiyoti deb atalib XIX asr oxiri va XX asr boshlaridan buyon amal qiladi.

Bu xar ikkala turda bozor iqtisodiyotining asosiy belgilari va xususiyatlari saqlanib koladi. (1. Asov yoki yovvoyi bozor iqtisodiyoti. 2. Sivilizatsiyalashgan yoki madaniylashgan bozor iqtisodiyoti.) Xozirgi davrda bozor iqtisodiyotiga o‘tish deganda sivilizatsiyalashgan iqtisodiy sari borish tushuniladi.II. Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va ziddiyatlari.

Bozor iqtisodiyotining afzalliklariqo‘yidagilardan iborat:

1) Resursla.rni taksimlashning samaradorligi.

Bozor tizimi resurslarnisamarali taksimlashga yordam beradi, ya'ni raqobatli bozor tizimi resurslarni jamiyatga eng zarur bo‘lgan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishga yunaltiradi.

2) Erkinlik. Bozor iqtisodiyoti shaxsiy erkinlik roliga ustuvorlik beradi. Ko‘plab ayrim shaxslar va korxonalar iqtisodiy faoliyatini uygunlashtirish va tashqil qilish bozor iqtisodiyotining asosiy muammolaridan biridir. Bunday uygunlashtirishning ikki usuli mavjud.

a) markazdan boshqarish va majbur qilish tadbirlarini qo‘llash.

b) bozor tizimi vositasi orqali ixtiyoriy xamkorlik.

Bozor iqtisodiyoti tadbirkorlik va tanlash erkinligini namoyish

qiladi, xususan shu asosda u muvaffakiyatga erishadi.

3) Bunda xar bir shaxs, korxona,firma va korporatsiyalar tinimsiz xarakatda va izlanishda bo‘lishadi. Chunki xo‘jasizlik, sustkashlik,begamlik xar kanday xo‘jalik tizimini xonavayron qilishga olib keladi. Jismoniy va yuridik shaxslar raqobatga bardosh berish, doimiy ravishda foyda olishni ta'minlash uchun kurashadilar. Natijada bozor iqtisodiyoti million- million kishilarni xarakatga soladi, ularni bokimandalik kayfiyatidan kutkaradi.

Bozor iqtisodiyotining ziddiyatlari qo‘yidagilardan iborat:

1)bozor iqtisodiyoti o‘zining bosh nazorat mexanizmi- rakobatning kuchsizlanishiga yo‘l kuyadi va xatto buni rag‘batlantiradi.

2)ijtimoiy iste'mol xarakteridagi tovarlar bilan ta'minlash layokatiga ega emas.

3)daromadlar tengsizligining kuchayishi va axolining tabakalanishiga olib keladi.

4)tovar xajmi va pul massasi o‘rtasida o‘rtasidagi ruy berib turadigan nomuvofikliklarni bartaraf eta olmaydi.

5)kayta tiklanmaydigan resurslarni asrash, tabiatni va atrof muxitni muxofaza qilish, ekologik muvozanatni ta'minlashga layokatli emas.

6)ish xaki bilan narxlar darajasi muqobilligini ta'minlay olmaydi.

7)tezda foyda keltirmaydigan yoki jamiyat va kelajak uchun muxim bo‘lgan fundamental tadkikotlar olib borish imkonini cheklaydi.


III. Bozor, uning vazifalari va tuzilishi.

Bozor tovarlarni ishlab chiqarish va ayirboshlash, pulning vujudga kelishi, ularning rivojlanishinatijasida kelib chikkan tarixiy tushuncha bo‘lib, xozirgi davrda keng tarkalgan obektiv iqtisodiy jarayondir.

Bozor iqtisodiy kategoriya sifatida takror ishlab chiqarishning ayirboshlash bosqichiga xosdir. U xar kanday ayirboshlashni emas, balki pul vositasidagi, oldi-sotdi shaklidagi ayirboshlashni bildiradi. Bozorning eng muxim sharti ayirboshlaganda pulning vositachi bo‘lishidir.

Bozorda ikki xil jarayonlar amalga oshiriladi.

Birinchi jarayon- tovarlarni sotish. Bunda tovar pulga almashadi, ya'ni T-P tovarni sotish yuz beradi.

Ikkinchi jarayon- tovarni xarid etish,ya'ni P-T pul tovarga almashadi.

Oldi-sotdi bozordagi yaxlit muomalaning ikki tomoni bo‘lganidan, unda sotuvchi va xaridorni ishtiroq etishi mukarrardir.

Bozor ishlib chiqaruvchilar va iste'molchilar, sotuvchilar va xaridorlar o‘rtasida pul orqali ayirboshlash jarayonida bo‘ladigan iqtisodiy munosabatlar yigindisidir.

Bunda bozorning joy emas, balki tovar va pulning xarakti tashkil etadi.

Bozordagi oldi-sotdi munosabatlarining obekti xilma-xil tovarlardir, yani moddiy resurslar, ish kuchi, yer-suv, bino-inshoot, pul kapitali, kimmatbaxo kogozlar, akliy mexnat maxsuli bo‘lgan tovarlar, xar xil ishlab chiqarish uchun va iste'molchiga ko‘rsatadigan xizmatlar.

Ishlab chiqarish qanchalik rivojlangan bo‘lsa, bozor obektlari shunchalik ko‘p va xilma xil bo‘ladi.

Bozor aloqalari bevosita va bilvosita aloqalarga bo‘linadi. Bo‘larning xar kanday turidan kat'iy nazar uning ishtiroqchilari (subektlari) fukarolar (uy xo‘jaliklari), turli xil korxonalar, firmalar va davlat tashqilotlaridir.

Bozor subektlari ikki guruxga bo‘linadi, ya'ni sotuvchilar va xaridorlar. Ular bozor munosabatlarida turli vazifani bajaradilar: Sotuvchilar tovar va xizmatlarni taklif etadi, xaridorlar esa ularga talab bildiradi.

Bozor o‘z subektlari manfaatini bir-biriga bog‘lab, ularni muvofiklashtiradi.

Sotuvchilar- tovar va xizmatlarni taklif etuvchi firma, korxona yoki ayrim ishlab chiqaruvchi, ish kuchi, yer-suv, mashina uskuna, bino inshoot egasi, pul kapital, kimmatbaxo kogozlar va valyuta soxiblari.

Xaridorlar- oddiy iste'molchi fukarolar, resurs oluvchi va ish kuchini yollovchi tadbirkorlar, davlat idoralari jamoat tadbirkorlari.

Bozor o‘z rivojida ikki bosqichni o‘taydi:

Birinchisi, tartibsiz bozor bosqichi- bu bosqichda bozor aloqalari stixiyali tarzda o‘rnatiladi, ishlab chiqaruvchi uchun bozor noma'lum bo‘ladi. Stixiyali bozordabelgilangan tartib-koida amal qilmaydi. Bunday bozor taraqqiylashmagan, yovvoyi bozor iqtisodiyotiga xos bo‘lib, o‘tmishda mavjud bo‘lgan. Lekin ularning ayrim ko‘rinishlar xozir mavjud. Xozirgi dexkon bozori va chayqov bozorlari tartibsiz bozor namunasidir.

Ikiinchisi, bu tartiblangan bozor bosqichidir. Bu bozorga xos bo‘lgan qonunlar ko‘r-ko‘rona amal qilavermaydi, bozor aloqalari shu qonunlarga oldindan moslashtirib boriladi. Bu yerda noma'lumbozorga ishlab chiqarish yuz bermaydi.

Bozor va uning segmentlari oldindan taxlil etilib o‘rganiladi, ishlab chiqarish marketing xizmati orqali bozor bilan uzviy bog‘lanadi. Bunday bozor rivojlangan bozor iqtisodiyotiga xosdir, bunday bozor xozirgi rivojlangan mamlakatlarda mavjud.

Bozor qo‘yidagi vazifalarni bajaradi:

1)Ishlab chiqaruvchi, resurs egalari va iste'molchilarni bog‘lash asosida tovarlar, xizmatlar xamda iqtisodiy resurslarning ayirboshlanishini ta'minlash;

2)Ishlab chiqarishning uzluksiz takrorlanib turishiga yordam berish;

3)Iqtisodiy resurslarni tarmoqlar, soxalar va korxonalar o‘rtasida taksimlash xamda kayta taqsimlash;

4)Iqtisodiyotni tartibga solib turish;

5)Mamlakatlar, xalqlar o‘rtasida iqtisodiy xamkorlikni o‘rnatish.

Bozor xalqaro mexnat taksimoti takozo etgan iqtisodii aloqalarni urnatish vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Bozor turli xil vazifalarni bajarsada, ular o‘zaro bog‘liq va bir-birini takozo qiladi. Bozor unsurlarining o‘zaro bog‘liq bo‘lishi va bir-birini takozo etishi bozorning ichki to‘zilishini tashkil etadi. Bozorning ichki to‘zilishi murakkab bo‘lganligi sababli uni turkumlashga xar xil mezonlar asos qilib olinadi.

Bularga bozorning yetuklik darajasi, sotiladigan va sotib olinadigan

maxsulot turi, bozor subektlari xususiyatlari, bozor miqyosi, iqtisodiy aloqalar xususiyati va boshqalar.

Bozorning turkumlanish mezonlari.

I..Ayirboshlashga chiqarilgan oldi-sotdi obektiningturiga ko‘ra:

1)iste'mol tovarlari va xizmatlari bozori;

2)ishlab chiqarish omillari bozori;

3)kuchmas mulk bozori;

4)moliya bozori;

5)intellektual tovarlar va nou-xau bozori.

II..Raqobatning yetuklik darajasi yoki bozor subektlarining mavkeiga ko‘ra:

1)sof raqobatli bozor;

2)sof monopolistik bozor;

3)monopolistik raqobatli bozor;

4)oligopolistik bozor.

III.Xududiy qamrov darajasiga ko‘ra:

1)maxalliy bozorlar;

2)milliy bozorlar;

3)xududiy bozorlar;

4)jaxon bozorlari.

IV.Savdo bitimlarini amalga oshirilishi tartibiga bog‘liq:

1)chakana savdo bozorlari;

2)ulgurji savdo bozorlari.

V.Mulk shakllariga ko‘ra:

1)Davlat sektori;

2)Kooperativ savdo;

3)Dexkon bozori.

VI..Bozor aloqalarining qonuniyligi darajasiga ko‘ra:

1)Qonuniy amal qiladigan bozor;

2)Xufyona amal qiladigan bozor.

Tovar va xizmatlar bozori bozorning asosiy tarkibiy qismi xisoblanadi. Bu bozorda xo‘jalik subektlarining barcha uchta turi: fukarolar (uy xo‘jaliklari), davlat va korxonalar qatnashadi.

Bozor qanchalik turlanmasin, ixtisoslashmasin, baribir, u oldi-sotdi orqali, kishilar o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni urnatishga xizmat qiladi.
IV. Bozor infratuzilmasi va uning unsurlari.

Bozor iqtisodiyoti amal qilishi uchun uning infratuzilmasi ishlab turishi kerak. Bozor infratuzilmasi bozor aloqalarini o‘rnatishga va samarali yuritishga xizmat qiluvchi korxona, tashqilot va muassasalar majmuidir.

Bozor isloxatlari bozor infratuzilmasini yaratish chora- tadbirlarini xam kamrab oladi. Bu infratuzilma besh bo‘g‘indan iborat:

1)ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi infratuzilma (transport, aloqa, ombor xo‘jaligi, yo‘l xo‘jaligi, suv va energetika taminoti kabilar).

2)tovarlar va xizmatlar muomalasiga, ya'ni savdo-sotik ishlariga xizmat qiluvchi infratuzilma (birjalar, savdo uylari, auksionlari, reklama firmalari va agentlari, davlatning savdo- sotik va ularni nazorat qiluvchi muassasalar).

3)moliya-kredit tizimiga xizmat qiluvchi infratuzilma (tijorat banklari, o‘z-o‘zini kreditlash idoralari, sugurta kompaniyalari, moliya kompaniyalari, soliq undirish maxkamalari xar xil pul fondlari).

4)axoliga xizmat qiluvchi yoki sotsial infratuzilma (uy-joy, kommunal va trasnport xizmati, maorif, madaniyat xamda sog‘liqni saqlash muassasalari, axolini ishga joylashtirish firmalari va idoralari).

5)axborot xizmati (iqtisodiy faoliyat uchun zarur bo‘lgan xar xil axborotlar-ma'lumotlar va xabarlar to‘plash, umumlashtirish va sotish bilan shug‘ullanuvchi turli kompaniyalar, firmalar, maslaxat idoralari, davlat muassasalari).

Infrato‘zilma tizimida moliya-kredit xizmati aloxida o‘rin tutadi, chunki bozor iqtisodiyoti pulga asoslangan. Shu boisdan moliya-kredit soxasini islox qilishga katta etibor beriladi.
V. O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li.

Ma'lumki;bozor iqtisodiyotiga o‘tishning umumjaxon voqyeasiga aylanishi XX asrning muxim belgisidir. Insoniyat tajribasi shuni ko‘rsatadiki bozor iqtisodiyoti bir qator muammolarni, xususan:

1)muttasil ravishda ishlab chiqarishni ustirib, tukinchilikni taminlash.

2)Tejamli xo‘jalik yuritib, barcha resurslardan oqilona foydalanish.

3)Ommaviy farovonlikni taminlash

4)Mazmuni yoki shaklidan kat'iy nazar xalol va samarali mexnatning kadriga yetish.

5)Umuminsoniy ijtimoiy adolat tamoyillarini xayotga tadbiq etish va boshqalarni samarali xal eta oladi.

Bozor iqtisodiyotining tamoyillari, qonun-koidadari umuminsoniy, ammo boradigan marra bir xil bo‘lsada uning yo‘llari xar xildir.

O‘zbekiston oldida ikki strategik- istikbolda ko‘zlangan vazifa turadi. Uning biri- mustaqillikning iqtisodiy poydevorini yaratish. Ikkinchisi- bozro iqtisodiyotiga o‘tish. Iqtisodiy mustaqillikka bozor mexanizmi orqali erishiladi, lekin uning O‘zbekistonda shakllanishi o‘ziga xos yo‘l bilan yuz bermokda. Bu yo‘l bozor iqtisodiyotining umumiy tomonlarini etirof etgan xolda, O‘zbekistonning milliy xususiyatlarini xisobga oladi. Bu xususiyatlar qo‘yidagilardir:

1)O‘zbekiston iqtisodiyoti kam rivojlangan bo‘lsada, uning ishonchli, saloxiyati bor.

2)O‘zbekiston tabiiy va mexnat resurslariga boy diyor, uning saxiy yeri va menatkash xalqi bor.

3)Respublikamiz axolisining o‘sish suratlari jadal, shu boisdan mexnat resurslari tez ortib boradi.

4)O‘zbekiston iqtisodiyotida kishlok xo‘jaligining o‘rni katta. Shu boisdan axolining katta qismi (60%) kishlok joylarida istikomat qiladi.

5)O‘zbekiston iqtisodiy sivilizatsiyaga mansub mamlakat. Bu yerda Sharqona iqtisodiy xo‘jaliklar, ota-bobolardan meros kolgan xo‘jalik yuritish usullari bor.

Bu xususiyatlar O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sari borish yo‘lini tiklash uchun asos bo‘ldi. Bu yo‘l jaxon tajribasiga tayangan xolda, ammo mamlakatimizning mildiy manfaatini undagi real sharoitlarini xisobga olgan xolda bozor iqtisodiyotiga o‘tishni bildiradi.

Bu yo‘l bozor iqtisodiyotiga inqilobiy sakrashlarsiz, ijtimoiy larzalarsiz, tinchlik va xotirjamlik sharoitida,xalqni ijtimoiy ximoya qilish orqali sekin- asta, bosqichma-bosqich o‘tishini taminlaydi.

Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek: «Bizning kat'iy nuktaiy nazarimiz jaxon tajribasi va o‘z amaliyotimizdan olingan jamiyki foydali tajribalarni rad etmagan xolda, o‘zimizning ijtimoiy- iqtisodiy taraqqiyot yo‘limizni tanlay olishdan iborat.

O‘zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li, Respublikamiz Prezidenti I.A.Karimov tomonidan olg‘a surilgan besh tamoyilda ifodalab berildi:

I. - iqtisodiyot siyosatdan ustuvor bo‘lishi va buning uchun iqtisodiyot mafkuradan xoli qilinishidir.

II. - davlat bosh isloxatchi bo‘lishi kerak. Bu tamoyil bozor iqtisodiyotiga o‘tish tartibsiz ravishda, o‘zbilarchilik asosida emas, balki davlat raxbarligada amalga oshiriladigan isloxatlar orqali yuz berishini bildiradi.

III. - qonunlar va ularga amal qilinishining ustuvorligini taminlash. Bu tomoyil bozor iqtisodiyotiga o‘tish tartibli ravishda, xammaning keng jamoatchilik ishtiroqida ishlab chikkan davlat qonunlariga so‘zsiz rioya etishi orqali borishini bildiridi.

IV faol ijtimoiy siyosat yuritish. Bu iqtisodiyotga kuchli ta'sir eta oladigan, xalqning ijtimoiy ximoyasini, uning faolligini ta'minlaydigan, ijtimoiy adolatni yuzaga chiqaradigan siyosatni olib borishni anglatadi.V. - bozor iqtisodiyotiga sekin- asta, bosqichma-bosqich o‘tish. Bu tamoyil chuqur iqtisodiy isloxatlarni shoshilmasdan, sobikkadamlik bilan amalga oshirishni talab etadi.

Mamlakatimiz Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek: “Bizning bozor munosabatlariga o‘tish modelimiz respublikaning o‘ziga xos sharoitlari va xususiyatlari, an'analar, urf-odatlar, turmush tarzini xar tomonlama xisobga olishga, utmishdagi iqtisodiy bir yoklama, beso‘naqay rivojlanishining mudxish merosiga barxam berishga asoslanadi”.
Katalog: uum2 -> Majmua-ijtimoiy-fanlar-2015 -> Iqtisodiyot -> MA`RUZA%20MATNI
MA`RUZA%20MATNI -> Toshkent tibbiyot akademiyasi
MA`RUZA%20MATNI -> Mavzu: Jaxon xo‘jaligi va uning evolyusiyasi. Jaxon bozori. Xalqaro valyuta va kredit munosabatlari
MA`RUZA%20MATNI -> Toshkent tibbiyot akademiyasi
Iqtisodiyot -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 8- tadbirkorlik faoliyati Mavzu: Tadbirkorlik faoliyati. Tadbirkorlik sarf xarajatlari va foyda
Iqtisodiyot -> Mulkiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz ?
MA`RUZA%20MATNI -> Toshkent tibbiyot akademiyasi Ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi
MA`RUZA%20MATNI -> Iqtisodiyot faoliyat va ishlab chiqarish. Iqtisodiy o‘sish va milliy boyish. Reja
MA`RUZA%20MATNI -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 12- aholi daromadlari va turmush darajasi Mavzu: Axoli daromadi va turmush darajasi. Ish xaqi va mexnat munosabatlari

Download 62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat