O zbekiston respublikasi sogliqni saqlash vazirligi toshkent pediatriya tibbiyot institutiDownload 10,21 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/202
Sana10.07.2022
Hajmi10,21 Mb.
#772989
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   202
Bog'liq
@MEDBIBLIOTEKA GISTOLOGIYA E.Tursunov 1-qism.
kkkkk, 1-reja. Mehnat-WPS Office, 1-amal, Seminar 4.2., Amaliy 2.2. (1), Amaliy 2.2. (1), Seminar 3.2. (1), Amaliy 2.2. (2), Amaliy 2.2. (2), din va dinshunoslik khakida, MUSTAQIL ISHI 7, kino mus biznes reja, йй, кк, ll
772989

@MEDBIBLIOTEKA
O ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOGLIQNI
SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOT INSTITUTI
ERKIN TURSUNOV
1 - QISM
GIJTOlOGIYfl
1 9 V
' « 5 П Л * »
-r7 2
TOSHKENT


О y jll KISTON RESPUBLIKAS1 SOG'LIQNI SAQLASH VAZ1RL1GI
TOSHKENT PEDIATRIYA TIBBIYOTINST1TUTI
Erkin Tursunov
G I S T O L O G I Y A
O'quv q o lia n m a
birinchi kurs talabalari uchun
@MEDBIBLIOTEKA ф
W Narkulov Jahangir
 
TTA TF
Toshkent - 2010


U sh b u q o 'lla n m a y an g i n am u n av iy va ish ch i d a stu r a so sid a ta y y o rlan g an
va g isto lo g iy a fani b o 'y ic h a a m aliy m a sh g 'u lo tla r u ch u n m o 'ljallan g an . 
Q o 'lla n m a d a x ar b ir m a v z u n in g avval n azariy q ism i va k c y in u n in g am aliy
q ism i, y an i o 'tila d ig a n a m aliy m a s h g 'u lo tn in g k e tm a -k c l k c lad ig an tarkibi- 
d a rsn in g m a q sa d va vazifalari, b ilish u c h u n z a ru r b o 'lg an a tam alar, n am u n av iy
sav o llar, k o 'rilad ig a n p re p a ra tla r, c le k tro n o g ra m m a la r, v aziy a tli 
m asalalar, 
rcferat u c h u n m av zu va v aziy a tli m a sa la la r kcllirilgan. Q o 'lla n m a b ak ala v rlar 
tay y o rlash u c h u n m o 'lja lla n g a n , q o 'lla n m a d a n m ag istrlar, lib b iy -b io lo g ik va 
k lin ik fan lar x o d im la ri fo y d alan ish i m u m k in , c h u n k i unda o x irg i y illard a 
o lin g an a y rim m a 'lu m o tla r, m a v z u n in g klin ik m o h iy ati h a m im k o n d arajad a 
kcllirilgan.
U sh b u k ito b q o 'lla n m a n in g b irin ch i q ism i b o 'lib u b irin c h i k u rs 
talab alarig a m o ljallangan. B u q is m sito lo g iy a, o d am c m b rio lo g iy a si, u m u m iy
g isto lo g iy a va x u su s iy g isto lo g iy a d a n n crv , sezg i va e n d o k rin liz im azo la rig a 
b ag 'ish lan g an .
Q o 'lla n m a n i ta y y o rla sh d a assisten tlar:
T.f.n. Sh. R .A b z a lo v a va O .U .M u ro lo v la r q atn ash d ilar.
T aq riz ch ilar: T ib b iy o t fanlari d o k to ri, p ro fesso r Q .R .T u x ta y c v
B io lo g iy a fan lari d o k to ri, p ro fe sso r K .N .N ish o n b o y e v


KIR1SH
M a z k u r q o 'lla n m a O 'z b e k isto n R e sp u b lik a si S o g 'liq n i saq lash vazirligi 
lo m o n id a n tib b iy o t in stitu tla ri u c h u n ta s d iq lan g an “ G isto lo g iy a , sitologiya va 
rm b rio lo g iy a fanlari n am u n av iy d a s tu ri” aso sid a m u sta q illik y illarid a y o zilg an
ilk bor q o 'lla n m a la rd a n b iri h iso b lan ad i. O 'z b e k isto n d a o 'z b e k tilidagi b irin ch i 
ilarslik a k a d c m ik K .A .Z u faro v to m o n id a n y o zilg an b o 'lib , u 1981 y ild a ch o p
c tilg an , ik k in c h i n a s h r 1989, u c h in c h i n a sh r 2 0 0 4 yilda lo tin alifbosida chop 
ctildi. U sto z im iz a k a d c m ik K .A .Z u fa ro v n in g d arslig i o 'z in in g n o y o b lig i
serm azm u n lig i b ilan la lab alar u c h u n d o im o k lassik d a rs lik bo lib q olavcradi. 
Y angi q o 'lla m a y o z ilish in in g q a to r sab ab lari bor.
Y angi q o 'lla m a lotin g rafik asid a y o zilg an , ik k in ch id an O 'z b e k isto n d a
O liy la lim d a g i is lo h o tla r m a z m u n ig a k o 'ra , g isto lo g iy a fani ikki b o sq ich d a 
o 'q itilad i. B irin c h i b o sq ich b a k a la v riy a t b o sq ic h i b o 'lib , bu b o sq ic h d a u m u m iy
a m aliy o t 
shifokori 
lay y o rlan ad i. 
Ik k in ch i 
m a g istra tu ra
b o sq ic h id a
m u ta x a ssisla r tay y o rlan ad i. A lb a tla , b u ikki b o sq ich u c h u n birday u m u m iy
d arslik b o 'lish i m u m k in c m a s, y an g i q o 'lla m a d a a so san b irin ch i b o sq ich
ctib o rg a olindi.
Ik k in c h i m u h im jih a tla rd a n b iri, tib b iy -b io lo g ik , k lin ik fanlarning 
d a stu rla ri h a m a n c h a g in a o 'z g a rd i, d a rs so atlarid a h am о z g a rish la r y u z bcrdi. 
M aru za so atlari k a m ay tirilib , a k sin c h a a m aliy o t so atlari к о p aylirildi. О q ish
m u d d a tla ri h a m o 'z g a rib b ak ala v rlar 7 y il, m ag istrlar 2-3 yil o 'q iy d ig an
bo'ldilar. B u o 'z g a rish la r b o sh q a fan lar kabi g isto lo g iy a fanida h a m q a n d a y d ir 
siljish lar b o 'lish in i taq o z o qiladi. Y angi d arslik larg a q o 'y ila y o tg a n asosiy 
lalab lar, fan b o 'y ic h a aso siy tu s h u n c h a la rn i b erish , fan lararo , a y n iq s a k lin ik
fan lar b ila n b o g 'liq lik h a m d a k lin ik fan lar b crad ig an aso siy tu sh u n c h a la rn i 
o 'z la s h tirish g a q u la y lik y a ra tish k a b ila rd a n iborat. A y n iq sa tib b iy - b io lo g ik va 
k lin ik fan lar in le g ra tsiy a s ig a h a m a lo h id a c tib o r qaratiladi.
B u la rd a n ta s h q a ri, yangi' q o 'lla m a d a g isto lo g iy a fanida O 'z b e k isto n
o lim la rin in g ro li va u la m in g ish larig a h a m e tib o r berildi. О z b c k isto n
g isto lo g la ri m ak tab i d u n y o n in g e n g m a s h h u r m a k ta b la rid a n h iso b lan ad i. B u 
m ak ta b n in g a so s c h isi a k a d e m ik K .Z u faro v d u n y o d a m a s h h u r o lim b o 'lib , 
d arslik d a bu m a k ta b d a y aratilg an g ip o te z a la r, g 'o y alarg a h a m o 'rin berilg an .
A z iz o'quvchi! Q o 'lin g iz d a g i q o 'lla n m a T o sh k e n t P ed iatriy a T ib b iy o t 
in s titu tin in g
g isto lo g iy a
k a fe d ra sid a
tay y o rla n g a n
b o 'lib , 
g isto lo g iy a, 
j
sito lo g iy a va e m b rio lo g iy a bo y ic h a tib b iy o t in stitu tla rin in g I-II k u rs talab alari
u c h u n
am aliy
m a s h g 'u lo t 
d a rs la rin i 
o 'tish g a 
m o ljallangan. 
B oshqa 
q o 'lla n m a la rd a n farqli o 'la ro q , u sh b u q o 'lla n m a d a d ars u c h u n k e ra k li bo W n
n azariy
m a lu m o tla r , 
g isto lo lo g ik
p re p a ra tla rn in g
ra s m la ri, 
sx em ah iri, 
g isto lo g ik p re p a ra tla r, e le k tro n m ik ro fo to g ra fiy a la r y c ta rlik c h a b a y o n e til^ a n , 
h ar b ir m a v z u n in g m aq sad va ta la b la ri k o 'rsa tilg a n v a b ilish u c h u n u larg a xos
3


g islo lo g ik ala m a la r berilgan. S hu b ilan birg a q o 'lla n m a d a a m aliy ish lard an
o ld in n a z a riy m a 'lu m o tla rn in g b c rilish i talab alarn in g g is to lo g ik p rc p a ra tla r, 
c lc k lro n o g ra m m a la r b ilan ish lash in i o so n la sh lira d i d c g a n u m id d am iz.
M ik ro p re p a ra tla r, c lc k tro n m ik ro fo lo g ra fiy a la r o 'z la sh tirilg a n d a n s o n g , 
to q im a la r, h u ja y ra va h u ja y ra ic h i n o zik tu z ilm a la rin in g lu z ilish p rin sip larin i 
o q u v alb o m ig a ch izib o lin ad i, u larg a ifoda q o y ila d i. Н аг b ir dars o x irid a 
a lb o m g a ch izilg an ra s m , q o y ilg a n ifodalar о 'q itu v ch i to m o n id a n baholanadi.
M ik ro sk o p ik
p rc p a ra tla r, 
p lak atlar, 
clck tro n m ik ro fo to g rafiy alar 
o 'rg a n ilg a n d a n so 'n g , o 'z la sh tirilg a n d ars m a tc ria lla rin i, o lin g an b ilim n i 
tc k sh irish u ch u n sav o llar b crilg an . Shu b ilan birg a q o 'lla n m a d a v aziy atli 
m a sa la la r b crilg an k i, ular g isto lo g iy a faniga k lin ik y o 'n alish b c ra d i.A lb a tta
ular o 'q itu v c h i y o rd am id a o 'rg a n ib chiqiladi. Q o 'lla n m a d a y o sh g a ko 'ra 
bo ladigan о z g a rish la r, cm b rio lo g ik m a 'lu m o tla r va ra sm la rg a k o 'p ro q o 'rin
bcrilgan.
O y la y m iz k i, 
u shbu 
q o 'lla n m a d a
m a’lu m
d arajad a 
talab alar 
va 
o 'q itu v c h ila rn in g am aliy m a s h g 'u lo t d arslarin i o 'tish la rid a q o 'l kcladi, 
talab alarg a g isto lo g iy a fanidan am aliy b ilim o lish larig a va m ik ro sk o p bilan 
ish lash larig a y o rd a m bcradi. B u lard an ta sh q a ri, q o 'lla n m a talab alarn in g
m u staq il d ars q ilish lari u ch u n h am m o 'ljallan g an .
M u a llifDownload 10,21 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   202
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
O'zbekiston respublikasi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti