Солиқ академиясиDownload 3.1 Mb.
bet3/42
Sana09.02.2017
Hajmi3.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Мустақил ишларни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Талаба мустақил ишни тайёрлашда муайян фаннинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади. • дарслик ва ўқув қўлланмалардан фан боблари ва мавзуларини ўрганиш;

 • тарқатма материаллар асосида маърузалар қисмини ўзлаштириш;
 • махсус адабиётлар асосида фан бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

 • талабанинг ўқув-илмий-тадқиқот ишларини бажариш билан боғлиқ бўлган фан бўлимлари ва мавзуларини чуқур ўрганиш;

- фаол ва муаммоли ўқитиш услубидан фойдаланиладиган ўқув
машғулотлари;

- назарий ва семинар машғулотлар ўтиш давомида талабаларни ижодий


жараёнга йўналтириш, уларни таҳлил қилиш, мустақил ишлашга ўргатиш,
машқлар бажариш;

- бадиий асарларни психологик жиҳатдан таҳлил қилиш, классик


асарлар матни устида ишлаш, адабий жараённи психологик томондан
кузатиб бориш.

Тавсия этилаётган мустақил ишларнинг тахминий мавзулари:

 1. Умумий психологиянинг предмети.

 2. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва “Психология” фанининг вазифалари.

 3. “Психология” фанининг тармоқлари.

 4. Шарқ мутафаккирларининг психологик қарашлари.

 5. Психологиянинг тадқиқот методлари.

 6. Нерв тизимининг тузилиши, унинг вазифалари ва хусусиятлари.

Психологиянинг ривожланиш босқичлари.

 1. Психологиянинг табиий-илмий асослари.

 2. Психология ва педагогика.

 1. Психологик тестлар ва уларнинг имкониятлари.

 2. Замонавий раҳбар қиёфаси.

 3. Мия ва психика.

 4. Онг ва онгсизлик ҳолатлари.

 5. Фаолият ва унинг асосий турлари.

 6. Касбий кўникма, малака ва одатларнинг шаклланиши.

 7. Мотив ва мотивация.

 8. Индивид, шахс, индивидуаллик.

 9. Шахс тузилиши.

 10. Шахснинг йўналиши.

 11. Шахснинг ўз-ўзига баҳо бериши.

 12. Шахснинг шаклланиши.

 13. Шахс назариялари.

 14. Мулоқот ва унинг турлари.

 15. Мулоқотдаги қайтарма алоқа.

 16. Нутқ ҳақида тушунча.

 17. Психик жараёнлар хақида.

 18. Диққат ва унинг турлари.

 19. Диққатнинг физиологик механизмлари.

 20. Диққатнинг асосий сифатлари.

 21. Бошқарув психологияси.

 22. Бошқарув услублари ҳақида тушунча.

 23. Раҳбарлик одоби.

 24. Раҳбарларнинг тинглаш одоби.

 25. Раҳбарларнинг ўз қўл остидаги ходимларга психологик таъсир кўрсатиш шакллари.

 26. Раҳбарлик ишини ташкил этиш маҳорати.

 27. Раҳбарларнинг ўзаро муносабатларида юз берадиган психологик тўсиқлар.

 28. Раҳбарнинг муомала маданияти.

 29. Меҳнат психологияси.

 30. Шахс ва касб.

 31. Талабаларнинг касбий йўналганлиги.

 32. Касбий муҳим хислатлар ва уларнинг динамикаси.

 33. Индивидуал типологик хислатлар.

 34. Сенсор ва перцептив хислатлар.

 35. Психомотор ва мнемик хислатлар.

 36. Тафаккур хислатлари.

 37. Иродавий хислатлар.

 38. Иш жойи ва унга қўйиладиган психологик талаблар.

 39. Меҳнат унумдорлигига таъсир этувчи психологик омиллар.

 40. Менеджер ва раҳбар типлари.

 41. Касбларни психологик ўрганиш.


Дастурнинг информацион-услубий таъминоти

Мазкур фанни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган: • маъруза дарслари замонавий педагогик технологиянинг «Муаммоли маъруза», «Кластер», «Ақлий ҳужум» сингари методлари, мультимедияли электрон дарслик намойишлари;

 • психологиянинг предмети, шахс ва унинг фаолияти, мулоқот, психик жараёнлар, индивидуал психологик хусусиятлар мавзуларида ўтказиладиган семинар машғулотларида гуруҳли фикрлаш, кичик гуруҳлар мусобақалари педагогик технологиялари.

Фойдаланиладиган адабиётлар рўйхати

Дарсликлар ва ўқув қўлланмалар:

1. Давлетшин М.Г., Тўйчиева С.М. Умумий психология Т.: ТДПУ, 2002.-


202б.

2. Каримова В.М. Психология. Т.: Шарқ, 2000. -256б.

3. Иванов П.И., Зуфарова М.Е. “Умумий психология” Т.: Ўзбекистон
файласуфлари миллий жамияти, 2008. -480б.

4. Боймуродов Н. Раҳбар психологияси. –Т.: Янги аср авлоди. 2007. -327 б.

5. Жалилова С.Х., Ҳайдаров Ф.И. Халилова Н.И. Касб психологияси.
-Т.: ТДПУ. 2010.-127 б.

Қўшимча адабиётлар:

1. Буюк ва муқаддассан, мустақил Ватан: Ўзбекистоннинг 20 йиллик


мустақил тараққиёт йўлида қўлга киритган ютуқ ва натижалари,
мамлакатимизнинг салоҳияти ва аҳамиятини аҳолининг кенг қатламларига
етказиш, жойларда ташкилий-амалий, маданий-маърифий тадбирлар,
тарғибот ва ташвиқот ишларини амалга ошириш учун мўлжалланган илмий-
оммабоп рисола/ ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, ЎзР Маҳалла
жамғармаси; масъул ижодий гуруҳ А.Ш.Бекмуродов ва бошқ. – Т.: Ўқитувчи,
НМИУ, 2011.- 200б.

 1. Абрамова М. Практическая психология М.: Мысль. 2003. -480с.

 2. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2003. -582с.

 3. Мaxсудoвa М.A. Мулoқот псиxoлoгияси. -Т. Янги аср авлоди, 2006. -204б.

 4. Немов Р.С. Психология. М.: Владос, 2003. 1-т. -240с.

7. Психология. Под ред. Е.И.Рогова. – М.: Владос, 2005. -584с.

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2007. -


848с

8. Ғозиев Э.Ғ. Умумий психология. –Т.: Ўзбекистон файласуфлари


миллий жамияти. 2010. -488б.

9. Хайдаров Ф.И., Халилова Н.И. Умумий психология. –Т.: ТДПУ, 2010. -


400б.Электрон таълим ресурслари:

 1. www. ziyonet.uz

 2. www.tdpu.uz

 3. www.pedagog.uz

 4. www.psychology.uz

 5. www.nutq.intal.uz

 6. www.psychology.net.ru


O’ZBEKISТON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RТA

MAХSUS ТA’LIM VAZIRLIGI
DAVLAТ SOLIQ QO’MIТASI

SOLIQ AKADEMIYaSI


Ro’yxatga olindi
№ _____________________

2015y. «____» ____________ТASDIQLAYMAN”

Ma’naviyat va ma’rifat ishlari

bo’yicha birinchi prorektor

dots. B.K.Тuxliyev

__________________________

2015 y. «___» ______________


Ijtimoiy gumanitar fanlar”kafedrasi


PEDAGOGIKA. PSIХOLOGIYa” fanining

IshChi O’Quv dasturI
OLIY ТA’LIMNING


Bilim sohasi:

200000 - Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq

Тa’lim sohasi:

230000 - Iqtisod

Тa’lim yo’nalishi:

5230800 – Soliqlar va soliqqa tortish


Тпрямоугольник 2OShKENТ – 2015
Fanning ishchi o’quv dasturi o’quv, ishchi o’quv reja va o’quv dasturiga muvofiq ishlab chiqildi.

Тuzuvchi:


 1. O.Xudoyorova

Ijtimoiy - gumanitar fanlar kafedrasi dotsenti. p.f.n.

Тaqrizchilar:
D. Rahmonova
A.Abduqodirov -


Тoshkent soliq kolleji direktor muovini, t.f.n., dotsent.

Ijtimoiy - gumanitar fanlar kafedrasi dotsenti. T.f.n.
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa