Солиқ академиясиDownload 3.1 Mb.
bet42/42
Sana09.02.2017
Hajmi3.1 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

umumiy mazmuni bo‘yicha yakuniy daftarlariga qayd etishadi.

xulosani bayon etadi.


1. Guruhlardan berilgan topshiriqlarni 1. Guruh tarkibida topshiriqning

bajarishlarini so‘raydi. echimini izlaydilar.

2. Guruhlar tomonidan ishlangan klaster 2. Guruhning topshiriq borasidagi

3-bosqich. mazmunini jamoa bilan hamkorlikda tahlil fikri bilan jamoani tanishtiradilar.

YAkuniy qiladi. 3. Boshqa guruhlarning echimlari

qism – 3. Berilgan savollar asosida mavzuning bilan tanishadilar, ularga o‘z

fikrlash yaxshi o‘zlashtirilmagan qismini qayta fikrlarini bildiradilar.

bosqichi tushuntiradi. 4. O‘zlashtirgan bilimlarini

(10 daqiqa) 4. Talabalarga mustaqil ishlash uchun mustahkamlaydilar.

topshiriq beradi, topshiriqni baholashga oid 5. O‘qituvchi tomonidan berilgan

mezonlari bilan ularni tanishtiradi topshiriqni yozib oladilar

Darsda qo‘llaniladigan interfaol metod

va texnologiyalar mohiyati

“Klaster” (“klaster” – g‘uncha, to‘plam, bog‘lam) metodi puxta o‘ylangan strategiya

bo‘lib, undan o‘quvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh asosida tashkil etiladigan darslar

jarayonida foydalanish mumkin. Klasterlar ilgari surilgan g‘oyalarni umumlashtirish va ular

o‘rtasidagi aloqalarni topish imkoniyatini yaratadi.

Ushbu metodidan foydalanishda quyidagi shartlarga rioya qilish talab etiladi: 1. Nimani

o‘ylagan bo‘lsangiz, uni qog‘ozga yozing. Fikringizning sifati haqida o‘ylab o‘tirmay,

shunchaki yozib boring. 2. YOzuvingizning orfografiyasi yoki boshqa jihatlariga e’tibor

bermang. 3. Belgilangan vaqt nihoyasiga etmagunicha, yozishdan to‘xtamang. Agar ma’lum

muddat biror bir g‘oyani o‘ylay olmasangiz, u holda qog‘ozga biror narsaning rasmini chiza

boshlang. Bu harakatni yangi g‘oya tug‘ilguniga qadar davom ettiring. 4. Muayyan tushuncha

doirasida imkon qadar ko‘proq yangi g‘oyalarni ilgari surish, ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik,

bog‘liqlikni ko‘rsating.

Metod yordamida talabalar topshiriq yuzasidan fikrlarini klaster (mayda,

alohida qismlar) tarzida quyidagicha ifodalaydilar:
Ma’ruzada talabalarga beriladigan topshiriq:

1- катта гуруга: рабар психологиясининг асосий сифатларини кластер

методида кўрсатинг

2-катта гуруга: менежер шахси типологияси аида нималарни?

билишингизни кластер методида кўрсатинг

Texnologik pasport

15-mavzu: TADBIRKORLIK PSIXOLOGIYASI

Ma’ruzaga ajratilgan vaqt – 2 soat Talabalar soni – 50-60 nafar

O‘quv darsining shakli va turi Ma’ruza (Ko‘rgazmali ma’ruza)

Ma’ruza 1. Tadbirkorlik - shaxsning o‘ziga xos sifatlariga bog‘liq qobiliyati

rejasi ekanligi.

2. Tadbirkor shaxsida kuzatiladigan psixologik xususiyatlar haqida.

3. Pul psixologiyasi

1. “Aqliy hujum” metodi yordamida talabalar tomonidan avvalgi mavzuning

o‘rganilish darajasini aniqlash.

O‘quv darsi- 2. Tashkiliy masalalarni hal qilish, ma’ruza mavzusi va uning o‘ziga xos

ning tarkibiy jihatlari to‘g‘risida ma’lumotlar berish.
tuzilmasi 3. “Raqamlar” metodi asosida guruhlarga ma’ruza matnini tarqatish.

4. Mavzuga oid tayanch tushunchalarni aniqlash.

5. Ma’ruza mohiyatini “Taqdimot” metodi asosida yoritib berish.

6. “Zakovatli zukko” metodi yordamida talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan

bilimlarni mustahkamlash.

7. Darsni yakunlash.

O‘quv darsi- Talabalarda tadbirkorlik psixologiyasi to‘g‘risida tushuncha berish, tadbirkor

ning maqsadi shaxsida tavakkalchilik, bilimdonlik, rahbarlik kabi sifatlarning shakllanishi,

ishga nisbatan shakllanadigan motivlar, boshqaruvchilik faoliyati kabilar

to‘g‘risida nazariy ma’lumotlarni hosil qilish

Pedagogik vazifalar: O‘quv faoliyati natijalari:

• Tadbirkorlik - shaxsning o‘ziga xos 1. Tadbirkorlik – shaxsning o‘ziga xos

sifatlariga bog‘liq qobiliyati ekanligi haqida

sifatlariga bog‘liq qobiliyati ekanligi haqida

nazariy ma’lumotlarga ega bo‘lishadi

tushuncha berish;

2. Tadbirkor shaxsida kuzatiladigan

• Tadbirkor shaxsida kuzatiladigan

psixologik xususiyatlar haqida tushuncha hosil

psixologik xususiyatlar haqida tushunchaga

qilishadi

ega bo‘lish

3. Pul psixologiyasi to‘g‘risida

• Pul psixologiyasi haqida ma’lumot

ma’lumotlarga ega bo‘lishadi

berish


Ta’lim metodlari Ma’ruza, “Aqliy hujum”, “Raqamlar”, “Taqdimot” va “Zakovatli

zukko” metodlari

Ta’limni tashkil etish shakli Ma’ruza, ommaviy

Didaktik Mavzuga doir adabiyotlar, plakatlar, ma’ruza matni, slayd-

vositalar Taqdimot

Ta’limni tashkil etish Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan xona

sharoiti

Nazorat Joriy nazorat, savol-javob

Texnologik karta

15-mavzu: TADBIRKORLIK PSIXOLOGIYASI

Ish bosqich Faoliyat mazmuni

lari va vaqti

O‘qituvchi Talaba

1. Mavzu, mavzuni o‘zlashtirishdan 1. O‘qituvchi nutqni tinglaydilar,

ko‘zlangan maqsad va kutilayotgan mavzu va uning mazmunini

natijalarni bayon etadi. yorituvchi g‘oyalarni yozib oladilar.

1-bosqich. 2. Kichik guruhlarni shakllantiradi. 2. Kichik guruhlarda ishlaydilar.

O‘quv darsi 3. O‘quv darsining tuzilishli-mantiqiy 3. Taqdim etiladigan sxema, plakat

ga kirish – sxemasini taqdim etadi. va taqdimot bilan tanishadilar.

tashkiliy- 4. Vaqti-vaqti bilan talabalarni 4. Zarur o‘rinlarda savollar bilan

tayyorgarlik hamkorlikka, faollikka undaydi. murojaat qiladilar.

bosqichi 5. Talabalar e’tiboriga pedagogik 5. O‘qituvchi, tengdoshlari bilan

(20 daqiqa) vaziyatlarni taqdim etadi. bahsga kirishib, mavzu bo‘yicha

6. Talabalar, kichik guruhlar o‘zlashtirayotgan bilimlarini

faoliyatini nazorat qilib boradi. oydinlashtiradilar.

7. Darsni tashkil etishdan kutilgan 6. Mavzu mazmuni bo‘yicha

natijaga erishilganlik darajasini tasavvur va bilimlarga ega bo‘ladilar

baholaydi.

8. Darsni yakunlaydi

1. Talabalarni mavzu rejasi va asosoiy 1. Mavzu rejasi va asosiy tushunchalar bilan

tushunchalari bilan tanishtiradi. tanishadilar..

2. Plakatlar mohiyatini yoritadi. 2. Plakatlar mohiyatini o‘rganadilar.


2-bosqich. 3. Mavzuga doir o‘quv materialini 3. O‘qituvchi nutqini tinglaydilar, taqdimot

Asosiy qism – kichik guruhlarga tarqatadi. bilan tanishadilar.

anglash 4. Taqdimot asosida nazariy 4. Mavzuga oid tayanch tushunchalarning

bosqichi ma’lumotlarni bayon etadi, tayanch mazmunini o‘rganadilar.

(50 daqiqa) tushunchalarni ajratib ko‘rsatadi. 5. Zarur o‘rinlarda savollar bilan

5. Guruhlarga topshiriqlar beradi. o‘qituvchiga murojaat qiladilar.

6. O‘quv materialining bo‘limlari va 6. O‘quv materialining asosiy o‘rinlarini o‘z

umumiy mazmuni bo‘yicha yakuniy daftarlariga qayd etishadi.

xulosani bayon etadi.

1. Guruhlardan berilgan topshiriqlarni 1. Guruh tarkibida topshiriqning

bajarishlarini so‘raydi. echimini izlaydilar.

2. Guruhlar tomonidan ishlangan klaster 2. Guruhning topshiriq borasidagi

3-bosqich. mazmunini jamoa bilan hamkorlikda tahlil fikri bilan jamoani tanishtiradilar.

YAkuniy qiladi. 3. Boshqa guruhlarning echimlari

qism – 3. Berilgan savollar asosida mavzuning bilan tanishadilar, ularga o‘z

fikrlash yaxshi o‘zlashtirilmagan qismini qayta fikrlarini bildiradilar.

bosqichi tushuntiradi. 4. O‘zlashtirgan bilimlarini

(10 daqiqa) 4. Talabalarga mustaqil ishlash uchun mustahkamlaydilar.

topshiriq beradi, topshiriqni baholashga oid 5. O‘qituvchi tomonidan berilgan

mezonlari bilan ularni tanishtiradi topshiriqni yozib oladilar

Darsda qo‘llaniladigan interfaol metod va texnologiyalar mohiyati

“Zakovatli zukko” metodi mavjud bilimlarni puxta o‘zlashtirishda o‘quvchilarning

fikrlash, tafakkur yuritish layoqatlariga egaliklari muhim ahamiyatga ega. Metod talabalarda

tezkor fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga, ularning tafakkur tezliklarini aniqlashga yordam

beradi. Metodni qo‘llash o‘z xohishiga ko‘ra shaxsiy imkoniyatlarini sinab ko‘rish istagida

bo‘lgan o‘quvchilar uchun qulay imkoniyatni yaratadi. Ular o‘qituvchi tomonidan berilgan

savollarga qisqa muddatlarda to‘g‘ri va aniq javob qaytara olishlari zarur. Savollarning

murakkablik darajasiga ko‘ra har bir savolga qaytarilgan to‘g‘ri javob uchun ballar belgilanadi.

YAkuniy ballarning o‘rtacha arifmetik qiymatini topish asosida o‘quvchilarning tafakkur tezligi

aniqlanadi.

Ma’ruzada talabalarga beriladigan savollar:

Мавзу бўйича уйидаги саволларга ани ва иса жавоб айтаринг:? ? ? ? ?

1. Тадбиркорлик - шахснинг ўзига хос сифатларига бо?ли? ?обилияти эканлигини

ким исботлайди?

2. Тадбиркор шахсида кузатиладиган психологик хусусиятлар а?ида ким

маълумот беради?

3. Пул психологияси деганда нимани тушунасиз?

4. иймат ўлчови? деганда нимани тушунасиз?

5. Айирбошлаш воситаси а ида ким билади??

6. азина тўплаш ва жам? ?ариш воситасини ким билади?7. Тўлов воситаси деганда нимани тушунасиз?

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa