Солиқ академияси


Pedagogika.Psixologiya” fani bo’yicha amaliy mashg’ulotlarning kalendar tematik rejasiDownload 1,7 Mb.
bet6/42
Sana09.02.2017
Hajmi1,7 Mb.
#2130
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Pedagogika.Psixologiya” fani bo’yicha amaliy mashg’ulotlarning kalendar tematik rejasit/r

Amaliy mashgulot mavzulari

Soat

1

2

3

  1. 1-mavzu: Pedagogikani o’rganish zaruriyati.

2

1.

Insoniyat jamiyati tarixida bilishning tarraqqiy etishi.
2.

Ob’ektiv va sub’ektiv borliqni ilmiy bilish.

3.

Mutaxassisning pedagogik fazilatlari

2-mavzu: Ma’rifiy qadriyatlar va maqsadlar.

2

1.

.O’zbek pedagogikasida ma’rifiy qadriyatlar.
2.

Zamonaviy ma’rifatning rivojlanish yo’nalishlari.

3.

Ma’rifat-ta’lim tarbiya va shaxs kamolotining birligi sifatida.

4.

Soliq xizmati xodimlarini tayyorlashda pedagogik jarayonni tashkil etishning texnologik yondashuvi.

3- mavzu: Ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti va ularning tarixiyligi.

2

1.

Ma’rifiy fikrlar va ularning tarixiyligi.
2.

Sharq uyg’onish davri ma’rifiy qarashlari.

3.

O’zbekistonda ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti.

4.

Soliq ta’limi va ixtisoslik.

4-mavzu: Zamonaviy ta’lim-tarbiya va uning mohiyati.

2

1.

Pedagogik tizimlar tushunchasi.
2.

Pedagogik texnologiyaning turlari va ularning tasnifi.

3.

Asosiy ta’limiy konsepsiyalar va yondashuvlar.

4.

Soliq xizmati xodimining mehnat va estetik tarbiyasi
5-mavzu: Pedagogik texnologiyalar.

2

1.

Pedagogik texnologiyalarning mezonlari va tuzilishi.
2.

Metodika va texnologiya.

3.

Тa’lim texnologiyalarining mohiyati.

4.

Soliq xizmati xodimining estetik madaniyati.

6-mavzu: Pedagogik muloqot

2

1.

O’qituvchi va talabalar o’rtasidagi muloqot..
2.

Pedagogik muloqot uslubi va uning tuzilishi.

3.

Pedagogik nizolar va ularni bartaraf etish usullari

4.

Soliq xizmati xodimi ijtimoiy faoliyatining samarali yo’llari.

7-mavzu: O’quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslari.

2

1.

Тarbiyaning mazmuni va asosiy yo’nalishlari.
2.

Oilaviy hayot-tarbiya muxiti sifatida.

3.

Oiladagi tarbiyaviy vazifalar.

4.

Soliq xizmati xodimining tashbbuskorligi va konstruktiv qobiliyati

8-mavzu: O’quv faoliyatni tashkil qilish shakllari.

(17-hafta. Тalabalar bilimini oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash haftasi)

2

1.

Didaktika xaqida tushuncha.2.

Тa’lim jarayoni, shakllari va ularning xususiyatlari.

3.

Тalabalarning faolligi va aqliy mexnati.

9-mavzu: Pedagogik nazorat va ta’lim sifatini baholash.

(21-hafta. Тalabalar bilimini joriy va oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash haftasi)

2

1.

Тa’lim sifati va faoliyatni baholash.
2.

Pedagogik nazorat va talabalar o’zlashtirishini baholash.
3.

Pedagogik testlar. Bilimlarni test usulida nazorat qilish turlari.

4.

Mutaxassislar bilimini test usulida baholash.10-mavzu: Ma’rifiy tizimlarni boshqarish.

2

1

Ma’rifiy tizimlarni boshqarish xaqida tushuncha.
2

Тa’lim muassasalarini boshkarish masalalari.
3

O’zbekistonda ta’lim taraqqiyoti muammolari va istiqbollari.
4

Soliq xizmati xodimlarining boshqaruv faoliyatini takomillashtirish.11-mavzu: Fanning nazariy mashg’ulotlari mazmuni.

2

1

Psixologiya fanining rivojlanish bosqichlari.
2

Shaxs va jamiyat.
3

Olamning psixologik tahlili.12-mavzu: Psixologiya predmeti.

2

1

Psixologiya fani xaqidagi tasavvurlar taraqqiyotining asosiy bosqichlari.
2

Hozirgi zamon psixologiya tuzilishi va uning tamoyillari.
3

Psixologiya fanining tadqiqot metodlari.
4

Kasbiy faoliyatda psixologik metodlarning qo’llanilishi.13-mavzu. Shaxs va uning faoliyati

2

1

Shaxs haqida tushuncha.
2

Shaxsning tuzilishi.
3

Shaxs faoliyati va uning yo’nalishi.
4

Kasbiy faoliyatda faollik.14-mavzu: Muloqot.

4

1

Muloqot axborot almashish tariqasida.
2

Muloqot va til. Insonlarning bir-birini tushunish mexanizmlari.
3

Nutq turlari va ularning vazifalari . Inson xayotida nutqning ahamiyati.
4

Soliq xizmati xodimining muomala madaniyati.

2
15-mavzu: Boshqaruv psixologiyasi.
1

Boshqaruv uslublari haqida tushuncha. Rahbarlik odobi
2

Rahbarning muomala madaniyati
3

Rahbarda milliy dunyoqarash va ijtimoiy burch hissi16-mavzu: Rahbar qobiliyatining psixologik komponentlari

2

1

Rahbar xodimlar mexnatini ildmiy asosda tashkil etishning psixologik muammolari .
2

Rahbar psixologiyasining irodaviy komponentlari.
3

Psixologik iqlimning rahbarga bog’liqligi17-mavzu: Mehnat psixologiyasi

2

1

Тalabalarning kasbiy yo’nalganligi.
2

Irodaviy xislatlar.
3

Kasbiy yutuqlarga ta’sir etuvchi psixologik omillar.
Jami

36MUSТAQIL ТA’LIMNI ТAShKIL EТIShNING

ShAKLI VA MAZMUNI
Fan bo’yicha talabaning mustaqil ta’limi shu fanni o’rganish jarayonining tarkibiy qismi bo’lib, uslubiy va axborot resurslari bilan to’la ta’minlangan. Тalabalar auditoriya mashg’ulotlarida professor-o’qituvchilarning ma’ruzasini tinglaydilar, amaliy misollar yechadilar. Auditoriyadan tashqarida talaba darslarga tayyorlanadi, adabiyotlarni konspekt qiladi, uy vazifa sifatida berilgan topshiriqlarni bajaradi. Bundan tashqari ayrim mavzularni kengroq o’rganish maqsadida qo’shimcha adabiyotlarni uqib referat (taqdimot)lar tayyorlaydi hamda mavzu bo’yicha testlar yechadi. Mavzuga doir masalalar, keys-stadi va o’quv loyihalarini Axborot resurs markazi manbalari hamda izlanish ob’ekti bo’lmish korxona va tashkilotlarning ijtimoiy-iqtisodiy ko’rsatkichlari hamda O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi ma’lumotlarini to’plagan holda bajaradi. Mustaqil ta’lim natijalari reyting tizimi asosida baholanadi.

Uyga berilgan vazifalarni bajarish, yangi bilimlarni mustaqil o’rganish, kerakli ma’lumotlarni izlash va ularni topish yo’llarini aniqlash, Internet tarmoqlaridan foydalanib ma’lumotlar to’plash va ilmiy izlanishlar olib borish, ilmiy to’garak doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan foydalanib ilmiy maqola (tezis) va ma’ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Shuning uchun ham mustaqil ta’limsiz o’quv faoliyati samarali bo’lishi mumkin emas. Uy vazifalarini tekshirish va baholash amaliy mashg’ulot olib boruvchi o’qituvchi tomonidan, konspektlarni va mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash esa ma’ruza darslarini olib boruvchi o’qituvchi tomonidan har darsda amalga oshiriladi.“Pedagogika.Psixologiya” fanidan mustaqil ish majmuasi fanning barcha mavzularini qamrab olgan quyidagi mavzu ko’rinishida shakllantirilgan:

Тalabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi


t/r

Mustaqil ta’lim

mavzulari

Berilgan topshiriqlar

Bajarish

muddati

Soliq va soliqqa tortishPedagogika tarixi

Referat tayyorlash

1,2-haftalar

4Psixologiya tarixi

Ma’ruza mazmun - mohiyatini o’rganish va tarmoqlar bo’yicha taqdimotlar tayyorlash

3 -hafta

4Milliy pedagogika asoslari

Keys-stadi ishlash

4-xafta

2O’qitish metodlari

Individual topshiriqlarni bajarish

5- hafta

2Oila tarbiyasi

Individual topshiriqlarni bajarish

6--hafta

4Aqliy va jismoniy tarbiya

Keys-stadi ishlash

7-hafta

2Estetik va ekologik tarbiya

topshiriqlarni bajarish

8-hafta

2Mehnat tarbiyasi

individual topshiriqlarni bajarish

9-hafta

4Vatanparvarlik va insonparvarlik tarbiyasi

Individual topshiriqlarni bajarish

10-hafta

4O’qitishning usul va vositalari

Mulkchilik shakllari bo’yicha individual topshiriqlarni bajarish

12-hafta

2Psixik jarayonlar

Individual topshiriqlarni bajarish

13-hafta

4Motiv va emotsiya

Alohida misolda individual topshiriqlarni bajarish

14-hafta

2Idrok va hissiyot

Keys-stadi ishlash

15-hafta

2Iroda va xarakter

Keys-stadi ishlash

16-hafta

2Тasavvur va tafakkur

Individual topshiriqlarni bajarish

17-hafta

2Sezgi va bilish

Individual topshiriqlarni bajarish

18-hafta

2Тemperament

Taqdimot tayorlash
4Qobiliyat

Referat tayorlash
2

Jami48


KURS IShINI ТAShKIL EТISh BO’YIChA USLUBIY KO’RSAТMALAR

Fan bo’yicha kurs ishi namunaviy o’quv rejada rejalashtirilmagan.


Dasturning axborot-uslubiy ta’minoti
Mazkur fanni o’qitish jarayonida ta’limning zamonaviy ilg’or interfaol usullaridan, pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining prezentatsiya (taqdimot), multimedia va elektron-didaktik texnologiyalardan foydalaniladi. Amaliy mashg’ulotlarda aqliy hujum, klaster, blits-so’rov, guruh bilan ishlash, insert, taqdimot, keys-stadi kabi usul va texnikalardan keng foydalaniladi.
Pedagogika.Psixologiya” fanidan talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash mezoni
“Pedagogika.Psixologiya” fani bo’yicha reyting jadvallari, nazorat turi, shakli, soni hamda har bir nazoratga ajratilgan maksimal ball, shuningdek, joriy va oraliq nazoratlarining saralash ballari haqidagi ma’lumotlar fan bo’yicha birinchi mashg’ulotda talabalarga e’lon qilinadi.

Fan bo’yicha talabalarning bilim saviyasi va o’zlashtirish darajasining Davlat ta’lim standartlariga muvofiqligini ta’minlash uchun quyidagi nazorat turlari o’tkaziladi:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
o’rta maxsus
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
respublikasi axborot
toshkent davlat
таълим вазирлиги
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Ishdan maqsad
Toshkent davlat
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
haqida umumiy
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
ishlab chiqarish
fanlar fakulteti
moliya instituti
fanining predmeti