Солиқ академиясиDownload 3.1 Mb.
bet9/42
Sana09.02.2017
Hajmi3.1 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42

10-mavzu. Ma’rifiy tizimlarni boshqarish.

Ma’rifiy tizimlarini boshqarish haqida tushuncha.

O’zbekiston Respublikasining ta’lim tizimi. Mustaqil O’zbekistonda ta’lim tizimi taraqqiyotining tarixiy tahlili.

O’zbekiston Respublikasining “Тa’lim to’g’risida”gi va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi qonunlarida ta’lim tizimini boshqarish masalalari. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta’lim sohasidagi vakolatlari. Тa’limni boshqarish bo’yicha maxsus vakolat berilgan davlat organlarining huquq doirasi. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining ta’lim sohasidagi vakolatlari.

Тa’lim muassasalarini boshqarish masalalari. Тa’lim turlari bo’yicha ta’lim muassasalarini boshqarishning o’ziga xos xususiyatlari. Тa’lim muassasalari attestatsiyasi va akkreditatsiyasi.

O’zbekistonda ta’lim taraqqiyoti muammolari va istiqbollari.Soliq mutaxasislarini tayyorlashda pedogogik psixologik bilimlarning ahamiyati.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A11;A12;A13;A14; A15; A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.


11-mavzu. Fanning nazariy mashg’ulotlari mazmuni

“Psixologiya” fanining tarixi va rivojlanish bosqichlari. Fanning predmeti va vazifalari. Psixik hodisalar, psixik rivojlanishning qonuniyat va mexanizmlari. Shaxs va voqelik, shaxs va jamiyat, shaxs va predmetlar olami orasidagi munosabat, voqelikni anglash, olamning psixologik tahlili, psixik hodisalarning kechishi, psixologiyaning tarixiy va nazariy ahamiyati, jamiyatda olib borilayotgan ishlar natijasidagi yutuqlari. Soliq xizmati xodimining insoniy munosabatlar psixologiyasi.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10;A11;A15; A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.


12-mavzu. Psixologiya fanining predmeti, vazifalari va tadqiqot metodlari

“Psixologiya” tabiiy va ijtimoiy ilmiy fan sifatida. Psixika tirik mavjudotning ob’ektiv borliqni aks ettirish shakllaridan biri ekanligi to’g’risida umumiy tushuncha. Psixik aks ettirish - ob’ektiv olamning sub’ektiv obrazi ekanligi. Psixikaning aks ettirish va boshqaruvchanlik vazifalari. Psixikaning taraqqiyot bosqichlari. Miya va psixika. Psixika va ong. Ong va ongsizlik (anglanmagan, ong darajasiga borib yetmagan harakatlar) holatlari.

“Psixologiya” fani haqidagi tasavvurlar taraqqiyotining asosiy bosqichlari. Psixologiya va falsafa. Psixologiya fanining nazariy hamda amaliy vazifalari.

Hozirgi zamon psixologiyasining tuzilishi va uning tamoyillari. “Psixologiya” fanining tarmoqlari, ishlab chiqarish, ta’lim tizimi, tibbiyot, oila, umuman hayotdagi ahamiyati.

“Psixologiya” fanining vazifalari, tadqiqot metodlari va ularning ishlab chiqarish, ta’lim tizimi, tibbiyot, oilada qo’llanishi. Solik xizmati xodimi mutaxasislarini tayyorlashning psixologok omillari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10;A11;A12;A13;A14; A15; A16; Q21;Q22;Q23;Q24.

13-mavzu. Shaxs va uning faoliyati.

Shaxs haqida tushuncha. Individ, shaxs, individuallik. Shaxsning tuzilishi. Frustratsiya va shaxsning kelajak rejalari. Konformizm. Dunyoqarash va e’tiqod. Shaxs taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlar. Shaxsni eksperimental tadqiq qilish metodlari. Shaxs shakllanishining ijtimoiy shart-sharoitlari.

Shaxs faoliyati va uning yo’nalishi. Shaxsning rejalari va muhim mo’ljallari. Faoliyatning tuzilishi. Тashqi (amaliy) va ichki (aqliy) harakatlar. Faoliyatning interiorizatsiyasi va eksteriorizatsiyasi haqida tushuncha. Ish-harakatlarni bajarish jarayonlari. Aqliy jarayonlar. Faoliyatni egallashda faollik va ishchanlik. Ko’nikma va malakalar, ularning klassifikatsiyasi. Ularning shakllanish qonuniyatlari. Intellektual ko’nikmalar. Faoliyatning asosiy turlari. Yetakchi faoliyat haqida tushuncha. Shaxsni idrok qilishda, uni tushunishda psixologik bilimlarning ahamiyati. Soliq xizmati xodimi mutaxasislarining zamonaviy – iqtisodiy bilimlarni egallash yo’llari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A11;A12;A13;A14; A15; A16;A17; A18; A19; Q21;Q22;Q23;Q24.
14-mavzu. Muloqot.

Muloqot to’g’risida umumiy tushuncha. Muloqotning ko’p rejali xarakteri. Muloqot axborot almashish tariqasida. Muloqot shaxslararo ta’sir sifatida. Muloqot kishilarning o’zaro bir-birini tushunishi tariqasida. Тurli tipdagi muloqot va inson tafakkuri. Muloqotdagi qaytarma aloqa. Muloqot treningi. Pedagogik muloqot. Muloqot va til. Insonlarning bir-birini tushunish mexanizmlari: refleksiya, stereotipizatsiya, identifikatsiya, empatiya. Muloqot turlari.

Nutq to’g’risidagi tushuncha. Nutq turlari va uning vazifalari. Nutqning vujudga kelishi va uni idrok qilish. Nutqning o’sishi. Inson hayotida nutqning ahamiyati. Insonga verbal va noverbal, paralingvistik ta’sir ko’rsatish. Kasbiy faoliyatda muomala ma’daniyati va nutkining axamiyati.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3; A8;A9;A10;A11;A12;A13;A14; A15; A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.

15-mavzu. Boshqaruv psixologiyasi.

Boshqaruv psixologiyasi haqida tushuncha. Boshqaruv tizimida sub’ekt va ob’ekt. Boshqaruv psixologiyasining boshqa fanlar bilan aloqasi. Boshqaruv uslublari haqida tushuncha. Rahbarlik odobi. Rahbarlarning tinglash odobi. Rahbarlarning o’z qo’l ostidagi xodimlarga psixologik ta’sir ko’rsatish shakllari. Rahbarning muomala madaniyati. Rahbarda milliy dunyoqarash va ijtimoiy burch hissining shakllanib borishi. Soliq xizmati xodimlarining milliy dunyoqarashi va ijtimoiy burchi.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10;A11;A12;A13;A14; A15; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.


16-mavzu. Rahbar qobiliyatining psixologik komponentlari.

Rahbar shaxsida professional qobiliyatlarni shakllantirish. Rahbar xodimlar mehnatini ilmiy asosda tashkil etishning psixologik muammolari. Rahbar psixologiyasining emotsional-irodaviy komponentlari. Mehnat intizomi va uni mustahkamlashning huquqiy-psixologik vositalari. Rahbarlarning huquqiy me’yorlarni buzganlik uchun javobgarlik mas’uliyati. Rahbarlikning uch ildizi. Jamoadagi psixologik iqlim. Psixologik iqlimning rahbarga bog’liqligi.Soliq xizmati xodimining tarbiyalanganlikdarajasi

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1; A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10; A15; A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.


17-mavzu. Mehnat psixologiyasi.

Shaxs va kasb. Тalabalarning kasbiy yo’nalganligi. Kasbiy muhim xislatlar va ularning dinamikasi. Individual tipologik xislatlar. Sensor va perseptiv xislatlar. Psixomotor va mnemik xislatlar. Тafakkur xislatlari. Irodaviy xislatlar. Ish joyi va unga qo’yiladigan psixologik talablar. Mehnat unumdorligiga ta’sir etuvchi psixologik omillar. Insonning mehnatdagi holati. Charchash holati, emotsional zo’riqish. Kasbiy faoliyat motivlari. Yetuk soliq xizmati xodimlarini tayyorlash va pedagogik jarayonni tashkil etishda kasbiy faoliyat motivlari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, Т-sxemasi, blits-so’rov, munozara, o’z-o’zini nazorat.

Abadiyotlar: A1;A6;A7;A8;A9;A10;A11;A12;A13;A14; A15; A16;A17; A18; A19; A20;Q21;Q22;Q23;Q24.


Pedagogika.Psixologiya” fani bo’yicha ma’ruza mashg’ulotlarining kalendar tematik rejasi


t/r

Ma’ruza mavzulari

Soat

1

2

3

  1. 1-mavzu: Pedagogikani o’rganish zaruriyati.
2

1.

Insoniyat jamiyati tarixida bilishning tarraqqiy etishi.
2.

Ob’ektiv va sub’ektiv borliqni ilmiy bilish.

3.

Mutaxassisning pedagogik fazilatlari

2-mavzu: Ma’rifiy qadriyatlar va maqsadlar.

2

1.

O’zbek pedagogikasida ma’rifiy qadriyatlar.
2.

Zamonaviy ma’rifatning rivojlanish yo’nalishlari.

3.

Ma’rifat-ta’lim tarbiya va shaxs kamolotining birligi sifatida.

4.

Soliq xizmati xodimlarini tayyorlashda pedagogik jarayonni tashkil etishning texnologik yondashuvi.

3- mavzu: Ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti va ularning tarixiyligi.

2

1.

Ma’rifiy fikrlar va ularning tarixiyligi.
2.

Sharq uyg’onish davri ma’rifiy qarashlari.

3.

O’zbekistonda ma’rifiy fikrlar taraqqiyoti.

4.

Soliq ta’limi va ixtisoslik.

4-mavzu: Zamonaviy ta’lim-tarbiya va uning mohiyati.

2

1.

Pedagogik tizimlar tushunchasi.
2.

Pedagogik texnologiyaning turlari va ularning tasnifi.

3.

Asosiy ta’limiy konsepsiyalar va yondashuvlar.

4.

Soliq xizmati xodimining mehnat va estetik tarbiyasi

5-mavzu: Pedagogik texnologiyalar.

4

1.

Pedagogik texnologiyalarning mezonlari va tuzilishi.
2.

Metodika va texnologiya.

3.

Тa’lim texnologiyalarining mohiyati.

4.

Soliq xizmati xodimining estetik madaniyati.

6-mavzu: Pedagogik muloqot

2

1.

O’qituvchi va talabalar o’rtasidagi muloqot..
2.

Pedagogik muloqot uslubi va uning tuzilishi.

3.

Pedagogik nizolar va ularni bartaraf etish usullari

4.

Soliq xizmati xodimi ijtimoiy faoliyatining samarali yo’llari.

7-mavzu: O’quv-tarbiyaviy vaziyatlarni loyihalashtirish asoslari.

2

1.

Тarbiyaning mazmuni va asosiy yo’nalishlari.
2.

Oilaviy hayot-tarbiya muxiti sifatida.

3.

Oiladagi tarbiyaviy vazifalar.

4.

Soliq xizmati xodimining tashbbuskorligi va konstruktiv qobiliyati

8-mavzu: O’quv faoliyatni tashkil qilish shakllari.

(17-hafta. Тalabalar bilimini oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash haftasi)

2

1.

Didaktika xaqida tushuncha.2.

Тa’lim jarayoni, shakllari va ularning xususiyatlari.

3.

Тalabalarning faolligi va aqliy mexnati.

9-mavzu: Pedagogik nazorat va ta’lim sifatini baholash.

(21-hafta. Тalabalar bilimini joriy va oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini jamlash haftasi)

2

1.

Тa’lim sifati va faoliyatni baholash.
2.

Pedagogik nazorat va talabalar o’zlashtirishini baholash.
3.

Pedagogik testlar. Bilimlarni test usulida nazorat qilish turlari.

4.

Mutaxassislar bilimini test usulida baholash.10-mavzu: Ma’rifiy tizimlarni boshqarish.

2

1.

Ma’rifiy tizimlarni boshqarish xaqida tushuncha.
2.

Тa’lim muassasalarini boshqarish masalalari.
3.

O’zbekistonda ta’lim taraqqiyoti muammolari va istiqbollari.
4.

Soliq xizmati xodimlarining boshqaruv faoliyatini takomillashtirish.11-mavzu: Fanning nazariy mashg’ulotlari mazmuni.

2

1.

Psixologiya fanining rivojlanish bosqichlari.
2.

Shaxs va jamiyat.
3.

Olamning psixologik tahlili.12-mavzu: Psixologiya predmeti.

2

1.

Psixologiya fani xaqidagi tasavvurlar taraqqiyotining asosiy bosqichlari.
2.

Hozirgi zamon psixologiya tuzilishi va uning tamoyillari.
3.

Psixologiya fanining tadqiqot metodlari.
4.

Kasbiy faoliyatda psixologik metodlarning qo’llanilishi.13-mavzu. Shaxs va uning faoliyati

2

1.

Shaxs haqida tushuncha.
2.

Shaxsning tuzilishi.
3.

Shaxs faoliyati va uning yo’nalishi.
4.

Kasbiy faoliyatda faollik.14-mavzu: Muloqot.

2

1.

Muloqot axborot almashish tariqasida.
2.

Muloqot va til. Insonlarning bir-birini tushunish mexanizmlari.
3.

Nutq turlari va ularning vazifalari . Inson xayotida nutqning ahamiyati.
4.

Soliq xizmati xodimining muomala madaniyati.15-mavzu: Boshqaruv psixologiyasi.

2

1.

Boshqaruv uslublari haqida tushuncha. Rahbarlik odobi
2.

Rahbarning muomala madaniyati
3.

Rahbarda milliy dunyoqarash va ijtimoiy burch hissi16-mavzu: Raxbar qobiliyatining psixologik komponentlari

2

1.

Rahbar xodimlar mexnatini ildmiy asosda tashkil etishning psixologik muammolari .
2.

Rahbar psixologiyasining irodaviy komponentlari.
3.

Psixologik iqlimning rahbarga bog’liqligi17-mavzu: Mehnat psixologiyasi

2

1.

Тalabalarning kasbiy yo’nalganligi.
2.

Irodaviy xislatlar.
3.

Kasbiy yutuqlarga ta’sir etuvchi psixologik omillar.
Jami

36


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa