Toshkent davlat sharqshunoslik instituti


Munozara qatnashchilarini baholash ko‘rsatkichlari va mezonlariDownload 3.16 Mb.
bet22/30
Sana12.01.2017
Hajmi3.16 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30

Munozara qatnashchilarini baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari

baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari, ballar

Ishtirokchilar

Ma’ruzachilar(f.i.sh.)
1

2

3

4

1.Ma’ruza mazmuni (2,5):

- mavzuga mosligi (1,5);

- uzviyligi, mantiqqa to‘g‘ri kelishi, fikrning aniq berilishi (0,5);

- aniq, xulosalar qilinishi - (0,5)

2. Ma’lumotlarni berishda vositalardan foydalana olish ko‘nikmasi

axborotlardan (ko‘rgazmali) - (0,9)

3. reglamentga rioya qilishi - (0,6)

Jami: (maksimal – 4,0)
Taqrizchilar (FISh)
1

2

3

4

1. Ma’ruzaga tasnif (3,0)

- ma’ruzaning kuchli tomonlarini izlab topa olishi (1,2)

- ma’ruzaning bo‘sh jihatlarini topa bilish(1,2)

2. . reglamentga rioya qilishi (0,6)

Jami: (maksimal – 3,0)
Opponent/munozara ishtirokchisi (FISh)
1

2

3

4

1.Savollar: (3,0)

- soni (0,3 har biriga )

2.Qo‘shimchalar

-soni (0,2 har biriga)

- mohiyatiga (0,3)

Jami: (maksimal – 3,0)

B/B/B JADVALI

B/B/B jadvali - yakka tartibda (juftlikda) Jadval rasmiylashtiriladi. Quyidagi savolga javob beriladi: “Ushbu mavzu bo‘yicha siz nimani bilasiz?” va “Nimani bilishngi xohlaysiz?” (Kelgusi ish uchun tahminiy .asos yaratiladi) Yakka tartibda (juftlikda) jadvalning 1 – 2 – ustuni to‘ldiriladi. Mustaqil ravishda ma’ruza matnini o‘qiydi (ma’ruzani eshitadi). Jadvalning 3 – ustunini mustaqil (juftlikda) to‘ldiradi

BBB TAHLIL JADVALI

Bilaman


Bilishni hohlayman

Bilib oldim

SWOT - analiz jadvali.

SWOT – tahlil nomlanishi inglizcha bosh harflardan olingan:

Strengths – kuchli tomoni, korxonada ichki resurslar mavjudligi nazarda

tutiladi;Weakness – kuchsiz tomoni yoki ichki muammolar mavjudligi;

Opportunities – imkoniyatlar; korxona rivojlanishi uchun tashqaridagi

mavjud imkoniyatlar;Threats – xavflar, tashqi muhitdagi mavjud xavf-xatarlar


S – kuchli tomon:


W – kuchsiz tomon:


O - imkoniyatlar:


T - tahdid:


Savollar:

 1. Sanoatni yangilashning "To’rtlik modernizatsiyasi" dasturini qabul qilinishining mohiyati nimadan iborat?

 2. Xitoy sanoatini tarkibiy tuzilishi va rivojlanishini tushintirib bering?

 3. Xitoy korxonalarida xo‘jalik tizimi islohotlari qanday amalga oshirilmoqda?

 4. Xitoy qayta ishlash sanoatining islohotlargacha bo’lgan holatiga tasnif bering?

 5. Xitoyning yoqilgi energetika kompleksini rivojlanishi qanday kechgan?

 6. XXRda mashinasozlik sanoatini rivojlanish xususiyatlari to‘g‘risida nima bilasiz?

 7. Xitoyda qazib olish sanoatining tarkibiy tuzilishi nimalardan iborat?

 8. Xitoy elektronika sanoatining rivojlanish muammolari nimalardan iborat?

 9. Xitoyda sanoat rivojlanishining yangi strategiyasi nimalardan tashkil topgan?

MAVZU 10. XITOY XALQ RESPUBLIKASI SANOATINING RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI

Ta’lim berish texnologiyasi (ma’ruza)

Тalabalar soni: 12 Soati: 2

O‘quv mashg‘ulotining shakli

va turi Ma’ruzaMa’ruza rejasi / o‘quv

mashg‘ulotining tuzilishi1.Xitoy sanoatining tarkibiy tuzilishi va rivojlanish dinamikasi

2.Xitoyda "To‘rtlik modernizatsiyasi" dasturining qabul qilinishi

3.Xitoy korxonalarida xo‘jalik tizimi islohotlarini amalga oshirilishi

4.Sanoat va xo‘jalik islohotlarini amalga oshirilishi: ular erishgan yutuqlari va kelib chiqayotgan muammolari.

5.Xitoy sanoati yetaksi tarmoqlarining rivojlanish xususiyatlari


O‘quv mashg‘uloti maqsadi: Xitoy sanoatining tarkibiy tuzilishi va uning rivojlanish dinamikasi, "To‘rtlik modernizatsiyasi" dasturining mohiyati, Xitoy korxonalaridagi xo‘jalik tizimi islohotlarini amalga oshirilishi, sanoatning yangi strategiyasini ishlab chiqilishi va undagi zamonaviy tarkibiy o”zgarishlar to’g’risida ma’lumotga ega bo’lish.

Pedagogik vazifalar:

 • Xitoy sanoatining tarkibiy tuzilishi va rivojlanish dinamikasi haqida ma’lumot berish;

 • Xitoyda "To‘rtlik modernizatsiyasi" dasturining qabul qilinishi haqida axborot berish;

 • Xitoy korxonalarida xo‘jalik tizimi islohotlarini amalga oshirilishito’g’risida gapirib o’tish;

 • Sanoat va xo‘jalik islohotlarini amalga oshirilishi: ular erishgan yutuqlari va kelib chiqayotgan muammolari haqida ma’lumot berish;

 • Xitoy sanoati yetaksi tarmoqlarining rivojlanish xususiyatlarini sanab o’tish.

O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba bilishi kerak:

 • Xitoy sanoatining tarkibiy tuzilishi va rivojlanish dinamikasi haqida ma’lumot bera olish;

 • Xitoyda "To‘rtlik modernizatsiyasi" dasturining qabul qilinishi haqida axborot bera olish;

 • Xitoy korxonalarida xo‘jalik tizimi islohotlarini amalga oshirilishito’g’risida gapirib o’ta olish;

 • Sanoat va xo‘jalik islohotlarini amalga oshirilishi: ular erishgan yutuqlari va kelib chiqayotgan muammolari haqida ma’lumot bera olish;

 • Xitoy sanoati yetaksi tarmoqlarining rivojlanish xususiyatlarini sanab o’ta olish.

Ta’lim usullari

Ma’ruza, klaster, SWOT – analiz, INSERT

Ta’lim shakli

Frontal, jamoaviy, guruhlarda ishlash

Ta’lim vositalari

Ma’ruza matni, texnika vositalari va boshq.

Ta’lim berish sharoiti

Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan,

guruhli shakllarda ishlashga mo‘ljallangan xonalarO‘quv mаshg‘ulotining texnologik xаritаsi (jаdvаl)

Ish

bosqichlari

va vaqti


Faoliyat
ta’lim beruvchi

ta’lim oluvchilar

1 - bosqich.

O‘quv


mashg‘ulotiga

kirish (daq.)1.1. Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni yetkazadi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni; mustaqil ishlash uchun adabiyotlar ro‘yxatini aytadi.

1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi


Tinglaydilar, yozib oladilar.

Aniqlashtiradilar,

savollar beradilar.


2 bosqich.

Asosiy


(daq..)

2.1. Yangi ped.texnologiya sxemasini tarqatma shaklida talaba qo‘liga beriladi.

2.2.O‘qituvchi talabalarga KLASTER yangi ped.texnologiya shaklini eshitgan ma’ruza asosida to‘ldirib berishga beriladi (ilova 1.2.1.).

2.3. Yangi ped.texnologiya sxemasini tarqatma shaklida talaba qo‘liga beriladi. SWOT - analiz tashkilot resurslari holatini tahlil qilish va baholash vositasi. Bu kabi tahlilni tashkilot bo‘yicha umumiy tarzda yoki alohida muammo yoki loyiha bo‘yicha ham amalga oshirish mumkin. Tizimli mushohada qilish, taqqoslash, solishtirish, tahlil va sintezni amalga oshirish ko‘nikmalarini rivojlantiradi (Ilova 1.2.2.).

2.4.Jamoat birlashuvida tahlil qilishga o‘rgatuvchi yo‘nalishdir. Tahlil qilish natijasida Xitoy davlat byudjetining strukturasi jarayonini ochib berishga ega bo‘lamiz.2.2. Ma’ruza paytida talabalar ma’ruzani eshitgan holda qo‘llaridagi KLASTER shemasini to‘ldirib boradilar. 2.3.Talabalar ma’ruzani tahlil qilgan holda SWOT–analiz sxemasiga qo‘l uradilar.

2.4. Jamoat birlashuvida tahlil qilishga o‘rgatuvchi yo‘nalishda talabalar o‘ziga kerakli ma’lumotlarga ega bo‘lishadi..3 bosqich.

Yakuniy


(daq..)

3.1. Mavzu bo‘yicha yakun qiladi, qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga talabalar e’tiborini qaratadi.

3.2. Guruhlar ishini baholashda yangi ped.texnologiyadan foydalangan holda o‘quv mashg‘ulotining maqsadga erishish darajasini tahlil qiladi.

3.3. Mustaqil ish uchun INSERT sxemasini topshiriq sifatida beriladi (Ilova 1.3.1.).


3.1. Eshitadilar va yozadilar.

Ilovа 1.2.1.

KLASTER


Ilovа 1.2.2

SWOT – analiz jadvali.

Ijobiy tаrаflаr:

-Xitoy dаvlаti yuritаyotgаn siyosаtidа byudjet dаromаdlаrini ko‘pаytirish chorа- tаdbirlаri

-Byudjetni ko‘rib chiqish jаrаyonidа besh yillik rejа.


Sаlbiy tаrаflаr:

-Xitoy dаvlаt byudjetining sаldo qoldig‘ini kаmаyishi

-Xаrаjаtlаrning dаromаdlаrgа nisbаtаn oshib ketishi


Imkoniyatlаr:

-Hаr bittа provinsiyagа berilgаn imkoniyatlаrdаn foydаlаnа olishiTаhdid:

-Аholi muаmmosiIlovа 1.3.1.

INSERT JADVALI

O‘qish vaqtida olingan ma’lumot yakka tartibda taqsimlanadi: matnda belgi qo‘yilgan mos ravishda jadval ustuenlariga “joylashtiriladi”:

V” – “...” haqida olingan bilim (ma’lumot)ga mos keladi;

+ - “...” haqidagi bilimga qarama-qarshi;

-“ – yangi ma’lumot sanaladi;

?” – tushunarsiz qo‘shimcha ma’lumot.V

+

-

?
"O'RGANILAYOTGAN MINTAQA IQTISODI

(XITOY IQTISODIYOTI)" FANIDAN SEMINAR UCHUN TA'LIM TEXNOLOGIYASI

MAVZU №1 FANNING NAZARIY MASHG‘ULOTLARI MAZMUNI

MINTAQA IQTISODIYOTIGA UMUMIY TASNIF

Ta’lim berish texnologiyasi (seminar)

Talabalar soni: 13 Ajratilgan soat: 2

O‘quv mashg‘ulotining shakli va turi Seminar

Seminar rejasi / o‘quv

mashg‘ulotining tuzilishi1. Mintaqa iqtisodiyotiga umumiy tasnif (Shimoliy-sharqiy, Janubiy-Sharqiy va janubiy Osiyo).

2. Mintaqaning geografik joylashuvi: tabiati, er osti foydali qazilmalari, ijtimoiy ahvoli, aholisi, iqtisodiy salohiyati va ekologiyasiO‘quv mashg‘uloti maqsadi: Mintaqa iqtisodiyotining umumiy rivojlanish ko’rsatkichlari, uning geografik joylashuvi, tabiati, er osti foydali qazilmalari, ijtimoiy ahvoli, aholisi, iqtisodiy salohiyati va ekologik holati to’g’risidagi zaruriy ma’lumotlarni o’zlashtirishdan iborat.

Pedagogik vazifalar

 • Talabalar mavzuni qay darajada o‘zlashtirgan –

liklarini aniqlash (talabalarning berilgan savollarga javoblari orqali);

 • Talabalarni baholash (baholash mezonlari asosida);

 • Talabalar tomonidan berilgan javoblarga o‘zining xulosalarini qilib borish va mavzuga yakun yasash.

O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba:

 • Mavzu yuzasidan uyga berilgan topshiriqlarni og‘zaki tarzda topshirish;

 • O‘qituvchining bergan savollariga to‘liq javob berish;

 • Yangi ped. texnologiya shaklida tarqatilgan sxemalarni to‘ldirib berish;

 • Baholash mezonlariga asosan qancha ball to‘plaganliklarini aniqlab olish.

Ta’lim usullari
Ta’lim shakli

Frontal, jamoaviy, guruhlarda ishlash

Ta’lim vositalari

Ma’ruza matni, texnika vositalari

Ta’lim berish sharoiti

Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan,

Guruhli shakllarda ishlashga mo‘ljallangan xonalarO‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi (jadval)

Ish

bosqichlari

va vaqti


Faoliyat
Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

1 - bosqich.

O‘quv


mashg‘ulotiga

kirish (10 daq.)1.1. Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni e’lon qiladi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

1.2. Mavzu bo‘yicha talabalarning qaysi qo‘shimcha adabiyotlardan foydalanganliklarini o‘zida belgilab olish

1.3. Dars jarayonida o‘quv topshiriqlarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi


1.1Tinglaydilar, yozib

oladilar.

1.2.Aniqlashtiradilar, savollar beradilar.

1.3.Baholash mezonlari bilan tanishib chiqadilar.2 - bosqich.

Asosiy qism

(45 daq.)


Ma’ruza qiladi.

2.1. Yangi ped.texnologiya sxemasi doskada yoziladi va talabalar xamda o‘qituvchi yordamida to‘ldirilib boriladi(Ilova 2.1.). B/B/B - talabalar bilimini aniqlashda yordam beradigan jarayon bo‘lib, talabalar shu mavzu haqida qanday tushunchaga ega ekanliklarini bilib olish imkonini beradi.

A) O‘qituvchi B/B/B jadvalning 1 chi ustunini to‘ldirishni taklif etadi, bu o‘qituvchiga talabaning mavzu haqida qanday bilimga ega ekanligini aniqlash imkonini beradi;

B) O‘qituvchi talabalarga jadvalning 2 chi ustunini to‘ldirishni taklif etadi, unda talabalarni qiziqtirgan savollar o‘z aksini topadi;

2.2. O‘qituvchi talabalarga yangi ped.texnologiya shakli KLASTER sxemasini tarqatadi va uni to‘ldirishni taklif etadi (Ilova 2.2.).

2.3. Talabalarga KONSEPTUAL JADVAL sxemasi tarqatiladi. Bunday jadval bilan ishlash talabada tizimli mushohada qilish, ma’lumotlarni tarkiblashtirish va tizimlashtirish ko‘nikmasini rivojlantiradi (Ilova 2.3.).

O‘tilgan mavzu talabalarga qay darajada tushunarli bo‘lganini aniqlaydi (o‘zaro berilayotgan savollar mohiyatidan kelib chiqqan holda).

Mavzuning har bir bo‘limi muhokamasini qisqa umumlashtirish bilan yakunlaydi.2.1. Talabalar ma’ruzani tinglash davomida В/В/В jadvalini to‘ldirib borishadi.

2.2. Talabalar ma’ruza tinglab bo‘lib mini guruhlarda jadvalni to‘ldiradilar.
3 - bosqich.

Yakuniy qism

( daq.)


3.1. Mavzuga yakun yasaydi, talabalar bahosini joriy nazoratning mazkur mavzuga ajratilgan grafasiga qo‘yishini aytadi; qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga talabalar e’tiborini qaratadi.

3.2. Guruhlar ishini baholashda yangi ped.texnologiyadan foydalangan holda o‘quv mashg‘ulotining maqsadga erishish darajasini tahlil qiladi.

3.3. Mustaqil ish uchun INSERT sxemasini to‘ldirish topshiriq sifatida beriladi (Ilova 3.1.).


3.1. Eshitadilar va yozib boradilar.


Katalog: uploads -> books -> 251467
251467 -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti
251467 -> Samarqand davlat universiteti
251467 -> O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`limVazirligi Buxoro Davlat Universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti Iqtisodiy ta’lim va turizm kafedrasi
251467 -> Jizzax davlat pedagogika instituti tabiatshunoslik va geografiya fakulteti geografiya va uni o
251467 -> Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti
251467 -> Mavzu: turon pasttekisligi
251467 -> Va madaniyat
251467 -> Ministry of the higher and secondary specialized education of the republic of uzbekistan
251467 -> Buxoro davlat universiteti pedagogika fakulteti pedagogika psixologiya ta
251467 -> Fizika fakulteti Fizika yo`nalishi Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi Eritmalarda sochilgan yorug`lik intensivligining burchakka bog`liqligini tadqiq qilish Malakaviy bitiruv ishi

Download 3.16 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik