Namazın Adabı Merhum İmam Humeyni (r a)


“Rızkı kendisine daralan kimse”Download 387.95 Kb.
bet68/68
Sana21.01.2017
Hajmi387.95 Kb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68
“Rızkı kendisine daralan kimse” (Talak/7)

1 Düşünmenin sebebi ise burada bu iddiayı başka bir şekilde beyan etmenin mümkün oluşudur ve o da şudur ki, bir yüklemi, bir özneye isnat etmek için, o öznenin bir hükme sahip oluşu ve bütün özneyi ifade edişi gereklidir. Nitekim itlak bahsinde de üstadımız, bu beyanla itlakın mukaddemelerine ihtiyaç duymaksızın taklit ilimlerinde itlakı ispat etmişlerdir.

1 Hud/112

2 Halil b. Ahmed b. Ömer b. Temim, Ebu Abdurrahman Bahili Basri Nahvi Aruzi H. K 100 veya 105 yılında Basra’da doğmuştur ve 170 veya 175 yılında vefat etmiştir. O meşhur edip ve lügatçidir ve Aruz ilminin kurucudur, Şiidir. Bir görüşe göre de İmam Sadık’ın (a. s) ashabından biridir ve Hazret’ten rivayet etmiştir: Onun farklı ilimlerde çeşitli eserleri vardır. Örneğin Zubdet’ul Aruz, el-Ayn, İmemet Hakkında bir kitap, El-Lika, En-Niem, El-Cumel, eş-Şevahid, en-Nuked, eş-Şekl, isimlerin ve harflerin anlamları hakkında bir kitap. Daha çok bilgi için Rical ve Biyografi kitaplarına, örneğin Ayan’uş Şia, c. 30 s, 50’ye müracaat ediniz.

1 Furu-i Kafi, c. 3, s. 236, Kitab’ul Cenazi, Bab’ul Meseleti fi'l Kabr, 6. hadis

2 Mealim’ul Usul, s. 7. Bu anlam, birkaç yolla İmam Sadık’a (a. s) isnat edilmiştir.

1 Duhan/1-4 ve Tefsir-u Burhan, c. 4, s. 158

2 Usul-u Kafi, c. 2, s. 326, Kitab’ul Huccet Bab-u Mevlid’in Nebiyy (s.a.a) 4. hadis

3 Tefsir-i Burhan, c. 4, s. 457, Suret’ul Fecr 1. hadis

1 Tefsir-i Burhan, c. 4, s. 487, Suret’ul Kadr, 25. hadis

1 Mecme’ul Beyan, c. 10, s. 519 ve Nur’us Sakaleyn, c. 5, s. 628, Suret’ul Kadr 71. hadis

2 Bihar’ul Envar, c. 95, s. 149

3 Mecme’ul Beyan, c. 10 s. 519 ve Vesail’uş Şia, c. 7, s. 263, Kitabu’s Sevm, 32. bab 21. hadis

4 İkbal’ul A’mal, s. 206

5 İkbal’ul A’mal, s. 207

1 Bihar’ul Envar, c. 98, s. 168

2 “Doğrusu bunda, kalbi olana veya hazır bulunup kulak verene ders vardır. ” Bu ifade (Kaf/37) ayetinden iktibas edilmiştir.

1 Araf/143

2 Araf/143

1 Bihar’ul Envar, c. 94, s. 8, Mecalis’uş Şeyh’ten, Tefsir-i Ali bin İbrahim, s. 732, Tefsir-i Burhan, c. 4, s. 486, Kafi (Revze) s. 222, 280. hadis

2 Kaynağı bulunamamıştır.

1 Örneğin İmam Sadık’ın (a. s), “Ruh alınınca cesedin üzerinde durur” rivayeti hakkında şöyle yazmıştır: “Bu, bundan sonraki ve benzeri bir çok rivayetler tevatür haddindedir ve ayetlerin zahiri de ahiretin ruhani olduğuna delalet etmektedir ve bu da beden bozulduktan sonra nefsin bekasıdır.” Revzet’ul Muttakin, c. 1, s. 492

1 Müddessir/31

2 İlm’ul Yakin, c. 1, s. 250 ve Kafi (Ravza) s. 231, 301. hadis

3 Nebe/38

1 Tefsiri, Nur’is Sakaleyn, s. 5, s. 389, 9. hadis ve İlm’ul Yakin , c. 1, s. 154

2 Bihar’ul Envar, c. 1, s. 97

3 Usul-i Kafi, c. 2, s. 18, Kitab’ul Hüccet, Bab-u Ruhulleti Yüseddidulah biha el- Eimmete, 3. hadis

4 Bihar’ul Envar, c. 25, s. 64, Kitab’ul İmamet, Ebvab-u Halkihim ve Tiynetihim ve Ervahihim, 3. bab, 45. hadis

5 İsra/85

1 Yasin/83

2 İlm’ul Yakin , s. 1, s. 259

3 Bihar’ul Envar, c. 56, s. 144’den sonrası, Ebvab’ul Melaike

4 Meryem/17

1 Kaynağı bulunamamıştır.

1 Usul-i Kafi, c. 4, s. 437, Kitab-u Fezlil Kur’an, Bab’un Nevadir 6. hadis

2 Bihar’ul Envar, c. 24, s. 338, 346, 347 ve Tefsir-i Safi

1 Burhan Tefsiri, c. 4, s. 487, Suret’ul Kadr, 22. hadis

1 Usul-i Kafi, c. 4, s. 427, kitab-u fezlil Kur’an, bab-u fezlil kuran 6. hadis

2 Tefsir-i Bürhan c. 4, s. 480 Suret'ül Kadr, 1. hadis, Hevas’ul Kur'an'dan naklen

3 Gurer’ul Hikem, 3. Bölüm, “Ra” harfi, 1. hadis

1 Misbah’ul Müteheccid, s. 534, Ebu Hamza Duası’ndan

2 Emsal ve Hikem-i Dehhoda, c. 2, s. 579, şairin adı zikredilmemiştir

1 Furu-i Kafi, c. 3, s. 265, Kitabu’s Salat, Bab-ul Fezl’is Salat 6. hadis

2 Bakara/2

1 Neml/62

1 İlel’üş Şerayi, s. 315, “Mirac namazı” hadisinden bir bölüm

2 “Zira adetinden biri ihsan, ahlakından biri de bağışta bulunmaktır.”

1 Misbah’uş Şeria, s. 12, ve Bihar’ul Envar, c. 82, s. 108

2 Bakara/31

1 Usul-i Kafi, c. 1 s. 191, Kitab’ut Tevhid, Bab-u Cevami’it Tevhid, 6. hadis

1 Ankebut/69

1 Bu hadisi şerifte sırların ve edeplerin beyanı bir araya getirilmiştir. Bu konuda düşünmek Allah’a doğru seyreden kimsenin yüzüne marifet kapılarını açar ve inkarcıların inkarını ortadan kaldırır. Aynı zamanda irfan velilerinin ve yakin ashabının iddialarını teyit etmektedir. Hak ile halvet, ünsiyet hakikati ve Hak Teala'dan gayrisinin terk edilmesini hatırlatmaktadır.

1 Misbah’uş Şeria, 16. Bab’us Sadis Aşer, “fi-s-Sucud”

2 Vakıa/74

3 A’la/1

4 Mecme’ul Beyan, c. 9, s. 224, Vakia/74. ayetin tefsirinde

5 Usul-i Kafi, c. 1, s. 153, Kitab’ut Tevhid, Bab-ul Hudus’il Esma, 2. hadis

1 Elyazmasında dördüncü bölümden önce İmam bu konuyu irfani bir uyarı olarak kaleme almışlardır; ama sonradan bu sayfaların üzerini çizerek haşiyesinde şöyle yazmışlardır: “Bu uyarı fazladır ve silinmesi gerekir. Kitabın yeniden istinsah edilen nüshasında da bu bölüm mevcut değildir, ama bu konu önceki baskılarda bu kitapta yer almıştır ve bu baskıda da silinmiştir.

1 Araf/29

1 Misbah’uş Şeria el-Bab-us sabi’ Aşer, fi’t Teşehhud,

1 Bihar’ul Envar, c. 15, s. 15 “Evvel biziz ve sonlar da biziz. ” Sahih-i Müslim c. 2, s. 585, Sahih-i Buhari, c. 1, s. 36 “Sonlar biziz ve ilkler biziz” şeklinde nakletmiştir.

1 Misbah’uş Şeria el-Bab-u fi Samın Aşer, fi’s-Selam, Bihar’ul Envar, c. 82, s. 307

2 Ankebut/45

1 el-Mevahib’us Seniyye, s. 77 ve Meheccet’ul Beyza, c. 8, s. 58 (az bir farklılıkla)

1 Hafız

2 Bihar’ul Envar, c. 94, s. 150, el-Munacat-u Semaniyete Aşr, Münacatun li’l Arifin

1 Hadid/3

2 Enfal/17

1 Tevbe/111

1 “Lailahe illallah’ul Halim’ul Kerim” Vesail’uş Şia, c. 4, s. 906, Kitab'us Selat, Ebvab-ul Kunut 7. bab, 4. hadis ve Müstedrek’ul Vesail’uş Şia, Kitabu’s Selat, Ebvab’ul Kunut 9. ve 4. hadisler

2 İstifaze haddine varan çeşitli rivayetlerde yer aldığına göre, eğer bir kimseye herhangi bir amelin sevap olduğu ulaşır ve o da o ameli yaparsa, her ne kadar o rivayet doğru olmasa da, o ameli yaptığı için sevabını elde eder. Bu rivayet “ehbaru menbelaga” rivayetleri diye meşhurdur ve onların anlamı ise sünnet delillerinde müsamahadır. Bihar’ul Envar, c. 2, s. 256, Kitab’ul İlm, 30. bab ve Usul-i Kafi, c. 3, s. 139 Kitab’ul İman ve’l küfr Bab-u Men Belegehu Sevabun Minellah an Amelin

1 Et-Tevhid, Bab-u Esmaillahi Teala, 29. bölüm 14. hadis

1 Münacat-ı Şabaniye, Bihar’ul Envar, c. 91, s. 99

1 Namazdan sonra yapılan zikir ve dualar

2Vesail-i Şia c. 4 s. 1030, Kitab’us Salat, Ebvab'ut Takib 14. bab, 2. hadis

3 Furu-i Kafi, c. 3, s. 343, Kitab’us-Salat, Bab’ut-Takib ba’dez Salat ve’d-Dua, 14. hadis

1 Bihar’ul-Envar, c. 83, s. 332; Sevab’ul-A’mal, s. 149’dan naklen ve Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 1024, Kitab’us-Salat, Ebvab’ut-Takib, 9. bab, 2. hadis

1 Bihar’ul-Envar, c. 24, s. 239, Hisal, c. 2, s. 394, 7. Bab’dan naklen

1 Dua-i Şabaniye, Bihar’ul Envar, c. 91, s. 99

Katalog: lib -> doc
lib -> II. Ma'ruza va amaliy mashg’ulotlarning mazmuni 1-mavzu. Kirish
lib -> 1. Amir Temur ordeni bilan takdirlangan shaxarlarni kursating
lib -> Dunyoviy va diniy madaniyat
lib -> Mavz Iqtisodiyot nazariyasi fanining predmeti va bilish usullari. Ijtimoiy – iqtisodiy extiyojlar
lib -> Iqtisodiyot nazariyaSI
lib -> Toshkent tibbiyot akademiyasi I- ijtimoiy- gumanitar fanlar kafedrasi Iqtisodiyot nazariyasi fani Mavzu: 6- bozor iqtisodiyotining mazmuni va asosiy belgilari. Bozor va uning tuzilishi. Mavzu
lib -> «Milliy istiqlol Foyasi» fanining maqsad va vazifalari
doc -> Kuran & İtret ben aranızda iki ağır emanet bırakıyorum: Biri Allah’ın kitabı, diğeri İtretim; Ehl-i Beyt’imdir. Bu ikisine sarıldığınız müddetce benden sonra asla sapmazsınız. Hz. Muhammed (s a. a) Muhammed Hadi marifet kur’ÂN İLİmleri
doc -> Nmma 2005 Summer Test Program: Carbon Canisters for Marine Diurnal Control Prepared by Harold Haskew & Associates, Inc. Milford mi 48381 hhanda com June 29, 2005 nmma boat Test Summary
doc -> Dua etme adabi

Download 387.95 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik