Número Acta: 2/2012 Caràcter: Ordinari LlocDownload 82,57 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi82,57 Kb.
#12775
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2012

Número Acta: 2/2012

Caràcter: Ordinari

Lloc: Aula Ambiental de la seu del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Data: 3 de desembre de 2012

Objecte: Sessió ordinària del Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Horari: Inici: Les vuit i dotze minuts del matí (8:12)

Final: Un quart de deu del matí (9:14)Assistents
Sr. Valentí Junyent Torras, president del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sra. Adriana Delgado Herreros, vicepresidenta del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Ramon Bacardit Reguant, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Jordi Serracanta Espinalt, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Josep M. Sala Rovira, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Joan Vinyes Sabata, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Sebastià Llort Prat, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Adam Majó Garriga, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Roger Grandia Borràs, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Francesc Martínez Vilaseca, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Ramon Vilar Camprubí, representant del Consell Comarcal del Bages

Sra. Teresa Viñals Duocastella, representant de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra

Sra. Núria Crespiera Badia, representant de l’Ajuntament d’Avinyó

Sra. Noèlia Ramírez Calatrava, representant de l’Ajuntament de Balsareny

Sr. Eduard Sánchez Campoy, representat de l’Ajuntament de Calders

Sr. Enric Vall de Vilaramó Oliva, representant de l’Ajuntament de Callús

Sra. M. Nieves Palacios Ferrer, representant de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Sr. Joan Lladó Oliva, representant de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix

Sr. Òscar Aparicio Ledesma, representant de l’Ajuntament de Castellgalí

Sr. Lluís Arenas Espinosa, representant de l’Ajuntament de Castellnou de Bages

Sr. Cecilio Rodríguez Martín, representant de l’Ajuntament del Pont de Vilomara

Sra. Judith Baraldés Santamaria, representant de l’Ajuntament de Fonollosa

Sr. Joan Coll Prat, representant de l’Ajuntament de Gaià

Sr. Valentí Prat San Andrés, representant de l’Ajuntament de Monistrol de Calders

Sra. Elisabet López Rojas, representant de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Sr. Crisanto Lombera Tomàs, representant de l’Ajuntament de Mura

Sr. Josep Torradas Riera, representant de l’Ajuntament de Navarcles

Sr. Joan Fernández Tarrés, representant de l’Ajuntament de Navàs

Sr. Sergi Márquez Duran, representant de l’Ajuntament de Rajadell

Sr. Santiago Estopiñà Estopiñà, representant de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

Sr. Tomás Casero García, representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Sr. Ramon Planell Gabernet, representant de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Sr. Enric Masafrets Marsiñach, representant de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages

Sr. Jordi Escudé Mampel, representant de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Sr. Modest Vega Díaz, representant de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló

Sr. Xavier Codina Casas, representant de l’Ajuntament de Santpedor

Sr. Josep M. Canudas Costa, representant de l’Ajuntament de Súria
Sr. Ricard Jorba Garcia, gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Josep Alfons Montraveta Torrebadella, secretari interventor del Consorci del Bages per a la gestió de residus


A les 20:20 hores s’incorpora a la sessió, en el decurs del punt 4, el Sr. Tomás Casero, representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.


A les 20:45 hores s’absenta de la sessió, en el decurs del punt 5, el Sr. Ramon Vilar, representant del Consell Comarcal del Bages.
A les 20:50 hores s’incorpora a la sessió, en el decurs del punt 6, el Sr. Joan Fernández, representant de l’Ajuntament de Navàs.


Absents justificats
Sr. Francesc Torres Farràs, representant de l’Ajuntament de Moià

Sr. Samuel Cabot Santafé, representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet


Absents no justificats

Sra. Ruth Guerrero Rodríguez, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Domingo Beltran Arnaldo, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Eduard Sánchez Campoy, representant del Consell Comarcal del Bages

Sra. M. Àngels Crusellas Serra, representant de l’Ajuntament d’Artés

Sr. Anna Maria Fernández Garcia, representant de l’Ajuntament de Sallent

Sr. Salvador Tresserra Purtí, representant de l’Ajuntament de L’Estany

Sr. Roger Costa López, representant de l’Ajuntament de Marganell

Sr. Ferran Argilés Sas, representant de l’Ajuntament de Talamanca

Sr. Martí Madorell Arbolí, representant de l’Agència de Residus de Catalunya

El secretari comprova l’existència de quòrum suficient, el president obre la sessió i es passen a tractar els següents punts de l’ordre del dia:


 1. Aprovació acta del dia 4 de juny de 2012

 2. Presa de possessió de nous membres

 3. Proposta de modificació d’ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2013

 4. Proposta d’aprovació de les aportacions dels municipis consorciats pels serveis prestats pel Consorci durant l’exercici 2013

 5. Proposta d’aprovació del Pressupost general i de la Plantilla de personal per a l’exercici 2013

 6. Donar compte dels informes de tresoreria i intervenció, d’acord amb la Llei 15/2010.

 7. Declaració de crèdit no disponible de la paga extra de desembre del personal del Consorci

 8. Extinció del servei de recollida de la FORM a diversos municipis del Bages

 9. Aprovació del conveni de personal laboral per als exercicis 2011-2014

 10. Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

   1. Donar compte d’acords i resolucions

   2. Precs i preguntes
 1. APROVACIÓ ACTA DEL DIA 4 DE JUNY DE 2012

El president demana si hi ha alguna observació a l’acta de la sessió del dia 4 de juny de 2012. No se’n formula cap i, sotmesa l’acta a votació ordinària, s’aprova per unanimitat.

 1. PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS MEMBRES

El Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus es va constituir el dia 3 d’octubre de 2011 i els membres que hi eren presents van prendre possessió del seu càrrec.


Alguns representants dels ens consorciats no eren presents a la sessió constitutiva del Consell plenari ni a les següents i altres ha estat substituïts per l’òrgan competent de l’ens Consorciat. És per això que es dóna pas a la presa de possessió dels nous representants presents a aquesta sessió i es criden nominalment.
El president llegeix la fórmula següent:
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de membre del Consorci del Bages per a la gestió de residus, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’autonomia de Catalunya?”


MUNICIPI

MEMBRES CONSELL PLENARI

Consell Comarcal del Bages
Ramon Vilar Camprubí

Per imperatiu legal, ho prometo

MUNICIPIS DE MÉS DE 5.000 HABITANTS

Moià

Francesc Torres Farràs

-

Sallent

Anna Maria Fernández Garcia

-

Súria

Josep M. Canudas Costa

Per imperatiu legal, ho prometo

MUNICIPIS DE FINS A 5.000 HABITANTS

Calders

Eduard Sánchez Campoy

Per imperatiu legal, ho prometo

Sant Feliu Sasserra

Santiago Estopiñà Estopiñà

Per imperatiu legal, ho prometo

Talamanca

Ferran Argilés Sas

- 1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2013

Se sotmet a consideració del Consell plenari la següent proposta :


El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
És convenient modificar l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis de tractament, eliminació de residus i venda de compost.
S’ha verificat que, en els preus públics que es modifiquen, l’import de la recaptació estimada cobreix, en el seu conjunt, el cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 45 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de Gerència i l’Informe de Secretaria Intervenció.
És ús de les atribucions conferides al Consell plenari a l’art. 8.7 dels Estatuts del Consorci, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici de 2013 i següents, la modificació de les tarifes de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de tractament, eliminació de residus i venda de compost, en els termes que figuren a continuació:
Art. 5è a.- El deute tributari serà el resultant de l’aplicació de les tarifes següents, sumant-hi l’IVA que sigui d’aplicació.
I. Residus amb destinació a planta de compostatge:


Epígraf

Descripció del residu

/tona


1.1

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis inferior a un 5%

45,80 €

1.2

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 5% i 10%

50,52 €

1.3

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 10% i 15%

52,00 €

1.4

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 15% i 20%.

* No s’accepten a la planta de FORM residus amb un percentatge d’impropis superior al 20%. En aquest cas serà d’aplicació el preu públic de dipòsit controlat59,95 €

2

Fracció orgànica assimilable, procedent de recollida no domiciliària amb un percentatge d’impropis màxim del 10%.

* No s’accepta a la planta fracció orgànica assimilable de procedència no domiciliària amb un percentatge d’impropis superior al 10%. En aquest cas serà d’aplicació el preu públic de dipòsit controlat II.460,34 €

3

Fracció orgànica assimilable, procedent de recollida no domiciliària, amb excés d’humitat o amb més d’un 10% d’impropis

* En cas de recepció de fracció orgànica assimilable en estat pastós (excés d’humitat) o amb més d’un 10% d’impropis, els serveis tècnics del Consorci emetran informe preceptiu i s’aplicarà aquest preu públic en el cas que sigui apta per compostatge. En cas contrari es destinarà a dipòsit controlat aplicant el preu públic que correspongui.83,04 €

4.1

Fracció vegetal

26,00 €

4.2

Fracció vegetal triturada apta per entrada directa al procés de compostatge (granulometria < 100 mm i absència d’impropis)

0,00 €

5

Fems animals

* L’acceptació a la planta de fems està condicionada a l’emissió d’informe justificatiu dels serveis tècnics del Consorci0,00 €

6

Fusta per a la planta de trituració, no apta per a compostatge

50,00 €

7

Fusta per a la planta de trituració, apta per al compostatge

0,00 €

8.1

Fracció orgànica procedent de recollida selectiva amb un percentatge d’impropis inferior a un 10%, d’entitats sense ànim de lucre que tinguin convenis amb ajuntaments consorciats

34,70 €

8.2

Fracció orgànica procedent de recollida selectiva amb un percentatge d’impropis entre un 10% i un 20%, d’entitats sense ànim de lucre que tinguin convenis amb ajuntaments consorciats

37,03 €
 • Per als epígrafs 1.1 a 1.4 d’aquest apartat, el percentatge d’impropis d’aplicació serà la mitjana de les darreres quatre caracteritzacions realitzades per l’Agència de Residus de Catalunya.
 1. Residus amb destinació al dipòsit controlat:
Epígraf

Descripció del residu

/tona


1

Residus municipals i assimilables amb un màxim del 5% de fracció orgànica

69,76 €

2

Residus procedents de plantes de triatge i recuperació de residus

* Càrregues superiors a 3 Tm, i un contingut màxim del 15% de materials recuperables (cartró, metalls i palets) i un màxim del 5% de fracció orgànica

* Per a l’aplicació de cada tram es tindrà en compte l’entrada de residus acumulada des d’1 de gener fins a 31 de desembre

De 0 a 250,00 Tm

58,93 €

De 250,01 a 500,00 Tm

55,98 €

De 500,01 a 750,00 Tm

53,04 €

A partir de 750,01 Tm

50,09 €

3

Residus municipals i assimilables procedents d’entitats sense ànim de lucre que tinguin convenis amb ajuntaments consorciats

40,80 €

4

Residus municipals i assimilables amb un contingut superior al 5% de fracció orgànica

92,63 €

5

Terres procedents d’excavació amb un màxim del 20% de pedra

* L’acceptació de terres al dipòsit està condicionada a l’emissió d’informe justificatiu dels Serveis tècnics del Consorci.0,00 €

6

Residus municipals i assimilables, amb més d’un 10% de matalassos

104,50 €
 • Per als epígrafs 1, 2 i 3 d’aquest apartat les esmentades tarifes es consideraran com a mínimes, en el supòsit que els residus aportats siguin inferiors a 1 Tm.

IV. Altres
Descripció del residu

€/hab

Recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers

4,50 €
Descripció del residu

€/Tn

Envasos lleugers assimilables a la fracció domèstica, amb destinació a la planta de transferència

32,00 €
Descripció del residu

€/servei

Treballs dels equips de recollida selectiva per a la recuperació d’objectes personals a l’interior de contenidors de recollida selectiva

* L’opció de facturació d’aquest servei es produirà a partir del moment en que l’equip s’hagi desplaçat fins al punt sol·licitat, independentment del treballs que es realitzin o de que s’aconsegueixi recuperar els objectes perduts.50,00 €


Segon.- Exposar al públic els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat


reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Aquests acords
definitius seran objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província.
INTERVENCIONS:

El gerent explica les variacions dels preus públics que es proposen i que són superiors als que s’apliquen als ens consorciats. Analitza també la situació i preus d’altres dipòsits o plantes de compostatge i comenta que, la principal variació, és que pels residus provinents d’una planta de triatge s’ha introduït una graella de preus en funció de les tones aportades.


VOTACIÓ:

Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES APORTACIONS DELS MUNICIPIS CONSORCIATS PELS SERVEIS PRESTATS PEL CONSORCI DURANT L’EXERCICI 2013

Se sotmet a consideració del Consell plenari la següent proposta :


L’article 20 dels estatuts del Consorci regula el sistema d’aportacions dels municipis consorciats per al finançament dels serveis del Consorci. En conseqüència, d’acord amb les previsions establertes, aquesta Presidència proposa al Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus, l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar com a criteri de repartiment de les aportacions municipals al Consorci per part dels municipis consorciats, per a l’exercici de 2013 i següents, i fins que no s’acordi la seva modificació, els preus següents, als quals s’hi ha de sumar l’IVA que sigui d’aplicació:


 1. Residus municipals amb destinació a planta de compostatge:
Epígraf

Descripció del residu

/tona


1.1

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis inferior a un 5%

31,78 €

1.2

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 5% i 10%

34,70 €

1.3

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 10% i 15%

34,70 €

1.4

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 15% i 20%

37,03 €

2

Fracció vegetal procedent de deixalleries i brigades municipals

24,30 €
 • El percentatge d’impropis d’aplicació serà la mitjana de les caracteritzacions realitzades per l’Agència de Residus de Catalunya els darrers 12 mesos.

 • No s’accepten a la planta de FORM residus amb un percentatge d’impropis superior al 20%. En aquest cas serà d’aplicació l’aportació per residus amb destinació al dipòsit controlat.
 1. Residus municipals amb destinació a dipòsit controlat: 40,80 €/tona
 1. Servei de recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers:

 • Vidre: 0,24 € per habitant i any

 • Paper: 1,61 € per habitant i any

 • Envasos: 0,69 € per habitant i any

 1. Servei de transferència de residus procedents de la recollida selectiva:

 • Paper: 4,83 €/tona

 • Envasos: 11,20 €/tona
 1. Servei de deixalleria comarcal. L’aportació es liquidarà per la suma de:

 • 5,20 €/tona de rebuig

 • 1,40 €/habitant

L’aportació anual de cada municipi es calcularà d’acord amb els criteris i la fórmula prevista a les bases d’adscripció d’aquest servei públic.


 1. Quota d’ens consorciat. L’aportació es liquidarà per la suma de:

 • 2,00 €/habitant

 • 10,00 €/tona de rebuig

Aquesta quota serà d’aplicació a tots els ens consorciats. Als municipis de més de 50.000 habitants se’ls aplicarà un coeficient del 0,5 per determinar l’import a liquidar.

Per calcular la quota anual es tindran en consideració les tones de rebuig entrades a dipòsit durant l’any anterior i els habitants que figuren al padró municipal, aprovat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a 1 de gener de l’any anterior o darrera aprovació realitzada.


Segon.- Aprovar la següent modificació de la base 7a de les bases d’adscripció del servei públic comarcal de deixalleries:


 • Suprimir el coeficient establert de 0,5 per al càlcul de l’aportació dels municipis de més de 50.000 habitants amb una sola deixalleria fixa al municipi.INTERVENCIONS:

El gerent explica que la principal modificació, pel que fa a les aportacions dels ens consorciats, és la introducció d’una quota que hauran de pagar tots els ens consorciats pel fet de ser-ho, amb independència dels serveis que els presti el Consorci. Amb la implantació d’aquest sistema és preveu incentivar el reciclatge i, alhora, eliminar els dèficits dels serveis. La determinació del sistema del càlcul d’aquesta quota ha estat objecte de llargs estudis tècnics i interessants debats, en el marc de la Comissió executiva, per tal d’assolir l’objectiu de trobar un equilibri entre els municipis consorciats que la fes viable.


Seguidament explica les inversions realitzades durant aquests darrers anys, els costos dels diferents serveis i la inversió necessària per al seu funcionament. Aquestes dades es contraposen amb l’evolució dels preus i aportacions municipals del Consorci des del 2003 fins a data d’avui. També analitza les despeses d’inversió que es preveu realitzar els propers anys, les despeses destinades a educació ambiental, el dèficit dels diferents serveis i la reducció de residus per habitant que hi ha hagut. Finalment fa un resum de les mesures d’estalvi que ha fet el Consorci i avalua el seu cost econòmic.
VOTACIÓ:

Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.

 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2013

L’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i articles 25, 26 i 28.1 i 54.1 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, determinen que els ens locals aprovaran anualment la Plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories dels llocs de treball en què s’integrin els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, agrupats indicant la seva denominació, el nombre de llocs de treball que els constitueixen, el nombre dels que es trobin vacants i el grup al que pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.


Confeccionat el Pressupost del Consorci de Bages per a la gestió de residus per a l’exercici de 2013 i les seves Bases d’execució i informat reglamentàriament per la Secretaria Intervenció, el president que subscriu, en compliment del que disposa l’article 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i en virtut de les atribucions previstes als art. 8.6 i 8.9 dels Estatuts del Consorci, proposa al Consell plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General del Consorci del Bages per a la gestió de residus, per a l’exercici de 2013, el qual es presenta anivellat, amb un import total tant en despeses com en ingressos de 7.767.100,00 €, així com les seves Bases d’execució, i queda fixat, a nivell de capítols, de la forma següent:
ESTAT DE DESPESES EUROS

Capítol 1.- Despeses de personal 1.184.315,00

Capítol 2.- Despeses en béns corrents i serveis 5.111.585,00

Capítol 3.- Despeses financeres 2.000,00

Capítol 4.- Transferències corrents 19.200,00

Capítol 6.- Inversions Reals 1.450.000,00TOTAL ESTAT DE DESPESES 7.767.100,00
ESTAT D’INGRESSOS EUROS

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos 7.397.100,00

Capítol 4.- Transferències corrents 65.000,00

Capítol 5.- Ingressos patrimonials 5.000,00Capítol 7.- Transferències de capital 300.000,00

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS 7.767.100,00
Segon.- Que el Pressupost de referència, junt amb les seves Bases d’execució, s’exposi al públic durant el termini de quinze dies hàbils, en el transcurs dels quals els interessats podran examinar la documentació esmentada i presentar reclamacions davant del Consell plenari, d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Tercer.- Que en el supòsit que no sigui presentada cap reclamació durant l’esmentat termini d’exposició pública, es considerarà definitivament aprovat el Pressupost i les Bases d’execució, de forma automàtica, sense necessitat d’adoptar cap nou acord exprés, de conformitat amb allò que disposen els esmentats articles 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Quart.- Del pressupost general, definitivament aprovat, se’n publicarà el resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Aprovar la Plantilla de personal d’aquest Consorci per a l’any 2013, que forma part d’aquesta proposta com a documentació annexa, i comprèn en el seu detall, els apartats següents:


 1. Llocs de treball de personal funcionari, classificats en escales i subescales

 2. Llocs de treball de personal subjecte a relació laboral, amb dedicació completa

 3. Llocs de treball de personal subjecte a relació laboral, amb dedicació parcial


Sisè.- Publicar íntegrament la Plantilla, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la seva aprovació.
Setè.- Trametre còpies del pressupost i de la plantilla del personal a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
ANNEX

PLANTILLA DE PERSONAL
Del personal d’aquest Consorci per a l’any 2013, que comprèn totes les places degudament classificades, reservades a funcionaris de carrera i dels llocs de treball de personal laboral, elaborada de conformitat amb allò que disposen els articles 8, 76 i 77 de 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatuto básico del empleado público, article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, article 283 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, articles 126 i 127 del RDL 781/1986, de 18 d’abril i article 25 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
I.- PERSONAL FUNCIONARIDENOMINACIÓ DE LES PLACES


Nombre total
Grup


Nombre vacants

1.- HABILITACIÓ CARÀCTER NACIONAL


1.1 SOTSESCALA SECRETARIA - INTERVENCIÓ


 Secretari/a – Interventor/a

1

A1/A2

1

2.- ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL


  1. SUBESCALA ADMINISTRATIVA

Administratiu/iva

1

C1

0

II.- QUADRE DE LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A RELACIÓ LABORALDedicació completaDENOMINACIÓ DEL LLOC


Nombre total de placesGrup assimilatVacants

1.- PERSONAL DE GESTIÓ


Gerent

1

A1

0

Cap de Gestió del servei

1

A2/C1

0

Tècnic/a auxiliar de gestió de residus

1

C1

1

Tècnic/a de grau mitjà

4

A2

2

Educador/a ambiental

1

A2

1
DENOMINACIÓ DEL LLOC


Nombre total


Grup

Vacants

2.-PERSONAL ADMINISTRATIU


 Administratiu

1

C1

0

 Aux . Administratiu

2

C2

1


DENOMINACIÓ DEL LLOC


Nombre total


Grup

Vacants

3.- PERSONAL D’OFICIS


Encarregat

1

C1/C2

0

Oficial 1ª

3

C2

1

Oficial 2ª

10

E/Agrup. Prof.

4

Peó - recepcionista

9

E/Agrup. Prof.

8

III.- QUADRE DE LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A RELACIÓ LABORAL


Dedicació parcial


DENOMINACIÓ DEL LLOC


Nombre total


Grup

Vacants

1.- PERSONAL TÈCNIC


 Tècnic Superior Enginyer

1

A1

1

El gerent explica els aspectes més significatius del pressupost i de la plantilla.


VOTACIÓ:

Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per 48 vots a favor i una abstenció (2 vots) del Sr. Adam Majó.

 1. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010.


INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 2n TRIMESTRE 2012


TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 40 dies

A partir de l’1 de gener de 2013 30 dies
Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions.


Nombre

Import

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins el termini legal

49

77.426,05

3,62 %

Resta de pagaments

306

2.058.580,52 €

96,38 %

Pagaments totals durant el trimestre

355

2.136.006,57 €

100 %

Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural

145

1.055.245,88 €
Factures que al final del trimestre hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagi reconegut l’obligació

0

0,00 €

INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 3r TRIMESTRE 2012


TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2012 40 dies

A partir de l’1 de gener de 2013 30 dies
Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions.

Nombre

Import

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins el termini legal

41

232.292,89 €

10,20 %

Resta de pagaments

293

2.045.449,26 €

89,80 %

Pagaments totals durant el trimestre

334

2.277.742,15 €

100 %

Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini legal a la data de tancament del trimestre natural

108

638.106,46 €
Factures que al final del trimestre hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagi reconegut l’obligació

0

0,00 €A continuació, el secretari que subscriu explica l’estat del pendent de cobrament de les aportacions municipals així com la variació que, al respecte, hi ha hagut des que s’apliquen els interessos de demora que va establir la Comissió executiva.

 1. DECLARACIÓ DE CRÈDIT NO DISPONIBLE DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DEL PERSONAL DEL CONSORCI

D’acord amb el que estableix l’article 2.1 del Reial Decret-llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat al personal del sector públic se li reduiran les retribucions anuals per l’any 2012 en l’import equivalent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre.


Aquestes normes tenen caràcter bàsic, de conformitat amb el disposat als articles 149.1.13 i 156 de la Constitució.
El Ministeri d’Hisenda i administracions Públiques ha realitzat sengles notes informatives de 5 de setembre de 2012 i 23 d’octubre de 2012, per a l’aplicació de les esmentades disposicions legals.
En compliment de la normativa citada, cal declarar com a crèdits no disponibles, de conformitat amb el disposat a l’article 33 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la quantia prevista per a l’abonament de les pagues extraordinàries del personal funcionari i laboral del Consorci, la qual ascendeix a la quantitat total de 58.113,71 euros.
La competència per efectuar l’esmentada declaració de no disponibilitat correspon al Consell plenari i, amb càrrec al la quantia declarada no disponible, no es podran acordar autoritzacions de despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent.
En conseqüència, es proposa al ple l’adopció del següent

ACORD:
Declarar com a no disponibles els imports de les aplicacions pressupostàries del pressupost general del Consorci següents:


Aplicació pressupostària

Import no disponible

162 120.03

771,42 €

162 121.00

509,84 €

162 121.01

967,37 €

162 130.00

31.463,57 €

162 131.00

17.725,16 €

162 143.00

5.376,42 €

162 151.00

1.299,93 €

TOTAL

58.113,71 €VOTACIÓ:

Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per 44 vots a favor i cinc abstencions dels senyors Adam Majó (2 vots), Francesc Martínez (2 vots), Joan Fernández (2 vots), Lluis Arenas (1 vot) i Teresa Vinyals (1 vot).

 1. EXTINCIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FORM A DIVERSOS MUNICIPIS DEL BAGES


ANTECEDENTS
En data 13 de desembre de 2004 el Consell plenari del Consorci va aprovar l’adscripció al servei de recollida selectiva de fracció orgànica de residus municipals (FORM), dels municipis d’Artés, Avinyó, Balsareny, Calders, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, El Pont de Vilomara, Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Sant Vicenç de Castellet, Sallent i Sant Salvador de Guardiola, junt amb les seves bases.
En data 5 de juny de 2005 el Consell plenari del Consorci va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de recollida selectiva de fracció orgànica de residus municipals (FORM), i va aprovar, alhora, el projecte d’establiment i el reglament regulador d’aquest servei.
La Comissió executiva va adjudicar a l’empresa Concesionaria Barcelonesa, SA, el dia 22 de juliol de 2005, la gestió d’aquest servei. Actualment el contracte ha esgotat la seva vigència inicial i es realitza en base a una pròrroga extraordinària fins a la formalització d’un nou contracte.
L’any 2008 s’adscriuen a aquest servei els municipis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa i Rajadell a través de la Mancomunitat intermunicipal de gestió de residus, formada pels municipis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages i Castellfollit del Boix.
L’any 2009 es produeix una nova adscripció, corresponent als municipis de Sant Feliu Sasserra, Mura, Talamanca i Castellfollit del Boix.
Amb efectes des del dia 1 de gener de 2012 van revocar l’adscripció d’aquest servei els municipis de Castellgalí i de Sant Vicenç de Castellet i, a partir del dia 1 d’abril del mateix any, ho fa el municipi de municipi de Sallent.
La resta de municipis que havien adscrit aquest servei, de comú acord amb el Consorci, han manifestat, per motius d’interès econòmic, la seva voluntat de no continuar amb aquesta adscripció a partir del dia 1 de gener de 2013.
En 12 de novembre de 2012 els serveis tècnics del Consorci han elaborat una memòria – proposta en què es justifica la conveniència de suprimir aquest servei de recollida per motius d’interès públic, ja que el tornaran a prestar els respectius municipis competents a conseqüència de la revocació de les adscripcions d’aquest servei que s’han efectuat a favor del Consorci.


CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Bàsicament la normativa aplicable és troba a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases dels règim local –LBRL– (art. 25, 26, 28, 49, 70, i 85) ; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya –TRLMC– (art. 178, 246 i 247); el Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals –ROAS– (art. 58 a 66, i 158 a 162); el Tex refós de la llei reguladora de residus, aprovat per Decret llei 1/2009, de 21 de juliol, i els Estatuts del Consorci, (art. 3.6 i 8).


Tant l’article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local com l’article 66.3.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la competència del municipi per a la recollida i tractament de residus, servei que a més té la consideració de mínim, d’acord amb l’article 64.a) de la LBRL i 66.1 del TRLMC.
La necessitat de prestar aquest servei de recollida selectiva de residus orgànics es troba a l’article 42 del Text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat per DL 1/2009, de 21 de juliol.
El Consorci, a més dels serveis que inicialment va assumir, pot, d’acord amb l’article 3.6 dels seus Estatuts, assumir altres serveis de gestió de residus de competència municipal pròpia i de prestació obligatòria. Aquesta adscripció de serveis requereix l’aprovació, per majoria absoluta, del Ple de cada ajuntament afectat i del Consell plenari del Consorci, i de les corresponents bases d’adscripció.
Les bases d’adscripció aprovades reconeixen la possibilitat de revocació de l’adscripció per mutu acord, la qual haurà de ser aprovada també pels òrgans plenaris de les respectives administracions locals amb quòrum de majoria absoluta.
L’article 163 del ROAS regula els requisits i tràmits a seguir per la supressió d’un servei, si bé en aquest cas cal tenir en compte que el servei de recollida de FORM, que té un caràcter obligatori, el continuaran realitzant els respectius ajuntaments que n’ostenten la titularitat i en l’àmbit territorial de les seves competències.
Per tot això es proposa al Consell plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la revocació de l’adscripció del servei públic del servei públic de recollida selectiva de fracció orgànica de residus municipals (FORM) dels municipis de: Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, Calders, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, El Pont de Vilomara, Fonollosa, Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Rajadell, Sant Feliu Sasserra, Sant Salvador de Guardiola Mura i Talamanca.
Segon Prendre en consideració la memòria justificativa de la supressió del servei públic de recollida selectiva de fracció orgànica de residus municipals (FORM) i que comportarà la derogació del reglament regulador corresponent.
Tercer.- Sotmetre la memòria justificativa i altra documentació complementària de l’expedient a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes del Consorci i a la pagina Web del Consorci, per tal que els particulars, entitats i administracions afectades puguin realitzar les al·legacions i observacions que considerin pertinents.
Quart.- Donar audiència, si escau, a les associacions de veïns inscrites en el registre de les entitats locals afectades, a les administracions que puguin realitzar serveis
concurrents i als qui tinguin encomanada la gestió del servei.

El Gerent explica, amb detall, tot el procés que s’ha seguit en relació a l’extinció d’aquest servei així com el resultat per cada un dels municipis als que fins ara se’ls realitzava la recollida de FORM des del Consorci. També explica les gestions i suport que, des del Consorci, es realitza, als municipis que ho han sol·licitat, per efectuar les noves contractacions.


VOTACIÓ:

Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per 50 vots a favor i dues abstencions dels senyors Enric Masafrets (1 vot) i Sergi Márquez (1 vot).

 1. INFORMACIÓ DEL CONVENI DE PERSONAL LABORAL PER ALS EXERCICIS 2011-2014

El gerent dóna compte al Consell plenari que s’ha arribat a un acord amb la representació dels treballadors en relació al conveni de personal laboral del Consorci pels exercicis 2011 a 2014. Explica que el conveni és semblant al vigent fins ara i que, bàsicament s’hi han introduït modificacions derivades de l’aplicació dels darrers canvis legislatius en matèria de personal, com ara la jornada de 37,5 hores/setmana, el nou règim de baixes per incapacitat temporal amb els límits establerts per RD 20/2012, tres dies de lliure disposició, 22 dies hàbils de vacances, així com algunes altres puntualitzacions en el redactat.
 1. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN
 1. DONAR COMPTE D’ACORDS I RESOLUCIONS
 1. PRECS I PREGUNTES

No se’n formula cap.

La senyora Delgado pren la paraula per explicar la postura que, des del Consorci, s’ha tingut en relació a dues propostes de recollida d’olis domèstics: La presentada per l’entitat Habitat Natural i la del Projecte Educo en què hi participa el Centre Tecnològic de Manresa. Aquestes propostes de recollida s’haurien de sumar a la recollida efectuada pel propi Consorci mitjançant les deixalleries mòbils i fixes. Cal tenir en compte que totes les propostes de recollida són compatibles i cada ajuntament pot adoptar la decisió que cregui més oportuna, si bé cal tenir en compte que el Consorci fa anys que recull aquest residu i cal valorar la conveniència de potenciar les deixalleries com a sistema de recollida de residus. D’altra banda, la proposta en què hi participa el CTM preveu recollir oli des de les escoles, opció que és complementària a les activitats de foment del reciclatge que realitza el Consorci i que, per tant, es considera adequada la implicació en aquest projecte.
El gerent explica amb més detall aquest Projecte Educo de recollida selectiva d’oli, així com les implicacions i beneficis que representa per a la comarca. També proposa que les dades de tots els sistemes de recollida es facin arribar al Consorci per fer-ne un seguiment.
El senyor Joan Fernández demana un aclariment al respecte, ja que la implementació d’aquests projectes comporta una baixa en la recollida que es fa a les deixalleries. La senyora Delgado explica els inconvenients que comporta posar contenidors al carrer, tant per l’espai que ocupen com per la neteja, així com les repercussions que pot tenir per la recollida efectuada pel Consorci, però des del Consorci s’entén que cada ajuntament ha de poder decidir el que consideri més adequat per al seu municipi.
El senyor Rodríguez intervé per referir-se al tractament que a aquest tema se li va donar al Consell d’alcaldes, i indica que, en tot cas, ha de prevaldre l’autonomia de cada municipi i que el Consorci únicament s’ha de limitar a expressar les seves opinions tècniques, amb independència que hi pugui haver un risc de davallada d’ingressos. També esmenta que el projecte en què participa el CTM és un pas més per incrementar la recollida, ja que l’experiència de recollides en escoles així ho acredita, però que, òbviament és un sistema que no arriba a tota la població i que, per tant, cal que es complementi amb altres formes de recollida on hi tingui accés més gent.

En no haver-hi més assumptes per tractar, el president ordena que s’aixequi la sessió, al dia i hora indicats a l’encapçalament i, per fer-hi constar el que s’hi ha tractat i els acords presos, signo aquesta acta amb el vistiplau del president. S’estén l’acta en els fulls _______ a ________ del Llibre d’actes del Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus.


Vist i plau

El president

Download 82,57 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
covid vaccination
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti