Kafedra: halq tibbiyoti, reabilitologiya va jismoniy tarbiya fan: vrach nazaroti tibbiy profilaktika fakultetiDownload 2.15 Mb.
bet20/37
Sana29.03.2017
Hajmi2.15 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   37

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLAShVAZIRLIGI

TOShKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
TASDIQLAYMAN

O’quvishlaribo’yichaprorektor

prof. ..........................TeshaevO.R.

“_____”_________________2012 yil
Kafedra: Xalqtibbiyoti, Reabilitologiyavajismoniytarbiya
Fan: Shifokor nazorati

TIBBIYPROFILAKTIKAFAKULTETI 3-KURS

TALABALARIUCHUN

YAGONAUSLUBIYTIZIM

MAVZU:“Vrach-pedagogiknazorat (VPN). Jismoniymashg`ulotzichligi. Fiziologikegrichizikhakidatushuncha. Holsizlanish (tolikish) vaxaddantashqarishug`ulanishnidiagnostikasi.”
Mavzusibo’yichaamaliymashg`ulot№10

TA`LIMTEXNOLOGIYASI


Toshkent–2012
Tuzuvchi: katta o’qituvchi Mirbabaeva D.B.


O’quv texnologiyasi tasdiqlangan:

kafedra yig`ilishida protokol №______ ____________12 y.
Fanning ta`lim texnologiyasi Toshkent tibbiyot akademiyasi Ilmiy-uslubiy kengashi “Ichki kasalliklar” sektsiyasida 2012 yil «____»dagi «_____»-son majlis bayoni bilan ma`qullangan.
Rayis: Professor,t.f.d. Karimov M.Sh.

O’quv mashg`ulotida ta`lim texnologiyasi modeli

Mavzu № 10Vrach-pedagogiknazorat (VPN). Jismoniymashg`ulotzichligi. Fiziologikegrichizikhakidatushuncha. Holsizlanish (tolikish) vaxaddantashqarishug`ulanishnidiagnostikasi.”
Ta`lim berish texnologiyasi (amaliy mashg`ulot)

Vaqt: 90 daqiqa

Talabalarsoni:8-10

O’quv mashg`ulotining shakli va turi

Amaliymashg`ulot

O’quvmashg`ulotiningtuzilishi

1.Kirish qism..

2. Nazariy qism

3.Analitik qism:

-organayzer

-Test va vaziyatli masalalarlar

4. Amaliy qismO’quvmashg`ulotimaqsadi:

Vrach-Pedogogiknazoratiningvazifalari, nazoratusullari, ya`nio’tkazilayotganmashg`ulotzichligi (xronometraj), fiziologikegrichizig`ivaholsizlanishdarajalarinianiqlashbilantanishtirish. Jismoniytarbiyamashg`ulotlaridavrach-pedagogiknazoratiningusullariniko’llashvaolingannatijalarinibaholash.

Talababilishikerak:

Vrach-Pedogogiknazoratiningvazifalarini, nazoratusullarini, o’tkazilayotgan mashg`ulotzichligini (xronometraj), fiziologikegrichizig`ivaholsizlanishdarajalarini. Jismoniytarbiyamashg`ulotlaridavrach-pedagogiknazoratiningusullariniko’llashnivaolingannatijalarinibaholashni.

Talababajaraolishilozim:

mustaqilravishdao’tkazilayotganmashg`ulotzichligini (xronometraj), fiziologikegrichizig`inivaholsizlanishdarajalarinianiqlashni. Jismoniytarbiyamashg`ulotlaridavrach-pedagogiknazoratiningusullariniko’llashnivaolingannatijalarinibaholashni.

Pedagogikvazifalar:

Vrach-Pedogogiknazoratiningvazifalari, nazoratusullari, ya`nio’tkazilayotganmashg`ulotzichligi (xronometraj), fiziologikegrichizig`ivaholsizlanishdarajalarinianiqlashbilantanishtirish. Jismoniytarbiyamashg`ulotlaridavrach-pedagogiknazoratiningusullariniko’llashvaolingannatijalarinibaholash.O’quvfaoliyatinatijalari:

Vrach-Pedogogiknazoratiningvazifalarini, nazoratusullarini, o’tkazilayotganmashg`ulotzichligini (xronometraj), fiziologikegrichizig`ivaholsizlanishdarajalarini. Jismoniytarbiyamashg`ulotlaridavrach-pedagogiknazoratiningusullariniko’llashnivaolingannatijalarinibaholashni.Ta`limusullari

Ma`ruza, aqliyhujum, hikoya, namoyish, amaliyishusuli, kitobbilanishlash, suhbat, ta`limiyo’yin, organayzer.


Ta`limshakli

Jamoaviy, guruhlardaishlash («Birgalikdao’qiymiz», «O’ylang-Juftlikdaishlang-Fikralmashing»), yakkatartibli

Ta`limvositalari

Doska-stend, yozuv taxtasi, sxema, eslatma, nazorat varag`i, matnlar, nazorat savollari, testlar, vaziyatli masalalar

Ta`limberishsharoiti

Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan,

guruhli shakllarda ishlashga mo’ljallangan xonalar (shifokor nazorati kabineti, antropometriya xonasi: antropometriko’lchovasboblari,tonometr, fonendoskop,sekundomer,stol,stulvaboshqalar.)Monitoringvabaholash

Og`zakiso’rov: tezkor-so’rov,yozmaso’rov: testO’quvmashg`ulotiningtexnologikharitasi

Ish bosqichlari va vaqti

(90 daqiqa)Faoliyat

ta`limberuvchi

ta`limoluvchilar

1-bosqich.

5 daqiqa


15 daqiqa


Nazariy qism

1.1. Daftarlar va davomatnitekshirish


1.2 Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan

natijalarni etkazadi. Mashg`ulot rejasi

bilan tanishtiradi.

1.3. Mavzu bo’yicha asosiy tushunchalarni;

mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

ro’yxatini aytadi (ilova №.8)

1.4. O’quv mashg`ulotida o’quv ishlarini

baholash mezonlari bilan tanishtiradi (ilova№6)Tinglaydilar, yozib

oladilar.

Aniqlashtiradilar,

savollar beradilar


2-bosqich.

5daqiqa
10 daqiqa


10daqiqa

15 daqiqaAnalitik qism

2.1. Tezkor-so’rov/ savol-javob/ aqliy

hujum orqali bilimlarni faollashtiradi.

2.2. Amaliy mashg`ulotning rejasi va tuzilishiga

muvofiq ta`lim jarayonini tashqil etish

bo’yicha harakatlar tartibini bayon qiladi («Aylanma stol ishbilarmon o’yini) (ilova №3)

2.3. Klaster va kontseptual jadval organayzerlarni ishlash tartibini tushuntiradi va talabalarni guruhlarga ajratadi (ilova №4)

2.4.Tanafus

2.5.Talabalargamavzunio’zlashtirishuchunbelgilanganko’rgazmaliqurollar (testvavaziyatlimasala, kompyuterdasturlari, )nitaqdimetish, ulardanfoydalanishbo’yichako’rsatmalarvatushuntirishberish(ilova №4)


Javob beradilar

YOzadilar.

Guruhlarda

ishlaydilar,

taqdimotqiladilar

vabosh.


3-bosqich.
10daqiqa
5daqiqa

10 daqiqa

5daqiqa


Amaliy qism
3.1. Amaliy ko’nikmalarni bajarish (ilova№5)
3.2.Mavzu bo’yicha yakun qiladi, qilingan

ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida

ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga

talabalar e`tiborini qaratadi.

3.3. Guruhlar ishini baholaydilar, o’quv

mashg`ulotining maqsadga erishish

darajasini taxlil qiladi. Qontrol savollar taxlili (ilova №7)

3.4. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va

uningbaholashmezonlarinietkazadi

Amaliy kunikmalarni bajaradilar


O’z-o’zini, o’zaro

baholashni

o’tkazadilar.

Savolberadilar

Topshiriqniyozadilar


1.Kirish

1.1. Mashg`ulotnio’tkazishjoyivajihozlanishi

Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan,

guruhli shakllarda ishlashga mo’ljallangan xonalar (shifokor nazorati kabineti, antropometriya xonasi: antropometriko’lchovasboblari,tonometr, fonendoskop,sekundomer,stol,stulvaboshqalar.)

1.2.Motivatsiya


Vrach-Pedogogiknazoratiningvazifalarini, nazoratusullarini, mashg`ulotzichligi (xronometraj), fiziologikegrichizig`iniyaxshibilish, holsizlanishdarajalarinianiqlab, jismoniytarbiyamashg`ulotlaridavrach-pedagogiknazoratiningusullariniko’llaolishvaolingannatijalarinibaholashtalabatomonidanunikelajakdao’zmutaxassislikamaliyotidaishonchbilanqo’lashimkoniyatiniberadi.


1.3. Fanlararovafanlarichraaloqalar

Sporttibbiyotifanibo’yichata`limberishvertikalintegratsiyabo’yichanormalanatomiya, normalvapatologikfiziologiya, ichkikasalliklarpropedevtikasi, gorizontalintegratsiyabo’yichafakultativvagospitalterapiya, travmatologiyavaortopediya, jismoniytarbiyavaShJTfanlaribilano’zviybog`langan.2. Nazariyqism
2.1. MASHG`ULOTNINGQISQACHAMAZMUNI.
Vrachpedagogiknazorat (VPN) kompleksnazoratnibirqismibo’lib, pedagogik, tibbiyvapsixologiktekshiruvlarnio’zichigaoladi. VPNvrachvatrener (jismoniytarbiyao’qituvchisi)tomonidano’tkaziladigantekshiruvtushiniladi, jismoniyyuklamalarniorganizmgata`sirinibaholash,funktsionaltayorgarlikdarajasinianiqlashvashuasosidao’quv-mashg`ulotjarayoninitakomilashtirishtushiniladi. VPNteoretikasoslari 50-60 yilaritashkilqilingan. VPN 3taqismdaniborat:

1kirishqismi 20-30% (razminka, pulso’lchash)

2asosiyqism 40-50% (engkuchlimashqlarqilinadi)

3yakunlovchi 25-30%(pulstiklanib,darstamombo’lishigatayyorgarlik).

Umumiydarsxajmi = sovdarsvaqti*100% taxminan 60-80%asosiydarsvaqti

Vrachpedagogiknazorat (VPN) vazifalari:

1mashg`ulotpaytidavamusobaqadasportchilarnivajismoniytarbiyabilanshug`ullanuvchilarnitizimlitibbiyboshqarishvavrach-pedagogikkuzatish.

2 musobaqavashug`ullanishjoylaridatibbiysanitarta`minot, jismoniytarbiyakechalariniko’plabo’tkazish.

3 sporttravmalarini, patologikxolatlarni, kasalliklarnidavolashvaprofilaktikasi.

4 sportvajismoniytarbiyaxududlaridamaslahatlar

5 sportvajismoniytarbiyabo’yichamaslaxat,TNxonalarivadavolovchiprofilaktikamuassasalaridao’quvmetodikqo’llanmalar.

6 axolio’rtasidasanitartanishtiruvishlari.

Vrachpedagogiknazorat (VPN) keyingitekshiruvlardaniborat:

a)shug`ullanishvaqtidatekshirish

b)darsdanoldin, darsdankeyin 20-30min,4-6soatdankeyin, 24soat,48 soatdankeyin.

v)shug`ullangankunidatekshirishertalabvakechqurun.

g)damolgankunidankeyintekshirish.

Tekshirishmumkin:nafasolishsonini,O’TS, pnevmotaxometriya,ortostatiksinama.

Vrachpedagogiknazorat (VPN)daqo’llaniladigantekshiruvusullari:

1)EKG


2)oksigemometriya

3)miotonometriya

4)elektromiografiya

5) tonometriya

6)bioximikusul (analizlar)

Buninguchunvrachjismoniymashqvasportdanquyidagilarnibilishikerak:

a)O’zinikuzatuvinio’quvjarayonidavao’quvjismoniymashqlarimobaynidaolibborishikerak.

b)Meditsinatekshiruvnatijalarinivapedagogiktekshiruvma`lumotlarinibirgalikdakuzatibborishkerak.

v)Sportmashg`ulotlarivao’quvmetodlari, vositalarinatijalarinio’qituvchibilanbirgalikdasistematikanalizqilishkerak.

g)O’qituvchilarnisportgaoidbo’lganmeditsinabiliminioshirish.Jismoniyvasportmashg`ulotlaridasanitar-gigenikkuzatuvlar.

Sanitar-gigenikkuzatuvsanitar-giienikqonunvanormalarnianiq bilishi ,fizikmashg`ulotlarivasportbilanshug`ullanishjoylariekspluatatsiyalarifizikmashg`ulotlargigienasigaasoslanishikerak.

Tekshiruvo’zichigaquyidagilarnioladi:

a) Jismoniymashg`ulotbilanshug`ullanadiganjoylarni,uerdagiob-xavosharoitlarini,snaryadlarnisanitar-gigenikbaholashkerak.

b) Shug`ullanuvchiniustkiyimivaoyoqkiyiminingholatigae`tiborberishkerak.

v) Maydon, uninghajmi, xonaningyorug`ligibir-birigamoskelishikerak.

g) Jismoniymashg`ulotlarbilanshug`ullanishkunirejimigamoskelishikerak.

Jismoniymashg`ulotlarbilanshug`ullangandatravmavakasalliklarnioldiniolish.

Buninguchunquyidagilargae`tiborberishkerak:

a) Jismoniytarbiyadatravmayuzagakelishinioldiniolishuchunto’g`richora-tadbirlaro’tkazishkerak.

b) Jismoniymashg`ulotlarvasportnatijasidayuzagakeladiganbarchatravmavakasalliklarnisistematikhisobgaolishvaanalizqilish,hamdabunatijalarnifizkulturakafedralarigavaVUZgahabarberibturishkerak.

v)Sporttravmavakasalliklarniprofilaktikchora-tadbirlariniishlabchiqarish.

3tacharchashdarajasibor:engil, o’rtavaog`ir.Belgilar

Engildaraja

O’rtadaraja

Og`irdaraja

Terirangi

Ozroqqizarish

Ko’rinarliqizarish

Oqarish,tsianozpaydobo’lishi

Mimika

Doimiy

YUzqiyofasinitaranglashishi

Azob

Terlash

Ozroqterlash

Badantepaqismidaterlash

Butunbadanterlashivatuzajrashi

Nafas

Tezlashganvatekis

Kuchlitezlashgan

YUzakinafas, tartibsiznafas

Xarakat


Tetikxarakat


Ishonchsizxarakat, chayqalish


Keskinchayqalish,qaltirash,majburiyxolat,qulash

O’zinixisqilishbelgisi

Shikoyatyo’q

Shikoyatcharchashdan,muskullardaog`riq,yurakuribketishi,xansirash,quloqshang`illash

Boshaylanishi,boshog`rig`i,o’ngqovurg`aostidaog`riq


Pulsnifiziologikegriligi.

t- 5-100 мин.

I

IIIII

IV
2.2. YANGIPEDAGOGIKTEXNOLOGIYA
«Galereyaniaylanish» o’yinnio’tkazishmetodi:
Kichiq guruhlarning xamma a`zolariga bita muammo taklif etiladi. Har bir guruh 10minut davomida o’z fikrlarini yozadi-da, javoblar zikr etilgan varaklarni ikkinchi guruh bilan almashtiradi. Keyingi guruh oldingi guruhning javoblarini baholashi va, javob tugal bo’lmasa, o’z variantini taklif etishi kerak. Talabalar o’z javoblarini berib, o’rtoqlariningjavoblarini to’ldirishganlaridan keyin xammalari birgalikda bo’larin muxokama qilishadi va eng yukori ballga arziydigan juda to’g`ri javoblarin tanlab olishadi.
Savol:1Vrachpedagogiknazorat (VPN) vazifalari?
Javob:1mashg`ulotpaytidavamusobaqadasportchilarnivajismoniytarbiyabilanshug`ullanuvchilarnitizimlitibbiyboshqarishvavrach-pedagogikkuzatish.

2 musobaqavashug`ullanishjoylaridatibbiysanitarta`minot, jismoniytarbiyakechalariniko’plabo’tkazish.

3 sporttravmalarini, patologikxolatlarni, kasalliklarnidavolashvaprofilaktikasi.

4 sportvajismoniytarbiyaxududlaridamaslahatlar

5 sportvajismoniytarbiyabo’yichamaslaxat,TNxonalarivadavolovchiprofilaktikamuassasalaridao’quvmetodikqo’llanmalar.

6 axolio’rtasidasanitartanishtiruvishlari.Savol:2Jismoniymashg`ulotlarbilanshug`ullangandatravmavakasalliklarnioldiniolishnimagae`tiborqilishkerak?
Javob:a) Jismoniytarbiyadatravmayuzagakelishinioldiniolishuchunto’g`richora-tadbirlaro’tkazishkerak.

b) Jismoniymashg`ulotlarvasportnatijasidayuzagakeladiganbarchatravmavakasalliklarnisistematikhisobgaolishvaanalizqilish,hamdabunatijalarnifizkulturakafedralarigavaVUZgahabarberibturishkerak.

v)Sporttravmavakasalliklarniprofilaktikchora-tadbirlariniishlabchiqarish.

Savol:3CHarchash darajalarini belgilarini sanab o’ting?

Javob:Teri rangi, mimika,terlash,nafas olish,xarakati va o’zini xis qilish.

Baholashmezoni


Maksimalball 20-19

18-17 ball

16-15 ball

14-13 ball

12 ball

a`lo

yaxshi

o’rta

qoniqarsiz

yomon


100%-86%

85%-73%

72-56%

55%-46%

45% vaundankam


3.Analitikqism

3.1.Klaster,organayzer

Klasternito’zishqoidasi
1. Aqlingizganimakelsa, barchasiniyozing. G`oyalarisifatinimuhokamaqilmangfaqatularniyozing.

2. Xatnito’xtatadiganimloxatolarigavaboshqaomillargae`tiborbermang.

3. Ajratilganvaqttugagunchayozishnito’xtatmang. Agardaaqlingizdag`oyalarkelishibirdanto’xtasa, uholdaqachonkiyangig`oyalarkelmagunchaqog`ozgarasmchizibturing.

Harbirguruhboshqaguruhlarnibaholaydi. Harbirtalabbo’yichato’liqbajarilsa – 15 ballGuruhTushunarlivaaniqjavob (5)

Ko’rgazma-lilik

(5)


Reglamentgaamalqilish (2,5)

Guruhfaolligi

(2,5)


Jamiball

1.
2.
Baholashmezoni:Maksimalball 15

13-12 ball

11-10 ball

9-8 ball

7-6ball

100%-86%

85%-73%

72-56%

55%-46%

45% vaundankam
Charchash darajasi belgilari

Kuchsiz daraja


O’rta daraja
Yuqori daraja
3.1.1. Klastertuzilmasi


3.1.2.Kontseptualjadval


Bosqichlari

Umumiyvaqtdanulushi (%)

Bajariladiganmashqlardarajasi

tekshiruvlar

Kirishqismi

20-30

CHigalyozdi (razminka)

    1. EKG

    2. Oksigenoterapiya

    3. Miotonometriya

    4. Elektromiografiya

    5. Tonometriya

    6. Biokimyoviyusul

Asosiyqism

40-50

Engkuchlimashqlar

yakunlovchiqism

25-30

Sportchinimashg`ulotniyakunlashgatayyorlash


3.2.Vaziyatlimasalalarningkompleksi

1 MASALA
So’zish bo’yicha olimpiada o’yinlari chempioni Shakarova N.mashg`ulotga keldi. Ammo uning treneri bugun yangicha shug`ullanish printsipini ishlab chikkanligini ma`lum qildi.Mashg`ulot sungida Nargizada bosh aylanish,bosh ogrigi kuzatildi.Unga qo’shimcha ravishda yuzaki va chuqur nafas tartibsiz almashinadi. Nargizada charchash alomatlari bormi?Agar bo’lsa qaysi darajaga taalukli?.

Javob: Xa, bor.Og`ir daraja.

2 MASALA

Sportchi Elmurodov I.mashg`ulotdan keyin quyidagi o’zgarishlar kuzatildi: teri ozrok kizargan,mimika muskullari odatiy,terlash past darajasida,harakatlari tetik.U trenirovka muddatini yana 30 daqiqa oshirishga bardosh bera oladimi? Agar 30 daqiqa oshirilsa unda kanaka o’zgarishlar kuzatiladi?Javob: YUqoridagi belgilar yaqqol namoyon bo’ladi .

3 MASALA

Mashg`ulot oldidan vrach spaortchilarni ko’zdan kechirdi. Bunga ko’rikni 50% vakti sarflandi. Mashg`ulot paytida esa ko’rikka ajratilgan vaktning 30% sarflandi.YAkunlovchi qismda esa vaktning 20% sarflandi.Aytinchi ko’rik vakti tugri taksimlanganmi? Agar notugri bo’lsa bu sportchilarning salomatligiga qanday ta`sir etadi?Javob: Yuq noto’g`ri, ko’rikga normada 20-30%,asosiy qismga 40-50%,yakunlovchi qismga 25-30% beriladi.Sportchining sog`ligiga manfiy ta`sir qiladi.

Testlar

1.Vrach-pedagogik nazoratining (VPN) maqsadini ko’rsating 1. *organizmga jismoniy yuklamaning ta`sirini baholash

 2. funktsionalsinamalarnibaholash

 3. Garvardstep-testinio’tkazish

 4. organizmningishbajarishqobiliyatinianiqlash

2.Mashg`ulotlarning gigienik va fiziologik normalarga mosligini, darajasini baholashda e`tiborga olinadigan punktni ayting 1. *mashg`ulotningmazmuni

 2. jismoniymashqlarkompleksinito’zish

 3. birmashquchunvaqt

 4. jismoniyishbajarishqobiliyati

3.VPN jarayonida qo’llaniladigan oddiy usulni ko’rsating

 1. *mashg`ulotzichliginianiqlash

 2. mashqlarnitanlash

 3. harbirmashqvaqti

 4. mashqlarningqaytarilishsoni

4.VPNnitashqiletishningshakliniko’rsating

A.*shug`ullanishkuniertalabvakechquruntekshirish

V.mashg`ulotdanso’ngdarholtekshirish

S.mashg`ulotdan 10 daqiqao’tganidankeyintekshirish

D.mashg`ulotdan 1 oyo’tganidanso’ngtekshirish

5.VPNningvazifasiniko’rsating

A.*organizmgamashg`ulotlarningta`sirinianiqlash

V.funktsional sinamalarni o’tkazish

S.jismoniy rivojlanganligini tekshirish

D.mashq komplekslarini tashqil etish

6.VPNning tekshirish usullariga talabni ko’rsating


 1. *holsizlanishningtashqibelgilarinikuzatish

 2. nafaschuqurliginio’lchash

 3. nafaszahirasinio’lchash

 4. nafasningminutlikhajminio’lchash

7.VPN o’tkazishda apparatlarni talab qiluvchi usulni ko’rsating 1. *miotonometriya – mushaktonusinitekshirish

 2. exografiya

 3. elektroentsefalografiya

 4. pnevmotaxometriya

8.Mashg`ulotningzichligianiqlanishidaqo’llaniladiganholatniayting 1. *mashqlarnibajarishgaketganvaqtnianiqlash

 2. birmashqvaqti

 3. mashqlarsoni

 4. ishlashvadamolishnialmashtirish

9.Engilholsizlanishningbelgisiniko’rsating 1. *terirangi – birozqizargan

 2. terirangi – kuchliqizargan

 3. nutq – qiyinlashgan

 4. yuzko’rinishikuchlangan

10.Holsizlanishningo’rtachadarajasigaxosbelginiayting 1. *terirangi – sezilarliqizargan

 2. yuztsianozi

 3. mimikadoimiy

 4. terlashyaqqolemas

11.Holsizlanishning kuchli darajasiga xos belgiini ko’rstaing

 1. *teri rangi – yaqqol qizargan,rangparlik,ko’kargan

 2. terirangi – qizargan

terlash – tananingyuqori


Download 2.15 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   37
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar