Ingliz tili fani o’qituvchilari malakasini oshirish kursi tinglovchilari uchun mo’ljallangan test savollariDownload 481 Kb.
bet1/2
Sana30.01.2020
Hajmi481 Kb.
#38161
  1   2
Bog'liq
Инглиз тили
8-мавзу. Инсон мотивациясининг вазиятлилик ва шахслилик жабҳалари (4 соат), CУРОВ-9-синф 2021, Egamkulov Hidoyatbek 212-18 Mus ish, talabalar mustaqil ishi kasallik tarixi boyicha uslubiy qollanma tibbiyot oliy oquv yurtlari davolash fakulteti iii kurs talabalari uchun uslubiy qollanma , SHAXSIY KOMPYUTERLARNING TA’MINOTI VA UNING TURLARI
Ingliz tili fani o’qituvchilari malakasini oshirish kursi tinglovchilari uchun

mo’ljallangan test savollari
1.“Ingliz tili fani nazariyasi va fanni o’qitish metodikasi” bo’limi bo’yicha test savollari


Fan bobi

Fan bo’limi

Qiyinchilik darajasi

Test topshirig’i

To’g’ri javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javob1

1

Chet tili o’qitish metodikasi fanining maqsadlari necha bosqichda amalga oshiriladi ?

* 3


2

4

53

Chet tili o’qitishning ta’limiy maqsadi deganda qanday jarayon tushuniladi?* Chet tili o’qitish jarayonida o’quvchilarni dunyoqarashini, tafakkurini o’stirish, shu til orqali ona tilida egallangan bilimlarni rivojlantirish.

Chet tili o’qitishning amaliy, ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarining majmui.

O’qitish jarayonida o’quvchilarni vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash.

O’quvchi shaxsining aqliy va hissiy xususiyatlarini rivojlantirish.3

Xronometrlash nima?


*Dars jarayonini magnit yoki video tasmalarda yozib olinib o’qituvchining yutuq va ilg’or tajribalarini o’rganish, kamchiliklarni bartaraf qilish.

O’quvchining talaffuz malakasini takomillashtirish.


Metodning, usulning, farazning samaradorligi-ni aniqlash.


Maktablardagi chet tili o’qish tajribasini tanqidiy o’rganish.2

Yangi pedagogik texnologiya o’qitishning metodi yoki usuli qanday yo’l bilan amalda sinab ko’riladi?*Suhbat o’tkazish.

Tajriba va eksperiment o’tkazish.

Testlar o’tkazish.

Anketa savolariga javob berish.2

Ostsillografik tahlil nima?* O’qituvchilar talaffuz malakalarini takomillashtirish.

Dars jarayonini xronometrlash.

O’qituvchilar darslarini o’tkazish.

Testlar o’tkazish.3

Chet tili o’rganuvchi o’quvchining nutq namunalariga tayangan holda gap yasashni, gapirishni, eshitib tushunishni o’rganishi metodikada qanday atamalar bilan ataladi?

*Nutq namunalari, tipovoy gaplar, model gaplar.

Tipovoy gaplar, grammatik gaplar, tanlangan nutq birikmalar.

Model gaplar.

Tipovoy gap, leksik, mavhumiy fikrlash.2

Malakalarni amalga qo’llay bilish deganda nima tushuniladi ?*O’zlashtirish orqali bilimlarni oshirish yangi sharoit va vaziyatlarda foydalana olish.

O’quv materialni mazmunini o’zlashtirish.

Gapirishni to’g’ri va xatosiz tashkillashti-rish.

O’quv materialini maqsad va mazmunini anglash.3

Chet tili o’qitish dasturi til materiallarini tanlashda quyidagi talablarni qo’yadi.


*– Ta’limning har bir bosqichida muayyan fonetik, leksik, grammatik va nutq malakalarini shakllantirish; bu malakani shakllantirishda talab qilingan fonetik, leksik, grammatik, orfografik minimumga rioya qilish.

– mashq ishlatish yoki amaliy ishlarni tashkil qilish metodidan foydalanish.


- Ko’nikmalarni malakalarga aylantirish va ularni amalda qo’llash.

– Chet tili o’qitish dasturida til materiallari- dan to’g’ri tanlash.3

I.V.Rahimov tomonidan metod tushunchasi qanday ta’riflangan ?


* Metod- maqsad sari yo’naltirilgan sistema bo’lib, u bir-biri bilan shartli bog’langan usuldir.

Metod bu o’qitishni o’rgatishdir.

Metod- maqsad sari yo’naltirilgan sistema bo’lib, u bir-biri bilan shartsiz bog’langan usuldir.

Chet tilining o’rgatish usuli va o’qitish vositasidir.2

Chet tili o’rgatishning umumiy metodiga nima kiradi ?* Tushuntirish, kuzatish malakalarini amalda mustahkamlash metodi.

Ilmiy izlanish va tadqiqot o’tkazish.

Muammosiz o’qitish metodi.

Muammosiz o’qitish metodi, grammatik tarjima metodi.2

Kuzatish metodi nima?


*Tildagi fonetik, leksik, grammatik hodisalar haqida ongli tasavvur va malakalarni hosil qilishni, uni amalda qo’llay olishni ko’zda tutadigan metoddir.

Dars jarayonida yoki unda og’zaki va yozma mashqlarni bajarishda mavzu bo’yicha bilimlarni tekshirish.

O’quvchilarning doimiy ravishda diqqatini saqlab turish o’quv materiallariga nisbatan munosabat uyg’otaolish.

Kuzatish va fikrlash orqali shakllantiril-gan dastlabki ko’nikmalarni mustahkamlash.2

Fonetik, leksik, grammatik qoidalarni mustahkamlovchi mashqlar va namunaga qarab taqlid qiluvchi mashqlarning gapirishga o’rgatishi mashqlarning qaysi turiga kiradi?

* Gapirishga o’rgatishni tayyorlovchi mashqlarga.

Nutq mashqlariga.

Chet tilini o’qitish vositalariga.

Chet tilini o’rgatish usullariga.2

Nutq mashqlari qanday mashqlarga bo’linadi ?* Shartli nutq mashqlariga bo’linadi.

Fonetik, leksik, grammatik qoidalarni namunaga qarab taqlid qiluvchi mashqlarga bo’linadi.

Shartli va shartsiz mashqlarga bo’linadi.

Fonetik, leksik, grammatik qoidalarni mustahkamlovchi mashqqa bo’linadi.3

Neyropsixologiya nima?


* Chet tilini o’qitish metodikasini psixik hodisalar miyaning fiziologik tuzimiga bog’liqligidir.

O’quvchilarning o’quv faoliyatini tashkil qilish.

Nutq psixologiyasi fanini yutuqlaridir.

Gapni nutqqa kommunikativ nutqqa to’g’ri kelish-kelmasligidir.2

Psixolingvistika nima ?

* Fikr gapni nutqqa kommunikativ nutqqa to’g’ri kelish-kelmaslik masalalarini oydinlashtirish

Ta’lim-tarbiya berishning o’ziga xos yo’li.

Differentsial yondashuv tamoyillarini o’rganish.

Chet tili o’qitish metodikasining psixik hodisasi miyaning fiziologik tuzilishiga bog’liqligi.1

Quyidagi printsiplarning qaysi biri chet tili o’qitishni metodikasiga xos emas?* chet tilini ona tiliga qiyoslamasdan o’rgatish.

kommunikativ printsip.

og’zaki nutqni o’stirishi.

til materialini kompleks tashkil qilish.3

Ta’limning tarbiyalovchi ilmiylik, onglilik, aktivlik, sistemaviylik, tushunarlilik, individual xususiyatlarini hisobga olish printsiplari nimalarga tayanadi ?

* Didaktika tomonidan ishlab chiqilgan umumdidaktik printsiplarga.

Differentsial yondashuv printsiplariga.

Kommunikativ printsiplarga.

Muammoni o’qitish printsipiga.2

Muammoli o’qitish- o’qitish printsipini qanday usuli?


* Chet tilida berilgan leksik, grammatik, fonetik topshiriqlarni mustaqil echish yo’llarini qidirtirish, ilmiy fikrlashga izlanishga majbur qiluvchi o’qitish usulidir.

O’qituvchi dars jarayonida qo’llash lozim bo’lgan qonun qoidalarni o’rganish usuli.


O’qitishning faollik onglilik printsiplari nazariya bilan amaliyot bilimini amalga oshirish bilan bog’liq bo’lgan usul.

Ongli o’zlashtirishga yordam beruvchi metod va vositalarni qo’llash usuli.2

Kommunikativlik printsipi nima?

* Chet tilida nutq madaniyatini shakllanishiga, gapirishga, eshitib tushunishga, o’qishga, fikrni yozma bayon qilishga o’rgatish.

O’quv materiali bo’yicha yozma va og’zaki mashqlar bajarish.

Til materiali yuzasidan savol javob o’tkazish.

Texnika vositalari ko’rgazmali qurollar yordamida o’quv materiallarini o’zlashtirishga o’rgatish.2

Talaffuzga o’rgatish printsipini toping.

* Talaffuzga o’rgatishni gapirishga, eshitib tushunishga, o’qish va yozuvga o’rgatish bilan kompleks tashkil qilish.

Talaffuzga o’rgatishda akustik yondashuv.

O’quv jarayonini kompleks tashkil qilish jarayoni.

Chet tili o’qitish vositalari.2

Talaffuzga o’rgatish o’z ichiga nimalarni oladi?* Talaffuzga o’rgatish tovushlar talaffuziga va nutq ohangiga o’rgatishni o’z ichiga oladi.

Talaffuzga o’rgatishga artikulyativ yondashuv.

Talaffuzga o’rgatishda barcha sezgi organlarini kompleks ishga tushurishni ta’minlash.

Talaffuzga o’rgatishga ona tilida shakllangan talaffuz malakalaridan shakllantirish kiradi.3

Leksik minimum printsiplar asosini toping.*Sinonim so’zlardan bittasini tanlash asosida.

Taqlid qilib o’qitish yoki talaffuz qildirish.

So’zning ikki ma’nosini berish.

So’zning ma’nosini konteksdan farqlab toptirish.3

Yangi so’zning o’qitish va yozilishini qanday o’rgatiladi?* Agar notanish yangi so’zga o’rgatilmagan harf, harf birikmasi bo’lsa, o’rgatib so’ng so’zni o’quvchining o’ziga o’qitish orqali.

Yangi leksikani tanishtirish va tushuntirish orqali.

Tarjima orqali yoki ikkita til orqali.

So’z ma’nosini o’qituvchining yuz ko’rinishi, imo-ishorasi, harakati orqali fahmlab toptirish.3

Yangi so’zning ma’nosini ochishda qaysi usuldan foydalanish so’zning hususiyatiga vaqt bog’liqdir?


* Vaqt kam sarflanadi, o’quvchilar nutq malakalarini rivojlantirishga ko’p vaqt qoladi.

Yangi leksika bilan o’quvchilar gap tuzilishini, modellarini o’rganadilar.

Berilgan so’zlar asosida gaplar tuzdirish, savol-javob qildirish.

Yangi so’zlarni tanlab olib, ular orqali ko’rsatmalarni bajarish.3

Grammatik materiallarning taqdimot bosqichi va grammatik malakalarni muloqot jarayonida erkin qo’llash bosqichi shakllantirishning qaysi bosqichiga kiradi?* Ko’nikma va malakalarni shakllantirish.

Og’zaki va yozma nutqni shakllantirish.

Grammatik malakalarni va grammatik strukturalarni shakllantirish.

Chet tili grammatikasida o’rgatishning eng ommalashgan usuli.


Imipilitsit yondashuv nima ?*Grammatik materiallarni mahsus qoidalarni o’rganmasdan turib ham o’rgatish.

Grammatika o’rgatishning mahsus qoidalari.

Chet tili grammatikasi o’rgatishning eng ommalashgan usuli.

Grammatik material bo’yicha ko’nikma va malakalarni shakllantirish.1

Diktant so’zi qaysi so’zdan olingan?

* dictare

dictation

dictee

digraf2

Muallimni darsga kirib birinchi qiladigan yumushi nimadan iborat?* sinfda nutq muhitini yaratish.

yangi darsni o’tish.

o’tgan darsni so’rash.

yo’qlama qilish.2

“Fakulьtativ” so’zi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni beradi ?


* frantsuzcha facultative so’zidan, majburiy degan ma’noni bildiradi.

italyancha, bo’sh degan ma’noni bildiradi.

lotincha facultatis so’zidan, iloji bor, majburiy emas, tanlay olmaslik kabi ma’nolarni bildiradi.

inglizcha so’z bo’lib, tanlamayman, majburiy emas degan ma’nosini beradi.2

Avtor so’zi qaysi tildan kirib kelgan?

* frantsuzcha auteur so’zidan kirib kelgan.

yunoncha so’z bo’lib muallif degan ma’noni bildiradi.

ispancha-tuzuvchi demakdir.

lotincha au ( c ) tor – yaratuvchi demakdir.2

Metodika so’zi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni bildiradi?


* yunoncha so’z bo’lib biror ishni maqsadga muvofiq bajarish usullar majmui degan ma’noni bildiradi.

frantsuzcha so’z bo’lib, o’qitaman degan ma’noni bildiradi.

italyancha so’z bo’lib ta’lim jarayoni degan ma’noni bildiradi.

lotincha so’z bo’lib, ta’lim vositasi degan ma’noni bildiradi.3

Metodikada printsiplar 3 guruhga bo’linadi. Ular…..* Psixologik, didaktik va metodik.

Psixologik, texnikaviy va ma’naviy.

Didaktik, lug’aviy va ta’limiy.

Sof metodik, nutqiy va nazariy.3

Er yuzining 30 % aholisi chap qo’li bilan yozadilar deb qaysi olimlar ma’lumot berganlar?* Amerikalik olimlar : P.Penfild va L.Roberts.

Frantsuz olimlari: Sh.Balli va L.Paster

Rus olimlari: Liontov va Bilyaev

Ingliz olimlari : I.Nьyuton va Ch.Dikens1

M. Berlits kim?


*1878 yilda AQShda chet tili o’qitish kurslarini tuzgan va darsliklar tashkil etgan, chet tili o’qitish metodikasi tarixida atoqli metodist olim.

Yunon olimi.

Frantsuz olimi.

Ingliz olimi, metodist.1

Metodikada birinchi bo’lib leksikaning mavzular bo’yicha tasnifini kashf etgan olimni aniqlang.

* S.F.Guen

M.Berlits

L.V.Shcherba

J.J.Jakota2

Nazorat shakllariga nimalar kiradi?* yolg’iz/ yoppasiga, og’zaki/ yozma,

bir tilda / ikki tildayolg’iz/ yoppasiga, og’zaki/ yozma, doimiy/ mavzuiy

og’zaki/ yozma,

bir tilda / ikki tilda

yakuniy/ doimiy


og’zaki/ yozma,

davriy / mavzuiy, yolg’iz/ yoppasiga

1

“Diplom” so’zi qaysi tildan olingan?

* yunonchadan

frantsuzchadan

italyanchadan

arabchadan1

“Demonstratsiya” so’zi qaysi tildan olingan?

* lotinchadan

ispanchadan

yunonchadan

italyanchadan2

Nutq faoliyati turlari nechta?*4 ta asosiy, 6 ta qo’shimcha

5 ta asosiy, 4 ta qo’shimcha

3 ta asosiy, 6 ta qo’shimcha

5 ta asosiy, 5 ta qo’shimcha2

Chet tili o’qitish metodikasi nimalarni o’z ichiga oladi?* Nazariy kurs, amaliy mashg’ulot, maktabda dars berish.

Nazariy kurs, leksikologiya, grammatika.

Amaliy mashg’ulot, maktabda dars berish, leksikologiya.

Nazariy kurs, amaliy kurs, grammatika.3

Sintaktik ko’nikmalarga nimalar kiradi?* So’z tartibi, so’z birikmalarni yasalishi.

Fe’lga oid qo’shimcha so’z tartibi.

So’z birikmalari yasalishi, grammatik birliklar.

So’zlarni o’zgartirish, so’z tartibi.3

“Leksik ko’nikma” atamasi necha qismdan iborat?*2 qismdan ya’ni nutqda so’zni qo’llash va nutq jarayonida so’z yasash.

3 qismdan ya’ni nutqda so’zni qo’llash va nutq jarayonida so’z yasash, yozish

4 qismdan ya’ni tanishish, so’z yasash, gapirish, yozish nutqda so’zni qo’llash.

1 qismdan, so’z yasash.2

“Kontrastiv” bosqichi nima?* aloqaga kirayotgan tillardagi mushtaraklik va tafovutlarni ochishda qiyoslash

til ichki qiyoslanishi

tilning ichki xodisalari orasidagi salbiy ta’sir

funktsiya2

“Interferentsiya” nima?* tilning ichki xodisalari orasidagi salbiy ta’sir

funktsiya

qiyoslash

imkoniyat1

“Imlo” so’zi qaysi tildan oingan?

* arabchadan

o’zbekchadan

lotinchadan

frantsuzchadan2

Reproduktsiya, tanlov, birlashtirish, tuzish, oldindan sezish deskursivlik mexanizmlari gapirishning qaysi mexanizmiga kiradi?

* psixofiziologik mexanizm

fiziologik mexanizm

psixologik mexanizm

Xech qanaqa mexanizmga kirmaydi2

“Produktiv” nutq ma’nosi nima?* til tajribasidan foydalanib ijodiy nutq yuritish

nutq faoliyati turlari yaxlitligi

juft va yakka nutqning amaliyotda birga o’rgatilishi

muloqot bosqichida o’qish, tinglab tushunish va yozuvni aloqa vositasi sifatida o’rgatilishi2

Deduktiv va induktivning ma’nosi nima?* umumiydan xususiyga, xususiydan umumiyga yo’nalgan

umumiydan xususiyga yo’nalgan

xususiydan umumiyga yo’nalgan

xech qanday ma’no bildirmaydi2

Situativ juft nutqda asosiy e’tibor nimaga qaratilgan?* mavzu, maqsad va rollarga

faqat maqsadga

fikrni bayon etishga

mavzu yuzasidan gapirishga1

Erkin savol javob tarzida dars o’tishn yana qanday nomlanadi?

* evristik

algoritmik evris

deduktiv

induktiv2

Nutqiy mashq nima?* tayyorlangan gapirish malakalarini o’stirishga mo’ljallangan mashqlar

tayyorlanmagan nutqni o’rgatish mashqlari

taqlid qilish, mantiqiy operatsiyalarni almashtirish

Tayyorlanmagan va tayyorlangan nutqiy mashqlar2

Tayyorlov deganda nima tushuniladi?* gapirishning leksik, grammatik talaffuz ko’nikmalariga daxldor bo’lgan mashqlar

grammatik talaffuz ko’nikmalariga dahldor bo’lmagan mashqlar

nutqiy mashqlarga tayyorlanmagan va tayyorlangan nutqning sodir etilishi

gapirishning leksik mashqlari3

Intonatsiyaning sintaktik ma’nolariga qaysilar kiradi?* fikrni bayon qilishning yaxlitligi, kommunikativ maqsad, kommunikativ vazifa

Fikrni bayon qilishni yaxlitligi, emotsional ma’nolar

Kommunikativ maqsadlar, intonatsiyani o’rgatish masalalari

Barcha javoblar to’g’ri2

Gapirishning nazorat shakllariga nimalar kiradi?* og’zaki fikr bayon etish malakalari, og’zaki shaklda tekshirilishi

o’quvchilarning chet tilidan olgan ko’nikmalari

Chet tili o’qitishda mavzu yoki darslik progrifi

Barcha javoblar to’g’ri1

Dastlabki baholash nima?* o’quv yili boshida qo’yilgan baho

Yil bo’yi qo’yiladigan baho

Muallim tomonidan qo’yilgan baho

Barcha javoblar to’g’ri1

Doimiy baholash nima?* yil bo’yi qo’yiladigan baho

Muallim tomonidan qo’yilgan baho

O’quv yili boshida qo’yilgan baho

Barcha javoblar to’g’ri2

“Dars-pedagogik asardir” ushbu so’zning muallifi kim?* Shatkin

Popov

Makarenko

A.Navoiy2

Tinglab tushunishni o’rgatish deganda nima tushuniladi?* nutqni fonetik, leksik, grammatik va semantik jihatdan idrok qilish

faqat semantik jihatdan idrok qilish

Faqat leksik va grammatik jihatdan idrok qilish

Barcha javoblar to’g’ri2

O’qish turlari deb nimaga aytiladi?* o’qib tushunishga, o’rgatishga turli tuman aqliy operatsiyalar bajarilishi

O’qib tushunishga, o’rgatish retseptiv nutq faoliyati

O’qib tushunishni idrok etish

O’qish jarayonida o’quvchining kuzatuvchiligi matn mazmuni2

Yangi so’zni tarjima qilish orqali tushuntirish necha usulda tashkil qilinadi?

*3 usul

1 usul

2 usul

5 usul1

Everybody looked tired and wanted to go … home.

* -

at

on

to2

Mr. Candy locked the door and … outside.

* went

goed

go

goes1

The weather … fine yesterday.

*was

were

be

do1

… sun was shining brightly in the cloudless sky.

* The

A

An

-2

No matter how… , he couldn’t get in.

* hard he tried

he tried hard

tried he hard

he has tried hard2

Mr. Candy realized that everything what … wasn’t really important.

* had happened

happened

happens

will happen3

After dinner he wanted … the painting but found nothing in the hall.

* to have a look at

to have look at

to have a look on

has a look on2

We didn’t believe him at first, but … he said was quite true.

* what

which

that

when3

Does your son read much?-Yes, he does. He usually reads in the evening.

* Sizning o’g’lingiz ko’p o’qiydimi? - Xa, ko’p o’qiydi.Odatda u kechqurun o’qiydi.

Sizning qizingiz ko’p o’qiydimi? - Xa, ko’p o’qiydi.Odatda u ertalab o’qiydi.

Sizning o’g’lingiz ko’p kitob o’qiydimi? - Xa, ko’p kitob o’qiydi. Odatda u ertalab o’qiydi.

* Sizning o’g’lingiz kitob o’qishni yoqtiradimi? - Xa,yoqtiradi. Odatda u kechqurun o’qiydi.3

Where do you live?- I live in the center of the city

* Siz qaerda yashaysiz? – Men shahar markazida yashayman.

Siz qaerda ishlaysiz? – Men shahar markazida ishlayman.

Siz qaerda yashaysiz? - Men shahar yashayman.

Siz shaharda yashaysizmi? –Xa, men shaharda yashayman.3

Mr. Smith... at the meeting yesterday and... us a lot of interesting things.

*spoke/ told

speak/tell

talk/tell

tell/speak2

When Jack came home, his sister told him that Peter had rung him up an hour....

*ago

before

yet

still2

I... a doctor now, but eleven years ago I... a student.

* am/ was

was/ am

was/ were

am/am2

We read much and write a little in class.

* Biz sinfda juda ko’p o’qiymiz va juda kam yozamiz

Biz sinfda kam o’qiymiz va kam yozamiz

Biz sinfda juda ko’p o’qimaymiz va juda kam yozamiz

Biz sinfda juda ko’p o’qiymiz va juda ko’p yozamiz3

Have you been to the library? - Not yet. I will go there after classes.

* Siz kutubxonada bo’ldingizmi? – Yo’q xali. Men u erga darsdan keyin boraman

Siz kutubxonaga nega bormadingiz? - Men u erga darsdan keyin boraman.

Siz kutubxonaga qachon borasiz? – Men u erga ertaga bormoqchiman.

Siz kutubxonaga bormoqchimisiz? – Yo’q bormadim. Men u erga darsdan keyin boraman.2

If the weather is fine, I shall go for swimming

*Agar ob-havo yaxshi bo’lsa men cho’milishga boraman.

* Agar ob-havo yaxshi bo’lsa men baliq oviga boraman.

*Kecha ob-havo yaxshi bo’lganligi sababli men cho’milishga bordim.

* Agar ob-havo yomon bo’lsa men cho’milishga bormayman.2

It seems that I have forgotten my pen here. Haven’t you see it?

* Men ruchkamni shu erda qoldirganga o’hshayman. Siz uni ko’rmadingizmi?

Men ruchkamni sizga bergandim. Siz undan foydalanayapsiz-mi?

Men qora qalamimni shu erda qoldirdim. Siz uni ko’rmadingizmi

Menga ruchkangizni bering iltimos. Sizga ruchka kerak emasmi?2

What is the capital of Great Britain?

* London

England

Wales

Ottawa1

What is the capital of Uzbekistan?

*Tashkent

Samarkand

Bukhara

Khiva2

What is called the flag of United Kingdom?

*Union Jack

Merlin

London Tigers

Jack London

Download 481 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
saqlash vazirligi
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan tayyorlagan
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanining predmeti
ta’limi vazirligi