ImedijaUČni načrt predmeta / course syllabusDownload 5.12 Mb.
bet4/72
Sana19.04.2017
Hajmi5.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
Temeljni literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz:

Fake Book (standardi raznih jazzovskih avtorjev z vpisano osnovno harmonizacijo), različne izdaje
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

- obvladovanje harmonsko-stilskih zakonitosti posameznih jazzovskih obdobij in stilov

- sposobnost natančnejše analize jazzovskih partitur in jazzovske improvizacije

-igranje v mali zasedbi -combo
Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

- sposobnost orientacije v jazzovski literaturi

- sposobnost igranja jazz standardov v mali zasedi-combo

- Uporaba znanja pri lastni improvizaciji v določenem jazzovskem stilu

. - vrednotenje lastnih dosežkov

- zavedanje in vrednotenje načina improvizacije v različnih jazzovskih stilih

-vrednotenje teoretičnega znanja s področja jazz harmonije in harmonske analize,

-vrednotenje uspešnosti pridobljenega znanja pri kreiranju lastnega sila v improvizaciji

- glasbeno izražanje v določenem jazz stilu

- predstavitev jazz standardov na inštrumentu

- oblikovna in harmonska analizaKnowledge and understanding:


Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

vaje

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Oceni se uspešnost na vajah in nastopihOd 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno)
Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

doc. mag. Jaka Pucihar:

 • aranžmaji za big band RTV Slovenija (Da jora ta banerina, S'noči sem na vasi stal, My favourite things...)

 • kompozicije za big band (Concerto Grosso za flavto, kitaro in veliki jazzovski orkester, Flautino)

 • aranžmaji za veliki revijski orkester (slovenske popevke: Samo ti, Preproste stvari, Jutro, Zdravi bili, Vzhod-Zahod in druge


UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Combo 2

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Instrumentalna in pevska pedagogika, 2. stopnja

Klavir, kitara, kontrabas, tolkala, trobenta, pozavna, saksofon,

flavta, klarinet, violina

1 ali 2

1,2 ali 3,4
Vrsta predmeta / Course type

Strokovni izbirniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS3060
3 (2+1)
Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. mag. Jaka Pucihar
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:

Slovenski


Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija, opravljen izpit iz predmeta Combo I, ter opravljene naloge, ki so pogoj za pristop k letnemu izpitu.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Študij in obvladovanje standardnega jazz repertoarja


Temeljni literatura in viri / Readings:

Izbrana poglavja iz:

 • različnih t.i. Real/Fake Book-ov

 • razni avtorji iz obdobij swinga, bebopa, hardbopa, funka etc.


Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

 • Igranje v mali zasedbi – combu

 • obvladovanje harmonsko-stilskih zakonitosti posameznih jazzovskih obdobij in stilov

 • sposobnost natančnejše analize jazzovskih partitur in jazzovske improvizacijePredvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

 • sposobnost orientacije v jazzovski literaturi

 • sposobnost igranja jazz standardov v mali zasedbi-combu

 • razumevanje in obvladovanje specifičnega fraziranja


Knowledge and understanding:


Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

predavanja, individualne naloge, seminarji, delavnice, izvajalska praksa

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Izpit/koncert ob zaključku predavanjod 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno)
Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

doc. mag. Jaka Pucihar:

 • aranžmaji za big band RTV Slovenija (Da jora ta banerina, S'noči sem na vasi stal, My favourite things...)

 • kompozicije za big band (Concerto Grosso za flavto, kitaro in veliki jazzovski orkester, Flautino)

 • aranžmaji za veliki revijski orkester (slovenske popevke: Samo ti, Preproste stvari, Jutro, Zdravi bili, Vzhod-Zahod in druge)UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Čembalo B

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Instrumentalna in pevska pedagogika, 2. stopnja

Klavir, orgle, kljunasta flavta

1 ali 2

1,2 ali 3,4
Vrsta predmeta / Course type

Strokovno izbirniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

30 ID

90
4 (2+2)
Nosilec predmeta / Lecturer:

Egon Mihajlović
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vpis v študijski program
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

a) razvoj specifične igralske in manualne čembalistične tehnike

b) obliki artikulacijske tehnike z uporabo

c) vpogled v zgodovinske izvire in sodobno fakultativno literaturo  

d) seznanjanje in vpogled v oblike, retoriko in filozofijo glasbene in splošne kulture XVI in XVII stoletja

e) vpogled v zakonitosti ornamentacije in tempa glasbe in njenih oblik za čembalo in zgodovinske inštrumente s tipkami 

g) izvajalska praksa v obliki  internih in javnih nastopov, s katerimi študent pridobiva praktične izvajalske izkušnjeTemeljni literatura in viri / Readings:

a) razvoj specifične igralske in manualne čembalistične tehnike

b) obliki artikulacijske tehnike z uporabo

c) vpogled v zgodovinske izvire in sodobno fakultativno literaturo  

d) seznanjanje in vpogled v oblike, retoriko in filozofijo glasbene in splošne kulture XVI in XVII stoletja

e) vpogled v zakonitosti ornamentacije in tempa glasbe in njenih oblik za čembalo in zgodovinske inštrumente s tipkami 

g) izvajalska praksa v obliki  internih in javnih nastopov, s katerimi študent pridobiva praktične izvajalske izkušnje
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

a) spoznavanje, razvoj in izpopolnjevanje čembalistične tehnike

b) spoznavanje zgodovinske izvajalske praske in artikulacijskih zakonitosti glasbe za čembalo in zgodovinskih inštrumentov s tipkami

c) razvijanje slušnih, spoznavnih in doživljajsko-retoričnih sposobnosti

d) spoznavanje značilnosti različnih nacionalnih stilov celotnega odobja glasbe za čembalo in zgodovinske inštrumente s tipkami ( renesansa, zgodnji barok, barok, rokoko in sturm&drang ), posebej XVI in XVII stoletja

e) priprava na nastopanje

f) priprava na samostojno izvajalsko in fakultativno delo

g) spoznavanje basso continuo igre

Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

• sposobnost kontrole in primerjava atrikulacijskih zakonov, retorike in stilistike

• razumevanje procesov in metod vadenja

• poznavanje didaktičnih postopkov pri študiju skladb in pri samostojnem domačem delu

• stilna interpretacija z osnovami analize in natančnega poznavanja primerjave zgodovinske izvajalne prakse

• uporaba pridobljenih interpretativnih znanj pri izvajalski praksi

• samokontrola

• vrednotenje tehničnega obvladovanja instrumenta

• vrednotenje interpretacije

• vrednotenje uspešnosti realizacije znanja pri zgodovinski izvajalski praksi

• glasbeno izražanje in izvajalska praksa (npr. pri zboru, komorni igri, igri v in z orkestrom )

• poznavanje stilne interpretacije (pri harmoniji, kontrapunktu, analizi, solfeggiu, zgodovini glasbe)

• analiza - (pri zgodovini glasbe, pri glasbenoteoretičnih predmetih)

• poznavanje osnovnih didaktičnih principov s področja čemabilstične didaktike
Knowledge and understanding:


Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Individualno delo s študentom, izvajalska praksa, seminarji, ki jih organizira AG

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Po zaključenih predavanjih sledi komisijski izpit, na katerem študent predstavi (igra) naštudirani program. Izpit mora vsebovati:

 

a) Pavane in Galiarde, Varijacije Angleških virginalistov, Flamsko-Nizozemske šole, Italijanske šole XVI/XVII stoletja    b) Polifona skladba XVI/XVII stoletja

 c) Toccata XVII stoletja

 d) Suita Nemške šole XVII/XVIII stoletja

 e) odgovarjanje na vprašanja komisije s področja stilistike, ornamentike, retorike, glasbene in vseobče kulture XVI in XVII stoletja

 f) Basso Continuo: 1 počasni in 1 hitri stavek iz Literature ( Npr. Haendlove sonate za flauto in b.c., Corelli sonate za violino in b.c. etc).     

 

Ocenjevalna lestvica:10 – (odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami),

9 – (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami),

8 – (prav dobro: solidni rezultati),

7 – (dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami),

6 – (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem),

5 do 1 – (nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem).

Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Type (examination, oral, coursework, project):Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa