ImedijaUČni načrt predmeta / course syllabusDownload 5.12 Mb.
bet9/72
Sana19.04.2017
Hajmi5.12 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   72
Temeljni literatura in viri / Readings:

• C. Dahlhaus, Estetika glasbe, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1986

• C. Dahlhaus in H. H. Eggebrecht, Kaj je glasba, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1991

• E. Fubini, Geschichte der Musikästhetik, Stuttgart 1997

• Edward A. Lippman (ur.), Musical Aesthetics: A Historical Reader, zv. I-III, New York 1986-90.
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

•Študenti poznajo ključne tokove glasbeno-estetske in glasbeno-filozofske misli.

•Študenti poznajo osnovne glasbeno-estetske pojme, teorije in procese ter njihovo spreminjanje v času.

•Študentje izoblikujejo osnovni odnos do estetskih fenomenov in kriterije za vrednotenje glasbe.

Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

• Študenti spoznajo temeljne tokove glasbeno-estetske in glasbeno-filozofske misli.

• Študenti spoznajo osnovne glasbeno-estetske pojme, teorije, procese v času.

Študenti prek obravnave estetskih vprašanj poglobijo profesionalen, kritičen in zavesten odnos do estetskih fenomenov s področja glasbe ter postavljajo kriterije in orientacijske točke za vrednotenje glasbe.

Študenti v soočenju s temeljnimi glasbeno-estetskimi koncepti vzpostavljajo povezavo s sodobnimi tokovi ter lastnimi stališči in to preverjajo v analizi aktualnega glasbenega življenja.

Študenti se učijo uporabe domače in tuje literature ter drugih virov, ustnega in pisnega izražanja o estetskih vprašanjih, identificirajo in rešujejo probleme, kritično analizirajo strokovno literaturo ipd..Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Predavanja, individualne naloge, vodeni individualni študij.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Izpit.


Ocenjevalna lestvica: 1-5 negativno, 6-10 pozitivno; za ocenjevanje veljajo določila Statuta Univerze v Ljubljani in Pravil AG
Type (examination, oral, coursework, project):
Reference nosilca / Lecturer's references:

Red. prof. dr. Matjaž Barbo

 • Orgelske improvizacije Primoža Ramovša med liturgično procesualnostjo in konceptom dela. V: SNOJ, Jurij (ur.), FRELIH, Darja (ur.). Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000, str. 257-266.

 • Prvi Koncert za violino in orkester (1927) L. M. Škerjanca. V: KURET, Primož (ur.). Glasba, poezija - ton, beseda : koncerti, simpozij, spremljevalne prireditve, Ljubljana: Festival, 2001, str. 37-47.

 • Elektronska glasba - poskus avantgardističnega preskoka pri nekaterih članih skupine Pro musica viva. V: KURET, Primož (ur.). Glasba v tehničnem svetu - Musica ex machina : koncerti [in] simpozij. Ljubljana: Festival, 1995, str. 197-203.UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Fagot PED-M1 (glavni predmet)

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Instrumentalna in pevska pedagogika, 2. stopnja

Fagot

1

1,2
Vrsta predmeta / Course type

ObvezniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

60 ID

840
15 (7+8)
Nosilec predmeta / Lecturer:

red. prof. Božidar Tumpej
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet nahaja.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

 • Interpretacija literature različnih stilnih obdobij vseh glasbenih oblik ( sonate, koncerti, virtuozne skladbe, skladbe pisane v sodobnem kompozicijskem jeziku )

 • Izbor literature je prilagojen individualnosti vsakega študenta in vsebuje dela vseh stilnih obdobij, v katerih so nastala pomembna dela fagotne literature od baroka do danes

 • Obvezni sestavni del predmeta so interni in javni nastopi, s katerimi študent pridobiva praktične izvajalske izkušnje.

 • Priprava teoretično-glasbenega multimedijskega tematskega večera (skladatelj, obdobje, sodobne tehnike izvajanja,...)

Temeljni literatura in viri / Readings:

 1. TEHNIKA IN ETUDE: L. Milde 50 koncertnih etid II zvezek; F.Oubradous Ensegnement complet du bassoon 3. del; A. Orefici: Melodične vaje za fagor; M.Bitch Etide za fagot

 2. FAGOT SOLO: E.Wellesz: Suite za fagot solo 1.zvezek; G.Jacob: Partita; P.Ramovž: Fragmenti;.Z.Šestak: 5 miniatur

 3. SONATE: J.F.Fash: Sonata v C duru; B.Marchello. Sonata v C duru (ali G duru); P.Hindemint: Sonata; A.Etler: Sonata; I.Petrič: Sonata

 4. KONCERTI: W.A.Mozart: Koncert v B duru; C.M.Weber: Koncert v F duru; J.W.Kalivoda:Variacie in Rondo; G.Jacob: Concert; R.Maros: Concertino; L.M Škerjanc: Koncert

 5. SKLADBE: H.Dutilleux. Sarabande et Cortege; C.Rene: solo de Concert; G.Pierne: Solo de concert v G duru (ali v D duru); E.Bozza: Burlesque; Mirošnikov: Scherzo, H.Tomasi: Dance Gveriere; A.Tansman: Sute.; T.Habe: Caprice

 6. IZBOR SKLADB SLOVENSKIH SKLADATELJEV

 7. IZBOR ORKESTERSKIH SOLOV /najmanj 6 orkesterskih sol/

Literatura se redno posodablja


Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

 • Samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju glasbe za fagot na koncertnem nivoju

 • Umetniško glasbeno izražanje

 • Obvladovanje najzahtevnejših tehničnih elementov fagotne igre: oblikovanje tona, intonacija, razvijanje hitrosti, tehnika izvajanja sodobnih kompozicij

 • Obvladovanje dinamičnih in agogičnih sprememb

 • Obvladovanje stilno ustrezne interpretacije z izborom literature vseh stilnih obdobij od baroka do sodobnih del

 • Analitičen pristop in razvijanje uspešnih metod vadenja

 • Samozavestno in prepričljivo nastopanje z izvajalsko prakso
Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

 • Sposobnost samostojne priprave koncertnega programa

 • Sposobnost kreativnega pristopa k lastni interpretaciji del

 • Sposobnost igranja v predpisanih tempih

 • Sposobnost samostojnega glasbeno-umetniškega izražanja v stilno ustrezni interpretaciji z ustreznim tonom na osnovi analize

 • Sposobnost samozavestnega in prepričljivega nastopanja pri izvajalski praksi


Knowledge and understanding: • Uporaba pridobljenih znanj interpretacije pri izvajalski praksi

 • Vrednotenje interpretacije

 • Vrednotenje uspešnosti realizacije znanja pri izvajalski praksi
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

 • Individualno delo s študentom:

 • Izvajalska praksa

 • Korepeticije ( 30 ur korepeticij)

 • Seminarji

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

Po zaključenih predavanjih sledi komisijski izpit.

Eno delo je potrebno izvajati na pamet.

Program mora vsebovati:


 1. Etuda

 2. Orkesterska sola

 3. Sonata

 4. Koncert

 5. Virtuozna skladba

Ocenjevalna lestvica:1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno) v skladu s Statutom UL in pravilniki AG

Izpiti in nastopi

Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

Red. prof. Božidar Tumpej

  • 1954. leta je dosegel 2. mesto na Mednarodnem tekmovanju glasbenih umetnikov v Münchenu in dobil Forderungspramie (II mesto).

  • 1970. leta je dobil nagrado Združenja glasbenih umetnikov Srbije za najuspešnejšo glasbeno izvajalsko stvaritev v sezoni 1969/70.

  • 1976. leta je dobil nagrado SIZ-a Kulture mesta Beograd za najboljšo stvaritev l. 1975 (recital 28. aprila 1975).UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Fagot PED-M2 (glavni predmet)

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Instrumentalna in pevska pedagogika, 2. stopnja

Fagot

2

3,4
Vrsta predmeta / Course type

ObvezniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

60 ID

840
15 (7+8)
Nosilec predmeta / Lecturer:

red. prof. Božidar Tumpej
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet nahaja. Opravljen izpit Fagot PED-M1
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

 • Interpretacija literature različnih stilnih obdobij vseh glasbenih oblik ( sonate, koncerti, virtuozne skladbe, skladbe pisane v sodobnem kompozicijskem jeziku )

 • Izbor literature je prilagojen individualnosti vsakega študenta in vsebuje dela vseh stilnih obdobij, v katerih so nastala pomembna dela fagotne literature od baroka do danes

 • Izpopolnjevanje tehnike izvajanja kompozicij pisanih v sodobnem glasbenem jeziku

 • Obvezni sestavni del predmeta so interni in javni nastopi, s katerimi študent pridobiva praktične izvajalske izkušnje.

 • Priprava teoretično-glasbenega multimedijskega tematskega večera (skladatelj, obdobje, sodobne tehnike izvajanja,...)
Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   72


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa