ImedijaUČni načrt predmeta / course syllabusDownload 5.12 Mb.
bet5/72
Sana19.04.2017
Hajmi5.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

Reference nosilca / Lecturer's references:

Egon Mihajlovi:

 • Izdane zgoščenke Edicija Cybele ( Nemčija ):

 1. Deutsche Musik des 18. Jahrhunderts na originalnimi čembali iz Germanische Nationalmuseum Nürnberg

 2. Ritratto dell Amore ( francoska glasba 18. In 20. Stoletja )

 3. Vivi Felice ( italijanska, dalmatinska in španska glasba 16. – 18. Stoletja )

 • Izdana zgoščenka Edicija Zenon ( Nemčija ):

J.Ph. Rameau: izbrane scene in baleti iz oper »Les Fêtes d´Hébé“,“Castor et Pollux“,“Hippolyte et Aricie“, solisti in orkester »Compagnie Fontainebleau«, Dirigent Egon Mihajlovi • Celovečerni solistični recital:

»Rittrato di Versailles&El Escorial«, J.Ch. de Chambonnieres, F. Couperin, P. Royer, J.C. Balbastre, A. Soler, internacionalni Festival za staro glasbo »Il Montesardo«, Alessano, Italija 2010, Dvorana Konzervatorija za glasbo in balet Maribor, 2010

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Čembalo PED-M1 (glavni predmet)

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Instrumentalna in pevska pedagogika, 2. stopnja

Čembalo

1

1, 2
Vrsta predmeta / Course type

ObvezniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

60 ID

390
15 (7+8)
Nosilec predmeta / Lecturer:

Egon Mihajlović, doc.
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovensko

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet nahaja.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

 • Izpopolnjevanje interpretacije glasbene literature za čembalo različnih stilnih obdobij in nacionalnih šol 16.-18.stoletja

 • Izpopolnjevanje interpretacije različnih glasbenih oblik: Toccata, varijacije, plesne oblike 16./17.stoletja, suita 17./18. stoletja, Preludiji in Fuge, polifone oblike, sonata, fantazija itn.

 • Izpopolnjevanje najzahtevnejših instrumentalno-tehničnih prvin

 • Izbor literature je prilagojen individualnosti vsakega študenta. Izbor literature vsebuje dela vseh stilnih obdobij, v katerih so nastala pomembna dela literature, posebno navedenih v temeljni literaturi

 • Obvezni sestavni del predmeta so:

 1. interni in javni nastopi, s katerimi študent pridobiva praktične izvajalske izkušnje

 2. opravljena primena historične izvajalske prakse in obvladanje igranja bassa continua pri igranju, korepetiranju ali javnih nastopih vokalno/inštrumentalnih komornih skupin in Baročnega Orkestra AG, sodelovanje na javnih projektih AG ( komorni koncerti, baročne opere, izpiti,... )


Temeljni literatura in viri / Readings:

1) Zahtevnejše variacije/plesne oblike XVI – zgodnjega XVII stoletja ( angleški Virginalisti, nizozemska in severnonemška šola, npr. J. P. Sweelinck,itn. )

2) najmanj 2 zahtevnejši Toccati stila »fantasticus« ( G. Frescobaldi, B. Storace, J. J. Froberger, M. Rossi,... )

3) 3 težji Preludiji in Fuge iz »Das wohltemperierte Clavier I&II«, zahtevnejša Toccata ali Fantasia in Fuga

4) Suita iz opusa G.F. Haendla ali angleška suita/Partita J. S. Bacha

5) Suita/celotni Ordre francoskih Clavecinistov ( J-H. D´Anglebert, F. Couperin, J. Ph. Rameau,... )

6) Več zahtevnejših sonat Domenica Scarlattija ali Antonia Solerja

7) Ciklično delo ( sonata ), Fantazije, Varijacije in Rondi skladateljev stilov „Sturm und Drang“, galantnega in klasičnega stila ( C. Ph. E. Bach, J. C. Bach, W. F. Bach, J. Haydn, W. A. Mozart )

8) basso continuo recitativni stili 17./18.stoletja ( italijanski recitar cantando, recitativo secco, francoski in nemški rečitativ ), kantate, sonate in komorne suite
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

 • Samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju glasbe na koncertnem nivoju

 • Spoznavanje in razumevanje celotne pedagoške literature in historične izvajalske prakse za čembalo in staro glasbo

 • Umetniško glasbeno izražanje

 • Obvladovanje najzahtevnejših glasbeno-tehničnih izvajalskih elementov

 • Sinteza glasbeno-tehničnih in muzikalnih elementov in samostojno oblikovanje dinamike, agogike in artikulacije v glasbenem podajanju

 • Obvladovanje stilno ustrezne interpretacije z izborom literature vseh stilnih obdobij njihovih značilnih glasbenih oblik od renesanse do klasicizma

 • Samozavestno in prepričljivo nastopanje z izvajalsko prakso

Predvideni študijski rezultati:


Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: • Sposobnost samostojne priprave koncertnega programa

 • Sposobnost kreativnega pristopa k lastni interpretaciji del na temelju historične izvajalske prakse in obvladanju stilskih zakonitosti

 • Sposobnost reševanja najtežjih tehničnih problemov iz področja svojega instrumenta

 • Sposobnost igranja v predpisanih tempih

 • Sposobnost samostojnega glasbeno-umetniškega izražanja v stilno ustrezni interpretaciji z ustreznim tonom na osnovi analize

 • Sposobnost samozavestnega in prepričljivega nastopanja pri izvajalski praksi

Knowledge and understanding:

 • Uporaba pridobljenih znanj interpretacije pri izvajalski praksi

 • Vrednotenje interpretacije

 • Vrednotenje uspešnosti realizacije znanja pri izvajalski praksi


Metode poučevanja in učenja:


Learning and teaching methods:

 • Individualno delo s študentom:

 • Izvajalska praksa

 • Priprava na samostojno delo v interpretaciji bassa continua

Načini ocenjevanja:
Delež (v %) /

Weight (in %)Assessment:

 • Po zaključenih predavanjih sledi komisijski izpit v obsegu najmanj 60 - 75 minut programa. Del programa je potrebno izvajati na pamet.

 • Izpitna roka za glavni predmet sta dva: spomladanski in jesenski

 • Program mora vsebovati:

1) Variacije/plesne oblike angleških Virginalistov ali Sweelincka

2) 1 zahtevnejša Toccata stila »fantasticus«

3) 2 Preludija in Fugi iz »Das wohltemperierte Clavier«/Toccata/Fantazija in Fuga/Ricercarji/angl. suita/Partita J.S.Bacha ali suita G. F. Haendla

4) Cela Suita / Ordre francoskih Clavecinistov

5) 4 zahtevnih sonat Domenica Scarlattija/Antonia Solerja

6) ciklično delo ali variacije stilov »Sturm und Drang«, galantnega ali klasičnega stila

( Sonate C. Ph. E. Bacha, J. C. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta, Fantazije W. F. Bacha, Varijacije na »Follies d'Espagne« C. Ph. E. Bacha,...)


 1. reprezentativno komorno delo z vsebino recitativa ( vokalno/inštrumentalno )

Ocenjevalna lestvica:

10 – (odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami),

9 – (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami),

8 – (prav dobro: solidni rezultati),

7 – (dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami),

6 – (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem),

5 – 1 – (nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem).

Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Izpiti in nastopi

Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

Egon Mihajlovi:

 • Izdane zgoščenke Edicija Cybele ( Nemčija ):

 1. Deutsche Musik des 18. Jahrhunderts na originalnimi čembali iz Germanische Nationalmuseum Nürnberg

 2. Ritratto dell Amore ( francoska glasba 18. In 20. Stoletja )

 3. Vivi Felice ( italijanska, dalmatinska in španska glasba 16. – 18. Stoletja )

 • Izdana zgoščenka Edicija Zenon ( Nemčija ):

J.Ph. Rameau: izbrane scene in baleti iz oper »Les Fêtes d´Hébé“,“Castor et Pollux“,“Hippolyte et Aricie“, solisti in orkester »Compagnie Fontainebleau«, Dirigent Egon Mihajlović

 • Celovečerni solistični recital: »Rittrato di Versailles&El Escorial«, J.Ch. de Chambonnieres, F. Couperin, P. Royer, J.C. Balbastre, A. Soler, internacionalni Festival za staro glasbo »Il Montesardo«, Alessano, Italija 2010, Dvorana Konzervatorija za glasbo in balet Maribor, 2010


UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Čembalo PED-M2 (glavni predmet)

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Instrumentalna in pevska pedagogika, 2. stopnja

Čembalo

2

3,4
Vrsta predmeta / Course type

ObvezniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

60 ID

390
15 (7+8)
Nosilec predmeta / Lecturer:

Egon Mihajlović,doc.
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovensko

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

 • Opravljen izpit Čembalo PED-M1
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

 • Izpopolnjevanje interpretacije glasbene literature za čembalo različnih stilnih obdobij in nacionalnih šol 16.-18.stoletja, ter literature 20. in 21. stoletja

 • Izpopolnjevanje interpretacije različnih glasbenih oblik od renesanse do sodobne glasbe: Toccata, variacije, plesne oblike 16./17.stoletja, suita 17./18. stoletja, Preludiji in Fuge, polifone oblike, sonata, fantazija itn.

 • Izpopolnjevanje najzahtevnejših instrumentalno-tehničnih prvin

 • Izbor literature je prilagojen individualnosti vsakega študenta. Izbor literature vsebuje dela vseh stilnih obdobij, v katerih so nastala pomembna dela literature

 • Obvezni sestavni del predmeta so:

 1. interni in javni nastopi, s katerimi študent pridobiva praktične izvajalske izkušnje

 2. praktična uporaba historične izvajalske prakse in obvladanje igranja bassa continua pri igranju, korepetiranju ali javnih nastopih vokalno/inštrumentalnih komornih skupin in Baročnega Orkestra AG, sodelovanje na javnih projektih AG ( komorni koncerti, baročne opere, izpiti,... )

Temeljni literatura in viri / Readings:

 1. Kocert za Čembalo in Orkerster ( J.S.Bach, G.F.Händel, B. Galuppi, W.F. Bach, C. Ph. E. Bach,... )

 2. Delo slovenskega avtorja ali avtorja XX, oziroma XXI stoletja ( G.Ligheti, F.Poulanc, F.Petit, G.Mönchberger, ali praizvedba dela študentov kompozicije AG )

 3. Več pomembnih del iz vseh obdobij čembalo literature 16. – 18. Stoletja po lastni izbiri

 4. Primena historične izvajalske prakse in bassa continua v komornih zasedbah, korepeticije inštrumentalistov/pevcev/orkestra, sodelovanje pri projektih AG ( baročna opera,koncerti )

 5. Proučevanje historičnih virov in sodobne pedagoške literature za pouk in stilno interpretacijo literature za čembalo/orgle/klavikord/fortepiano in staro glasbo

Literatura se redno posodablja
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

 • Samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju glasbe na koncertnem nivoju

 • Poznavanje historične izvajalske prakse vseh stilov in obdobji literature za historične inštrumente z tipkami

 • Umetniško glasbeno izražanje

 • Obvladovanje najzahtevnejših glasbeno-tehničnih izvajalskih elementov

 • Sinteza glasbeno-tehničnih in muzikalnih elementov in samostojno oblikovanje dinamike, agogike in artikulacije v glasbenem podajanju

 • Obvladovanje stilno ustrezne interpretacije z izborom literature vseh stilnih obdobij njihovih značilnih glasbenih oblik od renesanse do sodobnih del

 • Samozavestno in prepričljivo nastopanje z izvajalsko prakso


Predvideni študijski rezultati:


Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje: • Sposobnost samostojne priprave koncertnega programa

 • Sposobnost kreativnega pristopa k lastni interpretaciji del

 • Sposobnost reševanja najtežjih tehničnih problemov iz področja svojega instrumenta

 • Sposobnost igranja v predpisanih tempih

 • Sposobnost samostojnega glasbeno-umetniškega izražanja v stilno ustrezni interpretaciji z ustreznim tonom na osnovi analize

 • Sposobnost samozavestnega in prepričljivega nastopanja pri izvajalski praksi

Knowledge and understanding:

 • Uporaba pridobljenih znanj interpretacije pri izvajalski praksi

 • Vrednotenje interpretacije

 • Vrednotenje uspešnosti realizacije znanja pri izvajalski praksi


Metode poučevanja in učenja:


Learning and teaching methods:

 • Individualno delo s študentom:

 • Izvajalska praksa

 • Historična izvajalska praksa

 • Analiza pedagoških del z tematiko izvajalske prakse na čembalu in stare glasbe od 16.stoletja do sodobnih del

 • Priprava na samostojno magistrsko delo

Načini ocenjevanja:
Delež (v %) /

Weight (in %)Assessment:

 • Po zaključenih predavanjih sledi komisijski izpit v obliki javnega koncerta (magistrski koncert) in obsegu najmanj 75 minut programa. Del programa je potrebno izvajati na pamet.

 • Program ne sme vsebovati skladb, ki jih je študent pripravil za izpit iz glavnega predmeta PED-M1 (prvi letnik)

 • Program mora vsebovati:

1) Pomembna in zahtevnejša dela vseh obdobij in stilov čembalske literature do konca 18. Stoletja

2) Skladba XX ali XXI stoletja

3) 2 zahtevni in samostojno pripravljeni komorni deli različnih stilov z uporabo bassa continua virtuoznega karakterja v sodelovanju s komorno skupino/instrumentalistom/pevcem ( Sonate, Kantate,... )

4) Koncert za Čembalo in orkester

Ocenjevalna lestvica:

10 – (odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami),

9 – (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami),

8 – (prav dobro: solidni rezultati),

7 – (dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami),

6 – (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem),

5 – 1 – (nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem).

Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa