Tarix /£} y tv qadimgidunyo I 1Download 0,52 Mb.
bet4/6
Sana11.01.2017
Hajmi0,52 Mb.
#43
1   2   3   4   5   6
O'ZBEKISTON TARIXI
 1. Sulton Husayn Boyqaro davrida Xuroson davlatida qanday ishlar amalga oshirildi? ij-mamlakatda to'la osoyishtalik o'rnatilmagah; 2) xo'jalik va madaniy hayoti ancha yuksak darajada rivojlandi; 3) mamlakat obodonchiligi yo'lida katta ishlar amalga oshirildi; 4) Movarounnahrga nisbatan siyosiy barqarorlik ta'minlandi; 5) o'zaro ichki nizolar avj oldi; 6) soliqlar mutassil oshirilib borildi; 7) qo'shni davlatlarga bosqinchilik urushlari amalga oshirildi.D) 1, 2, 3, 4

 2. Xuroson davlatida qo 'shhokimiyatchilik vujudga kelishiga nima sabab bo 'ldi?A) Sulton Husayn Boyqaroning vafot etishi

 3. Qaysi hoi Xuroson davlatini to'la parokandalikka olib keldi?A) qo'shhokimiyatchilik vujudga kelishi

 4. Abu Said 1469-yilda urushda halok bo'lgach, hokimiyatni boshqargan hukmdorlarni ketma-ketligini to'g'ri ko'rsatgan holda qayd eting.B) y Sulton Ahmad - Sulton Mahmud - Boysung'ur Mirzo - Sulton All

 5. Sulton Ahmad Mirzo Farg'ona ustiga yurishi muvajfaqiyatsizlikka uchrashining sababi nimada?!) Samarqand qo'shini Quvasoy ko'prigidan o'tayotganda sinib, natijada ko'p kishi suvga g'arq bo'ladi; 2) otlarga o'lat tegadi, qo'shin orasida vahima va sarosimalik boshlanadi; 3) mahalliy xalq g'animlarga qaqshatqich zarba bera boshlaydi; 4) Axsi himoyachilarining' mardonavor kurashi; 5) Samarqandda boshlangan g'aloyonlar.A) 1,2,3 - """‘'

 6. XV asrda quyidagi hukmdorlarni hukmronlik qilgan joylarni to'g'ri ko'rsatilgan holda qayd eting.l) Bobur Mirzo; 2) Boysung'ur Mirzo; 3)

 7. Sulton Mahmuaxon; 4) Sulton Husayn Boyqaro a) Andijonda; b) Samarqandda; s) Toshkentda; d) HirotdaA) 1-a; 2-b; 3-s; 4-d

 8. Nima sababdan Bobur Mirzo ikkinchi marta Samarqandni qamal qUganda Boysung'ur Mirzo askarlari orasida parokandalik ro'y beradi?S) oziq-ovqat tanqisligi yuz bergani tufayli

 9. Turli hukmdorlarga xizmat qilish Shayboniyga qanday imkon berdi?A) Temuriylar davlatidagi vaziyatni yaxshi bilib olishga

 10. Shayboniyxon hokimiyatining kuchayishiga sabab bo'lgan omillar nimalardan iborat edi?I) Dashti Qipchoq qabilalarining rahnamolari Abulxayrxon vafotidan so'ng boshlangan o'zaro qirg'inlarningyana takrorlanishini aslo istamaganliklari; 2) Dashti Qipchoq qabilalarining o'troq hayot tarzida yashashni orzu qilishlari; 3) Dashti Qipchoq qabilalarining rahnamolari Muhammad Shayboniyxonni o'z orzularini ro 'yobga chiqarishga birdan bir qodir qudrat deb hisoblaganliklari; 4) Muhammad Shayboniyxonning Movarounnahrdagi ,ichki siyosiy vaziyatni yaxshi bilganligi; 5) Movarounnahr zodagonlari, ruhoniylari va aholiping ma lum qismi Muhammad Shayboniyxonni qo'llab-quvatlaganliklari; 6) Mo'guliston hukmdorlari Movoraunnahrga harbiy yurishni har tamonlama qo'llab-quvatlaganliklari; 7) Safaviylar davlatini kuchayishi.D) 1, 2, 3, 4, 5

 11. Qaysi voqeadan so'ng Muhammad Shayboniyxon butun Movarounnahrni egallashga kirishdi?B) Samarqand Muhammad Shayboniyxon tomonidan uzil-kesil egallangach

 12. Quyidagi ko'rsatilgan sabablardan qay biri Muhammad Shayboniyxon uchun temuriylarning Xuroson davlatini egallash qiyin bo'lmadi?A) o 'zaro ichki urushlar oqibatida, inqirozga yuz tutgan

 13. XV asrning ikkinchi yarmidan boshlab temuriyzodalar qanday vazifani amalga oshira olmagan?B) O'rta Osiyoni yagona bir markaz atroflda birlashtirshni

 14. Shayboniyxonning shoh Ismoilga qo'ygan talablari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?A)~shakkoklikka tezda barham berishni, shoh Ismoildan Makkaga borib tavba-tazarru qilishni, Shayboniyxon nominixutbaga qo'shib o'qitishni •<•

 15. Nima sababdan ikki hukmdor: Shayboniyxon va shoh Ismoil o'rtasida urush bo'lishi muqarrar bo'lib qolgan edi?B) Shayboniyxonning shoh Ismoilga qo'ygan talabi

 16. Quyidagi ta'riflardan qay biri Bobur Mirzoga xos?l) Bobur ajoyib suvoriy, suzuvchi, qilichboz, kamonboz edi; 2) Boburning vujudida-sarkardalarga xos dovyuraklik, serg'ayratlik, epchillik mujassam edi; 3) ikki qo'ltig'iga ikki odamni olib qal'a devori ustida mashq qilgan; 4) Bobur o'limga tik qarash, o'ziga va o'z taqdiriga ishonish kabi fazilatlarga ega bo'lgan; 5) Abu Said Sultonga Samarqand taxtini egallashda yordam bergan; 6) Movarounnahrda kuchli markazlashgan davlat tuzgan. A) 1, 2, 3, 4

 17. Boburning "Boburnoma" asarida ba'zi temuriyzoda hukmdorlarning qanday harakatlari tanqid qilinadi?S) o'z dushmanlari bilan o'z manfaatlari yo 'lida kelishishga qilgan harakatlari

 18. Boburning buyuk xotirasini ulug'lash yo 'lida qanday ishlar amalga oshirildi?!) Andijonda Bobur haykali o'rnatildi; 2) Andijonda ramziy qabr maqbarasi qurildi; 3) Andijonda «Bobur milliy bog'i» va shu bog' qoshida «Bobur vajahon adabiyoti» nomli muzey tashkil etildi; 4) Agrada Bobur haykali o'rnatildi; 5) Kobulda Bobur nomidagi kutubxona ochildi.S) 1,2, 3 •"- '"

 19. Ma'lumki, Ubaydullaxoning tariximizda xizmatlari katta. Quidagi ko'rsatilgan jdvoblarning qay biri Ubaydullaxoning xizmatlarini e'tirof etadi?!) Ismoil Safaviy va qizilboshlilarning hujumini bartaraf etib, Movarounnahrni ularning harbiy siyosiy tazyiqidan saqlab qoldi; 2) Buxorodaning markaz sifatidagi nufuzi o'sdi; 3) O'z davlatining chegarasini Shayboniyxon davridagi sarhadlarni tiklashga harakat qildi; 4) Mamlakat ichkarisidagi o'zaro kurash va tarqoqlikka barham berdi; 5) Hirotni ishg'ol etgan; 6) qizilboshlarni bir necha marta mag'lubiyatga uchratgan; 7) ikki qo'ltig'iga ikki odamni olib qal'a devori ustida mashq qilgan; 8) ajoyib suvoriy, suzuvchi, qilichboz, kamonboz edi.A) I, 2, 3, 4,5, 6

 20. Shayboniylar hukmronligi davrida vujudga kelgan qo'shhokimiyatchilikni eslang. Buxoro va Samarqandda kimlar hukmronlik qilgan?D) Abdulazizxon Buxoroda, Abdulatifxon Samarqandda

 21. Ubaydullaxon vafotidan so 'ng boshlangan parokandachilikka chek qo 'yish uchun nima^qilish zarur edi?B) markaziy hokimiyatni yana tiklash va kuchaytirish zarur edi.

 22. Abdullaxon II quyidagi ko'rsatilgan hududlarni egallagan yillari bilan to'g'ri ko'rsating.l) Bah; 2) Samarqand; 3) Tashkent va Farg'ona; 4)

 23. Badaxshon; 5) Xorazm a) 1574-yil; b) 1578-yil; s) 1583-yil; d) 1584-yil; e) 1595-yilS) 1-a; 2-b; 3-s; 4-d; 5-e

 24. XVI asrning oxirida qaysi davlat hukmdori Buxoro xonligiga bostirib kirib, Nishopur, Sabzavor, Mashhad, Hirotni egallaydi?D) Eron hukmdori shoh Abbos

 25. 1601 -yilda Samarqandyaqinidagi Bog V Shamol mavzeyida kimlar o 'rtasidajang bo 'ladi?S) Pirmuhammadxon bilan Boqi Muhammad

 26. Ma'lumki, Shayboniyxon davlatni iqtisodiy va siyosiy jihatdan mustahkamlash yo'lida qator islohatlar o'tkazgan. Quyidagi berilgan qaysi javobda Shayboniyxon tomonidan o 'tkazilmagan islohatlar ko 'rsatilgan?B) Sud islohati

 27. Shayboniyxon qay tariqa yer-suvni qaytadan taqsim qilgan?S) ko'chmanchi qabila zodagonlari yengilgan mahalliy mulkdorlar mol-mulkini musodara qilish, sotish, egasiz qolgan yerlarni o 'zlariniki qilib olish yo 'li bilan •—..,

 28. Shayboniyxon mamlakat ichida ijtimoiy hayotni tartibga solishga imkon beruvchi_qanday islohat o'tkazdi?S) keyingi 10 yil ichida soliqlar og'irligidan va mulkdorlar jabr-zulmidanyer-suvlarini tashlab ketganxo'jaliklaryerjarini ishga tushirish masalasiko'rib chiqildi.

 29. Ma'lumki, Abdullaxon IIpul islohatini o'tkazgan. Bunga ko'ra u ...B) oltin pul zarb etishni yo'lga qo'ygan va uning tarkibiga qiymati past bo 'Igan boshqa ma 'danlar aralashtirilmasligini qattiq nazorat qilgan

 30. Qaysi hoi Sayboniyxon davrida hokimiyatdan ajralib chiqishga sharoit yaratar edi?A) davlatni kichik-kichik mulklarga (suyurg'olga) bo'lib idora qilish

 31. Ma'lumki, Shayboniyxon tomonidan amalga oshirilgan davlat boshqaruvidagi tadbirlar mahalliy hukmdor va zamindorlarning fcx noroziliklariga sabab bo'lgan. Bu norozilikning sababi nimada edi?B) bo'ysunushni istamagan mahalliy kukmdorlar mustaqilligini tugatisi ayrim hukmdorlarni almashtirishga harakat qilishi

 32. Nima uchun Akbarshoh Abdullaxon IIHindistonga jo'natgan ikkinchi elchilikning taklifiga rozi bo'lmadi?S) chunld bu davrda Hindistonni. shimolidagi mustaqil knyazliklar - Sing va Kashmirni bosib olish uchun tayyorgarlik ko 'rayotgan edi.

 33. Ma'lumki, Usmoniylar va shayboniylarning safaviylarga qarshi kurashida din bir niqob edi. Aslida esa bu qaysi hududlar uchun oi'.'j borilayotgan siyosiy kurashning natijasi edi?D) G 'arbiy Eron, Kavkaz va Xuroson

 34. Abdullaxon II Rossiya bilan savdo aloqalarini yaxshilashga harakat qilib, bu orqali o z davlatining siyosiy ahvolini mustahkamlashga erishmoqchi bo 'Iganligining sababi nimada edi?D) podsho Ivan Grozniy davrida Rossiyaning mavqeyi kuchaya borishi

 35. Qaysi hoi XVI asrda Rossiyaga savdo yo 'llarini nazorat qilish imkonini berdi?B) Ivan Grozniy davrida Qozon xonligi, Hojitarxon xonligi, Volga bo'ylari va G'arbiy Sibirni bosib olishi

 36. Abdullaxon II tomonidan Moskvaga yuborilgan elchilar o'z xonlari nomidan savdogarlarning qaysi hudud bo'ylab erkin o'tishlariga ijozat so 'raydilar?D) Volga bo 'ylab • ‘""

 37. Nima sababdan XVI asrda Rossiya Buxoro xonligi bilan savdo-sotiq ishlarini~fi'vojlantirishdan manfaatdor edi?B) Buxoroning Rossiya tovarlarini sotish uchun qulay bozorligi va Rossiya Buxoro xonligi orqali Osiyoningboshqa mamlakatlari bilan savdo aloqalarini rvvojlantirisr. imkoniga ega bo 'lardi

 38. XVI asrda Rossiya Buxoro xonligi bilan savdo-sotiq ishlarini rivojlantirishda birinchi navbatda qayerga chiqish maqsadi hisobga olingan edi?A) Hindistonga

 39. Shayboniylar ta'lim sohasidagi islohatga ko'ra ...S) har bir mahallada maktab ochildi, ba'zixonadonlarda uy ta'limijoriy etildi.

 40. XVI asrda Movarounnahrda o'zbek tili rivojlanib, keng tarqalishiga, adabiy aloqalar rivoj topishining ta'sir ko'rsatishining asosiy sababini aniqlang?B) savodxonlikning rivojlanishi

 41. Ma'lumki, XVI asrda fan va madaniyat sezilarli darajada rivojlangan. Bu rivojlanishga ta'sir ko'rsatgan sababini aniqlang?B) Shayboniylar sulola hukmdorlari orasidan o'z davriningyetuk ilm-fan arboblariyetishib chiqqanligi.^,,

 42. XVI asrda matematika va astronomiya sohasida qanday asarlar yozilgan?D) "Hisobi amali Shabaka", "Risola dar ilmi hisob", "Visayat bar chahor qism", "Tuhfayiamir", "Ma'rifati samti qibla", "Risola dar muaddiliqamqr^', "Hoshiyalisharhiashkoli ta sis", "Ajoyibut-tabaqot"

 43. XVI asrda tibbiyot sohasida qanday asarlar yozilgan?B) "Dastur al-iloj", "Muqaddimoti dastur aliloj", "Shifo ul-ilal", "Umdat ul-kuhliya f,l-amrozul-basariya "

 44. Sultonali Samarqandiy 1526-yili qaysi sohaga doir va qanday asarlar yozgan?S) tibbiyot sohasiga doir "Dastur al-iloj", "Muqaddimoti dastur al-iloj "

 45. Quyidagi shayboniylar davrining yetuk tarixchilardan qay biri davr taqozosi bilan Toshkentda turg'un yashay olmay, 1528-yili Zahiriddin Muhammad Bobur huzuriga, Hindistonga boradi, keyinchalik hajga borib, Usmonlilar Turkiyasi sultoni bilan uchrashadi, vazirlikka qilingan taklifni rod etadi? S) Hoflz Ko 'hakiy

 46. Sahayboniylar davrida matematika va astronomiya sohasidayozilgan asarlar muallijlarini to'g'ri ko'rsatgan holda belgilang.l) "Hisobi amali shabaka"; 2) "Risola dar ilmi hisob"; 3) "Tuxfayi amir"; 4) "Ma'rifat samti qibla"~-5) "Risola dar muaddili qamar"; 6) "Hoshiy li shahri ashkoli ta'sis"; 7) "Ajoyib ut-tabaqot" ^_ v

  1. Muhammad Amin ibn Ubaydulla Mo 'minobodiy; b) Bobokalon muftiy Samarqandiy; v) Tursun Zominiy; g) Muhammad Husayn munajj'iru Buxoriy; s) Mahmud ibn Ahmad Foriziy; d) Tojis-Saidiy; e) Said Muhammad Tohir ibn AbulqosimA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-s; 6-d; 7-e

 47. Sayboniylar davrida tarixchi olimlarni o'zlariyozgan asarlari bilan to'g'ri ko'rsatgan holda qayd eib chiqing.I) Abdulloh ibn Muhammad ibn

 48. Ali Nasrullohiy; 2) Hoflz Tanish Buxoriy; 3) Zayniddin Vosifiy; 4) Mirza Muhammad Haydar; 5) Hoflz Ko hakiy. a) "Zubdat ul-ozor"; b) "Abdullanoma"; v) "Badoye ul-vaqoye"; g) "TarixiRashidiy"; d) "Tarixi Toshkand"D) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

 49. Qaysi shayboniy hukmdorning yurt obodonchiligi yo 'lidagi sa 'y-harakatlari tarixchilar tomonidan yuksak baholangan?A) Abdullaxon II ning

 50. Qaysi shayboniy hukmdor davrida Buxorodajuda katta savdo markazi bunyod etilgan?A) Abdullaxon II

 51. Qaysi sabab tufayli Abdullaxon II davrida katta qurilish ishlari amalga oshirilgan?B) markaziy ho/dmiyat kuchayishi

 52. Boqi Muhammad qanday tadbirlrni amalga oshiradi?A) mamlakat sarhadlarijipsligini mustahkamlash, boshqaruv tizimini izga solish

 53. Buxoro xoni Valimuhammadxonning hukmronljk yillarida davlatda qanday vaziyat yuzdgakeladi?B) ichki kurashyana avj oldi, qabila beklari xon hokimiyatiga bo'ysunmay muxolifatchilikni kuchaytirdilar —-

 54. Nima uchun Buxoro xoni Vali Muhammad farzandlarini olib Eronga qochadi?D) Buxorolik amirlar xonga qarshi isyon uyushtirganligi sababli

 55. Vali Muhammad boshlab kelgan Eron qo 'shinlarini tor-mor keltirilgach, Vali Muhammad qismati nima bo 'ldi?D) Vali Muhammad asir olinib qatl etildi.

 56. Quyidagilardan qay biri Boqi Muhammad davrida yuz bermadi?B) ichki kurash yana avj oldi, qabila beklari xon hokimiyatiga bo'ysunmay muxolifatchilikni kuchaytirdilar,

 57. Imomqulixon davrida qaysi voqelar yuz berdi?!) Eron qo'shinlarini tor-mor keltirib, mamlakat mustaqilligini saqlab qoldi; 2) Tashkent va xonlikning shimoli-sharqiy chegaralari uchun qozoqlar, jung'ar (ayrat)lar, qalmoqlar, qoraqalpoqlarga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib bordi; 3) Tashkentyerlarini egallagan qozoqlarga hujum qilib, Toshkentni o'z tasarruflga kiritdi; 4) Toshkentda qo'zg'olonini ayovsiz bostirdi; 5) Markaziy davlat hokimiyati nisbatan mustahkamlandi. 6) qozoq xoni Kelimuhammad qo'shinlarini mamlakat hududidan haydab chiqarib, qator hududlarni Buxoro xonligiga bo 'ysundirdi; 7) qabila beklari xon hokimiyatiga bo 'ysunmay muxolifatchilikni kuchaytirdilar.A)^ 1, 2, 3, 4, 5

 58. Nodir Muhammadxon davrida mamlakatdagi ahvol qanday bo 'ldi?B) ijtimoiy-siyosiy'tarqoqlikyana kuchaydi

 59. Nodir Muhammadxon davrida nimaning oqibatida davlatchilik asoslari zaiflashdi?E>) xonning o 'zi mamlakatning asosiy viloyatlarini mulk qilib 12 nqfar o'g'li, 2 nafarjiyani va nabirasiga taqsimlab berishi oqibatida

 60. Abdulaziz xonlik taxtiga qay tariqa chiqdi?A) Nodir Muhammadxondan norozi bo'lgan bir guruh amirlar Abdulazizni xon deb e'lon qilishi natijasida

 61. Nima uchun Hindistondanyordam so'ragan Nodir MuhammadShoh Jahonyuborgan qo'shin bilan jang qiladi?B) Shoh Jahon o'g'illari Balx viloyatini egallash uchun kelayotganini bilgach

 62. Qayerda bo 'Igan jangda Nodir Muhammad Hindiston qo 'shinidan yengilib, Eronga qochadi va shoh Abbos huzurida panoh topadl?A) Maymana yo 'lida

 63. Nodir Muhammad taxtni egallay olmagach taqdiri qanday yakun topadi?B) Makkaga hajga borayotib yo 'Ida vafot etadi.

 64. Nodir Muhammad taxtni qaytarib olish uchun qaysi davlatlardan yordam so 'raydi?D) Hindiston va Eron

 65. Ashtarxoniy hukmdorlardan kimlar taxtni qaytarib olish uchun Eron madadidan foydalanishga harakat qilgan?D) Vali Muhammad va Nodir Muhammad

 66. Abdulaziz davrida qaysi holat Buxoro xonligining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini murakkablashtirib yuborgandi, siyosiy vaziyat izdan chiqqandi?B) tinimsiz urushlar, ichki ziddiyatlar

 67. Subhonqulixon davrida ichki va tashqi ahvol qanday bo'lgan?!) Balx viloyatlarida hokimlik qilayotgan o'g'illariga qarshi urushlar qilishga

 68. majbur bo'ldi; 2) Movarounnahr viloyatlaridagi amir va be/darga qarshi urushlar qilishga majbur bo'ldi; 3) Xiva xoni Anushaxdh qo'shinlari hujum qilib, Buxoro, Karmana va Vardonzeni va Samarqandni egalladi; 4) Samarqandda Anushaxon nomiga xutba o'qitilib, uning nomidan tanga pullar zarb etiladi; 5) markaziy davlat hokimiyati nisbatan mustahkamlandi; 6) Qabila beklari xon hokimiyatiga bo'ysunmay muxolifatchilikni kuchaytirdilar.D) 1, 2, 3, 4

 69. Subhonqulixon qayerdaligidan foydalangan Anushaxon Buxoro atroflariga bostirib kelib u yerlarni talon-taroj qiladi va katta o'ljalar bilan qaytib ketadi?A) Balxdaligidan

 70. Qaysi Ashtarxoniy hukmdorlar qozoqlarga qarshi kurashishga to 'g >/ kelgan?A) Boqi Muhammad, Imomqulixon, Nodir Muhammad

 71. Kimning davrida Mahmudbiy Balxda hokimiyatni to 'liq o z qo 'liga oladi va o 'zini qachon xon deb e 'Ion qiladi?S) Ubaydullaxon davrida, 1706-

 72. yilda (JS, Subhonqulixon Balxni qatag'on qabilasi boshlig'iMahmudbiy otaliqqa nima uchun tortjq qilgan edi?A) alohidaxizmatlari uchun

 73. Buxoro xonligida hukmronligi fojiali yakunlangan Ubaydullaxon nima uchun kurashgan edi?D) parokandalikka qarshi, oliy hokimiyatni kuchaytirish va mamlakat birligini ta 'minlash

 74. Nima sababdan Muhammad Hakimbiy boshqa qabilalar aslzodalarining qat 'iy noroziligiga sabab bo 'ladi?B) barcha shahzodalar otaliqlarining boshlig'i deb tan olinganligi

 75. Nimaning natijasida mustaqil Samarqand xonligiga asos solindi?D) Shahrisabz hokimi Ibrohimbiyning Samarqandni egallab, kuyovi Rajab Sultonni xon deb e 'Ion qilishi natijasida

 76. Ibrohimbiy tomonidan Samarqand xonligiga asos solingach, Ibrohimbiyning navbatdagi maqsadi ...D) Buxoro taxtini egallash, Rajab Sultonni Buxoro taxtiga o 'tqazish hamda shu yo V bilan xonlikning eng nufuzli kishisi bo 'lish edi.

 77. Parokandalik - bu ...D) mamlakat viloyatlarining markaziy hokimiyatga bo'ysunmasligi, siyosiy tarqoqlik.

 78. Kimning davrida Buxoro xonligi siyosiy hayotida mangel qabilasi va uning yo'lboshchisi Muhammad Hakimbiy ta 'siri nihoyatda kuchaydi?D) Abulfayzxon

 79. Qaysi holatlar Buxoro xonligining harbiy jihaidan o'ta zaiflashuviga olib keldi?!) djiimiy qudratli harbiy qo'shin yo'qligi; 2) majfkaziy harbiy qo'mondonlikning yo'qligi; 3) qo’shinningzamonaviy qurol-yarog'lar, zambaraklarjbilan ta'minlanmaganligi; 4) davlat xazinasining yo'qligi; 5) harbiy qo'mondonlarningyetarli bilim va ko'nikmalargaega emasligi.A) 1, 2, 3

 80. Buxoro xonligidagi yerga egalik qilishning tartibi qanday oqibatlarga olib keldi?]) qishloq xo'jaligidan tushadigan daromadlarning alohida , shaxslar qo 'lida to 'planib borishiga; 2) xon xazinasiga tushadigan daromadlarning kamayib, davlatning kuchsizlanishiga; 3) yerda ishlovchi, mahsulot yetishtiruvchi mehnatkash aholi moddiy ahvolining og'irlashuviga; 4) xalqning moddiy ahvolini yaxshilanishga; 5) xon xazinasiga tushadigan daromadning oshishiga.D) 1, 2, 3

 81. MuhammadSharif Buxoriyning qaysi asari makon va zamon masalalariga bag'ishlangan?A) «Davriylik haqida risola» asari

 82. Muhammad Sharif Buxoriyning «Xoqonga foydali maslahatlar» Idtobida nimalar o z ifodasini topgan?D) shariat qonun-qoidalari, ijtimoiy hayot va axloqiy muammolarga aid ma 'lumotlar, hukmdorlar to'g'risida qiziqarli lavhalar

 83. XVH-XVIH asr birinchi yarmida Buxoro tarixiga doir kimlarning asarlari yaratildi?-D) Mahmud ibn Fa//, Muhammad Yusuf Munshiy, Muhammad Amin Buxoriy, Muhammad ibn Muhammad Zamon Buxoriy, Abdurahmon Tole, Xojamqulixon Balxiy -f

 84. Quyidagi qaysi tarixiy asarlar XVII-XVHI asr boshlari tarixini bay on etadi?D)-- "Oliyjanob insonlar jasorati xususida sirlar dengizi", "Ubaydullanoma", "Muhitut-tavorix", "Abulfayzxon tarixi", "Tarixi Muqimxoniy" "Qipchoqxontarixi"

 85. Quyidagilardan qay birlari XVII-XVHI asr birinchi yarmida adabiyot sohasida qalam tebratgan?A) Mirzo Abdulqodir, Sayido Nasafiy, Turdi, So 'fi Olloyor, Mashrab, Xoja Samandar Termiziy, Mutribiy, Samarqandiy, Mulla Sodiq Samarqandiy

 86. Quyidagi qatordan Bedilga aid bo'lgan tarjimai holni ko'rsating.A) kesh (Shahrisabz)lik, turkiy barlos urug'idan, Hindistonga ko'p marta safar qilgan, Dehlida vafot etgan

 87. Bedil asarlarida nimalarni bayon etgan?B) inson erkinligi, tafakkuri haqida falsafiy, axloqiy qarashlarini she 'riy va nasriy

 88. Quyidagi misralar kimning qalamiga tegishli?

 89. Tor ko 'ngullik beklar, manman demang, kenglik qiling,

 90. To'qson ikki bovli o'zbekyurtidir, tenglikqiling...D) Turdi

 91. So'fi Olloyorning qaysi asari ilohiy ma'rifat badiiy talqinda bayon etilgan o'zbek falsafiy adabiyotining yetuk namunasi hisoblanadi?B) "Taqvodorlar maslagi"

 92. She 'r ilmi, she 'r tizimi ashtarxoniylar davrida qaysi nom bilan atalgan?A) aruz ilmi

 93. Masnaviy ...A) arabcha so 'z bo 'lib, ikkilik degan ma 'noni anglatgan

 94. Kichik she 'riy asarlar va dostonlar nima deb yuritilgan?B) masnaviy

 95. Sharq she 'riyatidagi beshlik she 'riy shakl qaysi nom bilan atalgan?D) muxammas

 96. Eron qo 'shinlari Buxoroga qarshi ikkinchi marta hujum qilganda kirn Eron tomoniga o 'lib ketadi?A) Qarshi hukmdori Muhammad Hakimbiy

 97. Nodirshoh Buxoro xonligining taslim bo 'lish shartlarini kirn orqali Abulfayzxongajo 'natadi?D) Muhammad Hakimbiy

 98. Muhammad Rahimbiy qanday imkoniyatdan foydalanib, hokimiyatda da 'vogarlik qila boshladi?A) o fining muntazam qo 'shinga egaligidan

 99. Qaysi sabab Muhammad Rahimbiyning Buxoro taxtini egallashiga yo'l ochib berdiZS) Nodirshoh o'ldirilganidan so'ng Eronda boshlangan ichki kurashlar

 100. Doniyolbiy otaliq hukmronlik davrida yuz bergan voqealarni qayd eting.l) o z qo'shinlarini mustahkamlashga, unga tayanib ish ko'rishga harakat qildi; 2) barcha mang'it beklariga katta yer-mulkni tanho qilib berdi; 3) xalqdan olinadigan soliqlarni ko'paytirdi; 4) Balx, Hisor, Ko'lob, O'ratepa bekliklarining mustaqillikka intilishlari kuchaydi; 5) katta yer egalari, qushbegi va qozikalonlarning o'zboshimchaligini sindira olmadi; 6) yirik yer egalarining davlatni boshqarish ishlarida shu vaqtgacha davom etib kelgan aralashuvlarini keskin kamaytirdi; 7) bo'ysunishni ustamagan, markaziy hokimiyatga bo'ysunmaslikka urinayotgan qabilalarni turganjoyidan ko'chirtirib yuborish siyosatini tutdi; 8) Miyonqol, Nurota, Qo 'bodiyon, Boysun, Shahrisabz hamda Urgut bekliklarni o 'zigabo 'ysundirdi.A) 1, 2, 3, 4, 5

 101. Amir Shohmurodning qaysi tadbiri xalq manfaatlariga tajovuzning oldini oldi?A) kirn mol-mulkka xiyonat qilsa, jamiyatdagi martabasidan qat V nazar qattiqjazoga tortilishi

 102. Buxoro amirligida alohida davlatxazinasi ...D) bo'Imagan.

 103. Buxoro amirligida shayxulislom lavozimiga aid bo'lgan qatorni qayd eting.l) musulmon jamoasi boshlig'i; 2) qozilik ishlarida hamda kundalik hayotda qonunlarga rioya etilishini ta'minlovchi; 3) hukmdorning engyaqin kishis_i^4) bu lavozim avloddan avlodga meros bo'ltb o'tgan; 5) jinoiy ishlarni sinchiklab ko 'rgan; 6) qozikalon murakkab deb hisoblagan turli diniy-huquqiy masalalar bo 'yicha shariatga asoslanib, fatvo chiqargan.A) 1,2, 3,4

 104. Buxoro amirligida davlat yerlarining qanday qismi ko 'chmanchijamoalarga bo 'lib berilgan? A) suvsiz dasht, to 'qayzor qismi " ,

 105. Mulki hur yoki mulki hurri xolis yerlar nimaning natijasida vujudga kelgan? S) urushlarda jasorat ko'rsatgan yoki hukmdorning alohida topshiriqlarini bajarishda namuna ko 'rsatgan shaxslarga berish natijasida

 106. O'rta Osiyoda, jumladan, Buxoro davlatida qishloq xo'jaligining taqdiri nimaga bog'liq edi?A) sun'iy sug'orishning qanchalik to'g'ri hal etilganligiga

 107. V3. Ma'lumti, XVIII asrda Zarafshon daryosida Xurmo va Sarazm nahr(ariq)lari chiqarilgan. Ularning biri ... chaqirim, ikkinchisi ... chaqirim uzunlikda bo'lgan.D) to'rt, uch

 108. 104. Buxoro amirligida suv oqimi qiya va tez bo'lgan tog" daryolari hamda soylarda qanday sug'orish inshootlarni qurishgan?D) suv ayirg'ich (sepoya)lar (_

 109. 105. Buxoro amirligida shox-shabadan qurilgan to'g'onlar qanday daryolarda qurilgan?S) tinch oqadigan daryolarda

 110. 106. Buxoro amirligida suvni chuqur ariqlardan chiqarib olish uchun qanday suv ayirg'ichlar ishlatilar edi?B) tutqichli

 111. 107. Miyonqolda qo'zg'olon bo'Iganpaytda Amir Haydar ...D) Xiva va Qo'qonxonlari hujumlarini qaytarish bilan bandedi.

 112. 108. Mang'it amirlari markazlashgan mutlaq hokimiyatni barpo etish maqsadida qanday siyosatiniyuritganlar?B) amir shaxsiga sig'inish

 113. 109. Buxoro amirligida mamlakatxavfsizligining asosiy kafolatlaridan biri bo'lgan omilni aniqlang.D) qabila boshliqlari bilan o'zaro tiltopa olish

 114. 110. Buxoro amirligida yashab ijod qilgan shoirlarni qayd eting.S) Muhammadniyoz Nishotiy, Mujrim-Obid, Shavqiy, Joniy, Hiromiy, Vola, Junaydulloh Hoziq

 115. 111. Elbarsxon davrida qaysi omil Xiva hukmdoriga xonlik hududini qo'shni davlatlar hisobiga kengaytirib olish imkonini berdi?D) xonlik hukmdorlarining Dashti Qipchoqdan Xorazmga ko 'pgina qabilalaming ko 'chib kelishi natijasida ijtimoiy tayanchini mustahkamlanishi

 116. 112. XVI asrda Buxoro va Xiva xonligi o'rtasida doimo o'zaro dushmanlik munosabatlari.Jjukm surganligining asosiy sababi nimada edi?D) o'z hududlarini kengaytirishga urinishlar va hukmron sulolalarning bir-biriga g'anim bo'lib qolgan xonadonlarga mansubligi

 117. 113. Xiva sultonlari turkmanlar yordamida xonlikningyirik shaharlarini egallagan yili jibdullaxon II ...D) Xiva xonligi ustiga yana qo'shin tortib keladi.

 118. 114. Nimaning oqibatida Hojimxon Xiva xonligi taxtini qayta egallashga va o'z hokimiyatini mustahkamlab olishga erishadi?D) Abdullaxonning vafotidan keyin Buxoro xonligida boshlangan o 'zaro toj-u taxt uchun kurashlar

 119. 115. Xivaxonligining asoschisi ...S) dashti qipchoqlik Elbarsxon edi.

 120. 116. Ma'lumki, Abdullaxon II davrida Xiva xonligi 2 marta Buxoroga bo'ysundirilgan. Bu qaysiyillarda bo'lib o'tgan? A) 1593-va 1595-yilda

 121. 117. Nodirshoh qachon va qayerda bo 'Iganjanglarda Xiva qo 'shinlari butunlay tor-mor etdi?S) 1740-yili Hazorasp va Xonqada

 122. 118. Qayerda bo'lganjangdaXiva qo'shinlari butunlay tor-mor etilib, Elbarsxon o'ldirildi?A) Xonqada bo'lgan jangda

 123. 119. Xiva xonligi Eron tomonidan bosib olinishi qanday oqibatga olib keldi?!) Xiva mustaqilligini yo'qotdi; 2) qadimiy madaniy mamlakat bosqinchilik va talon-taroj maydoniga aylantirildi; 3) Osiyo va Yevropani birlashtiruvchi karvon yo'li o'zining ahamiyatini to'la yo'qotdi; 4) xonlar amalda inoqlar qo'lida itoatkor bo'lib qoldilar; 5) o'zaro urushlarga barhambgrildi.A) 1, 2, 3, 4

 124. 120. Oral dengizining shimolida istiqomat qilib turgan o'zbek qabilalari eronliklar zulmiga qarshi qo'zg'olon ko'targan vaqtda Nodirshoh qaysi yurishi bilan band edi?B) Dog'iston

 125. Qay tariqa Gurganch Xorazm davlatining yagona poytaxtiga aylangan?D) Gurganch amiri Ma'mun ibn Muhammad poytaxti Kot shahri bo "Igan xorazmshohlarni tor-mor etib, o 'zini Xorazmshoh deb e 'Ion qilishi natijasida

 126. Xiva xonligini inoqlar boshqarganda soxta xon nomidan kimlar ishyuritgan?B) inoq va kengash

 127. Yovmut qabilasi Xiva xonligi fiiqarolari tarldbiga olingach ularga qanday majburiyatlar yukilandi?S) soliq to'lash va xon qo'shiniga belgilangan miqdorda navkar yuborish

 128. XVIIIasrning2-yarmi-XIXasrning 1-yarmidaXiva - Rossiya munosabatlarida muhimjihati nimada edi?A) o'zaro savdodan har ikkala davlat ham birdek manfaatdorligi

 129. Xiva xonligi bilan Rossiya o'rtasida yaxshi qo'shnichilik munosabatlarining qaror topishiga to'sqinlik qilgan omillarni qayd eting.l) savdo karvonlariga hujum qilish xavftning mavjudligi; 2) har ikki taraf tomonidan KicMk juz qozoqlarini va qoraqalpoqlarni o z fuqarolari deb hisoblashlari; 3) har ikki tomonning o'zaro savdodan olinadigan boj hajmi masalasida bir to'xtamga kela olmaganliklari; 4) o'zaro savdodan har ikkala davlat ham birdek manfaatdorligiD) I, 2, 3

 130. Xiva xonligida inoqlarning mavqeyi kuchli bo 'Igan davrlarda ulardan 5 kishi a 'zo bo 'Igan qanday idora faoliyat ko 'rsatgan?A) Xon kengashi 12 7. Qaysi yilga kelib Xiva shahrida qayta tiklash ishlari tugallandi?S) 1782-yilga

 131. Qoraqalpoqlar haqida manbalarda qaysi nomlar bilan qayd etilgan?!) rus yilnomalari; 2) mo'g'illar tarixi; 3) sharq manbalari; 4) fors

 132. bitiktoshi ~) "cherniy kloboti"; b) "qora malaqayli"; s) "qora bo'rkli"; d) "saka tigraxauda"S) 1-a, 2-b, 3-s, 4-d

 133. Qoraqalpoqlar ijtimoiy hayotida biylar va botirlar muhim o'rin tutganlar. Biylar qanday vazifalarni bajargan?!) qoraqalpoq urug'lariga boshchilik qilganlar; 2) qoraqalpoqlarning ichki huquqiy va xo'jalik ishlariga doir muammolarni hal qilganlar; 3) qo'shni xalqlar bilan munosabatlarda o'z urug'iyoki qabilasi nomidan vakil sifatida qatnashganlar; 4) katta va kichik shaharlarga hokimlik qilganlar.S) 1, 2, 3

 134. Qay tariqa qoraqalpoqlarni Xiva xonligiga bo'ysundirish nihoyasiga yetkazildi?B)'Yangidaryo atroflda yashovchi qoraqalpoqlar tobe etilishi

 135. tufayli

 136. !3L Qaysishaharlar qoraqalpoqxalqitomonidanqal'ashaklidaqurilgan?A) Janaqal'a, Oydo'stqal'a, Ernazarqal'a, Ko'ko'zakqal'a, Eshonqal'a '32. Qoraqalpoqlarningxalq qo'shiqlarida kimlar ulug'lanadi?S) Maman botir, Esangeldi mahram, Oydo'stbiy, Ernazarbiy

 137. 133. Jiyen Jirov tomonidan yozilgan she'rlarni qayd eting?B) "Hoy yigitlar, yigitlar", "Xayr endi, do'stlar", "Yuragimda ko'p dog'im", "Tuyani her ", "Hoy xonimiz, xonimiz ", "Xon yonida to 'ralar "

 138. 134.Jien Jirovnng "Hoy xonimiz, xonimiz!" va "Xon yonida to'ralar" kabi she'rlarida qanday voqealar o'z aksini topgan?S) hukmron labaqalarningkirdikorlarini, xalqqa o'tkazganjabr-zulmlarinifosh etadi

 139. 135. Kunxo'ja Ibrohimning "Elbilan", "Boybolasi", "Mening bolam" she 'rlarida ...B) hukmron tabaqalar kirdikorlarinifosh etadi.

 140. \36.Ajiniyoz shoirning qaysi she'rlarida vatanparvarlik, insonparvarlik g'oyalari falsafly qarashlari ifodalangan?B) "Kerak", "Bo'ladi",

 141. "Bo'lmasa", "Yaxshi", "Yigitlar" ilg 137. Berdaqning qaysi she'rlarida mehnatkash xalqning og'ir hayoti o'z aksini topib,.J(iva xonlari, amaldorlari zulmiga qarshi xalq noroziligi

 142. ifodalangan?B) "Bo'lganemas", "Umrim", "Yordamber"

 143. IBS. Berdaq "O'g'limga", "Ahmoq bo'lma" she 'rlari orqali ...S)yoshlarni vatannisevishga, ma 'rifat cho'qqilarini egallashga chaqiradi. 159. Quyidagi misralar qaysi qoraqalpoq shoirning qalamiga taaluqli? '40. Bo'ri hech vaqto'z dardini bildirmas,

 144. 141. Yaxshi odam dushmanini kuldirmas,

 145. 142. Qo'ldan kelsa unga davron surdirmas,

 146. 143. Yeryigitningjoni qurbonxalq uchun.A) Berdaq

 147. 144. Qay tariqa O 'rta Osiyoda keyinchalik Qo 'qon xonligi deb atalgan yangi davlat vujudga keldi?A) minglar chodaklik din peshvolari hokimiyatinifl ag'darib, Farg'ona vodiysida hokimiyatni o 'z qo 'llariga olishi natijasida —- ..

 148. 145. Abdurahimbiy davrida quyidagi voqealardan qay biri ro'y bermagan?!) Xo'jand^O'ratepa viloyatlari qo'shib olindi; 2) hozirgi Qo'qon shahriga asos solindi; 3) poytaxi Tepaqo'rg'ondan Qo'qon shahriga ko'chirildi; 4) Ohangaron vohasi, Tashkent, Chimkent, Sayram va Turldstonni o'ziga bo'ysundirdi; 5) Shahrisabz ostonalariga qo'shin tortib bordi va uning hokimi bilan Qo'qonga tobelik haqida bitim tuzishga erishadi; 6) Samarqandni va Jizzaxni egallaydi.S) 2, 3, 4

 149. 146. Qo'qon xoni Olimxonning Ohangaron vohasini, Tashkent, Chimkent, Sayram va Turkistonni o'ziga bo'ysundirishi natijasida ...A) Rossiya bile..-, savdo yo 'li ochildi.

 150. 147. Qo'qon xonligida qaysi hukmdorlar hukmronligi davridaxonlikning qudrati ortdi?D) Erdona, Norbo'tabiy, Olimxon

 151. 148. Nima sababdan butun Qo'qon xonligi hududida 1842-yili katta qo'zg'olon ko'tariladi?A) amirning Qo'qondagi noibi Qo'qon xonligi aholisini aval undirib kelingan soliqqa qo 'shimcha ravishda Buxoro amirligidajoriy etilgan soliqlarni to 'lashga majbur qilganligi

 152. 149. Qo'qon xoni Xudoyorxon davrida qaysi holat mahalliy aholining qattiq noroziligiga sabab bo'lib, xonlikda hukmronlarga qarshi qo'zg'olon

 153. ko'tarish xavfini tug'dirdi?!) qipchoqlaming Qo'qonga yoppasiga ko'chib kela boshlashlari; 2) mahalliy aholini shahardan haydab chiqarib,

 154. ularning uy-joylariga o'rnashib ola boshlashlari; 3) sug'orish inshootlarini qo'lga Idritishlari; 4) aholi suv uchun soliq to'laydigan bo'lishlari;

 155. 5) Xudoyorxon yosh bo'lganligi tufayli amalda xonlikni qaynotasi Musulmonqul boshqarishi; 6) Xudoyorxonning o'z mavqeyiniyo'qotmaslik

 156. „ yo 'lida ruslar bilan aloqa o "rnatishga intilishi.A) 1,2, 3,4

 157. 150. Nima uchun Qo'qon xonligida mehnatkash xalq deyarli hamma narsa uchun soliq to'lar edi?S) chunki hamma qo'riq yerlar, chakalakzorlar, to'qaylar, daraxtzorlar, ko'llar, barchayaylovlar xonning ixtiyorida edi,

 158. 151. XIX asr o'rtalarida Qo'qondagi madrasalar ichida qaysi madrasalari alohida ajralib turadi?D) Madalixon, Norbo'tabek, Jome, Hojimoyim,' Xoja dodxoh, Mingoyim

 159. 152. XVIH-XIX asrning 1-yarmida Qo'qonda ... maktab, ... madrasa va masjid, Marg'ilonda ... maktab, ...madrasa va masjidning faoliyat

 160. yuritgan.D) 120 to, 40 to, 80 to, 10 to 753. Quyidagi misralar kimning qaysi she 'ridan olingan?

 161. Xalqini ko 'rsang agar, o 'lasi-yu qoq-u xarob,

 162. Ochligidan egilib, qomati misli kamalak.

 163. Boriyo 'q uylarini banda bayon gar qilsam,

 164. Bir katak, ikki kapa, uch olachuq, to 'rt katalak.D) Maxmurning "Hapalak" she 'ridan

 165. "Zarbulmasal" asariga kirgan masallarni aniqlang.A) "MaymunvaNajjor", "Tuya bilan Bo'taloq", "Toshbaqa bilan Chayon"

 166. Uvaysiyning asarlarida qanday g'oyalar kuylanadi?A) insonnie'zozlash, do'stlik, vqfo, sadoqatg'oyalari, el-yurtdardi, xalq hasrati

 167. Quyidagi misralar kimning she 'ridan olingan?

 168. Bu nagumbazdir, eshigi, tuynigidanyo 'q nishon,

 169. Necha gulgun pok qizlar manzil aylabdur makon.

 170. Tuynigin ochib, alaming holidan olsam xabar,

 171. Yuzlaridaparda tortug'liq tururlar, bag'riqon.B) Uvaysiy

 172. Nodira she 'rlarida nimalar kuylanadi?A) muhabbat, sadoqat, mehr-vafo, aynipaytda, Sharq xotin-qizlarining dard-alamlari, oh-flg'onlari

 173. Quyidagi misralar qaysi shoirga tegishli?

 174. 167. Dili tig'i sitamdin pora bo'lg'on xalqni ko 'rdim, „. .<•

 175. Tani dard-u alamdanyora bo'Ig'on xalqni ko'rdim.D) Mashrab • -«• -

 176. / 69. Qo 'qon xonligida bunyod etilgan madrasalarni yilini to 'g 'ri ko 'rsatilgan holda qayd eting. 1) Norbo 'tabiy madrasasi; 2) Madrasayi Kamol qozi; 3) Madrasayi Haqquli mingboshi; 4) Madrasayi Hakim To 'ra; 5) Madrasayi Xonxqja eshon; 6) Madrasayi Buzrukxoja; 7) Madrasayi > Pirmuhammadyasovul va Madrasayi Mingoyim; 8) Madrasayi Xojabek va Madrasayi Oxund devonbegi; 9) Madrasayi Jome.

  1. 1798-yil; b) 1820-yil; s) 1825-yil; d) 1795-yil; e) 1789-yil; v) 1801-yil; g) 1802-yil; j) 1805-yil; z) 1817-yilD) 1-a; 2-b; 3-s; 4-d; 5-e; 6-v; 7-g; 8-j; 9-z

 177. Nima sababdan Qo'qon - Xitoy munosabatlari keskinlashdi?D) Qo'qon xoni Muhammad Alixonning sharqiy murldstonliklarning Sin imperiyasiga qarshi boshlangan milliy-ozodlik kurashiga aralashuvi

 178. Xitoy hukumati Qo 'q 'onning Sharqiy Turkistonda yuritadigan savdo ishlarini taqiqladi, o Vto osiyolik savdogarlaming aksariyat qismini haydab, ularning mulklarini musodara qilishiga javoban Qo'qon xoni Muhammad AH ...A) sharqiy turkistonliklarning Xitoyga qarshi ozodlik kurashi rahbari Jahongirxo ja va uning ukasi Yusufxo 'ja ixtiyoriga Haqquli boshchiligida qo^shinjo 'natadi, ‘

 179. Pyotr I ni Xiva xonligini Rossiya tobeligiga olishi nima sababdan oshmay qoldi?B) Xivada boshlanib ketgan ichki urushlar va chor Rossiyasining "Shimoliy urush " bilan bandligi

 180. 173. Qozoq juzlarining Rossiya tobeligiga o 'tgan yilini to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Kichikjuz; 2) O 'rtajuz; 3) Katta juz. ' a) 1732-yilda; b) 1739-1740-yillarda; s) 1747-yildaA) 1-a; 2-b; 3-s

 181. 174. Angliya va Rossiya davlatlarl o 'rtasida Buxoro, Xiva, Qo 'qon xonliklari hududlari uchun raqobatchilikning kuchayishiga nimalar sabab bo'ldi?!) Angliya va Rossiyaning O'rta Osiyo hisobiga yangi mustamlakalarga ega bo'lish yo'lidagi urinishlari; 2) o'z mollarini sotish va undan mo'may daromad olish uchun O'rta Osiyo bozorlarini egallash istagi; 3) O'rta Osiyoning boy xomashyo manbalariga ega bo'lishga intilishlari; 4) O'rta Osiyo orqali Hindis tonga chiqish imkoniyatlari; 5) O'rta Osiyo davlatlarining Sharqqa chiqish uchun o'ziga xos darvoza ekanligi.A) 1, 2, 3

 182. 175. Qaysi otnillar Rossiya olib borgan siyosatda-harbiy yo'l bilan O'rta Osiyoni ishg'ol etish tomon burilish ro'y berganligining yaqqol isboti hisoblanadi?S) Raim va Kopal istehkomlarining qurilishi

 183. 176. Yunusxoja qayerda Tashkent hokimi etib tayinlandi?A) xon kengashida

 1. Download 0,52 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish