Tarix /£} y tv qadimgidunyo I 1Download 0,52 Mb.
bet5/6
Sana11.01.2017
Hajmi0,52 Mb.
#43
1   2   3   4   5   6
JAHON TARIXI 8 SINF
 1. Industrial jamiyatning dastlab G 'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerikada qaror topa borish jarayoni qaysi asrlarni o z ichiga oladi?D) XVI-XIX asrlar

 2. Sarmoyaning asosida nimayotadi?D) erkin tadbirkorlikfaoliyati _,.,.,

 3. Kapitalizm feodal jamiyatidan qaysi xususiyatlari bilanfarq qiladi?!) xususiy mulkdan va yollanma mehnatdan foydalanishda kishilarga keng erkinlik berganligi; 2) kishini kishiga qonun bilan majburlab bog'lab qo'ymaganligi; 3) insonning qobiliyati, salohiyati, g'ayrati va shijoatiga katta yo'l ochganligi; 4) hayot uchun zarur bo'lgan narsa va mahsulotlarning deyarli hammasini o'zi ishlab chiqaradigan xo'jalik; S) Yevropada an 'anaviy jamiyatning davom etganligiS) 1, 2, 3

 4. Osiyoda yangi jamiyat shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat bo'lgan?!) an'anaviy jamiyat hukm surganligi; 2) yerga to’la xususiy mulkchilik qaror topmadi; 3) hunarmandchilik erkin oilaviy sharoitda rivojlandi: 4) shaxs tashabbuskorligini rag'batlantirmagan; 5) xususiy mulkdan va yollanma mehnatdan foydalanishda kishilarga keng erkinlik berganligi; 6) kishini kishiga qonun bilan majburlab bog'lab qo'ymaganligi; 7) insonning qobiliyati, salohiyati, g'ayrati va shijoatiga katta yo'l ochganligiA) 1, 2, 3, 4

 5. Nega Yevropa va Shimoliy Amerikada kapitalizm gurkirab rivojlanayotgan bir paytda deyarli butun Osiyoda o'rta asrlarning mahsuli bo'lgan an 'anaviy jamiyat hukm suraverdi?D) yerga to 'la xususiy mulkchilik qaror topmaganligi sababli

 6. Qaysi qoida Osiyoda ishlab chiqarishning yiriklashuviga, daromadning bir qo'lda-to'planishiga imkon bermagan?S) mulkning barclia merosxo 'rlar o 'rtasida taqsimlanishi

 7. Nima sababdan yangi davrda Sharq hunarmandchiligi fabrika ishlab chiqarishi darajasiga ko 'tarila olmagan?D) yerga xususiy mulkning to 'la qaror topmaganligi sababli

 8. Nima sababdan yangi davrda Osiyoda Sharqda Yevropadagidek mashina kuchidan foydalaniladigan sanoat ishlab chiqarishi vujudga kelmagan?A) xom-ashyolarning kamligiB) hunarmandchilik erkin oilaviy sharoitda rivojlangan

 9. XVH-XIX asrlarda yashab ijod qilgan tarixchi olimlarning yozgan asarlari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating.l) Fransua da

 10. Monlozye; 2) F.Minye; 3) A. de Lamartin; 4) Izelli; 5) F.Shiller; 6) J.Melye. A. «Fransuz monarxiyasi haqida»; b) «Fransuz inqilobi tarixi»; v) «Jirondistlar tarixi»; g) «Insoniyat tarixi haqida»; d) «30yillik urush tarixi»; e)

 11. «LyudovikXIV ning buyuk asri» A) I-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d; 6-e

 12. Qanday omillar XV asr oxiridan boshlab buyuk geograflk kashfiyotlarning amalga oshirilishiga sabab bo'lgan edi?l) xomashyoga bo'lgan talab; 2) hukmron tabaqalarning boylikka, pulga bo'lgan ehtiyqji; 3) yangi dengiz savdo yo'llarini ochish; 4) yerga xususiy mulkning to'la qaror topmaganligi; 5) kapitalizmning shakllanishiB) 1, 2, 3 ->‘

 13. Buyuk geograflk kashfiyotlarni amalga oshirgan Xristofor Kolumb qanday harbiy lavozimga ega edi?B) admiral

 14. Xristofor Kolumb o z oldiga nimani maqsad qilib qo 'ygan edi?D) Hindistonga Atlantika okeani orqali boradigan yo V ochishni

 15. X. Kolumb bilan Ispaniya qirollik oilasi o'rtasida tuzilgan shartnomada nimalar nazarda tutilgan edi?l) qirol ekspeditsiyaningpul ta 'minotini o'z bo'yniga oldi; 2) X. Kolumb yangi ochiladigan yerlarning vitse-qiroli etib tayinlanadigan bo'ldi; 3) X. Kolumb yangi ochiladigan yerlardan olinadigan daromadning 1/10 qismiga, yangi yerlar bilan olib boriladigan savdodan tushadigan daromadning esa 1/8 qismiga egalik qiladigan bo'ldi; 4) qirol yangi ochiladigan yerlarni o'zlashtirish uchun dehqonlarni imtiyozli tarzda jo'natadigan bo'ldi; 5) yangi ochiladigan yerlarga X.Kolumbning nomi beriladigan bo'ldi.A) 1, 2, 3

 16. Buyuk geograflk kashfiyotlarning ahamiyati nimalardan iborat bo'ldi?!) geografiya, tarix, etnografiya va okeanshunoslik fanlari yangi xulosalar, ma'lumotlar bilan boyidi; 2) yangi dengiz savdo yo'llari ochildi; 3) jahon savdosini vujudga keltirdi; 4) xalqlarning o'zaro hamkorligiga asos soldi; 5) manufakturalarning vujudga kelishiga imkon yaratdi. S) 1,2,3

 17. Yangi davr boshlarida G'arbiy Yevropa mamlakatlarida dvoryanlar tarkibida qanday o'zgarishyuz berdi?!) savdo-sotiq va tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar shakllandi; 2) savdo kompaniyalarining aksiyadorlariga aylandilar; 3) hukumatdan turli soliq yig'imlarini yig'ib olish huquqinisotib oldilar; 4) ishlab chiqarishdayollanma mehnatdan foydalanardilar; 5) yer-mulkka egalikqila boshladilar; 6) o'z qo'rg'onlarida sanoat korxonalari ham tashkil etganlarB) 1, 2, 3, 4, 6

 18. Yangi davr boshlarida G'arbiy Yevropa mamlakatlarida jamiyat ijtimoiy hayotida burjuaziyaning soni va jamiyat hayotidagi o'rni ortib borishi nimaning oqibati edi?S) ichki va tashqi savdoda shaharlar mavqeining tobora yuksalib borganligining

 19. Nimaning hisobiga Yangi davrda bozorlar har kuni ishlay boshladi?S) shaharlarning o 'sib borishi

 20. Yangi davr bozorlarining o'ziga xos tomoni bu ...B) tovarlarni savdogarlikni kasb qilib olgan kishilar tomonidan sotishning vujudga kelganligi bo'ldi.

 21. Qaysi omil Yangi davrda savdo kompaniyalari sonining ko'payishiga sabab bo'ldi?'A^aydogarlar hayotiga, mol-mulkiga solinayotgan doimiy xavf-xatar

 22. Dastlabki aksiyadorlikjamiyatlari qay tariqa tashkil topgan?S) savdogarlarning savdo kompaniyalarga birlashishi natijasida

 23. Nimaning oqibatida savdo monopoliyalari vujudga keldi?A) savdo-sotiqning rivojlanishi, kompaniyalar qudratining oshishi

 24. Yangi davr boshlarida qaysi sabab ingliz savdogarlarini kompaniyalarga birlashishga majbur etgan?D) Dengiz osha savdo qilish

 25. Lotinchadan "taqsimlanadigan narsa " ma 'nosini beradigan atamani qayd eting.A) dividend

 26. Yangi davrda Angliyada tashkil topgan kompaniyalar o 'zlariga qanday majburiyat olgan editor? A) uzoq mamlakatlarda Angliya manfaatlarini himoya qilish

 27. Manufakturaning pay do bo 'lishiga nima sabab bo 'Idi? A) hunarmandchilik mahsulotlariga ortib borayotgan talab

 28. Manufakturaning hunarmandchilik ustaxonalardan afzallik tomonlarini qayd eting. 1) mehnat unumdorligining ortishi; 2) mahsulot tannarxining arzonlashishi; 3) turli xil mutaxassislikdagi yollanma ishchilarning faqat bitta ishni bajarishi; 4) mashinalar vositasida ishlab chiqarish D) 1, 2, 3

 29. 2 7. XVII asrga kelib manufaktura ishlab chiqarish qaysi davlatlarda xo 'jalikning asosiyjshakliga aylandi? B) Angliya va Gollandiyadai>

 30. Nima uchun XVII asrga qadar shaharlar devor bilan emas, balki ulkan tuproq uyumlari bilan himoya qilina boshlangan edi?D) artilleriya qal 'a devorlarini bemalol qulata olganligi tufayli

 31. Yangi davrda savdoning rivojlanishida qanday muhim belgilar ro'y berdi?!) shaharlarning o'sishi; 2) bozor savdosining o'sishi; 3) savdogarlikni kasb qilib olgan kishilar tomonidan sotishning vujudga kelganligi; 4) savdo kompaniyalarining vujudga kelishi; 5) savdo monopoliyalarning vujudga kelganligi; 6) ustiyopiq bozorlar qurila boshlandi; 7) bozor savdosi bilan do'kon savdosi o'rtasida raqobat vujudga keldi; 8) tovar ishlab chiqarishga o'tildi; 9) moliya oligarxiyasining vujudga keldi.A) I, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 32. Ijtimoiy harakat qaysizamonlarda mavjudbo'lgan?D) barcha zamonlarda

 33. Ijtimoiy harakat zamonlarda bir-biridan qanday farq qilgan?S) mazmun va maqsadiga ko 'ra

 34. Sotsialistlar nima orqali kishilarga erkinlik, tenglik, farovonlik va baxt-saodat beradigan jamiyatni sotsialistik jamiyat deb hisoblaganlar?A) jamiyatdagi xususiy mulkni umumxalq mulkiga aylantirish orqali

 35. Sen-Simon, Sh. Furye va R. Ouenlar orzu qilgan adolatli jamiyatni ular taklifetgan qanday yo'l bilan qurib bo'lmas edi?S) mulkdor tabaqalarni insofga chaqirish yo 'li bilan •'

 36. XIX asrning 40-50-yillarida ijod qilgan Rossiya imperiyasidagi ijtimoiy harakatning yetakchi arboblaridan qay biri jamiyatga aql-idrokka va adolatga mos keluvchi qonunlar kerakligi to'g'risidagi g'oyalarni ilgarisurdi?B) V. Belinskiy

 37. Qay tariqa Yevropa davlatlarining mustamlakachilik siyosati boshlandi?D) Ispaniya bayrog'i himoyasi ostida yangi ochilgan yerlar Ispaniya qiroli mulki deb e 'Ion qilinishi natijasida

 38. «Yengilmas armada»ninghalokati qanday oqibatga olib keldi?B) Ispaniyaningdengizdagi qudratigaputuryetkazdi, Angliya engqudratli dengiz davlatiga aylana borishiga

 39. Angliyaga qaysi omil mustamlakalar bosib olishga imkon berdi?S) qudratli dengiz davlatiga aylanishi

 40. Afg'onistonni itoatda tutish uchun Nodirshoh qanday siyosatni yuritgan?D) Erondan 12 ming jangchii oilalari bilan Kabul va boshqa

 41. shaharlarga ko'chirib keltirgan 39y Qay tariqa Afghanistan davlatining tashkil topishi uchun barcha zarur tashqi sharoit yetildi?A) Eron hukmdori Nodirshoh vafot etishi,

 42. Boburiylar imperiyasi amalda hech qanday kuch-qudratga ega bo 'Imay qolishi

 43. Qay tariqa Durroniylar sulolasi hukmronligi barham topdi?A) Do'st Muhammadxon Afg'oniston taxtini egallab, o'zini amir deb e'lon qilishi natijasida

 44. Safaviylar davlatining poytaxti Tabriz hozir qaysi davlat hududidajoylashgan edi?S) Ozarbayjon

 45. Ko'rsatilgan qaysiyordam evaziga Angliyaning «Ost-Indiya» kompaniyasi Eron bilan savdo ishlarida katta imtiyozlarga ega bo'lib oldi?A) Portugaliyani Fors ko 'rfazidagi Ormuz orolidan quvib chiqarish evaziga

 46. XVIII asrda qaysi hoi Safaviylar davlatida davlat xazinasiga tushadigan daromadning kamayishiga olib kelgan?D) davlatga qarashli yer miqdorining kamayishi

 47. XVIII asrda Safaviylar davlatida dehqon xo 'jaligining xonavayron bo 'lishi nimaga olib keldi?D) ichki savdoning keskin kamayishiga

 48. Qaysi omillar Eron mehnatkash qatlamlari orasida keskin norozilik kelib chiqishiga sabab bo'ldi?!) Eronning Buyuk Britaniyaning sanoat mahsulotlari sotiladigan bozoriga aylanib qolishi, 2) davlat apparatidagi mansablarni sotish va sotib olish nihoyatda kuchayishi, 3) viloyat, hukmdorlari, katta-katta yer-mulk egalari davlat xazinasiga soliq to'lamay qo'yishi; 4) Rossiya bilan Eron o'rtasida imzolangan Turkmanchoy shartnomasi oqibatlari; 5) huhndorning cheklanmagan mavqeiga egaligi; ) Eronning Kavkazorti hududlarida bo'lgan da'vosidan voz kechishi.A) 1, 2, 3

 49. Qaysi omillar Eronda bobiylar qo'zg'olonini keltirib chiqardi?!) Eronning Buyuk Britaniyaning sanoat mahsulotlari sotiladigan bozoriga aylanib qolishi, 2) davlat apparatidagi mansablarni sotish va sotib olish nihoyatda kuchayishi, 3) viloyat hukmdorlari, katta-katta yer-mulk egalari davlat xazinasiga soliq to'lamay qo'yishi; 4) Rossiya bilan Eron o'rtasida imzolangan Turkmanchoy shartnomasi oqibatlari; 5) huhndorning cheklanmagan mavqeiga egaligi 6) Eronning Kavkazorti hududlarida bo'lgan da 'vosidan voz kechishi.S) J, 2, 3

 50. Turkmanchoy shartnomasi nimaning natijasida tuzildi?A) Eron - Rossiya urushida Etenning yengilishi natijasida

 51. Nima uchun Braziliya Portugaliyadan ajralib chiqqach respublika emas, balki monarxiya bo'lib qoldi?S) qulchilik saqlanib qolganligi va quldorlar juda kuchli bo 'Iganligi uchun

 52. Latin Amerikasida ro'y bergan mustaqillik uchun urushlar yakunida vujudga kelgan yangi mustaqil milliy davlatlarni yillari bilan to'g'ri'

 53. ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Meksika; 2) Venesuela; 3) Argentina; 4) Urugvay; 5) Kuba; 6) Boliviya; 7) Braziliya A. 1821-yil; b) 1819-yil; v) 1826-yil; g) 1830-yil; d) 1869-yil; e) 1825-yil;j) 1822-yilS) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d; 6-e; 7-j

 54. Angliya qirolining mustamlakalardagi yevropaliklarning Amerika g'arbiga siljishini taqiqlovchi qarori nimani ko'zda tutgan edi?B) mahalliy hindular bilan urush kelib chiqishining oldini olishni

 55. Qirol hukumati I Kontinental Kongress bo'lib o'tgandan so'ng mustamlakalariga nisbatan qanday siyosatyuritdi?D) mustamlakalarni taslim etish siyosatini _

 56. Qanday sharoitda Filadelfiya shahrida II Kontinental Kongress chaqirildi?A) qirol qo'shinlari Shimoliy Amerika shtatlariga qarshi urush harakatlarini boshlaganda

 57. Ma'lumki, AQShda senatga har bir shtatdan ikki kishi, Vakillar palatasiga esa ...A) deputatlar shtatlar aholisining soniga mos ravishda saylanardi.

 58. AQShda qay tariqa abolitsionistlar harakati vujudga keldi?A) oq tanli ko'pgina kishilarning qulchilikning bekor qilinishi uchun kurash olib' borishlari natijasida

 59. Tyudorlar sulolasidan chiqqan qirollar qanday islohat o'tkazdi?!) feodallar qo'shinlarini tarqatib yubordi; 2) bo'ysunishni istamagan feodallarning qo'rg'onlarini yer bilan yakson qildi; 3) isyonchilarning yerlari tortib olindi va qirollik mulkiga qo'shib yuborildi; 4) shaharlarning huquqlari cheklab qo 'yildi; 5) katolik ruhoniylarga katta yer-mulk hadya qilindi.A) 1, 3, SB) 2, 3, 4S) 1,2, 3, 4D) 1,2, 3, 4, 5

 60. Genrix VIIIqirol hokimiyatiniyanada mustahkamlash uchun ...

 61. Angliyada qanday cherkov anglikan cherkovi deb ataldi? • -.,

 62. Qaysi omillar Angliyada katta mavqega ega bo 'Igan o 'rta tabaqaning shakllanishiga olib keldi? 1) Angliyaning dengizda yakka ljukmronlikka erishishi; 2) chet ellar bilan savdo-sotiq ishlari tobora kengayib borishi; 3) London tashqi savdoda monopol huquqni qo'lga kiritishi; 4) Londonda baquvat savdogarlar guruhi vujudga kelishi; 5) ichki savdoning rivojlanishi; 6) qishloq xo'jaligida bozor munosabatlarining qaror topishining tezlashuvi.A) 1, 3, SB) 2, 4S) 1, 2, 3, 4, SD) 1,4,5

 63. Qaysi holat Angliyada Yakov I davrida manufaktura ishlab chiqarishi rivojiga salbiy ta 'sir ko 'rsatdi?A) mustamlakardan xom ashyo keltirishni ta 'qiqlanishiB) savdo kompaniyalarni tuzishni ta 'qiqlanishiS) yangi ixtirolarni qo 'llanilishining ta 'qiqlanishiD) chet el bilan savdo-sotiqni ta 'qiqlanishi

 64. Nima sababdan Yakov I davrida savdogarlar xarajatlarni qoplash uchun narx-navoni oshirishga majbur bo'lardilar?A) mustamlakardan xom ashyo keltirilmasligiB) chet el bilan savdo-sotiqni ta 'qiqlanishiS) qirolning savdo kompaniyalarni tuzishni ta 'qiqlashiD) qirol ba 'zi tovarlarni ishlab chiqarish va sotish uchun ruxsatnomani tadbirkor va savdogarlarga xohlagan narxda o 'zi sotishi

 65. Nima sababdan Yakov I ning tashqi siyosatidan burjuaziyaning noroziligi kuchayib bordi?A) Gollandiya bilan murosasozlik qilinayotganligi sababliB) Ispaniya bilan murosasozlik qilinayotganligi sababliS) Fransiya bilan murosasozlik qilinayotganligi sababliD) Portugaliya bilan murosasozlik qilinayotganligi sababli

 66. Qay tariqa Angliyada XVII asrda qirolning yakka hukmronligi o'rnatildi?A) parlament tomonidan qirolga cheklanmagan huquqlar berilganligi sababliB) yirik zadoganlarni mavqeini parlament tomonidan cheklab qo 'yilganligi tufayliS) qirolning parlamentni tarqatib yuborishi tufayliD) markazlashtirishjarayonini nihoyasigayetishi tufayli

 67. Qaysi omillar Angliyada inqilob yuz berishini muqarrar qilib qo'ydi?!) Angliya qirolining mamlakat parlamenti va «isloh qilingan din» cherkoviga qarshi kurash boshlashi; 2) yangi ixtirolarni qo 'llashni taqiqlab qo 'yilishi; 3) davlat amaldorlari o 'rtasida davlat xazinasini talon-taroj qilish kuchayishi; 4) qirolning ba 'zi tovarlarni ishlab chiqarish va sotish uchun ruxsatnomani tadbirkor va savdogarlarga xohlagan narxda o'zi sotishi; 5) Ispaniya bilan murosasozlik qilinishi; 6) qirolning parlamentni tarqatib yuborishi; 7) mavjud siyosiy raqiblar sud ta'qibiga duchor etilishi; 8) qirolning o 'z tarafdorlariga ichki va tashqi savdoda katta monopol huquqlar berishi; 9) Shotlandiyaning Angliyaga hujum qilishLA) 1, 3, 5, 7, 9B) 2, 4, 6, 8S) 1, 4, 7, 8, 9D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 —-

 68. Karl I davrida chaqirilgan parlament qanday tadbirlarni amalga oshirdi?!) favqulodda sudlarni tarqatib yubordi; 2) cherkov stidini ruhoniy

 69. bo'lmagan shaxslarni sud qilish huquqidan mahrum etdi; 3) Qirol huzuridagi «Maxfiy Kengash»ning Oliy sudni amalga oshirish vakolati bek,^. qilindi; 4) siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarildi; 5) matbuot mustaqilligi e'lon qillindi; 6) qonunsiz to'lovlar vajarimalar bekor qilindi; 7) qirolgaparlamentningjamoalarpalatasini roziligisiz tarqatmaslik majburiyati yuklatildiA) 1, 2, 3, 4, 5, 6, IB) 2, 4, 6S) J, 3, 5, ID) 2, 3, 5, 6, 7

 70. Qaysi omillar Karl I ni chekinishga va Londondan qochib ketishga majbur etdi?A) Shotlandiyaning Angliyaga hujum qilishiB) burjuaziya vakillari, savdogarlar, yangi dvoryanlar, hurflkrli dindorlar davlat ishlaridan chetlatilishiS) mavjud siyosiy raqiblar tomonidan qirolning sud ta'qibiga duchor etilishiD) Londonningyuz ming aholisi parlamentni himoya qilib ko'chaga chiqishi, yangi dvoryanlarning 5 ming Idshilik qurollangan guruhi Londonga yuborilishi

 71. Remonstratsiya nima?A) oliy davlatyoki hukumat boshlig'iga beriladigan rasmiy ariza, iltimosnoma.B) amaldagi hukumat, uningsiyosati bilan kelishmay boshqacha faoliyatyuritish tarafdorlari.S) Qonun loyihasi, Konstitutsiyaga tenglashtirish hujjatlarning nomi.D) norozilik hujjati.

  1. Alohida voqealar, hodisalar yoki sharoit talabi bilan joriy etiladigan sudni aniqlang. A) Favqulodda sudB) Konstitutsiyaviy sudS) Maxsus sudD) Siyosiy ishlar sudi

 72. Lotinchadan ro'yxatga olaman ma'nosini anglatuvchi iborani aniqlang. A) EdiktB) SenzuraS) TezisD) Remonstratsiya

 73. -Angliyada fuqarolar urushidan so'ng parlament qanday islohotlar o'tkazdi?!) yangi dvoryanlar feodal to'lovlardan ozod etildi; 2) yangi dvoryanlar qo'lidagi yer-mulfdar o'zlariga xususiy mulk qilib berildi; 3) savdogarlar savdo ishlarini yuritish uchun ruxsatnoma olib o'tirmaydigan bo'ldi; 4) Qirol, qirol tarafdorlari va yepiskoplarning yerlari musodara qilindi; 5) cherkov parlamentga bo'ysundirildi; 6) favqulodda sudlarni tarqatib yubordi; 7) qirol huzuridagi «Maxfiy Kengash»ning Oliy sudni amalga oshirish vakolati bekor qilindi. A) 1, 2, 3, 4, SB) 1, 3, 5, 7S) 2, 4, 6D) 2, 3, 5,6,7

 74. Angliya Respublika deb e 'Ion qilingach barcha hokimiyat to'laligicha ... qo'liga o'tdi.A) ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshiruvchi KengashB) «Ozod davlat Angliya, Shotlandiya va lirlandiyaning Lord-protektori» KromvelningS) yangi dvorayanlardan tashkil topgan Respublika kengaski D) o 'zini «ingliz ozodligining asrovchisi» deb hisoblovchi birpalataliparlament

 75. Nima sababdan Angliyada inqilobdan so 'ng parlament mamlakatdagi fuqarolarning totuvligini ta 'minlay olmadi? A) chunki hokimiyatning bir palatali parlamentning qo'liga o'tishi B) chunki aholining quyi tabaqalari manfaatlarini hisobga olmaslik hamda narx-navoning o 'sishi va ommaviy ishsizlikning kuchayishi sababliS) chunki Kromvelning yuritgan bosqinchilik siyosati sababliD) chunki ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshiruvchi Kengash tuzilganligi sababli

 76. Ma'lumki, Kromvelning tashqi siyosati hukmron tabaqa manfaatiga to'la mos keldi. Quyidagi ko'rsatilganlardan qay biri buning yorqin dalillari bo'ldi?A) tashqi savdoda burjuaziyaga keng imkoniyatlar berishiB) chet el bilan savdoda savdo kompaniyalarni o'rnini kengaytirishiS) Gollandiyaning mag'lubiyatga uchratilishi, keyinchalik Ispaniya ustidan g'alaba qozonishiD) yangi mustamlakalarni egallashga rag 'batlantirishi

 77. Angliyada Respublika tuzumi barham topgach bo'lajak monarx oldiga qanday short' qo'yildi?A) inqilob oqibatida yangi dvoryanlar va burjuaziya qo'lga kiritgan imtiyozlarni tan olish va parlament bilan kelishib ishlashB) bozor munosabatlarini qaror topishini tezlashtirishS) mamlakatparlamenti va «isloh qilingan din» cherkoviga qarshi kurash olib bormaslikD) yangi ixtirolarni qo'llashni rag'batlantirish

 78. Nima sababdan Angliya taxtiga Gollandiya hukmdori Vilgelm Oranskiyning o 'tirishi mamlakatda katoliklikning kuchayishi xavflni butunlay bartaraf etardi?A) chunki Vilgelm Oranskiy protestant edi.B) chunki Vilgelm Oranskiy Styuartlarga qarindosh edi.S) chunki Vilgelm Oranskiy protestant bo'lgan Germaniya knyazlari bilan mustahkam aloqada bo'lgan edi.D) chunki Vilgelm Oranskiy Genrix Giz bilanyaqin qarindosh edi. -i,

 79. Vilgelm Oranskiy nimaning evaziga taxtga o 'tirdi?A) vijdon erkinligini joriy etishga rozi bo 'Iganligi tufayliB) fuqarolar totuvligini ta 'minlashga rozi bo'lganligi tufayliS) parlament shartlariga rozi bo'lganligi tufayliD) bozor munosabatlariga asoslangan yangi jamiyat - kapitalizmning to'la qaror topishi uchun sharoityaratishga rozi bo'lganligi tufayli

 80. Ingliz burjua inqilobining tarixiy ahamiyatini qayd eting.l) mutlaq monarxiyani yo'_qj]ildi; 2) Angliyada bozor munosabatlariga asoslangan yangi jamiy at - kapitalizmning to'la qaror topishi uchun sharoit yaratdi; 3) hunarmandlaming sex birlashmalari yo'q qilindi; 4) sanoat inqilobi uchun qulay sharoit yuzaga keldi; 5) aholi tarkibida yangi qatlam - sanoat burjuaziyasi va yollanma ishchilar sinflning shakllanishiga yo'! ochdi; 6) qishloq xo'jaligida ham bozor munosabatlarining tez rivojlanishini ta'minladi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6B) 1, 3, 5S) 2, 4, 6

 81. D)l, 2,5,6

 82. Angliya inqilobining qaysi g'oyasi Yevropaning boshqa mamlakatlari aholisining ilg'or qismini ham to'lqinlantira boshladi?A) vijdon erkinligiB) parlamentningyetakchi o'rin egallashi lozimligi, qonun oldida barchafuqarolaming tengligiS) sanoat ishlab chiqarishininggurkirab rivojlanishiga to'siq bo'lib turgan hunarmandlaming sex birlashmalari yo'q qilinishiD) kapitalizmning to'la qaror topishi

 83. Diktatura qaysi so'zdan olingan va qanday ma'noni bildiradi?A) lotincha, homiy, himoyachiB) lotincha, farmon, qarorS) lotincha, cheklanmagan hokimiyatD) lotincha, ma 'lum qilaman

 84. Buyuk Britaniyada sanoat inqilobi yuz berishi uchun mavjud shart-sharoitlar nimalardan iborat edi?I) agrar inqilob ortiqcha ishchi kuchini vujudga keltirdi; 2) tovar sotish bozori shakllandi; 3) mamlakat aholisining nufuzi-va.shaharlar soni tobora o'sib bordi; 4) burjuaziyaning fabrikalar qurish va ularda texnikani qo'llash imkoni; 5) fermerlar xo'jalikni yuritishardi; 6) fermerlar yerga ishlov berish ucfoin yollanma ishchilaryollashardi.A) I, 2, 3, 4, 5, 6B) 1, 3, 5S) 2, 4, 6D) 1, 2,3,4 .1'

 85. XVIII asrda Buyuk Britaniyada burjuaziya qay tariqa katta sarmoyaga ega bo'lib olgan? A) qiroldan savdo kompaniaylarni ochish haqidagi yorliqlarni olish hisobigaB) shaharlarda fabrikalar qurish hisobigaS) mustamlakalarga ega bo 'lish hisobigaD) mamlakatda yer oldi-sottisi, mustamlakalardan kelayotgan boylik hisobiga

 86. XVIII asrda ingliz burjuaziyasiga qaysi holat fabrikalar qurish va ularda texnikani qo'llash imkonini berdi?A) sanoat inqilobiB) katta sarmoyaS) agrar inqilobD) yangi mustamlakalarga ega bo'lish

 87. Buyuk Britaniyada sanoat inqilobi dastlab to'qimachilik sohasida yuz berishiga nima sabab bo'lgan?A) agrar inqirozB) qo'yga bo'lgan talabning oshib ketganligiS) sex ishlab chiqarishning barham topganligi va sifatli matolarga talabning tobora ortib borishiD) qishloqda jamoalarningyemirilishi

 88. XVIII asrda Buyuk Britaniyada sifatli matolarga talabning tobora ortib borishini faqat nimalar yordamidagina qondirish mumkin edi?A) yollanma ishchilarni ko'proqyollash orqaliB) mashinalarS) manufakturaD) mustamlakalardan ko'proqxom ashyo keltirilish orqali

 89. Ma 'lum/d, to 'quv dastgoh ixtiro qilingach to 'quvchi g 'altak iplari orasidan o 'rmakni oyoq qurilmasini bosib turish orqali bajariladigan bo 'Idi. Ungacha to'quvchi g'altak iplari orasidan o'rmakni ...A) o'zi o'tkazib turishga majbur bo'lgan.B) shogirdi o'tkazib turishga majbur bo'lgan.S) suv charxpalagiyordamida o'tkazib turishga majbur bo'lgan.D) bug' orqali o'tkazib turishga majbur bo'lgan.

 90. XVIII asrda Buyuk Britaniyada nimaning oqibatida yigirilgan ip tanqisligi yuzaga keldi?A) bug' mashinasi ixtiro qilinishi natijasidaB) charxpalak bilan harakatga keltiriladigan yigirav mashinasi ixtiro qilinishi natijasidaS) mexanik urchuq ixtiro qilinishi natijasidaD) to 'quv dastgoh ixtiro qilinishi natijasida

 91. XVIII asrda Buyuk Britaniyada ip tanqisligi muammosi qay tariqa hal qilindi?A) bug' mashinasi ixtiro qilinishi natijasidaB) charxpalak bilan harakatga keltiriladigan yigirav mashinasi ixtiro qilinishi natijasidaS) mexanik urchuq ixtiro qilinishi natijasidaD) to'quv dastgoh ixtiro qilinishi natijasida

 92. Mexanik to 'quv dastgohini yaratilishini keltirib chiqargan omilni qayd eting.A) yigiruvdagi yutuqlarB) sanoatdagi inqilobS) agrar inqilobD)

 93. manufakturadagi yutuqlar

 94. Qay tariqa Angliyadafabrikalarpaydo bo 'ldi?A) mexanik urchuq ixtiro qilinishi natijasidaB) charxpalak bilan harakatga keltiriladigan yigirav mashinasi ixtiro qilinishi natijasidaS) mexanik to 'quv dastgohining yaratilishi natijasidaD) bug' mashinasi ixtiro qilinishi natijasida

 95. Cho'yan olishning va uni quyishningyangi usullariyaratilishi qaysi ixtiro bilan bog'Jiq edi?A) toshko'mirdan koks olish bilanB) charxpalak bilan harakatga keltiriladigan yigirav mashinasi ixtiro qilinishi bilanS) cho 'yan quvurlar yasash bilanD) tokarlik dastgohi yaratilishi bilan

 96. Qaysi hodisa Buyuk Britaniyaning turli mintaqalarini bir-biri bilan tutashtirilishininamda yuk tashishning arzonlashuvini ta 'mimadi?A) bug' mashinasi asosiy kuch bo 'lib qolishi B) sanoat inqilobining tugallanishiS) sanodt ishlab chiqarishning konsentratsiyalashuviD) temir yo 7 qurilishi

 97. XIX asrning 60-yillari oxirigacha bo 'Igan davrda Buyuk Britaniya hayotidagi qaysi o 'zgarishlar Buyuk Britaniyaning «dengizlar hukmroni» y mavqeiniyanada mustahkamladi? 1) mashinalashgan ishlab chiqarish; 2) temiryo'l qurilishi; 3)parovozsozlikpaydo bo'lishi; 4) qudratlisavdo va harbiy dengizfloti yaratilishi; 5) sanoat ishlab chiqarishning konsentratsiyalashuvi; 6) sanoat inqilobining tugallanishi. A) 1, 2, 3, 4, 5, 6B) 1, 2, 3, 4S) I, 3, 5D) 2, 4, 6

 98. XIX asrning 60-yillari oxirlarigacha bo 'Igan davrda Buyuk Britaniyada qaysi holatlar sanoat inqilobi tugallanishining ro "y berishiga olib keldi?A) sanoat ishlab chiqarishning konsentratsiyalashuvining ro'y berishi B) mashinalashgan ishlab chiqarishS) sanoatning gurkirab rivojlanishi va ilm-fan taraqqiyotiD) temiryo 7 qurilishining boshlanishi

 99. Nimaning natijasida Buyuk Britaniyada parlament islohoti o 'tkazish masalasi zaruratga aylandi?A) sanoat inqilobi natijasidaB) parlamenti tomonidan ish tashlashda qatnashishni taqiqlovchi qonunning qabul qilinishi natijasida S) qishloq xo'jaligida agrar to'ntarish natijasidaD) mamlakatda yagona bozorning vujudga kelishi

 100. Ma'lumki, Buyuk Britaniyada 1-parlament islohotiparlamentningyuqori va quyipalatalarining vakolatlari masalasini ham chetlab o'tmadi. Chunonchi, quyi palataning mamlakat siyosiy hayotidagi o'rni oshirilib bu palataga qanday vakolatlar yuklatildi?!) mamlakat byudjetini nazorat qilish huquqini saqlab qoldi; 2) Buyuk Britaniya hukumatining faqat quyipalata oldida javobgarligi belgilab qo'yildi; 3) Quyipalata hukumatga ishonchsizlik bildirgan taqdirda, hukumat iste'fo berishga majbur bo'ladigan tartib o'rnatildi; 4) veto huquqidan foydalanish; 5) sanoat shaharlariga qo'shimcha ovoz berishA) 1, 2, 3B) I, 3, 5S) 2, 4, 5D) I, 2, 3, 4, 5

 101. Buyuk Britaniyada aynan biryilda bo'lib o'tgan voqealarni qayd eting.A) parlament ish tashlashda qatnashishni taqiqlovchi qonun qabul qildi va sanoat inqilobi tugallandi.B) London shahrida ishchilarning « Umumiy saylov huquqi uchun kurash ishchi Assotsiatsiyasi» tuzildi va birinchi parlament islohoti o 'tkazildi.S) dunyoda birinchi temiryo 7 qurildi va Buyuk Britaniya parlamenti ish tashlashda qatnashishni taqiqlovchi qonun qabul qildi.D) ikkinchi parlament islohoti o'tkazildi va London shahrida ishchilarning «Umumiy saylov huquqi uchun kurash ishchi Assotsiatsiyasi» tuzildi. ,.

 102. XVI-XVIII asrlarda Fransiya mutlaq monarxiyasi quyidagi qaysi iborada o'z ifodasini topgan?S) «Xudoning irodasi shuki, har qanday qaram bo'lib tug'ilgan o'ylab o'tirmasdan bo'ysunmog'i lozim».

 103. Qay tariqa Fransiyada qirolning shaxsiy hukmronligi o'rnatilgan? 1) qirol ayni paytda hukumat boshlig'i edi; 2) qirol huzurida hukumat kengashi tashkil etilgan; 3) hukumat kengashi a 'zolari qirol tomonidan tayinlangan; 4) ichki va tashqi siyosatga doir barcha masalalarni shaxsan o 'zi hal etgan; 5) shaharlarning huquqlari cheklab qo 'yildi; 6) qilrollar veto huquqiga ega edilar.A) 1, 2, 3, 4

 104. XVI asrda Fransiya qirol saroyi hayotining asosiy mazmunini qaysi ahloq tashkil etgan? D) qirol shaxsini ilohiy deb hisoblovchi axloq

 105. Ma'lumki, XVI asrda Fransiya ikki dushman lagerga - katoliklar va protestantlar lageriga bo'linib ketgan edi. Fransiyaning qaysi qismi katoliklar tomonida, qaysi qismi gugenotlarniki bo 'lib qoldi?D) Shimoliy Fransiya katoliklar tomonida, janubi esa gugenotlarniki bo 'lib qoldi.

 106. Qaysi voqea Fransiyada 32 yil davom etgan. diniy urushning boshlanishiga turtki Bo'ldi?B) katoliklar rahnamosi gersog Gizning o'zining qo'riqchilari bilan Vassidaprotestantlarga hujum qilishi ~r~ ‘

 107. Qaysi hujjatga ko'ra gugenotlarga katoliklar qatorida davlat mansablarini egallash huquqi, diniy marosimlarni to'siqsiz o'tkazish erkinligi berildi?D) Qirolyarashish ediktiga ko'ra

 108. Genrix Giz rahbarligida katolik liga tomonidan tayyorlangan fitnaga ko'ra ...D) qirol olib qochilar va majburan monax qilinardi, taxtni esa Genrix Giz egallashi lozim edi.

 109. Nima uchun katolik cherkovi bqrcha fuqarolarning Genrix III ga sodiqlik qasamyodidan ozod qilinganliklarini e 'Ion qildi?S) Genrix III Genrix Gizni o 'Idirganligi uchun

 110. Qachon va qaysi hujjatga ko 'ra Fransiyada diniy murosasozlikka erishildi?B) 1598-yilda qabul qilingan Nant ediktiga ko ‘ra

 111. Fransiyadagi diniy urush oqibatida ...D) mamlakat boshiga katta kulfat keltirildi, mamlakatda yovuzliki, jaholat kuchaydi, gugenotlarga juda katta talofat yetkazildi.

 112. Quyidagi qaysi omillar Fransiyada inqilob ro'y berishini muqarrar qilib qo'ydi?!) o'rta asrfeodal tartiblarini hukm surishi; 2) o'rta asrfeodal tartiblari sanoat va savdoning rivojiga to'siq bo'lganligi; 3) Fransiyada mutlaq monarxiya hukm surishi; 4) tashqi siyosatda muvaffaqiyatsizlikka uchrashi; 5) urush va soliqlardan qiynalib ketgan xalqning ahvoli tobora og'irlashib borishi; 6) tashqi siyosatdagi muvqffaqiyatsizlikka uchrashi; 7) diniy urushni avj olishi.A) 1, 2, 3, 4, 5

 113. Qay tariqa Fransiyada mutlaq monarxiya quladi?D) ho/dmiyat inqilobchilar vakillaridan tuzilgan Parij Kommunasi qo 'liga o'tishi tufayli

 114. 1792-yilda qaysi hoi Fransiyada keskin norozilik keltirib chiqardi?D)jirondachilar mamlakat mudofaasini uyushtira olmaganliklari

 115. Fransiya Qonun chiqaruvchi Majlisi qanday sharoitda qirolni hokimiyatdan mahrum etish va yangi parlament - Milliy Konventga saylov o 'tkazish haqida qaror qabul qilishga majbur bo 'ldi?B) Parij da boshlangan qurolli qo 'zg 'olon tufayli

 116. 111.1792-yil 21-sentabrda Fransiyad bo 'lib o 'tgan voqealarni qayd eting. 1) Fransiya Respublika deb e 'Ion qilindi; 2) Lyudovik XVI qatl etildi; 3) Respubiika feodal-tabaqaviy tengsizlikni bekor qildi; 4) mamlakat shiori "erkinlik, tenglik, birodarlik" bo'lib qoldi; 5) Parijda qurolli qo'zg'olon boshlandi va Fransiyada monarxiya ag'darib tashlandi 6) dastlabki parlameut.saylovi o'tkazildi.S) 1, 2, 3, 4

 117. Lotincha -farmon, qaror ma'nosini ifodalaydiganso'zniqaydeting.B) Dekret

 118. 1789-yilda Fransiyada qanday voqealar bo'lib o'tdi?!) Lyudovik XVI General sfitatlarni chaqirdi; 2) uchinchi tabaqa deputation Milliy Kengash tuzdilar; 3) Milliy Kengash o'zini «Ta'sis majlisi» deb e'lon qildi; 4) Bastiliya egallandi; 5) Fransiyada mutlaq monarxiya quladi; 6) «Imtiyozlarni tugatish haqida dekret» qabul qilindi; 7) «Inson va fuqaro huquqlari Deklaratsiyasi» qabul qilindi; 8) feodal tartiblar bekor qilindi; 9) birinchi marta mamlakat Konstitutsiyasi qabul qilindi; 10) Qo 'shni monarx davlatlar Fransiyaga hujum uyushtirdilar.B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8

 119. Jirondistlardan nima uchun aholi norozi bo'lib, qo'zg'olon ko'targan?!) mamlakat mudofaasini yetarli darajada tashkil eta olmadilar; 2) mamlakat janubida yerlarning shahar burjuaziyasiga sotilishi; 3) qirolning qatl etilishi; 4) feodal tartiblarni bekor qilnmaganligi; 5) qo'shimca soliqlarnijoriyqilinishi.D) 1,2,3

 120. Yakobinchilar yuritgan ichki siyosatini qayd eting. 1) feodal to'lovlar butunlay bekor qilindi; 2) dehqonlar o'z yerlarining ozod egalariga aylandilar; ‘--...

 121. 3) chet ellarga qochib ketgan dvoryanlarningyerlari mayda bo'laklarga bo'linib sojildi; 4) cherkov davlatdan ajratildi; 5) birinchi iste'mol buyumlariga qat'iy narxlar o'rnatildi; 6) ish haqining engyuqori darajasini belgilab qo'ydi; 7) diktatura o'rnatildi; 8) o'z raqiblariga qarshi terror o 'rnatildi; 9) qo 'shinni mustahkamlash choralarini ko 'rdilar.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 122. Qanday xolat ahvolni o'g'irlashuvga olib kelib yakobinchilarni diktatura o'rnatishga majbur etdi?A) chet el bosqinchilarining hujumi va birinchi iste 'mot mahsulotlarining yetishmasligi

 123. «Shubhali kishilar to'g'risida» qonun, yakobinchilar fikricha, «shubhali» deb hisoblangan barcha kishilarni to tinchlik o'rnatilgunicha qamoqqa olish va saqlashni ko'zda tutardi. Aslida ...B)yakobinchilar o 'z raqiblaridan terroryo'li bilan qutilmoqchi edi.

 124. M. Robespyer siyosiy kurashda qonli usul orqali raqiblariniyo 'qotishi ...S) uning barcha dushmanlarinl yagona ittifoqqa birlashtirdi.

 125. Qay tariqa yakobinchilar diktaturasi quladi?A) M.Robespyer va uning tarafdorlarini qamoqqa olinib, qatl etilishi tufayli

 126. Ma 'lumki, Fransiyada 1795-yilda Konventyangi Konstitutsiya qabul qildi. U mamlakatda ,..D) respublika tuzumini mustahkamladi.

 127. Napoleon Bonapart 26yoshda ...S) Shimoliy Italiyani Avstriya qo'shinidan ozodqiladi.

 128. Konsul lotinchadan qanday ma 'noni bildiradi?S) maslahatchi

 129. 124.J^apoleon I ning qaysi siyosati Fransiyani Yevropa vajahon hukmronligi uchun o z tinkasini quritadigan urushga duchor etdi?D) qit 'a qamali

 130. Quyidagi qaysi holat Napoleonga qit'a qamali siyosatidan ko'zlangan maqsadiga erishish imkonini bermadi?A) Buyuk Britaniya harbiy flotiningg'oyatda qudratliligi

 131. Nima sababdan Lyudovik XVIII monarxiyasi avalgidek mutlaq monarxiya emas edi?S) chunki jamiyat hayotida kapitalistik munosabatlar hart-tomonlama chitqur ildiz otib ulgurgan edi.

 132. Nima sababdan Napoleon Ihokimiyatdan voz kechgach mamlakatda ichki vaziyat murakkablashib bordi?S) eskifeodal tartiblar tarafdorlarining mutlaq monarxiyani tiklashni va qo'llaridan ketgan mol-mulklarini qaytarib berishni talab qilishlari

 133. Vena Kongressining qaroriga ko 'ra g 'olib davlatlarga qo 'shib berigan hududlarni to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Buyuk Britaniya; 2)

 134. Rossiya; 3) Prussiya; 4) Avstriya; 5) Gollandiya. A. Malta, Seylon orollariga, Afrikaningjanubidagi Kapa yeri; b) Polshaning katta qismi; v) Reyn viloyati, Vestfaliya, Polshaning g'arbiy yerlari;

 135. g) Shimoliy Italiya; d) BelgiyaS) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

 136. Quyidagi qaysi sabablar Fransiyada 1848-yil inqilobiningyuzaga kelishiga sharoityaratdi?A) qurg'oqchilik, inqiroz va ishsizlik

 137. Ma 'lumki, Fransiyada burjuaziya 1848-yilgi inqilobning oldini olish uchun hukumat oldiga islohotlar o'tkazilish talabini qo'ydi. Uning asosini qaysi masala tashkil etardi?A) saylov huquqini kengaytirish to'g'risidagi

 138. Qay tariqa Rossiya tabaqaviy vakillik monarxiyasiga aylandi?A) Zemstvo soborini chaqirilishi natijasida

 139. Qaysi omillar XVII asrda Rossiyada natural xo'jalik negizlariga zarba bera bordi?!) g'allaning hamma yerda tovarga aylanishi; 2) ayrim pomeshchiklarning qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosi bilan shug'ullana boshlashi; 3) krepostnoylardan obrokning pul bilan olinishi; 4) dengiz savdoyo'llariningAtlantika okeaniga ko'chganligi; 5) feodal tartiblarini butunlay bekor qilinishiA) 1, 2, 3

 140. Nima uchun Rossiya XVII asrda G'arbiy Yevropa davlatlari bilan savdo-sotiq ishlarida bevosita ishtirok eta olmagan?A) chunki Rossiya dengiz savdo flotiga ega emas edi.

 141. Qay tariqa 1649-yildagi Sobor nizomi Rossiyada krepostnoy huquqining shakllanishijarayoni tugallandi? 1) dehqonlar dvoryanlarga uzil-kesil biriktirilib qo'yildi; 2) dehqonlarning xo'jayindan-xo'jayinga o'tishi taqiqlandi; 3) krepostnoylik nasldan-naslga o'tadigan bo'ldi; 4) dehqonlar obroknipul bilan to 'lay boshladi; 5) dehqonlarni manufaktura tuzishi ta 'qiqlab qo 'yildi.A) 1,2,3

 142. Poltava jangi qaysi urush taqdirini hal etdi?S) «Shimoliy urush»

 143. Shimoliy urush yakuni to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping.l) Rossiya Boltiq dengiziga chiqish yo'liga ega bo'ldi; 2) Rossiya Yevropaning qudratli davlatlaridan biriga aylandi; 3) Rossiya imperiyaga aylandi; 4) Rossiyada mutlaq monarxiya to'la qaror topdi; 5) Shvetsiya buyuk davlat maqominiyo'qotdi.D) 1, 2, 3, 4, 5

 144. Pyotr I quyidagi islohotlardan qay birini amalga oshirmadi?!) krepostnoylikni bekor qildi; 2) dehqonlarni to'lov evaziga ozod qildi; 3) boyarlar mavqeini tikladi; 4) Rossiya ma'muriy boshqaruv jihatidan gubernyalarga bo'lindi; 5) Senat tuzildi; 6) Qo'shinda harbiy xizmat umrbod muddatda o'taladigan bo'ldi.B) 1, 2, 3

 145. XIXasrning 60-yillari oxirigacha bo'lgan davrda Rossiya iqtisodiy hayotning o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat edi?I) krepostnoylik tartiblari mavjudligi; 2) kustar va manufaktura ishlab chiqarish hukmronligi; 3) mashinalashgan ishlab chiqarishni keng rivojlantirish uchun yetarli kapitalga ega emasligi; 4) natural xo'jalik hamon kuchliligi; 5) to'qimachilik, metallurgiya, mashinasozlik, kon sanoati yetakchi o'rinni egalladi; 6) dunyoda birinchi temiryo V qurildi.A) 1, 2,3,4

 146. Dekabristlar Rossiyadagi mavjud tuzumni qay tartibda o 'zgartirishga harakat qilganlar?B) qurolli qo 'zg 'olon yordamida

 147. Rossiyada krepostnoy huquqning bekor qilinishi natijasidapomeshchik o'z ixtiyorida bo'lib kelganyerning ..., cho'l hududlarda esa ... qismini saqlab qolish huquqiga ega bo'ldi.B) 1/3, 1/2

 148. Otrezkalar nima?B) dehqon krepostnoy huquqining bekor qilingungacha hukumat qarorida belgilanganidan ko'proq miqdordagi yerining ortiqchasini pomeshchikka o 'tkazishi

 149. Rossiyada krepostnoy huquqning bekor qilinishi natijasida dehqon uchun eng noqulayi nima bo'lgan?A) dehqonningyer egasi bo'lishi uchun vikup to 'lashning shartligi

 150. Quyidagi qaysi ibora tuyg 'u va istaklarni cheklash yoki bostirish, azob tortish, hayot ne 'matlaridan voz kechishni ifodalaydi?A) asketizmdan

 151. Fransuzchadan qaytayuzaga kelmoq, yangidan tug'ilmoq ma 'nolarini anglatuvchiatamanlaniqlang.B) Renessans

 152. Jordano Bruno dunyoqarashiga ko 'ra nima tarafdori edi? A) xudo bilan tabiat bir narja, ular bir butunni tashkil qiladi, deb hisoblovchi ta 'limot

 153. XVII asrda ijod qilgan Jon Lokkning asosiy xizmati nima bilan belgilanadi?S) insonning yashash, erkinlik va mulkka egalik qilish huquqlari haqidagi talimotni yaratganligi bilan

 154. XVI asrda qanday ixtirolar qilindi?!) shamol-tegirmon ixtiro qilindi; 2) tokarlik stanogining ixtiro qilindi; 3) pompa ixtiro qilindi; 4) toshko'mirdanfoydalanish; 5) rudaportlashyo'li bilan olinishiA) 1, 2, 3

 155. G. V. Leybnis 19yoshida ...D) bakalavr darajasiga erishdi.

 156. Quyidagi ko'rsatilgan qaysi holatlar XIX asrda astronomiyani rivojlantirishga qudratli turtki berdi?S) matematikaning muvaffaqiyatlari, Nyuton kashfiyotlari va teleskopning takomillashtirilishi

 157. Telegrafning vujudga kelishi ...A) elektrdan amalda foydalanishning asosiy sohasi bo'Idi.

 158. J. Sviftning «Gulliverning sayohati» nomli romanida nimaning karikaturasi tasvirlangan?A) ingliz cheklangan monarxiya va ingliz qiroli

 159. Kimning asar qahramonlardan biri insonning e.rki va qadriyatini quyidagi satrlarida himoya qilgan? Ins on qahrliroq siz o 'ylagandan, Asrlik uyquningyo'lin buzib u o'zining huquqini so 'rar qaytadan.A) F. Shillerning qahramonlaridan Karl Maor

 160. 156. Quyidagi asarlardan qay biri 60yil davomidayaratilgan?S) «Faust»

 161. 157. Kimning va qaysi asaridagi qahramon mangu haqiqatni anglashgayetib keladi va bunday deydi?A) I.Gyotening «Faust»

 162. 158 Kimning romanlarining qahramonlari jinoyatlar evaziga o'z boyliklarini ko'paytirayotgan bankirlar va savdogarlar, berahm va shafqatsiz

 163. sudxo'rlar, o'z hayotini behuda o'tkazayotgan mansabparast va shuhratparast kishilar -o'z maqsadlariga har qanday vositalar bilan

 164. erishadigan kishilar bo'lgan?D) Onore de Balzak A. S. Pushkin qanday davrda yashadi?D) Rossiyada krepostnoylik zulmi kuchaygan, erkinflkrli kishilarni ta 'qib etish avj olgan davrda

 165. 759. «Rekviyem» nima haqidagi asar?D) cherkovlarda marhumningxotirasiga bag'ishlab (fro etiladigan hayot va o'lim, inson qismati haqida

 166. 160. Betxoven yaratgan simfoniya markazida qanday inson obrazi turadi?A) bo'ysunmas isyonkor, taqdirning hech qanday zarbasi ham sindira olmaydiganjasur, qo'rqmas

 167. 161. Oda Nobunaga Yaponiyada qanday islohotlar o'tkazdi?]) iqtisodiy taraqqiyotga to'sqinlik qilayotgan mahalliy soliq va bojxonq to'lovlarini bekor qildi; 2) savdo yo'llari va ko'priklar ta 'mirlandi; 3) shaharlarga bozorlar ocKi'sh huquqi berildi; 4) shaharlarning tashqi savdo faoliyati rag'batlantirildi; 5) tilla va kumush tangalarni muomalaga kiritdi; 6) qo'riq yerlar ochish hisobiga dehqonchilik qiluvchilarni rag'batlantirdi; 7) yerni sotish, sotib olish yoki garovga qo 'yishni taqiqlavchi qonun chiqardi; 8) Yevropa mustamlakachilari Yaponiyadan quvib yuborildLA) 1, 2, 3, 4, 5

 168. 162. Oda Nobunaga tezlik bilan qo'shinini Yevropa qurol-aslahasi bilan to'la qurollantirish maqsadida nima qiladi?B) Yaponiyadaxristian dinining tarqalishiga homiylik qiladi.

 169. 163. Nima uchun Yaponiyada Tokugava sulolasining mutlaq hokimiyati o 'rnatilsa-da bu sulola imperator hokimiyati daxlsizligini saqlab qoldi?

 170. 164.) chunki yapon xalqi uchun imperator xudoning avlodi hisoblanardi.

 171. 165. Meydzi hukumati o z oldiga qanday vazifasini qo'ydi?S) milliy an'analardan voz kechmagan, mustaqillikni to'la saqlab qolgan holatda g'arb namunasida Yaponiyani zamonaviylashtirish -—•• ..

 172. 166. Imperator Meydzi davrida knyazlar qudratini sindirish uchun dastlab ...A) yerlarjning bir qismi musodara qilindi, so'ng ular boshqaruv huquqidan mahrum etildi.

 173. 167. Meydzi islohotlari qanday oqibatlarga olib keldi?!) mamlakatda feodal tarqoqlikka chek qo'ydi; 2)yagonayapon ichki bozori vujudga keldi; 3) yagonapul birligi - iyenjoriy etildi; 4) asosiy zavodlar davlat mablag'i hisobiga qurildi; 5) davlat tadbirkorlikni har tomonlama rag'batlantirdi va qo'llab-quvatladi; 6) «Samoviymo'l-ko'lchilikdavlati» barpoetildi; 7) zamonaviy harbiy sanoat korxonalariqurildi.A) 1, 2, 3, 4, 5

 1. Download 0,52 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish