Tarix /£} y tv qadimgidunyo I 1Download 0,52 Mb.
bet3/6
Sana11.01.2017
Hajmi0,52 Mb.
#43
1   2   3   4   5   6
O'RTA ASRLAR TAR1XI
 1. Milodiy V asr oxiridan - XI asr o 'rtalariga qadar yuz bergan voqealarni qayd eting. 1) yangi feodal jamiyatiga o 'tish; 2) Yer egaligining yangi turlari shakllanishi; 3) G 'arbiy Yevropada yangi diniy ta 'limot - xristianlikning keng tarqalishi; 4) Sharqda islom dinining vujudga kelishi va tarqalishi; 5) yirik feodal davlatlarning paydo bo 'lishi; 6) yer egaligi ishlab chiqarish munosabatlarining yuksalishi; 7) O 'rta asrlarda shaharlarning va hunarmandchilik sexlarining taraqqiyoti; 8) erldn shaharlar, shahar respublikalar va yirik markazlashgan davlat-larning shakllanishi.A) 1, 2, 3,4,5 — - .

 2. Qachon Yevropada yirik yer egalari -feodallar, qaram dehqonlar toifalari shakllandi?S) milodiy V asr oxiri—XI asr o 'rtalari

 3. Yer egaligi ishlab chiqarish munosabatlarining yuksalishi, o 'z-o'zini ta 'minlovchi - natural xo'jalikdan, bozor uchun mahsulot yetishtiruvchi y«> 'jalikka o 'tilishi qaysi davrda bo 'lib o 'tdi?A) XI asrning o 'rtalaridan - XV asr oxiri

 4. XI asrning o 'rtalaridan - XV asr oxiriga qadar yuz bermagan voqealarni qayd eting. I) O 'rta asrlarda shaharlarning va hunarmandchilik sexlarining taraqqiyoti; 2) savdoning yuksalishi: xalqaro savdo, bozor, yarmarka va birjalar; 3) Yevropa shaharlarining senorlar • hukmronligidan ozod bo 'lish uchun kurashi; 4) erldn shaharlar, shahar respublikalar va yirik markazlashgan davlatlarning shakllanishi; 5) yangi feodal jamiyatiga o 'tish;' 6) yer egaligining yangi turlari shakllanishi; 7) G 'arbiy Yevropada yangi diniy ta 'limot — xristianlikning keng tarqalishi; 8) Sharqda islom dinining vujudga kelishi va tarqalishi; 9) yirik feodal davlatlarning paydo bo 'lishi.S) 1, 2, 3, 4

 5. O'rta asrlar tarixiga aid quyidagi qaysi yozma manbalar kiradi?!) tarixiy yilnoma va solnomalar; 2) rasmiy hujjatlar: 3) soliq, jarima, sud, oldi-sotdi, qarz majburiyatlari bilan bog 'liq; 4) imperator, qirol va sultonlarning farmonlari, farmoyishlari; 5) tangalarga yozilgan yozuvlar; 6) ibodatxona devorlariga solingan rasmlar S) 1,2,3, 4

  1. 'rta asrlarda dastlab barcha hujjat va Mtoblar kimlar tomonidan bitilgan?S) xattotlar

 6. Qachon Xitoyda kitob bosish dastgohi yaratildi?S) XI asrda

 7. XVasr o'rtalarida Yevropada ...B) kitob bosish dastgohiyaratildi.

 8. "Xalqlarning buyuk ko'chishlari" jarayoniga qanday sabablar turtki bo'lgan?!) yangi yerlarga bo'lgan talabning oshishi; 2) mulkiy tabaqalanishning kuchayishi; 3) xunnlarning Sharqdan hujumlari ko'plab varvar qabilalarini o'z makonlaridan siljishga majbur etishi; 4) Yevropada iqlimning soviy boshlashi; 5) yangi feodal jamiyatiga o'tilishi; 6) yer egaligining yangi turlarining shakllanishi; 7) G'arbiy Yevropada yangi diniy ta'limot-xristianlikning keng tarqalishi.A) 1, 2, 3, 4

 9. Nimaning natijasida german qabilalarida yangi yerlarga bo'lgan talabning oshishi va mulkiy tabaqalanishning kuchayishiga olib keladi?A) aholi sonining ko 'payib borishi

 10. Yevropada II asrdan iqlimning soviy boshlashi qachonga kelib ekinzorlarni qo'riqqa, suv havzalari va ulargayaqinyerlarni esa botqoqliklarga aylantiradi?S) V asrga

 11. Qaysi omillar milodiy IV-VI asrlarda xalqlarni yashash va xo'jalik yuritish uchun yangi qulay hududlarni izlashiga turtki bo'ladi?!) aholi sonining ko 'payib borishi; 2) yangi yerlarga bo 'Igan talabning oshishi; 3) mulkiy tabaqalanishning kuchayishi; 4) xunnlarning Sharqdan hujumlari ko 'plab varvar qabilalarini o 'z makonlaridan siljishga majbur etishi; 5) Yevropada iqlimning soviy boshlashi; 6) yangi feodal jamiyatiga o 'tilishi; 7) yangi diniy ta 'limot — xristianlikning keng tarqalishi; 8) yirik feodal davlatlarning paydo bo 'lishi.D) 1, 2, 3, 4, 5 '

 12. 11-V asrlarda german qabilalari Rim imperiyasining qaysi chegaralari bo 'ylabjoylashgan?D) shimoliy

 13. Quyidagi ko'rsatilgan qabilalardan qay birlari qadimgi german qabilalariga mansub?!) franklar; 2) vestgotlar; 3) ostgotlar; 4) vandallar; 5) burgundlar; 6) langobardlar; 7) alemann; 8) got; 9) tyuring; 10) piktA) 1, 2, 3, 4, 5, 6

 14. Germanlarda nimaning natijasida xo 'jalikda dehqonchilikning ahamiyati oshadi?B) aholi sonining ko 'payishi

 15. Germanlar chorvadan tashqari qaysi mashg 'ulot bilan shug 'ullanganlar?D) parranda boqqanlar, ov va baliqchilik

 16. Germanlarda yerga ishlov berish kimlarning yumushi sanalgan?S) ayollar va qariyalarning

 17. Germanlardajangdan bo'shpaytlarda erkaklar ...S) ovqilganlar.

 18. Germanlarda nimaning natijasida mehnat unumdorligi va olinadigan hosil oshgan?A) omochdan temirplugga o 'tilishi

 19. Germanlarda nima sababdan ekinzorlari kuchsizlanib 2-3 yildan so'ng hosil keskin kamayishiga olib kelgan?D) yerga oddiy yog'och so'qa bilan ishlov berilishi, yerni o 'g 'itlanmasligi

 20. Germanlarda ichki savdoda eng muhim ashyo nima hisoblangan?S) temir buyumlar

 21. Germanlar hayotida milodning dastlabki asrlarida qanday tartiblar ustun bo 'lgan?B) urug 'jamoasi

 22. Ma 'lumki, germanlarda oila boshliqlari jamoaning erkin vakili hisoblangan. Ular qanday yumushlarni va vazifalarni bajarishar edi?l) dehqonchilik va chorvachilik; 2)jangchi; 3) xalqyig'ini a'zosi; 4) urug' qabila udumlari, an'analariniyosh avlodgayetkazish uchun ma'sul; 5) qabila harbiy qo 'shin boshliqlari; 6) jangchilarini ot, qurol-aslaha, turar-joy, oziq-ovqat bilan ta 'minlash; 7) harbiy o 'Ijani qo 'Iga Idritish.A) 1, 2,3, 4

 23. Normann qabilalarida harbiy yo 'Iboshchi nima deb atalgan?A) konung —

 24. Germanlar timni saylanganidan so 'ng qalqon iistida ko 'tarilib olqishlangan?D) konyng h

 25. Qaysi qabilalar germanlarning eng katta qabilalaridan bo 'lgan?D) alemann, got, fraaklar

 26. Germanlar oliy organi hisoblangan xalq yig 'inlari setin-asta o 'z ahamiyatiniyo 'qota boshlagach asosan qanday vazifalarini bajargan?B) urush va tinchlik, konunglarni saylash (

 27. Nechanchi asrdan chegara hududlaridagi ayrim german qabila boshliqlari Rim noiblariga yollanma harbiy xizmatga o 'ta boshlaydilar?S) milodiy IV asrdan

 28. Nimaning natijasida germanlarning ijtimoiy taraqqiyoti yanada tezlashgan?A) xristianlik dini tarqala boshlashi natijasida

 29. German qabilalari qayerlarda o'z davlatlarini tuzganlar?!) Pireneya yarim oroli va Galliyaning bir qismida; 2) Shimoliy Afrikada; 3) Italiyada;4) Galliyada; 5) Britaniyada; 6) Kichik Osiyoda; 7) Apenin yarimorolida B) 1, 2, 3, 4, 5

 30. German qabilalari tuzgan o'z davlatlari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni aniqlang.l) Vestgot; 2) vandallar; 3) ostgotlar; 4) franklar; 5) angl-

 31. sakslar a) Pireneya yarim oroli va Galliyaning bir qismi; b) Shimoliy Afrika; v) Italiya; g) Galliya; d) Britaniya.D) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

 32. German qabilalarining Rimga bosqini qanday oqibatlarga olib keldi?D) G 'arbiy Rim-imperiyasining qulashiga

 33. Franklarda qabila yo 'Iboshchilari kimlardan saylab qo lyilgan?B) harbiy ishda alohida jasorat ko 'rsatgan kishilardan

 34. Ma 'lumki, rim-gallar bilan yaqin qo 'shnichilik munosabatlarida bo 'Iganfranklarning tashqi ko 'rinishi ham boshqa german qabilalaridan ancha '• farqlangan. Quyidagi ko'rsatilgan xolatlardan qay birifranklar tashqi ko'rinishiga to'g'ri keladi?A) franklar matodan kiyim-bosh kiyishgan va soch-soqollarini olib yurishgan

 35. Franklar tuzgan davlat dastlab kimlar nomi bilan atalgan?A) sulolalar

 36. Nechanchi asrdan II de Frans davlat nomiga asos bo 'ladi va u Fransiya deb atala boshlandi?D) X asrdan

 37. II de Frans viloyati Fransiyaning qayeridajoylashgan?S) Parij atrofida

 38. Kim tomonidan xristianlikni qabul qilinishi natijasida rimliklar "sizning yangi diningiz, bu bizning g 'alabamiz!'' - deb yozgan edi?A) Xlodvig

 39. Xlodvig Rim cherkovi ...B) uning sodiq ittifoqchisi bo 'lishi mumkinligini anglagan.

 40. Qaysipaytdanfranklar va rimliklar asta-se/dnyaqinlashibyagonaxalqqa aylana boshlaydi?B) Xlodvigningxristian dininiqabul qilganpaytda,.

 41. Qaysi hodisa frank qirolini kuchaytirib, o 'z qabiladoshlari orasidayangi cho'qqilarga ko 'taradi?A) xristianlikning qabul qilinishi

 42. Franklar davlatida mahalliy aholining asosiy qismini kimlar tash/dl qilgan?D) rim-gallar

 43. Franklar mamlakatining Luara daryosidan shimolida qaysi qabilalar yashagan?S) german qabilalari

 44. Franklar mamlakatidagi sonjihatidan german qabilalaridan ustun bo 'Igan gallar mamlakatining qaysi qismida yashagan?B) janubida

 45. Senorning o 'z vassaliga harbiy xizmati evaziga in 'om etgan yer-mulk nima deb nomlangan?A) benefitsiy

 46. Qaysi tarixiy atamalar o 'zaro mos keladi?D) benefitsiy - iqto'

 47. O'rta asrlarda G'arbiy Yevropada ixtiyorida qaram dehqonlari va maydafeodal-vassallari bo'Iganyer egasi qaysi nom bilan atalgan?S) senor

 48. Lotinchadanqaysiatama "katta"ma'nosiniberadi?A)senor

 49. 4^. Qay tariqa franklarda yangi yirik yer egalari -feodallar toifasi vujudga keladi?D) qirollarning alohida xizmatlari evaziga jangchilar va yaqin

 50. hamkorlariga benefitsiylar taqdim etishi tufayli

 51. Shimoliy Galliyada tashkil topgan frank qirolligi Xlodvigning vorislari davrida qayerlarni istilo qiladi?D) Burgundiya va Provansni 5J. 'Franklar germanlarning qaysi qabilalarini bo 'ysundirib, ularni haryili o 'Ipon to 'lashga majbur etadilar?B) tyuring, alemann, bavar

 52. Franklar dalatida graf qanday'vazifalarni bajargan?!) o'z hududlarini qirol nomidan boshqarib, aholidan soliqlarni yig'ib olish; 2) harbiy qo'shinga boshchilik qilish; 3) sud qilish; 4) ekin maydonlarini urug' va yirik oilalarga taqsimlab bergan; 5) urug', qabila udumlari, an'analariniyosh avlodgayetkazish uchun ma'sul.D) 1, 2, 3

 53. Franklar davlatida urug 'jamoachilik an 'analari qayerda saqlanib qoladi?B) har yili o 'tkaziladigan harbiy ko 'rik va mahalliy boshqaruvda

 54. Franklar davlatida tungin kim bo 'lgan?B) erkinfranklarningyuzlikyig 'inlari boshlig 'i, yuzboshisi

 55. G 'arbiy Yevropafeodaljamiyatida avloddan-avlodga meros bo 'lib o 'tadigan yer-mulk qanday nom bilan atalgan?S) allod

 56. Allod nima?B) yerga to'la egalik qilish

 57. Franklar davlatida nimaning natijasida dehqonlar o 'zyerlaridan ajralishiga, so 'ngfeodaldan ijaraga yer olib ishlashga majbur etadi?S) tabiiy ofatlar, qurg 'oqchilik, hosilsizlikning tez-tez takrorlanib turishi

 58. Yerni bir xo'jayindan boshqa xo'jayinga o'tishida franklar guvohlar huzurida qanday udum — marosim o'tkazganlar?A) "sotuvchi"ning yeridagi daraxt shoxidan bir bo,'lagini "oluvchi" maydoniga berilgan.

 59. Buyuk Karlyashab o 'tganyillarni qaydeting.B) 742-814-yillar

 60. Franklar davlatining qaysi huhndori 714—768-yillardayashab o 'tgan?B) Pipin Pakana

 61. Karlning ismidan qanday unvon kelib chiqqan?B) korol

 62. Ilk o 'rta asrlarda Yevropada uzun soch nimaning ramzi bo 'Igan?A) toj-u taxt egaligi

 63. 778-yili Karl qayerga qarshi dastlabki muvaffaqiyatsiz yurish qiladi?A) Arab xalifaligi istilo qilgan Ispaniyaga

 64. Karlning keying! yurishlar davomida Pireneya yarim orolining arablardan tortib olingan hududlarida tuzilgan Ispan markasi ...D) franklar davlatining chegara viloyatiga aylantiriladi.

 65. Buyuk Karlning saks qabilalariga qarshi urushlari bo 'Igan davrni eslang. Saks qabilalari o 'sha davrda qayerda yashagan?S) Reyn daryosining o 'ng sohilida

 66. Buyuk Karl sakslarni bo 'ysundirish uchun nimaga intilgan?D) xristian diniga o 'tkazishga

 67. Ma'lumki, Buyuk Karlning maslahatchilarida uni qadimgi rimliklarga taqlid qilib, imperator deb e'lon qilish g'oyasi tug'iladi. Sunday imkoniyat qaysi voqea sabab vujudga keladi?B) 800-yili Rim mahalliy zodagonlarining papa Lev III ga qarshi isyon ko 'tarishi orqali

 68. Karlning muhrida qanday so 'zlar zarb qilinadi?D) "Yangi Rim imperiyasi"

 69. Buyuk Karl franklar imperiyasining mutlaq huhndoriga aylanib, uning farmonlari faqat qayerda qabul qilingan?A) yirik zodagonlar, yer egalariningyilda ikki marta chaqiriladiganyig'inida _. .

 70. Buyuk Karlning doimiy poytaxtini aniqlang.D) -Buyuk Karlning doimiy poytaxti bo 'Imagan

 71. Buyuk Karl davrida franklarda an 'anaviy xalq lashkari o 'rnida qanday qo 'shin vujudga keladi?S) otliq ritsarlar

 72. Buyuk Karl davrida hukmdorlar ritsarlarga nima uchun feod in 'om etgan?S) ot, qurol-aslahasini tartibda saqlashi, urushlar paytida oilasini ta 'minlashi uchun

 73. Nemischadan qo 'rg 'on, mulkma 'nolarini anglatuvchi so 'zni aniqlang.A) feod

 74. Ritsarlarga hukmdorlar tomonidan harbiy xizmat evaziga taqdim etilib, keyinchalik merosiy mulkka aylangan yer-mulk nima deb atalgan?A) feod

 75. Yirik feodallar viloyatlarga egalik qilsalar, maydafeodalga nima taqdim etilishi mumkin edi?S) ma 'lum qishloqyoki uning bir qismi

 76. Quyidagilardan qaysi birlari Franklar davlatidagi muhim lavozimlar bo 'lgan?B) moliya, soliq, harbiy a 'yonlari, dasturxonchi, otxona boshlig 'i

 77. Nemischadan saylangan harbiy yo 'Iboshchi, keyinchalik merosiy qabila boshlig 'i ma 'nosini beruvchi so 'zni toping.A) gersog

 78. Buyuk Karl davrida yirik bo'lmaganhududlarni qaysi amaldor boshqaradi?B) graflar --...

 79. 79. Qaysiso'z nemischadan "qirol tayinlagan amaldor" ma'nosiniberadi?A) graf „..

 80. Buyuk Karl davrida chegara viloyati hokimi... D) markgraflar deb atalgan.

 81. Buyuk Karl davrida kimlar imperatorningjoylardagi vakillari sifatida uning buyruqlarini bajargan?S) yepiskoplar, yirik monastirlar abbatlari

 82. Franklar davlatida qirolning qaysi ishlarini boshqarishni graflarga topshirishi ularning hokimiyatini kuchaytirdi?S) sud

 83. Rivojlangan o'rta asrlarda Fransiyada ijtimoiy munosabatlar qanday bo'Igan?]) hukmron toifa vakillarining shaxsiy erkinliklari amalda cheksiz bo'Igan; 2) qirol o'z domenida ham to'la xo'jayin emasdi; 3) qirol hukmida hisoblangan gersog va graflar xalqni uning nomidan boshqarar, zarur paytda sud qilar va jazolar edi; 4) ko'pchilik muammolarningyagona yechimi urush bo'lib qolgan; 5) mahalliy boshqaruv asosini erkinfranklarningyuzlikyig 'inlari tashkil etgan; 6) franklarning chekyerlari dehqon oilasining sotishiyoki in 'om etishi mumkin bo 'Igan mulki - allodga aylanadi.A) 1, 2,3, 4

 84. Feodal tarqoqlik davrida Fransiyada qirol ...D) o'z domenida to 'la xo 'jayin emasdi va uning naqo 'shini va na ishonchli amaldorlari bo 'Igan.

 85. Domen qanday ma'nonibildiradi?A) mulk

  1. 'rta asrlarda Fransiyaning qaysi qismi shu qadar mustaqil ediki, u yerda qirol haqida eshitishni ham istamaganlar?B)janubi

  2. 'rta asrlarda Fransiyaning qaysi gersoglarining har biri qirolga nisbatan ko 'proq- hudud va aholiga ega edilar?A) Normandiya, Burgundiya, Breton, Akvitaniya

  3. 'rta asrlarda Fransiya qirolidan qayerning graflari kuch-qudrat bobida kam bo 'lishmagan?S) Anju, Tuluza, Blua

 86. Fransiyaning qaysi huhndori o 'lining ishonchli yordamchisi, ilgari Sen-Deni monastiri abbati bo 'Igan Sugeriy ko 'magida o 'z domenida tartib o 'rnatishga harakat boshlaydi?B) qirol Lyudovik VI

 87. Fransiyaning qaysi huhndori Burj va Sans shaharlarini o'z domeniga qo'shib oladi, o'zboshimcha baronlar qal'alarini buzib ularni bo 'ysundiradi?A) qirol Lyudovik VI

 88. Fransiyada Lyudovik VII qaysiyillarda hukmronlik qilgan?D) 1137-1180-yillarda

 89. Lyudovik VI davriga aid bo 'Igan voqealarni qayd eting. 1) Sugeriy ko 'magida o 'z domenida tartib o 'rnatishga harakat boshlaydi; 2) Burj va Sans shaharlarini o 'z domeniga qo 'shib oladi; 3) qirol o 'zboshimcha baronlar qal 'alarini buzib ularni bo 'ysundiradi; 4) o 'gli Akvitaniya gersogining yagona merosxo 'ri Aleonoraga uylantirishga muvaffaq bo 'ladi; 5) Fransiyada qirol hokimiyatining kuchayishi boshlanadi; 6) Angliya qiroli loann bilan inglizlarning Normandiyadagi mulklari uchun kurash boshlaydi; 7) qirol mulklariga mamlakat janubidagi Tuluza grafligi qaytariladi.D) 1,2,3,4, 5

 90. Nimaning natijasida Fransiyada rivojlangan o 'rta asrlarda dehqonlar yetishtirgan mahsulotlarning ma 'lum qismini bozorga sotish uchun chiqara boshlaydi?D) yangi o 'zlashtirilgan yerlarda dehqonlar qaramligi bekor qilinibrsoliqlarning bir qismini pul bilan to 'lanishi

 91. Qaysi asrlardan Fransiyada feodallar o'zyerldrini dehqonlarga merosiy ijaraga bera_boshlaydilar?S) XII-XIIIasrlardan

 92. Qaysi tadbir dehqonni yerga munosabatini ijobiy tomonga o 'zgartiradi?A) feodallarning o 'z yerlarini dehqonlarga merosiy ijaraga bera boshlashi

 93. O'rta asrlarda Fransiyadagi viloyatlar orasida mehnat taqsimotini eslang. Normandiya nimaga ixtisoslashgan edi?B) temir, tuz ishlab 9 chiqarish, ot va qoramol yetishtirishga

 94. O'rta asrlarda Fransiyaning qaysi viloyati vinochilik, zig'ir tolasi va jundan gazlamalar to'qishga ixtisoslashgan edi?A) Shampan va Burgundiya

  1. 'rta asrlarda Fransiyaning viloyatlar orasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish ehtiyojlari nimani taqozo etardi?D) feodal tarqoqlikni tugatishni

 95. Nima uchun Fransiyada qirol hokimiyatining tarafdorlari kuchli qirol hokimiyati o'rnatilishidan manfaatdor edilar?B) chunki kuchli qirol hokimiyati feodallar o 'zboshimchiligini cheklab, o 'zlarini graflar, gersoglar tazyiqidari xalos etishiga umid bog 'laganlar

  1. 'rta asrlarda Fransiyada kimlar markazlashitirishjarayoniga qarshi bo 'ladi?B) yirik diniy va dunyoviy feodallar

 96. Xll asrda Fransiyada qirol hokimiyatining kuchayishi qanday boshlanadi?A) Lyudovik VI ning o 'z mulklaridagi vassallarini itoat ettirishidan

 97. 1202-1214-yillari Fransiyaning qaysi viloyati inglizlardan tortib olinadi?D) Normandiya

 98. O'rta asrlarda Fransiya qirol mulklariga mamlakat janubidagi qaysi graflikqaytariladi?A) Tuluza

 99. O'rta asrlarda Fransiya qirol mulklariga qayerlar qaytarilishi natijasida qirol Fransiyadagi eng kuchli feodalga aylanadi?B) Normandiya va Tuluza grafligi

 100. O'rta asrlarda Fransiyada qirol mulklarining kengayishi qanday umumdavlat boshqaruv tashkilotlari tuzilishi bilan yakunlandi?S) Qirol kengashi, Oliy sud va Moliya boshqarmasi

 101. Lyudovik IX qaysiyillarda Fransiyada hukmronlik qilgan?B) 1226-1270-yillari

 102. Lyudovik IX davrida qanday tadbirlar amalga oshiriladi?!) qirol yerlaridagi feodal^ urushlarini taqiqlaydi; 2) qirol zarb ettirgan oltin va kumush tangalar Fransiyaning barcha viloyatlarida o 'tishi huquqi belgilanadi; 3) mamlakatda gersog va graflar zarb etadigan 40 xil pul asta-sekin surib qo'yiladi; 4) Angliya qiroli loann bilan inglizlarning Normandiyadagt mulklari uchun kurash boshlaydi; 5) qirol mulklariga mamlakat janubidagi Tuluza grafligi qaytariladi.A) 1,2,3

 103. Filipp IV qanday siyosatni davom ettiradi?S) Fransiyani markazlashtirishni

 104. Filipp IV o 'z qirolligining boshlarida qayerlarni qirol domeniga qo 'shib oladi?B) Shampan grafligi, Lion viloyati va shahrini '

 105. Filipp IV mablag'larni topish uchun qanday usullarni qo'llar edi?S) shaharlardan qarz olib ularni qaytarmas, yahudiylarni mamlakatdan chiqarib yuborib, so 'ng ularni katta to 'lovlar evaziga qaytarar, tangapuldagi kumush miqdorini pasaytirib, uni buzar, qirollikdagi dehqonlarni erkinlikka chiqishi uchun katta to 'lav talab qilardi.

 106. Rim papasi Bonifatsiy VIII qaysi yillarda papalikqilgan?S) 1294-1303-yillarda

 107. Kirn Filipp IV dan Flandriyaga qarshi urushni to 'xtatishini talab qiladi?A) Rim papasi Bonifatsiy VIH

 108. Filipp IVning Papa xohish-irodasiga bo'ysunmaganligiga javoban Bonifatsiy VIH ...S),uni cherkovdan xoliligini tantanali e'lon qilish uchun tayyorgarlikka kirishadi.

 109. Flandriya Fransiyaning qayeridajoylashgan edi?S) shimoliy-g'arbida

 110. Filipp IV chaqirgan General shtatlar nimani qoralaydi?S) papani Fransiyaning ichti ishlariga aralashishini

 111. Anafema nima?A) la 'not

 112. Qaysi shahardajoylashgan papa saroyiga Filippning bir guruh askarlari bostirib kiradi?B) Anani

 113. Qaysi Rim papasiga Filippning bir guruh askarlari yetakchisi tarsaki tushirishgajazm etadi?B) Bonifatsiy VIII

 114. General shtatlar qanday ma 'noni bildiradi?D) "yalpi toifalar"

 115. General shtatlar nima va u qanday maqsadda chaqiriladi?S) Fransiyadagi oliy tabaqaviy-vakillik muassasasi bo'lib, qirollar General shtatlarini qachonki yangi soliq kiritishni istaganlarida chaqirib turishgan.

 116. General shtatlar qaysi yillarda faoliyatko'rsatgan?A) 1302-1789-yillarda

 117. Toifaviy monarxiya nima?S) qirolning tabaqa vakillari majlisiga tayanishi —-••._

 118. 723. Qay tarzda Fransiyada toifali monarxiya tashkil topadi?S) qirol tomonidan GeneraLsJjtatlarni chaqirilishi natijasida »

 119. 124. Qaysiyillar "papalarning Avinon tutquni" bo'lgan?S) 1309-1377-yiIlar

 120. 125. Kardinallar Fransiya arxiyepiskopini papalikka saylashganda u Avinon shahriga ko'chib o'tishga qaror qiladi. Avinon shahri qayerda joylashgan edi?D) Fransiyaning janubida

 121. 126. Kimning hukmronligi davrida "tampliyerlar ishi" bo 'lib o 'tadi?S) Filipp IV

 122. Buyuk magistrning o 'limidan bir oy o 'lib .... o'n oydan so'ng ... vafot etadilar.B) papa, Filipp IV

 123. Dvoryanlar kimlar?S) nomdor zodagon, feodallar toifasining imtiyozli qismi

 124. Filipp IV ning o 'limidan ko 'p o 'tmay taxtga qaysi sulola vakillari keladi?S) Valualar oilasi

 125. Inglizlar qiroli Eduard III ning talabini rod etish uchun fransuz huquqshunoslari qanday qaror chiqarishadi?D) "Salt haqiqati"ga ko 'ra Eduard III ning onasi Filipp IV ning qizi o 'g 'liga Fransiya taxtiga o 'tirish huquqini berishi mum/an emasligi haqida

 126. Yuz yillik urush davrida Shotlandiya va Kastiliya qaysi davlatni qo 'llaydi?A) FransiyanT •

 127. Yuz yillik urush davrida Angliyani Yevropaning qaysi davlati qo 'llaydi?D) Portugaliya ‘

 128. Yuz yillik urushning dastlabki davrida qaysi omillar Angliya ustunligini ta'minlaydi?!) ingliz qo'shinlarining intizomi, son jihatidan ustun bo'lishi; 2) puxta tayyorgarligi; 3) erkin dehqonlardan tuzilgan kamonchilar bo'linmasining mavjudligi; 4) inglizlar qo'shini qiroldan maosh olgan harbiy boshliqlar buyrug 'ini so 'zsiz bajargan; 5) alohida ritsarlik bo 'linmalaridan tashkil topgan; 6) har bir ritsar mustaqil harakat qilgan.A) 1, 2, 3, 4

 129. Fransiya qo'shinlarining Yuz yillik urushning birinchi bosqichidagi mag'lubiyati sabablari nimada edi? S) qo'shin alohida ritsarlik bo 'linmalaridan tashkil topgan bo 'lib, har bir ritsar mustaqil harakat qilgan, qo 'shinda yagona boshqaruv va harbiy intizom bo 'Imagan.

 130. Kale portini olgan ingliz qo 'shinlari 1347-yili Fransiyaning qayeriga yurish boshlaydi?S) Akvitaniyaga

 131. Ta'qibga uchragan ingliz shahzodasi Eduardfransuzlar uni o'tkazibyuborishi hisobiga qanday takliflarni beradi?S) barcha o'lja va asirlarni, qo 'Iga kiritgan hamma qal 'a va qasrlarini berish _

 132. Yuz yillik urush davrida Fransiya qiroli ingliz shahzodasi Eduarddan nimani talab qiladi?D) shahzodani o'z a'yonlari bilan asirlikka tushib qamoqqa olinishiga rozi bo 'lishini

 133. Qaysi omil Puate yaqinidagi jangda fransuzlarning eng sara ritsarlarini halokaiiga sabab bo'ladi?B) Fransuz qo'shining jang davomida birikmay harakat qilishi

 134. Yuz yillik urush davrida ro'y bergan qaysi jangdan so'ng inglizlarga ularning Fransiyadagi ko'plab yer-mulklari qaytariladi?S) Puate yaqinidagijangdan so 'ng

 135. Nega Jakeriya qo 'zg 'olonining bayroqlariga giro! gerbidagi oq nilufar tasviri tushirilgan edi?S) chunki dehqonlar odil qirolga ishongan

 136. Yuz yillik urush davrida qaysi Fransiya qiroli fransuzlar qo'shinidayagona qo'mondonlikjoriy etilib, uning vakolatlari kengaytiriladi?A) Karl V

 137. Yuz yillik urush davrida qaysi qo'mondon yirik janglarga kirmasdan kichik janglar orqali deyarli barcha hududlarini inglizlardan ozod qiladi?S) Dyugeklan

 138. Yuz yillik urush davrida qaysi jang oqibatida Fransiyaning yarmi Angliya qo'liga o'tib, cherkov va ruhoniylar ingliz qirolini tan olishdi?A) Azenkur jangida

 139. Yuz yillik urush davrida Fransiyaning qaysi gersogi inglizlar tomoniga o 'lib, uning ko 'magida inglizlar Parijni egallaydi?S) Burgundiya

 140. Dofln nima?S) shahzoda, taxt vorisi

 141. Yuz yillik urushi davrida Orlean shahri himoyachilari inglizlarga qarshi necha kunlik qamalda taslim bo 'lishmaydi?S) 200 ‘

 142. Ingliz qo'shinlari Orleanga hal qiluvchi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan birpaytda Karl huzuriga oddiy dehqon qizi Janna d'Ark kelib, uni fransuzlar g'alabasi muqarrar ekanligiga ishontiradi. O'sha paytda Janna d'Ark necha yoshda bo'lgan?D) 16yosh

 143. 1422-1461-yillarda kirn Fransiya qiroli bo'lgan?S) Karl VII

 144. Yuz yillik urushdagi g'alaba Fransiyaga qanday oqibatga olib keldi?!) qirol hokimiyatining kuchayishiga olib keldi; 2) qirolning muntazam qo 'shini tuzila boshlangan; 3) soliqlarning muntazam yig 'ilishi orqali davlat daromadlari oshirilgan; 4) mamlakat hududlarining 1/3 qismi inglizlarga o 'tadi; 5) feodallar dehqonlarni to 'lov evaziga shaxsiy qaramlikdan ozod etishni tezlatadilar.A) 1, 2, 3

 145. XV asr o 'rtalarda qaysi holat Fransiyada dehqonlarni o 'z xo'jaligini tiklashiga yo 7 ochgan?B) urush bo 'Igan hududlardagi dehqonlar 8 yilga soliqlardan ozod qilinishi

 146. Yuz yillik urushdan so'ng Fransiyaning qaysi hudud gersoglari qirol vassallari hisoblansa-da, amalda mustaqil siyosat olib borganlar?S) Burgundiya

 147. Fransiya qiroli Karl VII o 'limidan so 'ng taxtga kirn o 'tirgan?A) LyudovikXI

 148. Fransiyaning qaysi hukmdori o z siyosatini Breton va Anju gersoglarini bo 'ysundirishdan boshlaydi?A) LyudovikXI

 149. Nimaga javoban 1465-yiliyirihfeodallar "Jamiyat baxt-saodati ittifoqi"ni tuzadilar?S) qirolning Breton va Anju gersoglarini bo'ysundirishiga javoban

 150. 30. Qaysi voqea sabab Burgundiyaning g'arbiy qismi Fransiyaga qo'shib olingan?S) 1477-yilda Karl Jasur shveysariyaliklar bilan jangda halok bo 'Igach

 151. Qaysi yili Fransiyaning janubidagi Provans viloyati Morsel porti bilan qirol hubniga o^tadi?D) 1481-yili

 152. Qaysi voqeadan so 'ng Fransiyaning markazlashuviyakunlanadi?S) 1491-yili Karl VIII ning Breton gersogining qiziAnnaga uylanishi bilan

 153. Quyida Fransiya qirollarining hukmronlik yillari bilan to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Lyudovik VI; 2) Lyudovik VII; 3) Filipp II; 4)Lyudovik IX; 5) Filipp IV; 6) Karl VII; 7) Lyudovik XI a) 1108-1137-yillar; b) 1137-1180-yillar; v) 1180-1223-yillar; g) 1226-1270-yillar; d) 1285-1314-yillar; y) 1461-1483-yillar. z) 1422-1461-yillar A) 1-a; 2-b; 3-v; 4- .g; 5-d; 6-z; 7-y

 154. Fransiya qirollarining ketma-ket hukmronliklarini to'g'ri qayd eting.B) Lyudovik VI, Lyudovik VII, Filipp II, Lyudovik IX, Filipp IV, loaan Sahiy, Karl V, Karl VI, Karl VII, LyudovikXI, Karl VIII

 155. Rim kolonistlari Yevropaga keta boshlagach kelt qabila boshliqlari nimaga e 'tobor bera boshladi?A) o 'zaro urushlarga

 156. Britaniyaning qayeridan pikt va skott qabilalari hujumlari boshlanadi?D) shimoldan

 157. Qaysi qabilalar Germaniyaning shimoli va Yutlandiya yarim orolida yashardi?B) yut, angl va saks

 158. Qachon yutlar Kent viloyatini bosib oladi?S) Vasr o'rtalarida —-...

 159. Qaysigerman qabilasi izidan angl-sakslar keltlarga hujum boshlab, qattiq qarshilikJbo'lmaganidan mamlakatni istilo qilishga kirishadilar?A) yutlar n’ •

 160. German qabilalarining istilo dahshatidan ko 'pgina keltlar Yevropaning qayeriga ko 'Mb o 'tadi?S) Armorika viloyatiga

 161. Fransiyaning shimoli-g'arbidagi hudud brittlarning ommaviy ko'chishidan so'ng Breton nomini olgunga qadar qaysi nomda atalardi?D) Armorika viloyati

 162. Oroldagi so'nggi rimliklardan Amvrosiy Avrelian qaysi asrda brittlarni birlashtirib, germanlarga qarshilik ko'rsata boshlaydi?A) VI asrning boshlarida

 163. Amvrosiy Avrelian angl-sakslar tazyiqini deyarli necha asrga to 'xtatadi?S) yarim asrga

 164. Nima uchun 600-yillarda angl-sakslar tomonidan Britaniya orolining katta qismini bosib olinishiga imkon beradi?S) Amvrosiy Avreliandan so 'ng brittlarda munosib yo 'Iboshchi bo 'Imasligi

 165. Bosqinga uchramagan kelt qabilalari qaysi. hududlarda saqlanib qoladi?B) Mandiya va Shotlandiyada, qisman Britaniyaning g'arbiy chekkasida r~~

 166. Britaniya orolining shimoliy va markaziy qismida qaysi german qabilasi joylashgan?S) angllar

 167. 172. Germanlar tomonidan Britaniya orolida barpo qilingan qirolliklarni to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Uesseks; 2) Sasseks; 3) Esseks a) G 'arbiy-sakson; b) Janubiy-sakson; s) Sharqiy-saksonA) 1-a; 2-b; 3-s

 168. Britaniya orolida german qabilalari tomonidan asos solingan qirolliklarni to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting. I) Nortumbriya; 2) Mersiya;

 169. 3) Sharqiy Angliya; 4) Uesseks; 5) Sasseks; 6) Esseks; 7) Kent, a) angllar; b) sakslar; v) yutlar.A) 1, 2, 3-a; 4, 5, 6-b; 7-v

 170. Ma 'lumki, Britaniya orolini istilo qilgan german qabilalari turli lahjalarda so 'zlashgan, lekin yillar o 'lib angllar yashagan qaysi sheva tobora keng qo 'llanila boshlanadi?A) Mersiya

 171. Britaniya orolidagi germanlarning ko 'plab qabilalari va bo 'ysundirilgan aholining yplgan qismi yagona xalqqa birlasha boshlagan qismi tarixda qanday nomni oladi?D) angl-saks

  1. 'rta asrlarda rohiblari o 'z bilimlari bilan tanilgan, lotin va yunon tillarida asarlar bitgan, ajoyib xattotlik son 'ati markazlari bo 'Igan mashhur irland monastirlari kimlar tomonidan yondirilib, kuli ko 'kka sovurilgan?S) normannlar

 172. Nima sababdan angl-saks qirolliklari daniyaliklar istilochilarni qaytarish imkonini bermagan?A) ichki nizolar

 173. Nechanchi yilda normannlar Londonni bosib olib, talaydilar va yondirib yuboradilar?B) 842-yili

 174. Normannlar Londonni bosib olib, talab va yondirib yuborganidan necha yillar o 'lib daniyaliklar talonchilik hujumlaridan so 'ng uylariga qaytmasdan Angliyada bosib olgan yerlarida qishlab qoladigan bo 'ladilar?D) 20yillar chamasi

 175. London qachon va kimlar tomonidan barpo qilingan?S) mil. 43-yil rimliklar tomonidan

 176. London qayerda barpo qilingan?S) Temza daryosining shimoliy qismida kelt aholisiyashaydiganjoyda

 177. London necha asr davomida rimliklarning bosh shahri bo 'lgan?D) to 'rt asr

 178. Qachon va nimaning natijasida London tushkunlikka uchragan?A) milodiy Vasrda rimlitdarning ketishi natijasida

 179. Qachon va nimaning oqibatida London qirollar qarorgohiga va Angliyaning rasmiy poytaxtiga aylanadiS) 1066-yilda normannlar istilosi

 180. Britaniyadagi qaysi qirollik daniyaliklarga qarshilik ko 'rsatgan?D) Uesseks qirolligi —--.-.

 181. 186. Buyuk Alfred qaysi yillarda Uesseksda hukmronlik qilgan?S) 871—900-yillarda .... ‘

 182. Kimning taxtga kelgunicha daniyaliklarni hech lam to 'xtatishga qodir bo 'lmagan?A).Buyuk Alfred

 183. Buyuk Alfred daniyaliklar bilan tuzgan tinchlik sulhiga binoan qaysi hududlar Alfredga beriladi?A) janubi-g 'arbiy hududlar

 184. Buyuk Alfred daniyaliklar bilan tuzgan tinchlik sulhiga binoan bo 'lingan orolning chegarasi qaysi yo 7 bo 'ylab o 'tadi?A) London va Chechter oralig 'idagi qadimgi rimliklar qurdirgan tosh yo 'I bo 'ylab

 185. Qay tariqa sonjihatidan qisqargan Buyuk Alferd qo'shini sifati bo'yicha avalgiga qaraganda bir necha bar kuchaydi?S) har beshta angl-saks y oltinchini boqishi va qurollantirishi majburiy etib qo 'yilishi natijasida

 186. Buyuk Alferd davrida yangi qo 'shinipaydo bo 'lishi qanday afzalliklarga ega edi?l) tinimsiz urushlar davrida qishloqning ko'pchilik aholisi o 'z ishidan ajratilmagan; 2) uyda qolganlar yerni haydash, hosilni yig'ish bilan shug'ullangan; 3) bitta xo'jalik daromadi yaxshi qurol-aslaha uchun yetarli bo Imasdi; 4) besh kishi oltinchisini: dubulg'a, qilich vajang boltasi bilan ta'minlab vi/dngdan yomon qurollantirmagan; 5) ol-tinchi kishi doimo mashq qilishi, jangga tayyorlanishi short edi; 6) oltinchi kishi uchun qolgan beshta qo'shnisining ishlashi oilasi haqida o 'ylamasligi uchun ham imkon beradi; 7) qishloqda yashaydigan har 9 kishidan bittasini tanlab, uni burgga ko 'chiradi; 8) qishloqda qolgan sakkiz kishi o'zlariningjangchilikka tayinlangan sheriklari uchun dehqonchilik qilganlar.S) J, 2, 3, 4, 5, 6

 187. Buyuk Alfred davrida yangi qo 'shinning paydo bo 'lishi jamiyatda qanday muhim o 'zgarishlarga olib keladi?S) jamiyat professional jangchilar va dalada ishlovchi dehqonlarga bo 'linishiga

 188. Buyuk Alfred nima uchun o'z mulklari chegaralarida ko'plab qal'alar - burglar barpo ettiradi?S) qirolning daniyaliklar qal'alarini qamal qilishni unchalik xush ko 'rmasligini anglaganligi sababli

 189. Vikinglar kirn edi?A) VIII asr oxiri — XI asr o 'rtalarida Yevropa mamlakatlariga dengiz yo 'li orqali savdo-sotiq uchun borgan, qaroqchilik va bosqinchilikyurishlari qilgan skandinavlar.

 190. Rusda va G 'arbiy Yevropada vikinglarni nima deb atashgan?S) Rusda varyaglar, G 'arbiy Yevropada normannlar deb atashgan.

 191. Qachon vikinglar Shimoli-Sharqiy Angliyani bosib olganlar?D) IXasrda __

 192. Qaysi hukmdor eski angl-saks qonunlarini yozishni va Angliya tarixiga oid ma 'lumotlar to 'plashni buyuradi?A) Buyuk Alfred

 193. "Anglosaksonsolnomasi" nechayil davomettirilgan?D) 250yil ~~~

 194. Qachon qirol Buyuk A Ifredning vorislari Angliya qirolligi Daniya qonunlari viloyatini qo 'shib oladi?A) X asrning so 'nggi choragiga

 195. Qirol Buyuk Alfred Angliyani birlashtirishda qanday hissa qo'shdi?!) daniyaliklarning bosqinlariga chekqo'yadi; 2) daniyaliklar bilan tinchlik sulhini tuzadi; 3) yangi kuchli qo 'shin tuzdi; 4) sonjihatidan qisqargan Buyuk Alferd qo 'shini sifati bo 'yicha avalgiga qaraganda bir necha bar kuchaydi; 5) o 'z mulklari chegaralarida ko 'plab qal 'alar - burglar barpo ettiradi; 6) qirol kema yasaydigan ustalarni topib, daniyaliklarnikidan qolishmaydigan kemalarniyasattiradi; 7) "Anglosakson solnomasi" tuzilib, unda yilma-yil muhim voqealar qayd etila boshlanadi. 8) eski angl-saks qonunlarini yozilgan va Angliya tarixiga oid ma 'lumotlar to 'plangan; 9) yepiskop va abbatlarga yer-mulk, boyliklardan tashqari ko 'plab huquq va imtiyozlar beradi; 10) burglarga tayanganyangi otliq qo'shin vujudga keladi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8

 196. Nima uchun Angliya daniyaliklarning talonchilik maydoniga aylanadi?B) qirol hokimiyatining zaifligi

 197. Qaysijangda normandlarning otliq ritsarlari inglizlarpiyoda qo'shininiqurshab oladiZQ) Castingsjangida

 198. Qaysi jangdan so 'ng Normandiya gersogi qirollik taxtini egallab, Vilgelm I nomini oladi?S) Castings jangida ^

 199. Qaysi omil o'rta asrlarda Angliyada Fransiyadagi kabi mustaqil grafliklarni tashkiltopishiga to'sqinlik qiladi?S) qirolning engyirik mulkdor bo 'lishi, baronlarga esa yer mulklarining turli viloyatlardan taqdim etilishi

 200. Angliyada nima voqea sababfeodaljamiyati uzil-kesil o 'rnatiladi?A) normandlar istilosi natijasida

 201. Normannlar istilosidan so'ng qaysi hoi baronlarni qirol tevaragida yanada jipslashuviga olib keladi?S) angl-sakslarning doimiy qo'zg'olon ko 'tarish xavfl

 202. Nima uchun normannlar istilosidan so'ng Angliya grafliklardagi angl-saks mahalliy sudlari saqlab qolinadi?S) baronlarning aholiga zulmini cheklash uchun

 203. Genrix II qirolligida Angliyada qanday islohotlar o 'tkazildi?A) moliya va harbiy

 204. Ma 'lumki, Genrix II baronlar harbiy xizmat o 'rniga xazinaga "qalqon puli" solig 'i to 'lashiga ruxsat berildi. Bu qirolga nima imkonini berdi?S)

 205. muntazam yollanma qo 'shin tuzish ~ ~—-•. 270. loann qirolligi davriga xos jihatni qayd eting.B) qirol siyosatidan norozi zodagonjar, hukmdorning o'g'illari boshchiligida qo'zg'olonlar

 206. kuchayadi. •-"

 207. 211. Qanday siyosat barchani qirol loannga qarshi qilib qo'yadi?B) qirolgunohkor hisoblangan baronlarning mulklarini tortib olishi, vassallaridan katta to 'lovlar talab etishi :

 208. 212. "Buyuk ozodlikxartiyasi"ning asosiy moddalari kimlarning manfaatini ifodalagan?S) baronlar va ruhoniylar

 209. 213. "Buyuk ozodlik xartiyasi"ga ko'ra qirol qanday shartlarini qabul qiladi?!) cherkovning erkin saylovlariga rioya qilishni; 2) vassallardan odatdagidan ko'p to'lovlar olmaslikni; 3) baronlarni qamamaslik; 4) baronlarning mol-mulkidan mahrum etmaslik; 5) moliya va harbiy islohotlar o 'tkazish; 6) baronlarning aholiga zulmini cheklash.A) 1, 2, 3, 4

 210. 214. "Buyuk ozodlikxartiyasi"da ritsarlar va erkin dehqonlarga qanday yengilliklarni bergan?D) ulardan belgilanganidan ko'p xizmat va to'lovlar olish taqiqlanadi

 211. 215. "Buyuk ozodlik xartiyasi"da kimlarga qirol amaldorlari o'zboshimchaliklari va qo'shimcha jarimalardan himoya va'da qilingan?A) erkin kishilarga

 212. 216. Angliyada parlamentga o'xshash qirolga yaqin feodallar yig'ini qachon va kim davridan chaqirilib turgan?S) XI asrning oxirida Vilgelm davridan

 213. 217. Angliyada chaqirilgan birinchi parlament tarkibida aholining qaysi vakillar to 'plangan?D) baronlar, ruhoniylar, ritsar va shaharliklar

 214. 218. Angliyada Lordlar palatasida qirol taklifetgan kimlar majlis o 'tkazganlar?A) zodagonlar, yepiskoplar, abbatlar

 215. 219. Angliyada Umumpalatada aholining qaysi vakillari qatnashgan?S) ritsarlar va shaharliklar

 216. 220. XIV asrdan Angliya parlamenti qanday huquqqa ega edi?S) soliqlar tayinlash, qonunlar ishlab chiqish va qabul qilishda qatnashish

 217. 221. Qirol Richard II qaysiyillari Angliyada hukmronlik qiladi?B) 1377-1399-yillarda

 218. 222. XIV asrda Angliyada qaysi hoi xalq qo 'zg 'oloniga sabab bo 'ladi?D) soliqniyig 'ishdagi suiiste 'molliklar, nohaqliklar

 219. 223. "Mayl End" dasturiga binoan qanday tadbirlarni amalga oshirish belgilanadi?B) dehgonlarning qaramligini bekor qilish, erkin savdoga ruxsat berish, yer solig 'ini kamaytirish • ,_

 220. 224. Uot Tayler qo 'zg 'olonining ishtirokchisi bo 'Igan kambag 'al qismi yangi ishlab chiqilgan dasturda qanday talablarni ilgari suradi?D) feodallar tortib olgan yaylov va o 'rmonlarni qaytarish, ibodatxona yerlarini musodara qilib"dehqonlarga bo 'lib berish, aholini teng huquqli bo 'lishini ta 'minlash

 221. 225. Uot Tayler qo 'zg 'oloni qanday ahamiyatga ega bo 'ladi?D) dehqonlarning mehnat majburiyatlaridan (barshina) voz kechiladi, qaram dehqonlar

 222. to 7ov evaziga ozodlikka erishadi, soliqlar tartibga solinadi.

 223. 226. "Qizil va oq gullar" urushlari davrida aholining qancha qismi qirilib ketadi?A) 1/4 .-

 224. 227. 1485-yilda bo'lib o'tgan Bosvortyaqinidagijangqanday oqibatga olib keladi?S) Genrix Tyudor Angliya taxtiga keladi.

 225. 228. Angliya toj-u taxti uchun kurashgan Lankasterlar bayrog'ida ..., Yorklar bayrog'ida esa ... rasmisolinganS) qizil, oq atirgul

 226. 229. Genrix I Sharqiy Frank qiroli bo 'Igach qanday yo 'Ini tutadi?D) mamlakatni kuchaytirish

 227. 230. Genrix I vengerlar bilan nechayilga tinchlik sulhi tuzadi?B) 9yilga

 228. 23 J. Qirol Genrix I mamlakat mudofaa qudratini yuklasaltirish maqsadida qanday tadbirlarni amalga oshiradi?!) qishloqda yashaydigan har 9

 229. kishidan bittasini tanlab, uni burgga ko 'chiradi; 2) barcha yig 'inlar, cherkov soborlarini, bazmlarni burgda o 'tkazishni buyuradi; 3) aholining

 230. asosiy mulki qal'alarda bo'lishini ta'minlash choralarini ko'radi; 4) chegaralarini mustahkamlash maqsadida markalar tashldl qiladi; 5)

 231. ,jangchilarga ot, qurol-aslahasini tartibda saqlashi, urushlar paytida oilasini to 'minlashi uchun yer-mulk in 'om etgan; 6) burglarga tayangan

 232. yangi otliq qo 'shin tashkil etildi.A) 1, 2, 3

 233. 232. Germaniyada 936-973-yillarda kirn hukmronlik qilgan?S) Otton I f

 234. 233. Germaniyada kimning hukmronligi davrida kuchli nemis otliq qo'shini vujudga keldi?S) Otton I

 235. 234. O’rta asrlarda Germaniyada nemis otliq qo 'shini asosini qanday qo 'shin tashkil etgan?A) og 'ir qurollangan ritsarlar otliq qo 'shini

 236. 235. O'rta asrlarda Germaniyada bitta otliq jangchini qurol-aslaha bilan ta'minlash uchun ... to'g'ri kelgan.A) bir necha dehqon, ba'zida hatto bir necha qishloq ishlashiga

 237. 236. Nimalarga tayangan yangi otliq qo 'shin ko 'magida Otton I vengerlar bilan hal qiluvchijangga shaylanadi?D) burglarga

 238. 237. Nechanchiyilda Bavariyaning Lex daryosi bo 'yida bo 'lib o 'tgan og 'irjangda vengerlar mag 'lub etiladi?A) 955-yilda

 239. 238. Qaysi voqea Otton I ga Buyuk Karl singari Rimda imperatorlik tojini kiyish hamda imperator unvonini olish istagini uyg 'otadi?S) vengerlarni mag 'lub etilishi

 240. 239. Qaysi tadbir barchani yangi qirollikning qudratiga va Otton I ni Rim va Buyuk Karl imperyalarining vorisi ekanligiga ishontirishi lozim edi?A) Otton I ga Rimda imperatorlik tojini kiyishi hamda imperator unvonini olishi

 241. 240. Nima sababdan Rimda imperatorlik tojini kiyish hamda imperator unvonini olish 'rejasini amalga oshirishida Ottonga hech kirn qarshilik ko 'rsata olmaydi?A) sababi, bu paytda Buyuk Karlning haqiqiy vorislari bo 'Igan G 'arbiy Frank davlati qirollari shu darajada zaiflashib qolgan edilarki, ularga hatto o z gersog va graflari ham bo 'ysunmagan

 242. 241. Otton 1 vengerlarni mag 'lub etganidan necha yildan so 'ng Muqaddas Rim imperiyasi vujudga keladi?A) 7yildan so 'ng

 243. 242. Qay tariqa yangi imperiya - Muqaddas Rim imperiyasi vujudga keladi?B) Otton I ga imperatorlik tojini tiydirilishi natijasida

 244. 243. Muqaddas Rim imperiyasi qaysi yillarda hukm suradi?S) 962-yildan 1806-yilgacha

 245. 244. Muqaddas Rim imperiyasi tarkibiga qaysi hududlar ldrgan?D) German yerlari, Italiyaning shimoliy hududlari

 246. 245. Muqaddas Rim imperiyasi tarkibiga kirgan qaysi hududlardagi shaharlar german imperatorlariga hech qachon to'liq bo'ysunmagan? B) Italiyaning shimoliy hududlaridagi shaharlar

 247. 246. Har bir german qiroli taxtga kelganidan so 'ng o z qo 'shini bilan qaysi tog 'lari orqali Italiyaga yurish qilib, Rimda imperatorlik tojini kiyardi?A) Alp

 248. 247. Zamondoshlari kimni "dunyo mo'jizasi" deb nomlagan?S) Otton III ni

 249. 248. Muqaddas Rim imperiyasining qaysi imperatori Rimni ulkan davlatning poytaxtiga aylantirish orzusida bo 'lgan?S) Otton III

 250. 249. O 'rta asrlarda kim butun xristian dunyosi Rim imperatori hukmida birlashishi lozim deb hisoblagan?B) Otton III

 251. 250. German monarxlari o 'z davlatlarini qaysi nom bilan atashda davom etadilar?A) Rim imperiyasi, Muqaddas Rim imperiyasi

 252. 251. Otton III Otton I ga kim bo'lgan?B) nabirasi

 253. 252. Otton I ning vengerlar bilan olib borgan kurashi qanday yakunlandi?!) Otton Ining vengerlar ustidan g'alabasi; 2) vengerlarni Germaniyaga bosqinlarini to'xtatishga; 3) Otton I ga Rimda imperatorlik tojini kiyish hamda imperator unvonini olishi; 4) Muqaddas Rim imperiyasi vujudga kelishi bilan; 5) yirikyer egaligining o 'sishiga olib keladi; 6) Galliyadagi Rim imperatoriga tegishliyerlarni o'z mulkiga aylantirgan.A) 1, 2, 3, 4

 254. 253. X asrda Germaniya aholisi kimlarning gapiga ko 'proq quloq solgan?A) o 'z gersoglarining

 255. 254. Otton I va uning vorislari mamlakat boshqaruvda o'ziga xos qanday usulni qa'Uaydilar? 1) cherkov tashkilotlaridan o'z maqsadlarida foydalanadi; 2) Germaniyadagiyepiskop va abbatlargayer-mulk, boyliklardan tashqari ko'plab huquq va imtiyozlar beriladi; 3) imperatorning o 'zi esa kerakli odamni cherkov lavozimiga tayinlagan, zarur bo 'Isa yepiskoplarni va hatto Rim papalarini hech qiyinchiliksiz almashtirgan; 4) franklarning an 'anaviy odatlarini qo 'Hay boshlaydilar; 5) xalq yig 'inlarini chaqirmay qo 'yadilar; 6) qirolliklarning har biri gersoglik va grqfliklarga, ular esayirik va o 'rtafeodal mulklariga bo 'lingan.S) 1, 2, 3

 256. 255. Nimaning natijasida O'rta asrlarda Germaniyadagi cherkov zodagonlari o'z imkoniyatlari, hokimyatlari bo'yicha gersog va graflardan kam bo 'lmagan?D) yepiskop va abbatlarga yer-mulk, boyliklardan tashqari ko 'plab huquq va imtiyozlar berishi natijasida

 257. 256. Otton I va uning vorislari davrida cherkov zodagonlari nimaning natijasida har qanday kishini monarx irodasiga bo'ysundirishga qodir edilar?A) yepiskop va abbatlarning yer-mulk, boyliklardan tashqari ko 'plab huquq va imtiyozlarga egaligi

 258. 257. Yevropaning qaysi hukmdori o 'rta asrlarda Rimda ko 'plab yepiskoplar ishtirokida o 'ziyoqtirmagan papalardan birining ustidan sudjarayonini uyushtirib, uni tahqirli holatda vazifasidan chetlatgan?B) Otton I

 259. 258. Silvester HI qaysi yillarda Rim papaligiga saylangan?S) 999-J 003-yillarda

 260. 259. Muqaddas Rim imperiyasining qaysi imperatori o 'zining ustozi Gerbertni Silvester III nomi bilan saylanishiga Rim papaligiga erishgan?A) Otton III

 261. 260. Silvester III qanday oiladan chiqqan?S) kambag 'al oiladan

 262. 261. Arablar Ispaniyasidagi shaharga bilim olishga borgan Gerbertning g'animlari qanday gap tarqatganlar?S) Gerbertni arablardan sehrgarlik sirlarini o 'rganishga borgan deb

 263. 262. Qaysi holat Gerbertga arxiyepiskoplikdan Rim papasi lavozimiga erishishiga yo 7 ochadi?S) imperator xonadoniga yaqinlik

 264. 263. Qaysi asrdan Germaniyada ishlab chiqarish kuchlarining o 'sishi boshlanadi?S) XII asrdan

 265. 264. O 'rta asrlarda Germaniyada qishloq xo 'jaligi taraqqiyoti nima bilan bevosita bog 'liq edi?S) shaharlarning vujudga kelishi, yuksalishi bilan

 266. 265. O 'rta asrlarda Germaniyaning qaysi shaharlari yirik hunarmandchilik va savdo markazlariga aylanadi?A) Kyoln, Vorms, Frankfurt, Ulm, Nyurenberg, Augsburg

 267. 266. Reyn daryosi bo 'ylarida Germaniyaning qaysi shaharlari joylashgan edi?B) Kyoln, Vorms

 268. 267. Frankfurt shahri qaysi daryo sohilida joylashgan edi?D) Mayn daryosi

 269. 268. Germaniyaning Dunay bo 'ylaridagi shaharlarini qayd eting.S) Ulm, Nyurenberg, Augsburg

 270. 269. O 'rta asrlarda nemis hunarmandlari ishlab chiqargan qaysi mahsulotlar boshqa o 'Ikalarda ham yuksak qadrlangan?B) movut, surp, metalldan qurol-aslahalar, buyumlar

 271. 270. Kim Frankoniyaliklar sulolasining so 'nggi vakili edi?A) Genrix V

 272. 271. Frankoniyaliklar sulolasidan so'ng Lotar taxtga qo 'yiladi. U qayerning gersogi edi? B) Saksoniya

 273. 272. Lotar Germaniyada qaysiyillarda hukmronlikqiladi?B) 1125-1137-yillar -—.

 274. 275. Lotar vafotidan so 'ng Germaniyada taxt qaysi sulolaga o 'tadi?A) Shtaufenlar sulolqsjga f

 275. 274. Qaysisulola Germaniyani 1138-1254-yillarda boshqaradilar?S) Shtaufenlar sulolas.ir

 276. 2 75. Fridrix I Barbarossa qaysi yillarda hukmronlik qilgan?S) 1152-1190-yillarda

 277. 276. Barbarossaning Italiyani o'z viloyatlaridan biriga aylantirish uchun harakatiga qayerning shaharlari qarshi chiqadi?A) Milan v-.: Lombardiyaning

 278. 277. Qaysiyil Ronkal vodiysida chaqirilgan seym Fridrix I Barbarossaning Italiyada hokimiyatini cheklanmagan deb e 'tirofqiladi?B) 1158-yil

 279. 278. Fridrix I qayerdan taklifetgan eng bilimdon huquqshunoslari qonunlar majmualarini tuzib beradilar?S) Bolonyadan

 280. 2 79. Fridrix I qonun to 'plamlarida qanday nom bilan e 'tirofqilinadi?B) "yerdagijonli qonun "

 281. 2$0. Nechanchiyilda Milan boshchiligida Lombardiya shaharlari bosqinchilarga qarshiqo'zg'olon ko'taradi?S) 1162-yili

 282. 281. Fridrix I qanday qilib Italiyaningjanubini qo 'Iga kiritgan?S) o 'g 'li Genrix VI ni Sitsilya malikasi Konstansiyaga uylantirish orqali

 283. 282. Fridrix I ning qanday siyosati papalarni va Lombardiya shaharlarini Germaniyaga qarshi qilib qo 'ydi?A) Italiyaningjanubini qo 'Iga kiritishi

 284. 283. Qaysi Rim papasi Germaniya siyosatiga o 'z to 'sirini o 'tkazgan?S) Innokentiy III .-~_. .’

 285. 284. Qaysi Rim papasi Barbarossaning 18 yoshli nabirasini dastlab german knyazlari qirol deb tan olinishiga erishadi?B) Innokentiy III

 286. 285. Rim papasi Fridrix II ni oradan necha yil o 'lib imperator deb e 'Ion qiladi?B) sakkiz

 287. 286. Germaniya hukmdorlaridan qay biri "G'alati" imperator nomiga ega edi?S) Fridrix II

 288. 287. Qaysi Germaniya imperatorining saroyida arab, vizantiyalik vayahudiy olimlari to 'plangan?A) Fridrix II

 289. 288. Qaysi Germaniya imperatorining o 'zi arab vayunon tillarini bilgan, lotin tilida asarlar, italyan tilida she 'rlaryozgan?S) Fridrix II

 290. 289. Fridrix II ning Palermodagi saroyi nimani eslatar edi?A) arab xalifalarining saroylarini

 291. 290. Germaniya imperatori Fridrix II nimaning havaskori bo'lgan?!) Sharq musiqasi va raqslari; 2) Sharq adabiyoti va she'riyati; 3) Sharq me'morchiligi; 4) antikdavrfalsafasi; 5) Uyg^onish davri adabiyoti. A) 1, 2, 3

 292. 291. Germaniya imperatori Fridrix II mamlakat bo'ylab harakatlanganida fuqarolarda qanday jarayon kuchli taassurot qoldirgan?S) imperatonii filbonlar vajangchilar o 'tirganfillar kuzatib borgan, fillar ortidan tuyalar, yo 'IbarslarTsherlar, qoplonlar yetaklab yurilgan.

 293. 292. Fridrix II devonxonasida qaysi tilning nozikjihatlaridanfoydalanilib, maktublar, hujjatlar bitilganki, unga butun Yevropa taqlid qilgan?B) lotin

 294. 293. Fridrix Ilyozgan qaysi asari uning sohadan yaxshi xabardorligidan dalolat berib, hozirgacha saqlanib qolgan?A) "Qushlar bilan ov qilish "

 295. 294. Fridrix II qaysi universitet asoschisidir?S) Neapol

 296. 295. Qaysi universitet cherkovyoki shahar kengashi emas, hukmdor tomonidan tashkil etilgan birinchi universitet bo'lgan?D) Neapol

 297. 296. Zamondashlari Fridrix II ning g 'ayritabiiy qobiliyati va qudratiga qoyil qolib, unga qanday nom berishgan?B) "Jahon hayrati"

 298. 297. 1227-1241-yillarda kirn Rim papasi edi?A) Grigoriy IX

 299. 298. Qaysi Rim papasi Fridrix II ni cherkovdan xolis debfarmon chiqaradi?S) Grigoriy IX

 300. 299. Fridrix II qaysi davlat hukmdori bilan muvaffaqiyatli muzokaralar olib borishi natijasida Quddus, Vifliyem, Nazaret imperatorga (inch yo 'I bilan topshiriladi?A) Misr sultoni

 301. 300. Rim papasi Fridrix II ning yurishlari natijalaridan g 'azablanib qaysi shaharga interdikt.qo 'yadi?D) Quddus shahriga

 302. 301. Fridrix II kimning yordamida payg'ambar qabri joylashgan ibodatxona mehrobidan Quddus qiroli tojini olib, tantanali ravishda boshiga kiyadi?B) hech kirn yordamisiz "~

 303. 302. 1245-yili Rim papasi Fridrix II ni ...S) yana bir bar cherkovdan xolis deb e 'Ion qiladi.

 304. 303. Fridrix 11 ning vafotidan so 'ngpopular tarafdorlari qaysi sulolaning barcha vakillariniyo 'qotishga tushadilar?A) Shtaufenlar

 305. 304. Germaniyada qaysiyillari umuman imperator saylanmaydi?D) 1254—1273-yillari

 306. 305. O'rta asrlarda Germaniyada hukmronlik qilgan sulolalarning ketma-ketligini to'g'ri ko^rsatilgan qatorni qayd eting.S) Saksoniyliklar, Frankoniya, Shtaufenlar, Lyuksemburglar, Gabsburglar

 307. 306. Germaniya hukmdorlaridan qay biri g 'alaba va mag 'lubiyatlarsiz salibchi edi?S) Fridrix II

 308. 307. XIV asrda qaysi omil Germaniyaning shimolidagi shaharlarniyuksalishiga yo 'I ochadi?S) nemis knyazlari salibchi ritsarlarining Boltiq bo 'yiga istilolari

 309. 308. Shvabiya ittifoqi qayerda joylashgan shaharlarni birlashtirgan?S) Dunay sohili bo 'ylab-~..^

 310. 309. Shvabiya ittifoqi nechta shaharni birlashtirgan?D) 90 ta ..^ v 370. Shvabiya ittifoqi qaysi mamlakat shaharlari bilan bevosita bog'liq edi?D) Italiya .„...

 311. 311. Shvabiya ittifoqi shaharlaridan qay birlari movut, surp, ip-gazlamalar ishlab chiqarishda, metall buyumlar, qurol-aslahalar yasashda yetakchi mavqe tutgan?B) Augsburg, Ulm va Nyurenberg

 312. 312. Reyn daryosi bo'ylab joylashgan g'arbdagi shaharlar Kyoln, Forms, Strasburglarda qaysi sohalar rivojlangan?S) metall ishlab chiqarish va movut to 'qish

 313. 313. Shvabiya ittifoqining Kyoln, Vorms, Strasburg shaharlari qaysi davlatlar bilan savdo-sotiq olib borganPS) Niderlandiya, Fransiya va Italiya bilan

 314. 314. O 'rta asrlarda Germaniya shaharlari qaysi savdo ittifoqlariga birlashadilar?B) Ganza va Shvabiya

 315. 315. Ma 'lumki, Ronkal vodiysida chaqirilgan seym Fridrix I Barbarossaning Italiyada hokimiyatini cheklanmagan deb e 'tirof qiladi. Hokimiyatning qaysisohalari imperator tasarrufiga o'tadi?A) jinoiy ishlar, sudqilish, tanga-chaqazarb etish, shahar hokimlarini tayinlash

 316. 316. Yozma manbalarda vizantiyalik tarixchilar tomonidan "slavyanlar" atamasi qachondan ishlatilgan? B) VIasrdan ‘

 317. 317. Nechanchi asrlardan slavyan qabilalari haqida dastlabki ma 'lumotlar yunon-rim tarixchilari asarlarida tilga olinadi?B) miloddan avalgi II-l asrlardan

 318. 318. VI-VII asrlardan slavyan qabilalari qaysi hududlarda yashaganlar?S) g'arbda Elba daryosidan, sharqda Visla daryosiga qadar, shimolda Boltiq dengizidan, janubda Dunay daryosiga qadar cho 'zilgan hududlarda

 319. 319. Vizantiya tarixchisi Mavrikiyning yozishicha slavyanlar boshoqli ekinlardan ko 'proq nimani ekkan!ar?B) arpa va tariqni

 320. 320. Qachondan slavyanlar uy chorvachiligi va hunarmandchilik bilan ham shug'ullana boshlaganlar?S) milodiy asr boshlaridan

 321. 321. Slavyanlar qanday mashg 'ulotlar bilan shug 'ullangan?D) dehqonchilik, uy chorvachiligi, hunarmandchilik, baliqchilik

 322. 322. Yozma manbalarda slavyanlar haqida qanday ma 'lumotlar uchraydi?S) xalq yig'inlari, knyazlar, harbiy drujinalari, slavyanlarning olib borgan urushlari haqida

 323. 323. Slavyanlar janglarda dushmanga qarshi qanday usullarini qo 'llaganlar?A) pistirma qo 'yish, qo 'qqisdan hujum qilish

 324. 324. Slavyanlarning diniy tasavurlari nima ko 'rinishida bo lgan?S) tabiat kuchlari va o 'z ajdodlari ruhlariga sig 'inish

 325. 325. Slavyanlar sig 'ingan xudolarni to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Svarog 2) Perun; 3) Jiva. a) osmonxudosi; b) momoqaldiroq vayashinxudosi; v) hosildorlikxudosiB) 1-a; 2-b; 3-v

 326. 326. Qachon Bolgariya Vizantiya tomonidan bosib olinadi?S) X asr oxirida

 327. 32 7. Bolgariya podsholigiga qaysi xalq tomonidan asos solinadi?S) qadimgi turkiyzabon bulg 'orlar tomonidan

 328. 328. Bulg'or (Bolgariya) podsholigi qaysi yillarda faoliyat ko'rsatgan?!) 680-1018-yillar; 2) 1187-1396-yillar; 3) 1908-1944-yillar; 4) 643-701-yillar; 5) 962-1806-yillarA) 1, 2, 3

 329. 329. Ma 'lumki, Buyuk ko 'chishlar davrida shimolda Rudni tog Van, janubda esa Shunava tog 'lari bilan chegaralangan yerlardajoylashgan slavyc. , qabilalari doim kuchli qo'shnilar qurshovida yashaganlar. Bular qaysi davlatlar b&'Jgan?!) Franklar davlati; 2) Avar xoqonligi; 3) Sharq'./ Frank qirolligi; 4) Buyuk Moraviya; 5) Germaniya imperiyasi; 6) Vengriya; 7) Polsha; 8) Vizantiya; 9) Muqaddas Rim imperiyasi.D) 1, 2, 3 , 5, 6, 7

 330. 330. Buyuk Moraviya qulaganidan keyin mahalliy slavyan qabilalari qaysi qabilalariga bo 'ysungan? D) chex

 331. 331. Vltava daryosi havzasida qaysi qabilalar yashagan?B) chex

 332. 332. Qaysi qabila ittifoqi boshida Prjemislovichlar xonadonidan bo 'Igan knyazlar turgan?A) chex

 333. 333. Buyuk Moraviya qayerda va qachon vujudga kelgan?A) hozirgi Chexiyaning sharqida IXasr oxiri -Xasr boshlarida

 334. 334. Buyuk Moraviya ko 'chmanchi vengerlar tomonidan parchalangach uning hududlari qaysi davlat tarldbiga kirgan?A) Chexiya davlati

 335. 335. Chexiyada qaysi hukmdor bor kuchi bilan xristian dinini Chexiyada yoyilishiga harakat qiladi?S) knyaz Vatslav

 336. 336. Butun XI asr Chexiya uchun qanday voqealar bilan o 'tadi?B) Germaniya, Polsha va Chexiya orasida umshlar va yarash bitimlari tuzish bilan

 337. 337. Chexiya qaysi davlat bilan mustahkam ittifoqda bo 'lgan?S) Muqaddas Rim imperiyasi ~

 338. 338. Qachon German imperatori Genrix IV Rim papasiga qarshi og'ir kurashida ungd"ydrdam bergan chex knyazi Bratislav II ga qirol unvonini taqdim etadi?D) 1085-yili

 339. 339. Polyan knyazligi qachon vujudga kelgan?S) VHI—IXasrlarda

 340. 340. Polyan knyazlik sulolasining afsonaviy asoschisi, solnomachiningyozishicha kirn bo 'lgan?D) kambag 'al kishi Piast

 341. 341. Hujjatlarda nomi qayd etilgan birinchi Piastlar sulolasi knyazi kim bo 'lgan?B) Meshko I

 342. 342. Qaysi Polsha knyazi 1018-yili Rus knyazi Yaroslav Mudriy (Donishmand) qo 'shinini tor-mor etib Kiyevga kiradi?A) Boleslav Jasur

 343. 343. Polsha davlatiga qaysi daryo havzasida asos solinadi?S) Visla daryosi havzasida

 344. 344. Qaysi hukmdor qo 'shinlari Polsha mustaqilligini saqlab qolish uchun german imperatorlariga qarshi kurash olib boradi?D) Boleslav Jasur

 345. 345. Yilnomalardayozilishicha, Sharqiy slavyan qabilalari kimlarga elchilikjo'natib, o'zlariga knyazyuborishlariniso'raydi?S) varyaglarga

 346. 346. Ma'lumki, Sharqiy slavyan qabilalari taklifiga binoan uch aka-uka: Ryurik, Sineus-va.Truvorlar Rusga kelib knyazlik qiladilar. Aka-ukalar Rusning qayerida hukmronlik qiladilar?S) Ryurik Novgorodda, Sineus Beloozeroda, Truvor Izborskda .,

 347. 347. Kiyev Rusi knyazlarining asosiy vazifalari nimalardan iborat bo 'Igan?]) Xazar xaqorjligi hukmidan ozod bo 'lish; 2) sharqiy slavyan qabilalarini birlashtirishni davom ettirish; 3) tashqi dushmanlardan davlat chegaralarini asrash; 4) Vizantiya bilan manfaatli savdo munosabatlarini o 'rnatish; 5) xristian dinini qabul qilish; 6) Rusda maorifyuksaltirish.A) I, 2, 3, 4

 348. 348. Slavyan qabilalarini birlashtirish siyosati kimning qo 'lida shimolda Ladoga ko 'lidan, janubda Dneprning quyilishigacha yerlarni to 'planishiga imkon beradi?S) Olegning

 349. 349. Qaysi knyaz davrida Rus savdogarlariga Vizantiyada bojsiz savdo qilishga ruxsat beriladi?A) Oleg

 350. 350. Igor qaysi yillarda hukmronlik qilgan?S) 912—945-yillari

 351. 351. Igor knyazligini nimadan boshlaydi?D) ko 'chmanchi bijanak qabilalariga qarshi urushdan

 352. 352. Nima sababdan Igor X asrning 40-yillarida Vizantiyaga qarshi ikki marta yurish tashkil qiladi?B) Konstantinopol tuzilgan shartnomani bajarmagani tufayli —-

 353. 353. Qaysi Rus knyazi Rus mavqeini harbiy yurishlar, istilolar bilan emas, mohirona diplomatiya orqaliyuksaltirishga intilgan?D) Olgatt

 354. 354. Qaysi Rus knyazi X asrning 50-yillari o 'rtalarida Konstantinopolga tashrifbuyurib, xristianlikni qabul qiladi?D) Olga

 355. 355. Qaysi Rus hukmdori xristianlikni qabul qilishdan bosh tortib "agar men bir o'zim boshqa dinga o'tsam, drujinam ustimdan kuladi" — degan edi?S) Svyatoslav

 356. 356. Svyatoslav necha yoshda knyaz bo 'ladi? B) 22 yoshida

 357. 357. Xazar xoqonligi qaysi hududlarda tashkil topgan?S) Itil (Volga) va Don daryolari oralig 'ida

 358. 358. Qaysi shahar Xazar xoqonligining poytaxti edi?D) Itil shahri

 359. 359. Svyatoslav kimlarga qarshi urushlar olib boradi?S) xazarlarga, Bolgariya, ko 'chmanchi bijanaklarga, Vizantiyaga

 360. 360. Svyatoslavning vorislari orasidagi kurash qaysi yillarda bo 'lib o 'tadi?B) 972-980-yillari

 361. 361. Rus knyazi Vladimir oldida qanday vazifa turar edi?A) mamlakatdagi boshboshdoqlikni bartarafetish

 362. 362. Qaysi voqeadan so'ng knyaz Vladimir Dunay. bo'ylarida yashagan bulg'orlarga qarshi harbiy yurish uyushtiradi?S) slavyan qabilalarining isyonini bostirib, Kiyev Rusi chegaralarida yangi mudofaa qal 'alarini qurdirganidan-so 'ng

 363. 363. Kimning boshqaruvi davrida mahalliy knyazlar sulolalari tugatilib, knyazning o 'g 'illari noiblikka tayinlanadi?A) Vladimirning

 364. 364. Kimning boshqaruvi davri Kiyev Rusining gullab-yashnagan davri hisoblanadi?S) Yaroslav

 365. 365. Nechanchi yili Kiyev ostonalarida paydo bo'lgan bijanak qabilalari uzil-kesil mag'lub etiladi?B) 1036-yili

 366. 366. Qaysi voqea sharafiga Kiyevda avliyo Soflya ibodatxonasi bunyod etiladi?S) bijanak qabilalari uzil-kesil mag 'lub etilishi

 367. 367. Avliyo Soflya ibodatxonasi Kiyeydan tashqariyana qaysi shaharlarda ham quriladi?D) Polosk va Novgorodda

 368. 368. Kim davrida Kiyev xristian dunyosining engyirik shaharlaridan biriga aylanadi?A) Yaroslav

 369. 369. Kim davrida Rusda maorifyuksaladi?S) Yaroslav

 370. 370. Kim davrida xristian ruhoniylari tayyorlaydigan o 'quvyurti Kiyevda tashkil etilgan?D) Vladimir

 371. 371. Kimning hukmronlik davrida poytaxt Kiyevda Vizantiyadan keltirilgan yunon tilidagi kitoblarni ruschaga tarjima qilish yo'lga qo'yiladi?A) Yaroslav

 372. 372. Kiyev Rusi knyazi Yaroslav davrida amalga oshirililgan qaysi voqealar xos?l) Kiyev Rusi gullab-yashnaydi; 2) bijanak qabilalari uzil-kesil mag 'lub etiladi; 3) Kiyev, Polosk va Novgorodda avliyo Soflya ibodatxonasi bunyod etiladi; 4) Kiyev xristian dunyosining eng yirik shahar­laridan biriga aylanadi; 5) Rusda maorifyuksaladi; Novgorodda uch yuz ruhoniy tayyorlaydigan bilim yurtini ochiladi; 6) aval Kiyevda so 'ng Novgorodda yilnomalar tuzila boshlanadi; 7) Poytaxt Kiyevda Vizantiyadan keltirilgan yunon tilidagi kitoblarni ruschaga tarjima qilish yo 'Iga qo 'yiladi; 8) Rusning Yevropa mamlakatlari bilan munosabatlari muvaffaqiyatli rivojlangan; 9) "Rus haqiqati" tuziladi; 10) xristian ruhoniylari tayyorlaydigan o 'quv yurti Kiyevda tashkil etiladi. D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 373. 373. Yevropa davlatlarining hukmdorlaridan qay birlariyilnomalar yozib borishni buyurgan edi? B) Buyuk Alfred, Yaroslav Donishmand 3 74. Yevropa davlatlarining hukmdorlaridan qay birlari davrida qonunlar to 'plam tuzilgan?A) Xlodvig, Buyuk Alfred, Yaroslav Donishmand 375. 51. Kimning davrida Rusning Yevropa mamlakatlari bilan munosabatlari muvaffaqiyatli rivojlangan?D) Yaroslav 3 76. Kimning davrida rus yerlarining dastlab/a yozma qonunlari to 'plami - "Rus haqiqati "-tuzilgan?A) Yaroslav

 374. 377. "Rushaqiqati"dagiko'pchiUkmoddalardaqilinganjinoyatlaruchunnimalarko'zdatutilgan?B)jarimato'lash

 375. 378. Yaroslav Donishmand vorislariga turli knyazliklar noibligini berar ekan nimalgrni ko'zda tutar edi?A) ular orasida hokimiyat uchun kurashishni oldini olishni

 376. 379. Nechanchi asrlarda ko'chmanchi qipchoq qabilalari Yoyiq daryosidan Dunaygacha hududlarni egallab, ularning ayrimlari harbiy ittifoqlarga birlashgan?S) XI asrning o 'rtalarida

 377. 380. O 'rta asrlarda Rus yerlarining fojiasi nimada edi?B) o 'zaro qonli urushlarda

 378. 381. Vladimir Monomaxning 1097-yili Lyubech shahrida knyazlarning birinchi syezdini chaqirishi nimaga mo'ljallandi?B) o'zaro urushlarga chek qo'yishga —«

 379. 382. Lyubech shahrida bo 'lib o 'tgan syezddan so 'ng Kiyev knyazining mavqei pasayadi. U qanday huquqidan voz kechishga majbur bo lladi?B) ilgarigidek rus yerlarini o 'g 'illariga istaganicha bo 'lib berish

 380. 383. Monomax va Mstislavning vafotidan so 'ng Rusda qancha mustaqit knyazlik bo 'lgan?B) 15 ta

 381. 384. Botuxon bosqinlari arafasida Rusda qancha mustaqil knyazlik bo 'lgan?S) 50 ta

 382. 385. Qay tariqa Novgorod boyarlar respublikasiga aylana boradi?B) mahalliy boyarlar ta 'siri kuchayib, ular knyaz hokimiyatini cheklay boshlashi natijasida

 383. 386. Novgorod feodal respublikasi siyosiy hayotida asosiy o 'rin kimlar qo 'liga o 'tadi?D) xalq vechesida saylangan shahar hokimi, saylanadigan y "shahar dumasi" va yepiskop

 384. 387. XII asrda Vladimir Monomaxning o 'g 'li Yuriy Dolgorukiy qayerdagiyerlarni boshqarafedi?S) Volga va Oka daryolari havzasidagi

 385. 388. XI-XIII asrlarda Yuriy Dolgorukiy boshqargan knyazlikda qanday shaharlarga asos solinadi?B) Rostov, Suzdal, Yaroslavl, Vladimir, Yurev

 386. 389. Yuriy Dolgorukiyning avlodlari Vladimir knyazligini kimga qadar boshqaradi?S) Ivan Grozniyga

 387. 390. Chingizxon qayerlarni istilo qilganidan so 'ng rus yerlariga bostirib kiradi?S) O 'rta Osiyo va Eronning shimolini

 388. 391. Mo 'g 'ul qo 'shinlari rus askarlariga qanday harbiy hiyla ishlatib tor-mor qiladi?S) rus askarlarini otliq qo 'shin harakati uchun qulay maydonga' chiqarib, so 'ng hujumda tor-mor qiladi.

 389. 392. Botuxon nima uchun rus knyazlariga nisbatan himmat ko 'rsatadi? A) bo 'ysundirilgan aholidan soliq va to 'lovlarni tezroq to 'lay boshlashi uchun

 390. 393. Rus knyazlardan kirn "knyazlar oqsoqoli" deb tan olinib, Vladimir knyazligini boshqarishgayorliq oladi?B) Yaroslav

 391. 394. Rus knyazlardan kirn mo 'g 'ul bosqinchilar talabini qabul qilishni istamagan, ularning joriy etgan tartiblarini bajarishdan bosh tortgan?D) Chernigov knyazi Mixail Vsevolodovich

 392. 395. Mo 'g 'ullar istilosi rus davlati uchun qanday oqibatga olib keldi?S) rus davlatining (qtisodiy va madaniy yuksalishiga salbiy ta 'sir o 'tkazib, uning taraqqiyotini susaytirdi.

 393. 396. Livoniya ordeni ritsarlari kimlarning yerlarini egallaganidan so 'ng Novgorod-Pskov chegaralariga yaqinlashadi?A) estlar

 394. 397. Shahar hokimi Tverdilaning xoinligi tufayli qayer nemislarga o 'tadi? S) Pskov

 395. 398. Qaysi jang Rus tarixida "Muz ustida jang" nomi bilan ataladi? D) Chudko'lidagijang

 396. 399. Rusda markazlashish omillari nimalardan iborat bo'lgan?!) hunarmandchilik va savdo-sotiqning jonlanishi; 2) turli viloyatlar orasidagi aloqalarning kuchayishi; 3) qishloq xo'jaligidagi siljishlar; 4) tashqi dushmanlarga, Oltin O'rda xonlari zulmiga qarshi kurash zaruriyati; 5) sharqiy slavyan qabilalarini birlashtirish; 6) tashqi dushmanlardan davlat chegaralarini asrash; 7) Vizantiya bilan manfaatli savdo munosabatlarini o 'rnatish.A) 1, 2, 3, 4

 397. 400. Qaysi shaharlar XIV asrning boshlarida rus yerlarining yangi markazlari sifatida yuksala boshlaydi?B) Tver va Moskva

 398. 401. Moskva knyazi Yuriy Danilovichning O 'zbekxonga o 'z sadoqatini ko 'rsatishi qaysi knyazning halokati bilan tugaydi?S) Tver knyazi Mixailning

 399. 402. Knyaz Dmitriy Ivanovich taxtga kelganida nechayoshda edi?S) 10 -—-.

 400. 403. Knyaz Dmitriy Ivanovich balog'at yoshiga yetguncha Moskva knyazligi siyosatini kimboshchiligidagi boyarlar kengashi oqilona ofrb boradi?B) mitropolit Aleksiy

 401. 404. Qaysiyili Moskva knyazi Dmitriy Ivanovich Voje daryosi bo 'yida mo 'g'ullarga qarshi kurashdagi dastlabki g'alabaga erishadi?A) 1378-yili

 402. 405. Moskva knyazi Dmitriy Ivanovich qaysi yillari hukmronlik qilgan?D) 1359-1389-yillar t

 403. 406. 1480-yili qaysi knyaz davrida Moskva Oltin O'rdaga boj-yasoq to 'lashdan bosh tortadi?B) Ivan HI

 404. 407. Moskva knyazligida Oltin O'rdaga qarshi kurashish uchun qanday qulay vaziyat vujudga keladi?D) Oltin O'rda siyosiy nizolar davriga kirishi, Moskva knyazlarining ancha kuch to 'plashi

 405. 408. Somiylarga qaysi xalqlar mansub bo 'lgan?S) arablar, yahudiylar, ossuriylar, flnikiyaliklar va oromiylar

 406. 409. Qaysi xalqlar xalqlar Qadimgi Sharqning mashhur davlatlari: Akkad, Bobil, Isroil podsholiklarini tuzishgan?A) yahudiylar, ossuriylar, finikiyaliklar va oromiylar

 407. 410. Arabistonning qayerida aholi o 'troq dehqonchilik bilan shug 'ullanganlar?S)janubi va g'arbida

 408. 411. Arabistonning qaysi viloyati arabcha "haq", "baxtli" ma 'nosini bergan?S) "Yaman",,..

 409. 412. Arablarga taqlidqilgan rim tarixchilari Arabistonning qaysi viloyatini "Baxtli Arabiston" (Arabiafelix) deb nomlaganlar?B) Yamanni

 410. 413. Qaysi jarayon arablarda shayxlarning shakllanishiga olib keladi?D) urushlarda olingan harbiy o'ljalar qabila sardorlari, harbiy yo 'Iboshchilarning boyib borishi ;

 411. 414. Nechanchi yili Eron shohi Xisrav I Yamanni istilo qilishi bilan karvon yo 'li eronliklarga qarashli Ikki daryo oralig 'iga siljiydi?A) 570-yili

 412. 415. Quraysh qabilasi asosan qaysi viloyatda yashardi?B) Hijozda

 413. 416. Qaysi voqea hijrat (ko'chish) nomini olib, musulmonyil hisobining boshlanish sanasi hisoblanadi?B) Muhammad (s.a.v.) o'z tarafdorlari bilan Yasrib (Madina)ga kelishi

 414. 417. Arablarda davlat vujudga kelguniga qadar yashagan tuzum bilan Yevropa xalqlaridan qay biriniki o'xshash bo'lgan?D) german qabilalari, slavyanlar

 415. 418. Kimning boshqaruvipaytida Arabiston yarim oroli aholisi islomni to 'liq qabul qildi?D) Abu Bakr

 416. 419. Qaysi xalifa islom dunyosida o 'zining sahiyligi, adolatparvarligi va din masalalarida qat 'iyligi bilan shuhrat qozongan?A) xalifa Umar

 417. 420. 637-yili Quddusga yaqinlashgan xalifa Umarni qarshilash uchun kimlar chiqishadi?D) shahar hokimlari Xuaydod va yepiskop Sqfroniy

 418. 421. Ma'lumki, 135-yili rimliklar yahudiylarni Quddusdan haydagan. Qaysi xalifa keyinchalikyahudiylarni shaharga qaytishiga ruxsat beradi?S) xalifa Umar :

 419. 422. Xalifa Umar Quddusga kirganida yepiskop Sqfroniy in 'omini olishni istamay hech kimdan hech narsa olishi mumkin emasligini uqtiradi. Yepiskop Sqfroniy qanday sovg'a keltirgan edi?D) yangi kiyim-bosh

 420. 423. Xalifa Umarpalma barglaridanyelpig'ichyasab, unisotishga berar va shu mablag'i hisobidan nima sotib olardi?B) kiyim-kechak

 421. 424. Usmon xalifaligi davrida qayerlar egallanadi?S) Eron va Dog 'iston

 422. 425. Dastlabki xalifalarni hukmronlik qilgan yillari bilan to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Abu Bakr; 2) Umar; 3) Usmon; 4) AH a) 632-634-yillar; b) 634-644-yillar; v) 644-656-yillar; g) 656-661-yillarA) 1-a; 2-b; 3-v± 4-g

 423. 426. Quyidagi voqealar qaysi xalifa davrida bo 'lib o 'tganligini aniqlang. 1) Abu Bakr; 2) Umar; 3) Usmon; 4) All

  1. Arabiston yarim oroli aholisi islomni to'liq qabul qildi; b) islom dunyosida o'zining sahiyligi, adolatparvarligi va din masalalarida qat'iyligi bilan shuhrat qozongan; v) arablar Falastin, Suriya, Misr va Liviyani, Eronning katta qismini istilo qilgan; g) yahudiylarni Quddusga qaytishiga ruxsat beradi; d) Sulaymon ibodatxonasi xarobalari o'rnida arablar uchun masjid qurishni buyuradi; y) palma barglaridan yelpig'ich yasab, uni sotishga berar va shu mablag'i hisobidan kiyim-kechak sotib olardi; e) o'z mehnati hisobidan tirikchilik qilardi; f) Eron to'liq bosib olingan; h) Arab qo'shinlari Dog'istonni egallab Amudaryo sohillariga chiqadi; i) Qur'on oyatlari to'planib yagona kitob holiga keltirilgan; j) o 'z raqiblari bilan to 'xtovsiz urushlarda o 'tadi.S) 1-a; 2-b, v, g, d, y, e; 3- h, i; 4-j

 424. 427. Xalifalik qo 'shinlarining Yevropaga yurishlari qayerga qadar davom etadi?S) Bordo shahri bo 'sag 'alariga

 425. 428. Qaysi jangda va qachon franklar huhndori Karl Martell arablarni yengib, ularning Fransiyaga yurishlariga chek qo 'yadi?S) Puate jangle . 732-yili

 426. 429. Suriya va Eron istilo etilgach, arab zodagonlari xalifaga bosib olingan yerlarni taqsimlash taklifl bilan murojaat qilganlarda xalifa Umar ...1'. yerni egalarida qoldirishni buyuradi.

 427. 430. Arablarga qarshi bo'lib o'tgan xalq qo'zg'olonlarini sanalari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating.l) Kufa shahrida; 2) 'Abu Musli,:.

 428. boshchiligidagi qo 'zg 'olon; 3) Muqanna boshchiligidagi qo 'zg 'olon; 4) Bobek boshchiligidagi qo 'zg 'olon a) 685-687-yillar; b) 747-yili; v) 769-783-yilIari; g) 815-yiliA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 429. 431. Arablarga qarshi Iroqning Kufa shahrida ko'tarilgan qo'zg'olonda tdmlar qatnashgan?D) arab va forslar - shahar kambag'allari va hunarmandlar

 430. 432. Arablarga qarshi qaysi qo 'zg 'olon 20 yildan ortiq davom etadi?A) Bobek boshchiligidagi qo 'zg 'olon

 431. 433. Tarixda qaysi qo 'zg 'olon "qizil ko 'ylaklilar " nomini olgan?S) Bobek boshchiligidagi qo 'zg 'olon

 432. 434. Tarixda qaysi qo'zg'olon qo'zg'olon qatnashchilari shiori: "Qirq yil qul bo'lib yashagandan bir kun ozod bo'lib yashagan ma'qull" — bo 'lgan?S) Bobek boshchiligidagi qo 'zg 'olon

 433. 435. Qaysi omillar xalifalikning siyosiy inqiroziga sabab bo 'Igan? S) xalq qo 'zg 'olonlari, ueusJiUir, hokimiyat uchun kurashlar

 434. 436. Qachondan Misr, Eron, Movarounnahr va Xuroson mustaqillikka erishadi?B) IX asrdan

 435. 437. Abbosiylar qo 'lida IXasrda qaysi hududlar qoladi?S) Yaqin Sharq va Arabistonyarim oroli

 436. 438. Arab sivilizatsiyasi vujudga kelishiga nimaning ahamiyati nihoyatda katta edi?S) islom dini

 437. 439. Kimning davrida "Bayt ul-hikma " o 'ziga xos ilmiy maktabga aylangan?B) xalifa Ma 'mun

 438. 440. "Bayt ul hikma "da olimlar nimaga katta hissa qo 'shdilar?S) chet tildagi murakkab tushunchalarni ifodalashga qodir arab atamashunosligin! yaratishga va uni boyitishga

 439. 441. "Bayt ul hikma"ni nima bilan qiyoslash mumkin?S) Platan akademiyasi

 440. 442. Zamonlar o 'lib xalifalikda ixtiro qilingan qaysi asboblardan barcha mamlakatlarda foydalana boshlanadi?S) globus va usturlob

 441. 443. Qaysi arab sayyohlari yevropaliklardan bir necha asr aval Hindiston va Xitoyda, Afrika va Sharqiy Yevropaning eng chekka rayonlarida bo 'lib, ushbu o 'Ikalar haqida asarlar yozib, xaritalarini tuzganlar? B) Al-Ma 'sudiy, Ibn Dost, Ibn Fadlan, Ibn Battuta

 442. 444. Musulmon she 'riyati qanday turlari shakllanadi?!) afsonaviy qahramonlar haqidagi dostonlar; 2) saroy she 'riyati; 3) sevgi haqida qissalar; 4) diniy she 'riyat; 5) marosimlar; 6) hajviy asarlar; 7) hayvonlar haqidagi asarlar.A) L^2_, 3, 4, 5

 443. 445. Musulmonlar qanday hikoyalarniyoqtirganlar?B) qisqahayotiy .’,,

 444. 446. Xalifalikda son 'atning barcha sohalariga nisbatan qaysi sohayuksak taraqqiy etgan?S) me 'morchilik

 445. 447. Musulmon tasviriy san 'ati qaysi sohasida o 'ziningyuksak cho 'qqisiga erishadi?S) kitoblarni bezash sohasida

 446. 448. Agar xristianlar uchun eng muqaddas tasvir xochdagi xudo siymosi bo 'Isa, musulmonlar uni ...A) xudoningso 'zida tasvirlaganlar.

 447. 449. Arab yozuvi qayerda va qachon yaratilgan?S) Suriyada VI asrda

 448. 450. Arab yozuvi kimlar alifbosi asosidayaratilgan?S) oromiy

 449. 451. Arab yozuvini kimlar ixtiro qilgan?S) oromiylaryoki arab xristianlari

 450. 452. Musiqachi va qo 'shiqchi Ziriyab Bag 'dodda qaysi xalifa saroyida xizmat qilgan?S) Horun ar-Rashid

 451. 453. Musiqachi va qo 'shiqchi Ziriyab qanday tartiblarni kiritadi?!) turli fasllarda mavsumga qarab kiyinish tartibini; 2) oltin va kumush idishlarga nisbatan yupqa shishadan buyumlarning naflsligi va qulayligiga bazm tashkilotchilarini ishontira oladi; 3) bazmda taomlarni: dastlab suyuq sho 'rvalar, so 'ng go 'shtli taomlar, undan keyin qush go 'shti va nihoyat eng oxirid»~^ shirinliklarni tortish tartibini; 4) bazmda musiqa bilan raqslarni ijro etish; 5) hammomlarda doimo yuvinishni.A) 1, 2, 3

 452. 454. Yunonistonda qaysi asrlarda xususiy, davlat va ommaviy hammomlar bo 'IganS) miloddan avalgi V-1V asrlarda

 453. 455. Musulmonlar qaysi odatni Rim va Vizantiyadan o'zlashtirib, o'z hukmronliklarini o'rnatgan barcha o'lkalarga tarqatganlar?S) hammomlarda yuvinishni

 454. 456. Guptalar davlatining poytaxti qaysi shahar edi?A) Pataliputra

 455. 457. Qaysi asrlarda Guptalar imperiyasi gullab-yashnaydi?S) IVasrning oxiri — Vasr boshlarida

 456. 458. Qaysipaytdan Hindistonda mulkchilik munosabatlari vujudga keladi?A) IVasrning oxiri — V asr boshlarida

 457. 459. Nimaning natijasida Hindistonda yirik yer egalari tabaqasi shakllanadi?B) hukmdorlar o 'z yaqinlari - amaldorlari, harbiy boshliqlariga yer-mulklar in 'om etishi natijasida

 458. 460. Ilk o'rta asrlarda Hindistonda shakllangan ijtimoiy munosabatlar sof feodal ko'rinishda bo'lmasdan ... ham ma'lum darajada saqlanib qolgan.B) qulchilik udumlari

 459. 461. Nima sababdan Guptalar imperiyasi parchalanib, mamlakatning katta qismi istilochilar qo 'liga o 'tadi?S) Hindistonning shimoli-g 'arbidan VI asrda bostirib kirgan eftaliylar hujumlari sababli

 460. 462. Qaysi so'z "bo'lak" yoki "qultum" ma'nolarini beradi?S) grass

 461. 463. Qaysi so'z "yorliq" yoki "yorliqqa olingan yer" ma'nolarini beradi?A) patta

 462. 464. Hind dehqonlari o 'zlashtirgan yangi yerlardan yiliga necha marta hosil olganlar?S) 2—3 marta

 463. 465. Ajanta ibodatxonalari majmuasi qaysi asrlarga oid?S) miloddan avalgi II asrdan - milodiy VII asrlarga

 464. 466. Ajanta ibodatxonalari majmuasi Hindistonning qayeridajoylashgan?D) Markaziy Hindiston

 465. 467. Dehli sultonligi qaysi yillarda faoliyat ko 'rsatgan?B) 1206-1526-yillarda

 466. 468. Dehli sultonligining ilk hukmdorining qo 'shini asosini kimlar tashtil qilgan?S) turkiy qabjlalardan tuzilgan suvoriylar

 467. 469. Dehli sultoni Qutbiddin Oyboq viloyatlar noibligiga kimlarni tayinlagan?A) harbiylar, qo 'shin boshliqlarini ^

 468. 470. Qaysi asrlar davomida Dehli sultonligining barcha hududlarida musulmonlar hokimiyati uzil-kesil o'rnatiladi?B) XII-XII asrlar

 469. 471. Kimning boshqaruvipaytida Panjob, Sind va Bengaliyalar bo 'ysundiriladi?A) Shamsiddin Eltutmish

 470. 472. Qaysi Dehli sultoni haqida Dehli shahrining atrofldagi qishloqlarni shaxsiy gvardiyasining 2000 suvoriysiga iqto 'ga bo 'lib bergani manbalarda yozilgan?D) Eltutmish

 471. 473. Dehli sultonligida yer egaligining qanday turlari mavjud bo 'Igan?A) iqto', xolisa, vaqfyerlari va sulton hadya etgan yerlar

 472. 474. Dehli sultoni Alouddin Xiljiy qanday tadbirlarni o'tkazadi?!) islohotlar o'tkazib, davlat xazinasi daromadlarini oshiradi; 2) kuchli qo'shin tuzib, o'zboshimcha feodallarni bo'ysundiradi; 3) soliqlar kamaytirilib, davlat yerlari dehqonlarga ijaraga bo'lib beriladi; 4) qishloq xo'jaligi, hunarmandchilikningyuksalishini ta 'minlaydigan islohotlar o'tkazadi; 5) tashqi savdoni soliqlardan ozodqiladi.A) 1, 2

 473. 475. Dehli sultonligida qaysi omil shimoldan mo 'g 'ullar hujumlarini qaytarish imkonini beradi?S) kuchli va intizomli qo 'shini bo 'lishi 4 76. Muhammad Tug 'luq o 'z hukmdorligini nimadan boshlaydi?D) otasi paytida mustaqillihyo. 'Uni tutgan knyazliklarni bo 'ysundirishdan

 474. 477. Dehli sultonlaridan kirn o 'zini "Iskandar Zulqarnaynning davomchisi" deb nomlagan?B) Muhammad Tug 'luq -.•

 475. 478. Qaysi Dehli sultoni davrida Hindiston yarim oroli to 'liq birlashtirildi?B) Muhammad.Tug'luq

 476. 479. Feruzshoh Tug'luq davriga oid voqealarni qayd eting.l) soliqlar kamaytirilib, davlat yerlari dehqonlarga ijaraga bo'lib beriladi; 2) qishloq xo'jaligi, hunarmandchilikning yuksaldi; 3) oqilona boshqaruvi sultonga xalq homiysi sifatida shuhrat keltiradi; 4) Hindiston yarim oroli to'liq birlashtirildi; 5) kuchliqo'shin tuzib, o 'zboshimcha feodallarni bo'ysundiradi.D) 1.-2-, 3

 477. 480. Dehli sultonligining hududida XIV asrda qanday islohotlar o'tkazildi?!) davlat xazinasi daromadlari oshiriladi; 2) kuchli qo'shin tuzilib, o'zboshimcha feodallarni bo'ysundiriladi; 3) poytaxt Davlatobodga ko'chiriladi; 4) oltin va kumush pullar bilan teng muomalada bo'lishi' mo 'Ijallangan mis tangalar zarb qilinadi; 5) soliqlar kamaytirilib, davlat yerlari dehqonlarga ijaraga bo 'lib beriladi; 6) harbiy islohot o 'tkazilib qo 'shin asosini turkiy qabilalardan tuzilgan suvoriylar tashkil qiladi; 7) saroy amaldorlari, shoirlar, din peshvolariga in 'om etgan yer-mulklar merosiy mulkka sifatida taqdim etila boshlanadi.A) I, 2, 3, 4, 5

 478. 481. QadimgiXan quldorlik imperiyasi HI asrda inqirozga uchrab, uning o 'rnida qanday davlatlari vujudga keladi?A) Vey, Shu va U

 479. 482. Qaysi paytdan Xitoyda yerga egalik munosabatlari shakllana boshlaydi?S) III asrda

 480. 483. Suy sulolasi davridaXitoy ...D) markazlashgan, o 'zaro urushlarga barham berilib, iqtisod va madaniyatyana rivoj topa boshlagan.

 481. 484. Njma maqsadda Buyuk kanal quriladi?S) mamlakat viloyatlari orasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, Xuanxe va Yanszi daryolari ora-lig 'idagi hududlarni savdo-sotiq munosabatlariga tortish

 482. 485. Buyuk kanal barpo etilishi nimaga sharoit yaratadi?B) mamlakat miqyosida yagona suv yo 'lining barpo etilishiga va sharqiy viloyatlarni dengizga chiqishiga

 483. 486. VII asrdan Xanchjou, Kayfln, Yanchjou shaharlariningyuksalishi nima bilan bog'liq edi?A) savdo-sotiq va hunarmandchilikning rivojlanishi s bilan

 484. 487. Xitoyda qaysi sulola hukmdorlari shaharlarda kechasi ko 'chaga chiqishni taqiqlaydi?S) Tan imperatorlari

 485. 488. Quyidagi qaysi holat ilk o 'rta asrlarda Xitoyda savdo-sotiqningyuksalishini ta 'minlaydi?S) Xitoyning markazlashuvi va iqtisodiy taraqqiyot

 486. 489. Nima uchun Xitoyda zarb qilingan tangalarning o 'rtasida to 'rtburchak teshigi bo 'lgan?A) upulni ipga tizishga mo 'Ijallangan

 487. 490. Tan sulolasi qayerlarga qarshi urushlar olib boradi?S) Gaochan davlati, uyg 'urlar, G 'arbiy Turk xoqonligi, Koreya

 488. 491. Xitoy imperatori qo'shinlari 640-yili Buyuk Ipakyo'/;' ustidajoylashgan qaysi davlatni mag'lub etadi?B) Gaochan

 489. 492. Xitoy VII-VIH asrlarda qaysi davlatlar bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan?D) Turk xoqonligi, Arab xalifaligi, Vizantiya, Yaponiya va Hindiston

 490. 493. Sun sulolasi davrida qaysi davlatlar bilan savdo olib boriladi?D) O'rta Osiyo, Hindiston, Hindixitoy, Yaponiya va Indoneziya

 491. 494. Ilk o 'rta asrlarda Xitoyda hukmronlik qilgan sulolalarning yillari bilan to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting. 1) Suy; 2) Tan; 3) U Day; 4) Sun a) 589-618-yillar; b) 618-907-yillar; v) 907-960-yillar; g) 960-1279-yillar.S) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 492. 495. Ilk o 'rta asrlarda Xitoyda hukmronlik qilgan sulolalarning ketma-ketligi to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qayd eting.A) Suy, Tan, U Day, Sun

 493. 496. Xitoyningyirikshaharlarida tashkil etilgan maktablarida o'quvchilardan qaysifanlarni bilish talab etilgan?D) matematika, grammatika, falsafa va adabiyotni

 494. 497. O'rta asrlarda Xitoyning qaysi qismida shakarqamish yetishtirish, pilla qurti boqish tobora keng tus ola boshlaydi?S) janubida shakarqamish yetishtirish, shimoliy viloyatlarda pilla qurti boqish

 495. 498. O 'rta asrlarda Xitoyda nima sababdan otlar kam bo 'lgan?S) otlardan asosan harbiy maqsadlardafoydalanilgani sababli

 496. 499. Rivojlangan o 'rta asrlarda Xitoyda nimaning hisobiga zamindorlarning xususiy yerjari tobora ko 'payib boradi?S) yangi o 'zlashtirilayotgan qo 'riq va tog 'oldi hududlari hisobiga, kambag 'allarning qarzlari evaziga yerlarini tortib olinishi natijasida

 497. 500. Rivojlangan o 'rta asrlarda Xitoyda davlat qanday dehqon tabaqasini qo 'llashga intilgan?D) 30-40 mu yeri bo 'Igan erkin dehqonlarni

 498. 501. Rivojlangan o 'rta asrlarda qaysi shaharlar Xitoyning yirik savdo va hunarmandchilik markazlari edi?S) Kayfln, Chendu va Uchan shaharlari

 499. 502. Xitoyda ko 'pchilik shaharlar qayerlarda vujudga kelgan?S) dengiz yoki daryo bo 'ylarida, suv va quruqlikdagi savdo yo 'llari kesishganjoylarda

 500. 503. Qachondan Xitoyda paxtachilikdan gazlama tayyorlash rivojlana boradi?A) XIVasrdan

 501. 504. Rivojlangan o 'rta asrlarda Xitoyda chinnining qanday ranglilari tayyorlana boshlanadi? S) nim yashil, nim kulrang va nim havorang

 502. 505. Rivojlangan o'rta asrlarda Xitoyda qanday pullar muomalada bo'lgan?B) mis, temir, kumush, oltin vaqog'oz pullar

 503. 506. ivojlangan o 'rta asrlarda Xitoyning qaysi port shaharlari Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan faol savdo olib borishgan?B) Ninbo, Xanchjou va Guanchjou

 504. 507. Yuan sulolasi qaysi yillarda Xitoyda faoliyat ko,'rsatgan?D) 1279-1368-yillarda ~~"

 505. 508. Mo'g'ullar davrida pulning qadrsizlanishiga, mahsulot va hunarmandchilik buyumlarining qimmatlashishiga nima sabab bo'ladi?B) qo 'shimcha qog 'ozpul chiqarilishi '•"

 506. 509. Xubilay mamlakatni boshqarishningxitoycha usuliniqo'llab, mahalliy amaldorlar ...A) xizmatidan voz kechadi.

 507. 510. Min imperiyasi dastlab tashkil topganda mamlakat xo'jaligini tiklash uchun qanday tadbirlarni amalga oshiriladi?!) hunarmand va ' savdogarlardan olinadigan to'lovlar kamaytirilib, qullarni ozodqilish haqida qonun qabul qilinadi; 2) sun'iy sug'orish inshootlari, kanallar, to'g'onlar va suv omborlari tiklanadi; 3) erkin dehqonlarni davlat qo 'llashga intiladi; 4) dehqonlar o 'zlari yetishtirgan mahsulotlaridan davlatga har yili ikki marta soliq to 'lash joriy qilinadi; 5) suvni nisbatan baland joylarga chiqaruvchi moslamalardan keng foydalana boshlanadi.A) 1, 2

 508. 511. Qaysi omil Xitoyga 1406-yili Vyetnamni, keyinchalik Mo 'g 'ulistonni istilo qilishiga yo V ochadi?S) Amir Temurning qo 'qqisdan vafot etishi

 509. 512. Min qo'shinlari mo'g'ullarni ta'qib etib ularningpoytaxti Qoraqurumni egallab, yondirib yuboradi. Shu tariqa ko'chmanchilarning Xitoyga hujumlariga chek qo 'yiladi. Bunda xitoyliklarga nimalardan kengfoydalanishi qo 'I keladi?B) o 'q-dori (porox) va zambaraklardan

 510. 513. Yaponiyadayirikyer egalarining eng nufuzlilari qanday nom bilan atalgan?S) xanke"~-

 511. 514. Ryokalar kimlarning vassallari bo 'lgan?B) xanke

 512. 515. Yaponiyada kimlarga xo 'jayinlari harbiy xizmat evaziga yer-mulk berganlar?A) samuraylarga

 513. 516. Yaponiyada o 'zyerlariga ega bo 'Imaganjangchilar nima hisobidan kun kechirganlar?S) harbiy o 'Ijalaryoki o 'z senorlari hisobiga

 514. 517. Mikado kim?B) imperator

 515. 518. Minamoto davlatni qayerdan turib boshqaradi?B) o 'zining Kamakuradagi qal 'a - saroyidan

 516. 519. O'rta asrlardayaponlarxitoyliklardan nimalar ishlab chiqarishni o'zlashtirib olganlar?D) shoyi ipak, metallar, lak

 517. 520. O 'rta asrlarda yapon hunarmandlari yasagan qaysi buyum o 'zining sifati bilan shuhrat qozongan?B) qilichlar

 518. 521. Yaponlar o'rta asrlarda qaysi davlatlar bilan qizg'in savdo olib borganlar?S) Koreya, Xitoy, Vyetnam, Tailand, Filippin

 519. 522. O 'rta asrlarda Yaponiyada qanday yirik, aholi zich yashaydigan port shaharlari bar edilB) Sakai, Xyogo, Xakata, Nagasaki

 520. 523. Mo 'g 'ullarda qadimgi udumlardan qaysinisi yaxshi saqlanib qolgan?B) xun olish •„.

 521. 524. Mo 'g 'ul urug '-qabilalarda shakllana borgan boy xonadonlar, bo 'lajak mo 'g 'ul zodagonlarning qayd eting.B) no 'yonlar, bahodirlar, botirlar

 522. 525. Mo'g'ul urug'-qabilalarda kimlar o'z urug'doshlaridan navkarlar olib harbiy bo'linmalar tuzadilar?D) no'yonlar

 523. 526. Mo 'g 'ul harbiy qabila ittifoqlariga kimlar boshqargan?D) xonlar •.

 524. 527. Tinch paytda chorvachilik bilan shug'ullangan mo'g'ullar urush boshlanishi bilan necha tizimdan iborat muntazam qo'shinga aylanar edi? D) o'nlik

 525. 528. Kimlar mo'g'ul harbiy zodagonlarini tashkil etgan?S) bahodir, botir, mergan, sechan, no'yonlar

 526. 529. Har bir ko'chmanchi mo'g'ullarningkundalikhayotida ham, jangpaytida, albatta, nimasi bo'lishi lozim edi?S) arqoni

 527. 530. Mo 'g 'ul qo 'shini qanday qismlarga bo 'lingan?D) markaz va ikki qanot

 528. 531. Asosiy qo 'shindan tashqari Chingizxon ixtiyorida tashkil etilgan maxsus gvardiyani aniqlang. B) "keshik"

 529. 532. Quyidagi qaysi omillar mo'g'ullarga g'alaba keltirgan?S) jangni mohirona boshqarish, kuchli va intizomli otliq qo'shinning bo'lishi, qo'sh,,: mamlakatlardagi siyosiy tarqoqlik

 530. 533. Mo'g'ullarning qanday udumlari bo'lgan?!) mo'g'ullar xoni qarorgohiga kelgan elchilar, ularning sovg'a-in'omlari ham turli duo, yovuzliklardan "tozalanishi" uchun shomonlarning qattiq nazoratida ikki katta gulxan. Ofasidan o 'tilardi; 2) shomonlar aravadagi buyumlardan ayrimlarini olib olovga — ilohlarga qurbonlik sifatida tashlaganlar; 3) yog'och va jundan yasalgan qator qilib qo'yilgan but ya sanamlar orasidan o 'tayotib, ularga ham to 'zim qilib hurmat bajo keltirilgan; 4) Ko 'k Tangri sharqfiga qurbonlik uchun qora qashqa ot so 'yilgan; 5) hukmdor qarorgohiga kelgan elchilar uch lain ro ‘za tutib tozalanishi kerak edi.A) 1, 2, 3

 531. 534. Mo 'g'ullarda nima ularning o 'zlarini va hukmdorlarni asrovchi omillarni mujassamlashtirgan qudratli kuch hisoblangan?D) olov 535j.Malumki, mo'g'ullar xoni huzuriga kirish istagidagi barcha kishilarning o'zlarigina emas, ularning sovg'a-in'omlari ham turli duo,

 532. yovuzliklardan "tozalanishi" lozim edi. Bunga nima orqali erishilgan?B) shomonlarning qattiq nazoratida ikki katta gulxan orasidan o'tish,

 533. orqali

 534. 536. Afg 'oniston, Sharqiy Eron egallanib, mo 'g 'ul qo 'shini qayer orqali Dashti Qipchoqqa chiqadi?D) Kavkaz 53 7. Kalka daryosi bo 'yida qipchoqlarning ittifoqchisi sifatida ularga yordamga kelgan kimlarning qo 'shini mo'g 'ullardan mag 'lub etiladi?S) ruslar

 535. 538. Mo 'g'ullarning 1235-yilgi qurultoyida ...S) O'qtoy qoon (xon) Chingizxonning Rus va Shimoliy Kavkazyerlarini bosib olish haqidagi vasiyatini eslatib, to 'planadigan qo 'shinga Botuxon yetakchilik qilishini e 'Ion qiladi.

 536. 539. Rus va Shimoliy Kavkaz yerlarini bosib olish uchun to 'planadigan qo 'shinga ulml.ardan qancha askardan ajratilishi belgilanadi?S) o 'nta askardan bittasining ajratilishi „

 537. 540. 1238-1240-yillardamo'g'ullarRusdagiqaysishaharlarnibosib olinadi?A) Vladimir, Suzdal, Kiyev, Galich, Volin

 538. 541. Rusdagi qanday holat mo'g 'ullarga yetarlicha qarshilik ko 'rsatish imkonini bermasdi?S) siyosiy tarqoqlik

 539. 542. Mo 'g 'ullar tomonidan 1241-1242-yillari qayerlar egallanadi?S) Chexiya, Vengriya, Polshaning bir qismi

 540. 543. Oltin O'rdada muhim masalalar qanday hal etilgan?S) qurultoy orqali

 541. 544. Oltin O 'rdada ijro hokimiyati boshlig 'i kirn bo 'lgan?A) beklarbegi

 542. 545. Oltin O 'rdada devon ishlarini kim boshqargan?D) vazir

 543. 546. Mahalliy boshqaruv Oltin O 'rdada kimlar qo 'lida bo 'lgan?B) dorug 'a va bosqoqlar

 544. 54 7. Mo 'g 'ullar istilosi davrida Rusda barcha knyazlar qayerdan boshqaruv yorlig 'i oladi?S) Oltin O 'rdadan

 545. 548. Mo 'g 'ullar istilosi davrida Rusda kim barcha knyazlarning "ulug 'i" deb tan olinadi?A) ~Vladimir knyazi Yaroslav

 546. 549. Mo 'g 'ullar istilo qilgan hududlar qancha suvoriy sqflay oladigan tumanlarga bo 'linadi?S) 10 ming

 547. 550. Oltin O'rdaning ulusbegisi qanday vazifalarni bajargan?A) qo'shin boshlig'i, o'ziga tegishli hududdagi boshqaruvga aid barcha masalalarni hal etgan

 548. 551. Oltin O'rda qo'shinini kim boshqargan?D) beklarbegi

 549. 552. Oltin O'rdada kim ko'chmanchilar zodagonlariyetakchisihisoblanib, ba'zida xondanham ko'proq mavqega erishgan?B) beklarbegi

 550. 553. Oltin O 'rda xonligida davlat boshqaruvining taraqqiyoti kimlarning kuchayishiga olib keladi?S) amaldorlarni

 551. 554. Nimaning natijasida Oltin O'rdada xon yonida vazir lavozimi joriy etilib u mamlakatda harbiy bo'lmagan barcha sohaga mutasaddi edi?S) O 'rta Osiyodagi musulmon davlatlari ma 'muriyati olinishi

 552. 555. Oltin O 'rda xonligida qanday soliq va majburiyatlar joriy etilgan?B) chiqim, talab, yomlarga xizmat ko 'rsatish

 553. 556. Mo 'g 'ullar nima maqsadda Rus knyazliklarida aholini ro 'yxatga olish tadbirini o 'tkazadi?A) aholini o 'nlik tizimiga bo 'lish

 554. 557. Mo 'g 'ullarning Rus knyazliklarida aholini ro 'yxatga olish tadbiri qachon qaysi knyazliklardan boshlanadi?S) 1248-yilijanubiy knyazliklardan

 555. 558. Mo 'g 'ullarning Rus knyazliklarida aholini ro 'yxatga olishning yakunida mamlakat aholisi qanday to 'lovga tortiladi?B) "chiqim "

 556. 559. Oltin O 'rdada soliq va bojlarni to 'lanishini kimlar nazorat etishgan?A) bosqoqlar

 557. 560. Ma 'lumki, Rus yerlari Mo 'g 'ullar imperiyasi bo 'ylab tashkil etilgan yomlarga xizmat ko 'rsatishda qatnashganlar. Bu tizim qaysi davlatdan qabul qilingan?A) Xitoydan

 558. 561. Tarixchilarning hisobicha, XIII asrning ikkinchiyarmida dushman rus yerlariga necha marta talonchilik hujumlarini tashkil qilgan?S) o 'n to 'rt

 559. 562. Nima uchun mo'g 'ullar rus yerlariga bir necha martalab bosqinlar uyushtirardi?S) Rus yerlarini qaramlikda saqlash

 560. 563. Qaysi tadbir mavjud sharoitda Rus knyazlarining o 'z xalqini saqlab qolishi, ularni qullikka olib ketmasligining yagona yo 'li edi?A) bosqinchilar bilan tinch yashashga harakat qilish

 561. 564. Mo 'g 'ullar bilan Vladimir knyazi Yaroslav qanday siyosatni boshlab, uning o 'g 'li Aleksandr Nevskiy davom ettirgan?B) tinchlik siyosatini

 562. 565. Oltin O 'rda davlati o 'z qudratining cho 'qqisiga erishishi kimlarning nomi bilan bog 'liq?S) O 'zbekxon va Jonibek

 563. 566. Oltin O 'rda qudratini mustahkamlagan omillardan biri ...D) islom dinining qabul qilinishi bo 'Idi.

 564. 567. O'zbekxon qaysiyillarda Oltin O'rdada hukmronlikqilgan?B) 1312-1342-yillarda ^

 565. 568. Mo 'g 'ullar imperiyasi asoschisi Chingizxon barcha diniy e 'tiqodlarga qanday munosabatda bo 'lishni vasiyat qilgan edi?B) birday

 566. 569. Qaysi jarayon Oltin O 'rdada arab va fors till bilimdonlarini jalb etishni taqozo etardi?B) Eron va Misr bilan uzluksiz munosabatlarning o 'rnatilishi

 567. 570. O'zbekxon qachon islomni davlat dini deb e 'Ion qiladi?S) 1314-yilda

 568. 571. Oltin O'rdaningpoytaxtlari qay tariqapaydo bo 'lgan?S) xonyoki ulusbegi qishlaydigan joy sifatida

 569. 572. Oltin O'rda davrida Rossiyada qaysi shaharlar vujudga kelgan?D) Tula, Tyumen, Azov, Astraxan

 570. 573. Qaysi hukmdorlar davrida Oltin O 'rda shaharlari gullab yashnagan?S) O 'zbekxon va Jonibek

 571. 574. Nega Oltin O'rda davlat tarixining fojiali sahifalari aynan To'xtamishxonning hukmdorligi bilan bog'liqdir?B) To'xtamishning Movarounnahr hukmdori Amir Temur bilan raqobati sababligi

 572. 575. Qachon Oltin O 'rda qator xonliklarga bo 'linib ketadi?B) XVasrning birinchiyarmida..

 573. 576. Oltin O 'rdadan bo 'linib ketgan yirik xonliklarni qaydeting.S) Qrim, Qozon, Sibir, Qozoq xonliklari va No'g'ay O'rdasi

 574. 577. Nima uchun Rus knyazlari Oltin O'rda bilan kelishuvchilik siyosatini olib borgan?D) knyazlar o'zxalqini saqlab qolishi, ularni qullikka olib ketmasligi uchun

 575. 578. Nima sababdan Sharqiy Rim imperiyasi ko'chmanchi turk qabilalari hujumlariga qarshilik ko'rsata olmaydi?A) ichti ziddiyatlardan zaiflashganligi sababli

 576. 579. Imperator Roman IV Diogen qaysi jangda halok bo 'ladi?S) Mansikert jangida

 577. 580. Saljuqiylar davlati qaysi yillarda faoliyat yuritganPB) 1038-1308-yillarda

 578. 581. Saljuqiylar davlati qayerlarni o 'z ichiga olgan edi? S) Yaqin va O 'rta Sharq, qisman Movarounnahr

 579. 582. Qaysi jarayonlar saljuqiylarda feodal davlatini uzil-kesil shakllanshiga olib keladi?S) o'troqlashayotgan turklarning dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug'ullana boshlashi '"" •

 580. 583. Ma'lumki, Saljuqiylarda shakllanganyirikyer egaligi va soliqlar tizimi Sharqdagi-islom davlatlarinikidan deyarlifarq qilmagan. Ahamiyatli jihati saljuqiylarda nimada edi?A) davlat yerlarining xususiy yerlarga nisbatan ko 'p bo 'lishida

 581. 584. Saljuqiylarda davlat yerlarining katta qismi qay tarzda harbiylar va amaldorlarga xizmatlari evaziga in 'om etilgan? S) iqto'

 582. 585. Saljuqiylar davrida Kichik Osiyodagi qaysi shaharlar eng yirik shaharlar qatorida bo'lib, ularda o'n minglab aholi yashagan?D) Ko'ny,:, Siivas, Qaysariya

 583. 586. Saljuqiylar davrida sulton devoni hujjatlari \ayozishmalar qaysi tilda olib borilgan?S) fors

 584. 587. Qaysi asrlarda turk xalqining shakllanishjarayoni kuchayadi?S) XIII asrning 20-30-yillarida

 585. 588. Saljuqiylar davlatining o 'rnida ko 'plab beyliklar tashkil topadi. Ulardan biri - Usmon beyligi edi. U qaysi joyda joylashgan edi?S) Kichik Osiyoning shimoliy-g 'arbiy hududida, Eskishaharga yaqin joyda _^

 586. 589. Usmon beyligidaUsmon qaysiyillarda hukmronlik qilgan?B) 1299-1326-yillarda

 587. 590. O 'rxon davrida Vizantiyaning qaysi shaharlari bosib olinadi?A) Nikeya va Nikomediya

 588. 591. Usmoniylar qay tariqa Qora dengiz sohiliga chiqadi?S) Nikeya va Nikomediya shahrlarini bosib olishi natijasida

 589. 592. Beylarning asosiy vazifasi dastlab nimadan iborat bo 'lgan?A) turkiy qabilalar harbiy kuchlarini, qo 'shni hududlarni istilo qilishini ta 'minlash

 590. 593. Kimning boshqaruvipaytida Usmoniylarda ilk bar vazir lavozimi ta'sis etiladi?S) O'rxonning

 591. 594. Usmoniylardan qaysi hukmdor davrida tanga pul zarb qilinib, davlat yerlari ma 'muriy birliklarga bo 'linadi?B) O 'rxon

 592. 595. "Musallam " nima?S) otliq qismlar

 593. 596. Usmonlilar davlati qaysiyillardafaoliyatyuritgan?S) 1299-1922-yillar

 594. 597. Usmoniylarning Bolqondagi dastlabki bosqinlar qaysiyillari bo 'lgan?S) 1353—1357-yillari

 595. 598. Usmoniylar poytaxti Bolqondagi qaysi shaharga ko 'chiriladi?B) Edirnega

 596. 599. Turk sultoni Boyazid qaysi janglarda o 'zining tezkor g 'alabalari bilan shuhrat qozonib - Yildirim (Shiddatli) nomini oladi?A) Tirnovo va Nikopol yonidagi

 597. 600. Usmoniylar sultoni Mexmet II qaysi yillarda hukmronlik qilgan?S) 1451-1481-yillard.a

 598. 601. Qachondan Istanbul Usmoniylar davlatiningpoytaxtiga aylanadi?S) 1453-yildan

 599. 602. Usmoniy turklar g'alabalarining omillari nimalardan iborat edi?]) yaxshi tashkil etilgan otliq va piyoda qo'shin; 2) lashkarboshilik xusu-siyatlariga ega sultonlarning bo'lishi; 3) hukmdorga sadoqatli yanicharlar piyoda qo'shinining bo'lishi; 4) mustahkam qal'alarning mavjudligi: 5) harbiy /Joining tashkil etilganligi. A) 1, 2, 3

 600. 603. Nimaning natijasida usmoniylar otliq qo 'shin soni 150 ming suvoriygacha yetgan?A) tumoriy yerlarning taqdim etilishi

 601. 604. Qachondan asirga olingan eng sag 'lorn va baquvat xristian bolalaridan sultonning shaxsiy gvardiyasi jangchilari tarbiyalangan?S) XIV asrning o 'rtalaridan

 602. 605. Yanicharlar qaysi janglardagi g 'alabalarga katta hissa qo 'shganlar?B) Varna, Kosovo, Konstantinopol

 603. 606. Yevropa va Osiyoni bog 'lab turgan savdo yo 'llari ustidan nazorat turklar qo 'liga qay tariqa o 'tadi?A) Vizantiya poytaxti olinishi natijasida

 604. 607. Usmoniylar tomonidan Qrimyarim oroli bo 'ysundirilgach qaysi davlatlar turklar vassfflligini tan olishadi?S) Moldaviya va Valaxiya

 605. 608. O'rta asrlarda Usmoniylar davlatidayetishib chiqqan iqtidorli shoirlarni aniqlang..D) Mehrixotun va Mulla Mahmud

 606. 609. Me 'mor Xoja Sinon faoliyati davrida qancha inshootlar: masjidlar, madrasalar, saroylar, favoralar, hammom va ko 'priklar qurilishiga boshchilik qilgan?S) 300 dan ortiq

 607. 610. O 'rta asrlarda Usmoniylar davlatida yetishib chiqqan geograflarni qayd eting.A) Piri Rais, Evliya Chalabiy, Xoja Xalifa

 608. 611. Qaysi turkiyalik dengiz sayyohining O 'rta, Qora va Egey dengizlari atlasi - "Bahriya " dunyo fanidagi katta yutuq edi?S) Piri Raisning

 609. 612. Quyidagi asarlardan qay biri Evliya Chalabiyning asari hisoblanadi?B) "Sayohatnoma"

 610. 613. "Jahonnoma" asari kimningqalamiga mansub?B) XojaXalifaning

 611. 614. Yevropada Sharqiy Rim imperiyasi aholisini qaysi nom bilan atashgan?A) yunonlar

 612. 615. Sharqiy Rim imperiyasi fuqarolari o 'zlarini va davlatlarini qanday nom bilan atashgan?B) rimliklar va Rim imperiyasi

 613. 616. Sharq xalqlari Sharqiy Rim imperiyasi fuqarolarini kimlar deb bilishgan?D) rimliklar

 614. 617. Vizantiyada qaysi holatlar uning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi?B) aholining katta qismini erkin dehqonlar tashkil e'tishi, sun'iy sug 'orishga asoslangan sermahsul ziroatchilikning bo 'lishi

 615. 618. Vizantiyaning qaysi oltin puli eng ishonchli xalqaro pul hisoblangan?A) nomisma

 616. 619. Vizantiya imperiyasini kim boshqargan?B) vasilevs '

 617. 620. Vizantiya hukmdorining kiyimi qanday rangda bo 'lgan?A) to 'q qizil

 618. 621. Vizantiya hayotida ellinlik mustahkam o'rin olganligini ko'rsatadigan jihatlarni qayd eting.l) ippodromlarda xalq avalgidek chavandozlar, kurashchilar, gimnastlar musobaqalari, mimlar chiqishlarini tomosha qilganlar; 2) shahar aholisi ilgarigidek. ma 'muriyatdan maosh oladigan tabiblarda davolanishgan; 3) shahar aholisi jamoa hammomlariga borib turishgan; 4) Vizantiya antik davr yunon ilmini saqlab qolgan; 5) aholi shaxsan ozod kishilar bo'lsa-da, Xalq kengashida ishtirok eta olmas, armiyada xizmat qilolmas edilar; 6) maktablarida bolalarni harbiy ishlarga o 'rgatishar, ularni kuchli va chidamli etib tarbiyalashardi.A) 1, 2, 3, 4

 619. 622. Mimlar kimlar bo 'lgan?A) aktyorlar

 620. 623. Vizantiyalik olimlar o'z nutqlari va asarlarida, ellin she'riyati, afsonalari hamdafanidan boxabar ekanligini namoyish etish maqsadida nimc qilishar edilar?S) qadimgi mualliflar asarlaridan ko 'plab misollar keltirganlar

 621. 624. Yustinian I qanday oilada tug'ilgan?S) kambag'al dehqon

 622. 625. Yustinian I qanday tadbirlarni amalga oshiradi?S) imperiya hayotini islohotlar orqali ancha yangilaydi, xalqaro savdoni jonlantirishi, davlat xazinasini to 'Idiribgina qolmasdan, xalq farovonligini ham ta 'minlaydi.

 623. 626. Yustinianning raflqasi malika Feodora yoshligida kim bo 'lgan?A) aktrisa

 624. 627. Vandallarni bo 'ysundirib Velisariy qayergayo 7 oladi?S) Italiyaga

 625. 628. Italiyada vizantiyaliklar kimlarning qattiq qarshiligiga uchraydi?S) ostgotlarning

 626. 629. Vizantiyaliklar qayerda poytaxti Ravenna bo 'Igan alohida noiblik tuzishadi?B) Italiyada

 627. 630. Ekzarxat nima?D) alohida noiblik —.

 628. 631. Kimlarning qo 'shinini qiyinchiliksiz yenggan Vizantiya janubiy viloyatlarni egallab, Gibraltar bo 'g 'ozi ustidan nazorat o 'rnatadiS)yestgotlar

 629. 632. Yustinian I davrida qaysi german qabilalari bo 'ysundiriladi?S) vandallar, ostgotlar va vestgotlar

 630. 633. Vizantiyada feodaljamiyati qaysi asrlarda uzil-kesil shakllanadi?S) IX-XI asrlarda

 631. 634. Qaysi omil Vizantiyada feodal munosabatlarini uzil-kesil o 'rnatilishiga olib keladi?A) feodallar hokimiyatining kuchayishi va markaziy . hokimiyatning zaiflashuvi

 632. 635. Franklar imperiyasida maktablar qayerda tashkil etilgan?A) ibodatxonalar qoshida

 633. 636. Franklar imperiyasida ruhoniylarga oddiy xalq farzandlarini qay tariqa o 'qitish buyurilgan?D) bepul

 634. 637. Buyuk Karl davridagi saroy akademiya a 'zolari nima bilan mashg 'ul bo 'lishgan?B) antik davr mualliflari asarlarini o 'rganish, she 'rlar bitish

 635. 638. Buyuk Karlning saroy akademiyasining qaysi a 'zosi maorifni yoyishda katta xizmat qilgan?A) Alkuin

 636. 639. O'rta asrlarning asosiy ko'pchilik davrida Vizantiya o'ziga xosyuksak madaniyati bilan Yevropaning eng ilg'or mamlakati bo'lib qolishining sababi nimada edi?S) Vizantiyada antik madaniyat an 'analari saqlanib, vizantiyaliklar hayotida, yunon hamda Sharq madaniyatlari qorishmasi

  1. ellinizm muhim o 'rin lutganligi

 637. 640. Nima uchun imperator Yustinian Afina akademiyasini yopish haqida farmon chiqaradi?A) Afina akademiyasining o 'z siyosatiga qarshi bo 'Iganligi uchun

 638. 641. Qaysi omil Vizantiyada yangi o 'quv va ilmiy markazlarni vujudga keltiradi?B) Vizantiyaning iqtisodiy taraqqiyoti ehtiyojlari

 639. 642. O 'rta asrda Vizantiyaga shuhrat keltirgan hunarmandchilikning qaysi soha sirlari antik davrdan saqlanib kelingan?S) shishasozlik, kulolchilik, bo 'yoqlar tayyorlash

 640. 643. Vizantiyada tasviriy son 'atning qaysi sohalariyaxshi rivojlangan?S) mozaika, freska va ikonalar

 641. 644. Asosan, binolar, amaliy son 'at asarlarini bezashda qo 'llanadigan bir xil yoki tudi xomashyo bo 'laklaridan ishlangan tasvir, naqshinkor

 642. mahobatli bezak son 'atining asosiy turlaridan birini qayd eting.S) mozaika 64!L Freska qaysi so 'zdan olingan va u qanday ma 'noni bildiradi?B) italyancha yangi

 643. 646. Qaysi so z yunonchadan tasvir, siymo ma 'nosini beradi?S) ikona

 644. 647. Diniy ikonaning eng qadimgisi nechanchi asrga mansub?A) Hasrga

 645. 648.- Tasvirning vizantiyacha uslubi qaysi jihatlari bilan ajralib turadi?S) suratlar uyg 'unligi, bo 'yoqlar serjiloligi

 646. 649. Qaysi asrlarda to 'g 'ri burchaKli ibodatxonalar o 'rniga ko 'rinishidan xochsifat, o 'rtasi xoch gumbazli ibodatxonalar barpo qilingan?S) X-XI asrlarda

 647. 650. Xristian diniga aid san'atning maqsadi nimadan iborat edi?S) o'lgandan keyin jannatning rohat-farog'atiga qanday erishish yo'l-yo'rig'inl dindorlarga targ 'ib qilishdan

 648. 651. G 'arbiy Yevropada ilk o 'rta asrlarda me 'morchilikni qaysi uslubi ayniqsa yuksalgan?S) roman uslubi

 649. 652. Fransiyadagi Puate, Klyuni, Arl ibodatxonalari, Germaniyadagi Shpeyer, Vorms, Maynts, Axendagi cherkavlar qaysi uslubda'qurilgan?A) roman uslubi

 650. 653. Nima uchun ilk o 'rta asrlarda kishilarning dunyo haqidagi tasavurlari cherkov hamda din ta 'limotiga asoslangan edi?S) chunki, cherkov ilm, maorif, adabiyot va san 'atga bevosita ta 'sir o 'tkazgan

 651. 654. Ilk o 'rta asrlarda insonlarning qurg 'oqchilik, suv toshqinlari va yuqumli kasallildardan jabrlanishiga olib kelgan sababni qayd eting.A) fan-texnika taraqqiyotining pastligi

 652. 655. Buyuk Karl davlatida qanday maktablar keng tarqalgan?A) katta ibodatxonalar qoshidagi o 'rta maktablar

 653. 656. Qaysi turdagi maktablar asrlar o 'tib universitetlar uchun asos bo 'ladi?S) katta ibodatxonalar qoshidagi o 'rta maktablar

 654. 657. Ilk o'rta asrlarda ibodatxona maktablariga xos bo'lgan jihatlarni qayd eting.l) ibodatxona maktablarida turliyoshdagi bolalar bo'lgan; 2) bolalar yoshiga qarab sinjlarga bo 'Imasdan aralash o 'qitishgan; 3) aksari maktablarda bittagina kitob bo 'lib, o 'qituvchi uni navbat bilan bolalarga berib, parchalar o 'qitgan; 4) darslar lotin tilida olib borilgan; 5) o 'quvchilarning qiziqishi deyarli hisobga olinmagan; 6) intizomsiz o 'quvchilar qattiqjazolangan. A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

 655. 658. Ma'lumki ilk o'rta asrlarda mavjud bo'lgan maktablarda "yetti erkin san'at" deb nomlangan fanlar o'rgatilgan. "Yetti erkin san'at" qaysi davrdan mavjud edi?S) antik

 656. 659. Ibodatxona maktablarida o 'quvchilar dastlab nimani o 'zlashtirganlar?S) triviumni

 657. 660. Ilk o 'rta asrlarda mavjud bo 'Igan maktablarda o 'quvchilar o 'zlashtiradigan grammatika, dialektika va ritorika nimani tarkibida bo 'lgan?A) trivium «.-

 658. 661. Ilk o'rta asrlardagi ibodatxona maktablarida qaysi fan hozirgi mantiqqa o'xshash fan bo'lib, undo o'quvchilar munozara olib borishga, o'z fikrini isbotlashga o 'rgatilgan?S) dialektika

 659. 662. Ilk o 'rta asrlardagi ibodatxona maktablarida qaysi fan hozirgi mantiqqa o 'xshash fan bo 'lib, undo o 'quvchilar munozara olib borishga, o 'z

 660. fikrini isbotlashga o 'rgatilgan?S) dialektika 663.11k o'rta asrlardagi ibodatxona maktablarida o'quvchilar o'zlashtirgan nisbatan murakkab fanlar tarkibini qayd eting.D) jarifmetika,

 661. geometriya, musiqa va astronomiya asoslarini

 662. 664. Ilk o 'rta asrlarda o 'quvchilar trivium va kvadriumda nimalarni o 'rganganlar?S) "yetti erkin san 'at" deb nomlangan fanlarni

 663. 665. O 'rta asr kishilarining dunyo haqidagi tasavurlari qanday bo 'lgan?S) din bilan uzviy bog 'liq bo 'Igan

 664. 666. O 'rta asr maktablari qaysi davr an 'analari davomchisi bo 'lgan?D) antik

 665. 667. O'rta asrlarda qaysi omillar yevropaliklar dunyoqarashi, bilim doirasini kengaytiradi?!) shaharlarning yuksalishi; 2) hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi; 3) Vizantiya va Arab xalifaligi madaniyatlari bilan tanishuv; 4) ibodatxona va monastirlar qoshidagi boshlang'ich maktablarningfaoliyatyuritishi; 5) xususiy va shahar kengashlari boshqaruvidagi maktablarning sonini oshib borishi.A) 1, 2, 3

 666. 668. Rivojlangan o 'rta asrlarda shaharlarda qanday maktablar soni oshib boradi?A) xususiy va shahar kengashlari boshqaruvidagi

 667. 669. O'rta asr universitetlari to'la mustaqil bo'lishi uchun ...S) qiroldan maxsusyorliq olganlar.

 668. 670. Salamanka universiteti qayerdagi eng e 'tiborli universitet edi?S) Ispaniyadagi ——•...

 669. 671. Muqaddas Rim imperiyasidagi ilk universiteti qachon ochilgan?B) 1348-yilda

 670. 672. Muqaddas Rim imperiyasida ochilgan universitetlarni qayd eting.S) Praga, Vena, Geydelberg, Kyoln va Erfurt

 671. 673. Polshaning birinchi universiteti qachon va qayerda tashkil topgan?A) 1364-yilda Krakovda

 672. 674. Yevropada tashkil etilgan universitetlarni mamlakatlari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping. 1) Italiya; 2) Ispaniya; 3) Fransiya; 4) Angliya;

 673. 5) Chexiya; 6) Avstriya; 7) Germaniya; 8) Polsha. a) Neapol, Bolonya; b) Sevilya, Valensiya; v) Parij, Tuluza; g) Oksford, Kembridj; d) Praga; s) Vena; y) Geydelberg, Kyoln va Erfurt; j) Krakov

 674. D) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d; 6-s; 7-y; 8-j

 675. 675. Shkolyarlar kimlar edi?D) talabalar

 676. 676. Agar mahalliy hukmdorlar bilan universitetlar o ^rtasida mojaro chiqib Hal etilishi qiyin bo 'Isa, magistr va shkolyarlar boshqajoyga ketardilar. Ko'p hollarda ulardan uzr so'rab qaytishlarini iltimos qilishgan. Bunga sabab nima edi?D) sababi bu davrda o'z universiteti bo'lishi har qanday shahar uchun sharafhisoblangan. "" --

 677. 677. O'rta asrlarda omadli talabalar kollegiyalarda joylashishga muvaffaq bo'Iardilar. Kollegiyalar nima edi?A) hozirgiyotoqxonalarga o'xshash joy

 678. 678. Angliya va Fransiyada kollegiyalar nimaga asos bo 'ladi?S) kollejlarga

 679. 679. O 'rta asrlarda Parij universitetida nechta fakultet bo 'lgan?S) to 'rtta

 680. 680. O 'rta asrlarda Parij universitetining quyifakultetda qaysi fanlar o 'rgatilgan?S) yetti erkin san 'at

 681. 681. Nima uchun o 'rta asrlarda fakultetni artistlik, uning talabalarini artistlar deyishgan?D) sababi san 'at lotinchada "artes " deyilganligi uchun •

 682. 682. O 'rta asrlarda san 'at fakultetida bir necha yil tahsil olgan shkolyar birinchi ilmiy daraja imtihon topshirib ko 'rishi mumtin edi. Bu qanday ilmiy daraja edi?B) bakalavr

 683. 683. O'rta asrlarda artistlik fakultetida o'qishni to'liq yakunlagan bakalavr nisbatan murakkab qaysi unvoniga imtihon topshirishi mumlan edi?S) erkin san 'atlar magistri

 684. 684. O 'rta asrlarda faqat kimlar Parij universititetining uch oliy fakulteti o 'qishlari mumkin edi?S) erkin san 'atlar magistri

 685. 585. O'rta asrlarda Parij universititetining oliy fakultetlarini qaydeting.B) ilohiyot, huquqshunoslik, tibbiyot

 686. 686. O'rta asrlarda Parij universititetining oliy fakultetlarini hamma bosqichdan o'tgandan so'ng qanday oliy daraja unvonini olish mumkin edi?Sj doktorlik

 687. 687. O'rta asr Yevropasi ilm dunyosida qaysi soha eng e 'tiborli Idshilar Msoblangan?S) ilohiyot, tibbiyotyoki huquqshunoslik doktorlari

 688. 688. Nima uchun kitoblar Yevropada arzonlasha boshlaydi?D) shaharlarda maxsus ochilgan ustaxonalarda kitoblarni hunarmandlar tayyorlashi bilan

 689. 689. Qachon va qayerda Yevropadagi dastlabki qog 'oz ishlab chiqarish ustaxonalari quriladi?A) XII asrdan Ispaniyada

 690. 690. Roman ibodatxonasiga xos bo 'Igan jihatlarni qayd eting. 1) qalin devorli, baland minorali va tor derazali, salobatli uzun binodir; 2) tashqi tomondan u qal'ani eslatadi; 3) deraza tepasi, ibodatxonaga kiraverish ichkigumbazlaryarim doira shaklidagi ravoq (ark)lar bilan bezatilgan; y 4) ibodatxonalar uchli, baland gumbazli qilib qurilgan; 5) ibodatxonalar ichida baland va nqfis ustunlar ko 'plab qurilgan; 6) cherkov derazalari baland, oynalarida vitrajlar, nqfis chizma naqshlari bo 'Igan.A) 1, 2, 3

 691. 691. XI asrda bunyod etilgan qaysi me 'moriy obida roman uslubiningyorqin namunasidir?S) Germaniyadagi Laax monastiridagi cherkov

 692. 692. O 'rta asrlarda an 'anaga ko 'ra shahar markazidagi maydon tevaragidagi binolar qaysi uslubda bunyod etiladi?A) gotika uslubida

 693. 693. Gotika uslubi qaysi asrda yuksak darajada rivojlandi?D) XIII asr 1-yarmida

 694. 694. Venetsiyadagi Avliyo Mark ibodatxonasi va Dojlar saroyi qaysi uslubda bunyodetilgan?S) vizantiya uslubida

 695. 695. Eng ko 'p uchraydigan Bibi Maryam haykallarida nima mujassamlangan?B) onaning farzandga mehr-muhabbati

 696. 696. Miniatura qanday ma 'noni anglatadi?A) qizil bo 'yoq

 697. 697. XIIasrdayaratilgan "Sidhaqidaqo'shiq" qaysixalq og'zaki ijodi durdonasi?B) ispan

 698. 698. "Sid haqida qo 'shiq " dostonida qaysi voqea tasvirlangan?A) ispan xalqining arablarga qarshi ozodlik uchun kurashi

 699. 699. Qaysi dostonda xunnlarning burgundlar (nibelunglar) davlatini tor-mor etishi voqealari tasvirlanadi?D) "Nibelunglar haqida qo 'shiq "

 700. 700. Quyidagi ko 'rsatilgan qaysi dostonda o 'rta asrfolklori, ertaklar, afsonalar, rivoyatlar bilan qorishib ketgan?B) "Nibelunglar haqida qo 'shiq "

 701. 701. Nima asosida XII asrdan adabiyotning yangi sohasi ritsarlar romanlari yozish vujudga keladi?A) ritsarlarning Sharqqa salib yurishlari davomida to 'plagan boy taassurotlari

 702. 702. Ritsarlar romanlari orasida eng mashhuri qaysilar hisoblanadi?S) britan qiroliArtur haqidagi asarlar turkumiva "Tristan va Izolda"

 703. 703. O 'rta asrlarda Fransiyada yaratilgan qaysi asar Yevropada shuhrat qozongan?A) "Tulki haqida roman ".

 704. 704. "Tulki haqida roman "da qahromonlar to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni qatorni toping. l)feodal; 2) ritsar; 3) shaharlik; 4) qirol; 5) ruhoniy a) ahmoq Ayiq; b) ochko 'z Bo 'ri; v) topqir va dovyurak Tulki; g) Sher; d) EshakA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

 705. 705. Gumanistlar kimlar?B) yangi madaniyat arboblari •"-

 706. 706. Yangi Uyg'onish yoki Gumanizm madaniyati namoyandalari nimani tan olishga chaqirdilar?A) insonni olamning markaziga qo'yib, uning yaratuvchilik dahosini

 707. 707. Gumanistlarga tegishli bo 'Igan qatorni toping. 1) insonni o 'rganishni o 'zlarining asosiy vazifalari deb bilganlar; 2) insonni olamning markaziga < qo 'yib, uning yaratuvchilik dahosini tan olishga chaqirdilar; 3) jonli kishilar, insonlarning quvonch va tashvishlari qiziqtira boshlaydi; 4) yashash va mehnat qilish imkoniyatini yuksak baxt deb tushunadilar; 5) har tomonlama barkamol, Jlkrlovchi, ichki dunyosi va tashqi ko 'rinishi jihatidan ko 'rkam inson gumanistlar diqqat markazida bo 'Igan; 6) yunon va rim madaniyatini o 'rganishga katta e 'tibor berishgan; 7) antik madaniyat qayta tiklanadi; 8) asarlarida insonni taqdirini o 'zi belgilashi, kitobxonda o 'z kuchiga ishonch hislarini uyg'otgan; 9) insonning iloh, avliyo-anbiyolar oldidagi ojizligini o'rganishni; JO) ritsarlar hayoti, harbiy yurishlari va jasoratlarigumanistlar diqqat markazida bo'lgan.D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 708. 708. Gumanistlar qaysi madaniyatni o 'rganishga katta e 'tibor berishgan?A) yunon va rim madaniyatini

 709. 709. Qaysi shaharlar Uyg 'onish madaniyati markazlari edi?S) Florensiya va Venetsiya

 710. 710. Qay tariqa Florensiya XV asrda Italiyaning yirik madaniyat markaziga aylanadi?S) shahar holdmlari to'plangan boyliklar hisobidan me 'morchilik obidalari bunyod ettirishi, haykaltaroshlik va rassomchilikni yuksaltirishi natijasida

 711. 711. Florensiyaning qaysi omil Yevropaning eng boy shaharlaridan biriga aylantiradi?S) savdodan kelgan daromad '

 712. 712. O'rta asrlarda qaysi ilmiy muassasa italyan tilidagi dastlabki katta lug'atni nashr qilgan?A) Kruska akademiyasi

 713. 713. Italiyaning qaysi shahrida XV asrdan kitob chop etish yuksaladi?S) Venetsiya

 714. 714. Kimning bosmaxonasida nashr qilingan antik davr mualliflari va gumanistlar asarlari butun Yevropada keng tarqalgan?D) Aldo Manutsiya

 715. 715. Kim ilk uyg 'onish va gumanizmning Yevropadagi dastlabki vakili edi?A) Franchesko Petrarka

 716. 716. Ilk o 'yg 'onish va gumanizmning 1304—1374-yillarda yashgan vakilini qayd eting.D) Franchesko Petrarka

 717. 717. Qaysi shoir o'zining yozgan "Qo'shiqlar kitobi" va "She'riy maktublari" bilan yangi Yevropa madaniyati yaratilishi asoschilaridan biri bo 'ldi?B) Franchesko Petrarka

 718. 718. Kimlarning ijodi XV asr boshlarida Italiyada ilkgumanizm davriniyakunladi?S) Bokachcho va Salyutatilar

 719. 719. Jovanni Bokachchoning butun umri qaysi shaharlari bilan bog'liq kechadi?S) Florensiya va Neapol

 720. 720. Jovanni Bokachcho qaysi asari bulanyangi uslub novellalarni yozishni boshlab beradi?A) "Dekameron"

 721. 721. Kolyuchcho Salyutati qaysi shaharda yashab yuqori davlat lavozimida ishlagan?S) Florensiyada

 722. 722. Salyutati yuksak g'oyali, o'qimishli kishini tarbiyalashda qaysi ijtimoiy fanlarning o'ta muhim ekanligini ta'kidlagan?S) filologiya, ritorika, tarix, pedagogika, etikaning

 723. 723. Yevropada hunarmandchilikning qishloq xo 'jaligidan ajralib chiqishi sabablarini ko 'rsating.A) mehnat qurollarining takomillashuvi, ustalar mahoratining oshishi

 724. 724. Nima uchun rivojlangan o 'rta asrlarda Yevropada temir rudasini kovlab olish, British va ishlov berishni tezlashishiga olib keladi?S) metallga ehtiyojning oshishi —••...

 725. 725. Rivojlangan o'rta asrlarda Yevropada dehqonchilikda ikki dalali almashlab ekish q'j'nini uch dalali almashlab ekish egallaydi. Undo ekinzor uchga bo 'linib, ...S) birinchi qismiga kuzgi, ikkinchisiga bahorgi g 'alia ekilsa, uchinchi maydon shudgor holida qoldirilib yerga dam berilgan.

 726. 726. Nimaning tarqalishi rivojlangan o 'rta asrlardayerni 2-3 marta haydash uchun imkoniyatyaratadi?B) og'ir g'ildirakli plugning tarqalishi

 727. 727. Venetsiya, Genuya, Florensiya, Morsel, Tuluza shaharlari rivojiga turtki bo'Igan omilni aniqlang.A) bu shaharlarning Vizantiya va Sharq , mamlakatlari bilan O 'rta dengiz orqali savdo yo 'lidajoylashgani

 728. 728. O 'rta asr Yevropa shaharlarini turli asrlarda vujudga kelishining asosiy sababi nimada edi?D) ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagifarqlar

 729. 729. Yevropadagi Myunster, Sen-Gallen, Sen-Dene shaharlari qayerda barpo qilingan?D) monastirlar atrqfida

 730. 730. Yevropaning qaysi shaharlari feodallar qal 'alari atrofida barpo qilingan?A) Strasburg, Gamburg, Augsburglar

 731. 731. Padeborn, Bremen, Sveybryukken, Bryuggelar qayerda barpo qilingan?A) daryo sohillari bo 'ylarida, ko 'priklar yonida

 732. 732. O 'rta asrlar shaharlari dastlab qishloqlardan nimasi bilan farq qilgan?B) shaharlar aholisining ko 'pligi bilan

 733. 733. O 'rta asrlarda Yevropaning shahar boylari dala hovlilaridan qaytishlaridan aval uylariga kambag 'allardan yashashga qo 'ytishlarining sababi nimada edi?A) kambag'allar kasallikka chalinmasagina boylar ko'chib kelganlar ••.’.

 734. 734. Shaharlar hayotida sexlar qanday o'rin tutgan?!) sex o'z a'zolarining bayramlarini tashkil etgan; 2) sexlar shaharni qo'riqlashda, urushlar

 735. hunarmandchilik sexlari rivoj topadi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ——

 736. 527. Salib yurishlarining natijalari va ahamiyatini qayd eting.l) salib yurishlari Sharqda kuchli xristian davlatlarini yaratish maqsadiga erisL.: olmaydi; 2) katta moliyaviy zarar ko 'rildi; 3) Yaqin Sharqda ko 'plab kishilarning qirilishi, vayronagarchiliklar, musibatlar cheksiz bo'ldi; 4} salibchilardan 100 minglab tishilar halok bo'ldi; 5) Sharq Yevropa feodallari turmush tarzini keskin o'zgartirdi; 6) Yevropa mamlakatlarid’: soliqlarni mahsulot bilan emas, pul bilan olish o'sib boradi; 7) ayrim feodallar qaram dehqonlarini to'lov evaziga ozodlikka chiqarc: boshlaydilar; 8) hunarmandchilik sexlari rivoj topadi; 9) tovar xo jaligi to 'la-to 'las shakllanadi.D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 737. 822. Muslin nima? A) yupqa gazlama

 738. 823. Qaysi asrdan aloqa kaptarlari yordamida xatlarni tashish yevropaliklar tomonidan qo 'llanila boshlanadi?D) XII asrdan

 739. 824. Xalifalikdan ajralib chiqqan birinchi mustaqil amirlik qachon Qurdoba (Kordova) amirligi nomini oldi?B) X asrdan

 1. Download 0,52 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish