Acta de sessió del ple de l’ajuntament identificació de la sessióDownload 410.27 Kb.
bet3/6
Sana23.06.2017
Hajmi410.27 Kb.
1   2   3   4   5   6

7. MOCIÓ DEL PIG-E SOBRE LA CONTINUACIÓ DEL PROCÉS DE CREACIÓ DEL POUM


En l’anterior legislatura ja es va començar a tramitar el procés de creació del POUM i en aquells moments ja comptava amb l’acord de les diferents formacions polítiques que representaven al municipi.
Seguint amb aquest procés, en el passat ple municipal del dia 30 de setembre del 2010 el punt vuitè, que era la Creació d’un consell assessor d’urbanisme i política territorial de Sant Hilari Sacalm, es va aprovar per unanimitat.
En la present legislatura segueixen representant a la ciutadania les mateixes formacions, malgrat que el número de regidors i l’alcaldia no està a les mateixes mans, entenem que la necessitat que va ser atesa a l’anterior legislatura hi segueix essent en l’actualitat.
Des del PIG pensem que la redacció d’un nou planejament urbanístic és imprescindible per al futur de Sant Hilari, com ja vam expressar repetidament en l’anterior legislatura.
Creiem també que el moment actual és propici per a l’elaboració del nou planejament urbanístic, considerant que la baixada de l’activitat immobiliària en facilita la seva redacció.
Considerem així mateix que la importància de la redacció del POUM està per sobre de possibles problemes econòmics derivats de l’actual crisi.
Per altra banda l’elaboració del POUM requereix d’un marge de temps dilatat per poder-se dur a terme amb la màxima ambició i possibilitats d’èxit i d’adequació del planejament a les necessitats actuals i futures de la societat de Sant Hilari.
Per tot això i en base als motius exposats, els reunits, per unanimitat, adopten els següents;
ACORDS


  1. Instar a l’actual equip de govern a continuar amb la feina començada la passada legislatura. Això vol dir accelerar la creació del consell assessor d’urbanisme i política territorial, tal com es va aprovar per unanimitat en l’anterior mandat.
  1. Que en el termini de dos mesos es reuneixin els representants dels tres grups municipals que integren la Comissió Preparatòria per a la creació del consell assessor urbanístic municipal.
  1. Que els grups polítics, les entitats interessades i els mateixos particulars que hi puguin estar interessats, tinguin l’oportunitat de participar en aquest procés.
  1. Que l’actual equip de govern doti dels recursos corresponents - no necessàriament econòmics - per tal de continuar amb els tràmits per a l’elaboració del nou POUM.

8.- MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA


Sr. Fauria: Des de CiU, i em sembla amb la voluntat de tots els partits, des de l’Ajuntament de Vic hem rebut una sol·licitud de que aprovem una moció (el Sr. alcalde la llegeix).
Sr. Fauria: Jo afegiria un punt cinquè que no està inclòs: comunicar-ho a l’Ajuntament de Vic.
Sr. Garriga: des d’Esquerra no ens ha pas de convèncer ningú, fa molts anys que estem convençuts de tot, celebrem que Convergència, i sobretot Unió, d’una vegada que hagin vist la llum i esperem que al final també s’ho creguin, que no sigui pura literatura.

Avui m’ha fet gràcia mirar la plana web, som 103 pobles, el 17% de la població, doncs si anem sumant i si dins de poc temps arribem al 80 ó 90 % de la població, d’una vegada per totes podrem alliberar aquest país, estem d’acord amb aquesta moció.


Sr. Veciana: Sí, nosaltres també estem d’acord. Em pensava que era el que havies dit tu Joan en l’últim Ple – No havies dit alguna cosa d’aquestes?- .
Sr. Garriga: Sí , és veritat jo en l’últim Ple en precs i preguntes vaig fer una proposta perquè havia sortit tot aquest tema de Vic .
Sr. Veciana: Doncs, sí, sí hi estem a favor, ho vam dir en l’últim Ple quan ho va treure en Joan. Només volia assegurar-me que era el mateix i vam estar d’acord llavors i vam dir sí i per tant ara també, totalment d’acord.
Sr. Fauria: Diu moció de CiU per a l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència, posarem moció de l’Ajuntament de Sant Hilari, si us sembla bé.
I no havent-hi cap més intervenció, es passa a la votació d’aquest punt que s’aprova per unanimitat.

8.- MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA


Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l'àmbit d'autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment "exclosos" de la Constitució Espanyola, recollint d'aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l'autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l'Estat espanyol el 27 de juliol de 1977.
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d'abril, regula la constitució d'organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d'associar-se en concordança amb el que disposa l'esmentat Decret 110/1996.
Tenint en compte que l'Ajuntament de Vic està impulsant la creació d'una Associació de Municipis que treballi per a l'assoliment de l'estat propi, i que diversos municipis del país ja han mostrat la seva voluntat de formar-ne part.
Tenint en compte aquests motius, els reunits per unanimitat, adopten els següents
ACORDS
Primer. Adherir-se a les actuacions per constituir una associació d'ens locals amb l'objecte de defensar el ple assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l'exercici del dret a decidir.
Segon. Expressar la voluntat de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm de concórrer a l'assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l'Associació.
Tercer. Designar el senyor alcalde com a representant d'aquest Ajuntament en l'Associació a constituir. Quan l'alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor.
Quart. Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per l'execució del present acord.
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Vic.

9.- MOCIÓ DE CIU PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ


El Sr. Alcalde llegeix la moció.
Sr. Fauria: Jo afegiria també la Federació Catalana de Municipis. No cal afegir-ho a la moció, però sí fer esment que l’altre dia en el Consell d’alcaldes, amb tots els alcaldes que hi havia allà, es va aprovar demanar a la Diputació, en aquest cas, que no retalli les línies de finançament també als municipis.
Sr. Garriga: En els punts de l’acord això d’instar queda molt malament. - No podríem posar demanar o exigir?.

Llavors una altra cosa que no tenim massa clara és que us demana la Generalitat de Catalunya que es redacti una Llei de finances locals. No sé si té potestat la Generalitat o ho ha de fer la l’Estat espanyol. La nostra proposta és demanar-ho a la Generalitat de Catalunya i a la vegada a l’Estat espanyol, o no sé, si abans a l’Estat espanyol i llavors a la Generalitat de Catalunya, no ho sé, és una qüestió legal que ara la desconec, si es pot demanar als dos nosaltres hi posaríem els dos.


I en el punt segon donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal en la línia del concert econòmic, la nostra proposta és que el pacte fiscal, això no és mai res, perquè és molt difícil pactar i amb en Mariano em sembla que encara serà més difícil, doncs demanar directament el concert econòmic, en comptes del pacte fiscal.
I en el punt tercer també hem vist que us havíeu descuidat de la Federació, ja sé que soms pocs “pequeños y cobardes” que diu aquell, s’hi hauria de posar, i no sé si passar-ho també a l’Estat espanyol .
Sr. Fauria: En tot cas passar-ho a l’Estat espanyol no veig cap problema, no sé si això també s’ha de demanar abans a l’Estat i es podria posar, l’única cosa que donar recolzament a la Generalitat de Catalunya la petició d’un pacte fiscal que està instant a la Generalitat, el concert econòmic no ho està demanant, està demanant un pacte fiscal, ojalà tinguéssim un concert, no dic pas que no el volguéssim, però sé que la Generalitat està demanant un pacte fiscal, no està demanant un concert, la paraula aquesta que s’ha de fer servir és pacte fiscal. Demanem coses que no estant fent. La moció tindrà el valor que tindrà i arribarà allà on arribarà però almenys demanem les coses que ja s’estant treballant.
Sr. Garriga: Ho dic en el sentit de que com que demanem, posats a demanar doncs demanem. Anem al concert, directament, si llavors es queda un pacte, mira, mala sort, però anem al concert, no sé és una proposta que faig .
Sr. Fauria: Les mocions també han de tenir una mica de sentit .
Sr. Veciana: Jo estic d’acord amb els canvis que proposa en Joan, de fet el tema del pacte fiscal és una utopia irrealitzable, almenys al nostre entendre, és de fa temps que es planteja, però no té massa sentit, el que passa és que sí que és veritat que aquí diu donar recolzament a la Generalitat en el que ja està fent i si ja està demanant el pacte fiscal, és clar demanar a la Generalitat que faci... Ja m’agradaria a mi que la Generalitat demanés el concert econòmic i no el pacte fiscal, però malauradament demanen el pacte fiscal. Per tant si hem de donar el recolzament a les accions que ja està fent la Generalitat o en tot cas la podem instar a la línia de concert, però donar recolzament hem de donar el que estant fent, però els altres canvis estic d’acord amb en Joan.
Sr. Fauria: El que sí que podríem fer és afegir un punt tercer i instar demanar més endavant que la voluntat seria de concert, però bé, no treure aquest perquè és el que estant fent.
Sr. Fauria: Busquem una fórmula, Secretari.
Sr. Veciana: Sí estem d’acord.
Sr. Fauria: Instar a la Generalitat perquè la voluntat d’aquest Ajuntament seria demanar el concert .

Quan feu l’acta ja ho posareu si per cas en l’envieu abans de l’aprovació i si hi hagués alguna modificació....Queda entès que queda aprovada.


I no havent-hi cap més intervenció, es passa a la votació d’aquest punt que s’aprova per unanimitat.

9.- MOCIÓ DE CIU PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ


Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals.

Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb l’objectiu de garantir la suficiència financera.


Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans.
Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”.
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals (...)”.
Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal just per Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, petició que abandera el Govern del país.
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal, suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de repartiment més adequats a la nostra realitat.
Tenint en compte aquests motius, els reunits, per unanimitat, adopten els següents
ACORDS
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que suposi una millora en el finançament dels governs locals.
Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i també dels governs locals.
Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’ACM i a la FMC.
10.- MOCIÓ PER L'ADHESIÓ AL MANIFEST ELABORAT AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
Sr. Fauria: Enlloc de moció és manifest ho vam aprovar així, no hem canviat el títol és Manifest pel dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les dones.

Núria, si vols intervenir.

(La Sra. Navarro llegeix literalment el manifest)
Sra. Navarro: Bé, demà hi haurà una encesa d’espelmes a la plaça Porxada, a les 19 hores i aquest mes de novembre s’han anat fent xerrades, van venir membres del CIE del Centre especialitzat en atenció a les dones amb violència, bé, que han patit violència de gènere i la primera xerrada va estar adreçada a com afecta als infants aquesta violència a casa, i la segona que es va fer ahir al vespre, tractava més el tema de com afecta psicològicament i a la família el tema de la violència. Jo crec que l‘hauríem d’aprovar aquest manifest.
Sr. Veciana: Sí, sí hi estem d’acord. Nosaltres vam presentar una moció estàndard, vam dir que fos de l’Ajuntament si tots hi estàvem d’acord, perquè no fos partidista, per això dèiem d’anar tots junts. En la comissió informativa de Ple va sortir la possibilitat d’aprovar el manifest que demà es llegirà, evidentment, hi estem absolutament d’acord, i només el que has dit tu Núria, que demà hi ha l’acte aquest d’encesa d’espelmes i es dóna lectura del manifest a les 7 de la tarda a la plaça Porxada, que quan més siguem sempre per lluitar contra les injustícies socials millor.
Sra. Soler: Nosaltres també hi estem d’acord i bàsicament ja reflectint una mica el que diu el manifest, que si volem continuar construint una nova cultura basada en el respecte i l’autonomia i la llibertat per tothom, hem de ser conscients d’aquest maltractament que hi ha envers les dones i que això s’ha de portar a terme entre tots i sobretot les dones que han de ser conscients, han de ser les primeres a ser conscients del que hi ha, que cal seguir lluitant i treballar per eliminar aquests estereotips sexistes i continuar invertint els esforços que ja s’estant fent ara, perquè les generacions futures puguin trobar un món millor i el respecte entre tots nosaltres.
Com administració creiem que l’Ajuntament té l’obligació, que ja ho està fent, i que això està bé, de participar en aquesta nova mirada que potencia l’apoderament de les dones en el sentit de canviar aquells esquemes que impedeixen el desenvolupament de les capacitats de les dones i recuperar el valor de l’experiència femenina.

Des d’Esquerra considerem que cal un abordatge integral de les situacions de violència envers les dones i que hi ha aquesta obligació de donar una resposta a aquesta problemàtica per tal d’ajudar a la seva eradicació.


Un últim pu, des d’Esquerra també volem agrair la implicació i l’esforç que es fa des de l’Associació de Dones La Violeta, perquè és important el que deia abans, perquè el col·lectiu femení sigui el primer de ser conscient que és el màxim implicat i que per tant hem de treballar per una bona cooperació entre nosaltres, per tal d’eliminar aquests estigmes i d’eliminar aquesta por i sobretot de ser les primeres en creure en les nostres possibilitats i lluitar per aconseguir aquesta igualtat que encara avui dia no existeix.
Sra. Navarro: Us volia informar també que membres de la policia municipal han anat a fer uns cursos per poder atendre bé a aquestes dones que estant patint aquesta violència i també s’estan organitzant uns cursos de defensa personal.
I no havent-hi cap més intervenció, es passa a la votació d’aquest punt, que s’aprova per unanimitat.

10.- MANIFEST ELABORAT AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES


Vist que amb motiu de la celebració del 25 de novembre Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, l'Institut Català de les Dones ha elaborat un manifest.

Vist que amb aquest manifest, es vol revalidar el compromís polític per continuant treballant per avançar en el camí de la igualtat;


Els reunits, per unanimitat, adopten els següents
ACORDS
PRIMER:- Aprovar l'adhesió al manifest elaborat per l'Institut Català de les Dones , amb motiu del 25 de novembre Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, que es transcriu a continuació:
MANIFEST 25 DE NOVEMBRE DE 2011

Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones


Avui, 25 de novembre, administracions i societat civil ens apleguem per manifestar el nostre rebuig envers la violència que pateixen les dones i expressar el nostre condol per les dones que han estat víctimes de la violència masclista aquest any 2011, lamentant i rebutjant no només les morts causades per aquesta violència, sinó totes aquelles manifestacions violentes, sovint silencioses i silenciades, que mantenen algunes dones sotmeses al terror o la humiliació.
La violència envers les dones és una vulneració dels drets humans i un obstacle per assolir la pau i el progrés de les nacions i del pobles; no tan sols destrueix vides, sinó que també soscava el desenvolupament de les dones en llibertat i la possibilitat que puguin exercir la plena ciutadania en igualtat de condicions.
Aquesta violència és conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes i té causes socioculturals profundament arrelades a l’imaginari col·lectiu, per això és tant complexa la seva identificació i tan difícil la seva eradicació.
Per abordar la complexa realitat que envolta aquest fenomen cal garantir veritablement els drets de les dones i reconstruir un nou model de ciutadania que permeti esborrar el sexisme de les estructures socials, econòmiques i polítiques.
Actualment, disposem de noves eines i instruments per lluitar contra la violència. Tenim la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista que estableix els mecanismes per reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense violència. També tenim un major coneixement sobre la situació de les dones en la nostra societat i hem desplegat recursos per a l’atenció i per a la reparació dels danys causats a les dones i els seus fills i filles, així com programes de sensibilització, de prevenció i d’identificació precoç dels abusos.
Són molts els esforços que s’estan realitzant des de les institucions públiques i els organismes internacionals, també des de les organitzacions no governamentals, des de les associacions i entitats de dones i d’altres que lluiten per la igualtat, i fins i tot de moltes persones que, a títol individual, s’han implicat en aquesta lluita, perquè només amb la participació del conjunt de la societat serà possible avançar.
Som conscients, però, que cal seguir treballant per remoure els valors i els models simbòlics que perpetuen els estereotips sexistes i fan possible la violència masclista. Per això, cal seguir invertint esforços en la prevenció i la sensibilització social, i fer de l’educació l’eina bàsica per abocar les generacions futures a viure en un món on les relacions entre uns i altres estiguin lliures de violència.
Així doncs, avui, en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar el nostre compromís per seguir construint una nova cultura, basada en el respecte mutu, l’autonomia i la llibertat per a tothom.

Sr. Fauria: Passarem a l’últim punt que és Precs i Preguntes, el que sí que demanaríem a l’hora de les intervencions, tal com es va expressar en l’últim Ple, és que fos ordenat.


11.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Veciana: Hem pensat que com que en l’últim Ple en Toni va dir que ja li havíem trepitjat varies preguntes, que podríem començar alternativament un Ple cadascú a fer els precs i preguntes. L’altra vegada ho vam fer nosaltres, si teniu precs i preguntes feu-los i després farem els nostres.
Sr. Garriga: De fet ens trèieu feina com deia l‘Antoni, no sé feu-ho com vulgueu. Comenceu vosaltres.
Sr. Veciana: Jo dos precs de temes de logística, una mica, un prec és si en la web es podria penjar l’ordre del dia del Ple, i que hi ha Ple com a noticia, i un altre, com que ara, a vegades, quan hi ha hagut el debat parlem tres persones, abans hi havia un equip de govern amb un partit a l’oposició, ara som dos, si hi ha la possibilitat, que no ho sé, que hi hagin enlloc de dos micros oberts, el de l‘alcalde i un altre, si poguessin haver-n’hi tres perquè a vegades als debats, jo estic segur que en el debat que hem fet nosaltres s’han perdut coses, la gent que ho escolta a casa, és un prec, si es pot mirar, si es poden tenir tres micros oberts enlloc de només dos .
Sr. Fauria: Abans de passar la paraula a la regidora, la Laura, sobre el tema de la web, només dir que una cosa és el que parlem aquí, que es pot semblar que s’entén, però vosaltres sabeu que els debats així, si hi intervenen tres de cop, en tot cas, crec que és bo que hi hagi un ordre, no hi ha cap problema per mirar-ho.
Sra. Pagespetit: Pel tema d’incloure l’ordre del dia en la web municipal no hi ha cap problema, a partir d’aquesta setmana ja incloure’m el d’aquest Ple.
Sr. Pastor: Ja que estem amb la web, ja que me l’has trepitjada també. A la web hi surten varies entitats del poble i trobo que n’hi ha que hi fan falten, n’hi ha que no hi són, en aquest cas ho dic per Can Blat , encara que no ho sembli és un Casal Municipal dels Avis.
Sra. Pagespetit: Estem treballant per fer una nova web de Sant Hilari, ara la web que tenim és una mica antiquada, és molt estàtica i de fet a la nova web inclourem totes les associacions i entitats del poble, no sé si ara val la pena incloure Can Blat , de tota manera estudiarem la proposta, però sí, que quedi constància que la nova web hi sortiran totes les entitats del poble, hi ha aquesta voluntat.
Sr. Pastor: Una altra pregunta que tenia era demanar qui era responsable a la web però ja ho sé.
Sra. Pagespetit: Per les noticies tenim una persona contractada que només es dedica a redacció de notícies, i després també, entre la regidoria de comunicació i amb l’ajuda d’en Xavier Pacheco també ho fem nosaltres.
Sr. Garriga: Fem el prec de que siguin més explicatives, hi ha vegades que costa entendre-les i no sé si voluntària o involuntàriament. El que tindria més importància sembla que en té poca i la que en té poca sembla que en té més, no ho sé potser també és un criteri propi, però no s’expliquen massa bé, a la nostra manera d’entendre.
Sra. Pagespetit: De tota manera això és un criteri una mica subjectiu, però si tu vols ens podem reunir i ho podem comentar, i si es pot millorar, millorarem, no hi ha cap problema
Sr. Pastor: No sé si és a la pàgina web que hi ha de sortir o no, però demanaríem que sortís publicat els sous dels regidors i el temps de dedicació de cadascun.


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa