+ E=mgz+1/2mv2 E=mhz+1/2xv2 E=mxz+1/2hv2 vaqt bo`yicha hosila qanaqa son qiymatiga teng bo’ladi? +Download 111,42 Kb.
bet2/17
Sana29.07.2021
Hajmi111,42 Kb.
#131621
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Bog'liq
Biofizika Testlar

PV=const;

=const;

=const;

83.Rasmdagi asos yuzlari teng idishlar ichiga bir xil miqdorda suyuqlik solingan. Bu idishlarni bir xil quvvatli elektr isitgichlar ustiga qo`yilsa, qaybiridagi suv birinchi qaynaydi?+ 4


1

2


3

84.Suv qaysi temperaturadan boshlab bug`lana boshlaydi?

+ 0o C

100o C

20o C

10o C

85.Ta’rifni to’g’ri mazmunda to’latuvchi javobni aniqlang? Issiqlik sig’imi deb,…

+ berilgan massali jismni 1 K ga

jism massa birligini 1 K ga

berilgan massali jism erigunicha

birlik massali jismni t1 dan t2 gradusgacha isitish uchun zarur bo’gan issiqlik miqdoriga aytiladi

86.Adibiatik jarayon deb qanday jarayonga aytiladi?

+ issiqlik almashmasdan

doimiy bosim ostida

doimiy hajmda

doimiy haroratda

87.Tovush to`lqinlari qanday chastota oraligini egallaydi?

+(16-20000) Gs

(16-20) kGs

(16-200) Gs

(16-30) kGs

88.Tovush yuksakligi (balandligi) uning qaysi parametriga bog’liq?

+ chastota

tezlik


to’lqin uzunligi

amplituda

89.Sistemga ta’sir etuvchi tashqi kuch o’zgarishlarining chastotasi sistemaning erkin tebranishlar chastotasi bilan tenglashganda, majburiy tebranishlar amplitudasining keskin o’sishi ………..deb ataladi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni qo’ying.

+rezonans

majburiy tebranish

erkin tebranishlar

amplituda o’zgarishi

90. Qattiq jismlar ham bug’lanadimi? Javobingizni asoslang.

+ bug’lanadi, buni uning hididan bilish mumkin

bug’lanadi, faqat erish temperaturasidan yuqori temp-larda

bug’lanadi, faqat juda yuqori temperaturalarda

bug’lanmaydi, faqat suyuqlik bug’lanish xossasiga ega

91.Molekulaning tezliklar bo’yicha taqsimotini kim aniqlagan?

+ Maksvell

Bolsman

Shtern


Endryus

92.Karno siklida ishlayotgan sovutish rejimidagi issiqlik mashinasi uchun Karno sikli qaysi yo‘nalishda amalga oshadi? Bir siklda ishchi jismning ichki energiyasi qanday o‘zgaradi?+soat miliga teskari yo‘nalishda; o‘zgarmaydi.

soat miliga teskari yo‘nalishda; ortadi.

soat mili yo‘nalishda; o‘zgarmaydi.

soat mili yo‘nalishda; kamayadi.

93.Quyidagi hodisalarning qaysilari yorug`likning to`lqin nazariyasi asosida tushuntiriladi: 1. difraktsiya 2. interfferentsiya 3. fotoeffekt 4. kutblanish?

+1,2 va 4

faqat 1 va 2

faqat 1 va 4

faqat 2 va 4

9 4.Rasmda yorug’lik nurining ko’z ichida tarqalishining mumkin bo’lgan ikki holati (a va b) tasvirlangan. Bu hollarning qaysi biri (a va b) yaqindan ko’ruvchi ko’zlarga xos va bunday ko’zli kishi uchun qanday linzali ko’zoynak kerak boladi?

+b,yig’uvchi

a, yig’uvchi

с, yig’uvchi

b, sochuvchi

95. Электрон нима?

+ -1.6 10-19 Кл манфий зарядга эга бўлган элементар заррача

1,6 10-19 Кл мусбат зарядга эга бўлган элементар заррача

водород атоми иони

гелий атоми иони

96.Қайси зарра мусбат элементар зарядга эга?

+протон
нейтрон
электрон
-зарра

97.Электростатик майдонга жойлаштирилган ўтказгичнинг сиртига яқин жойларда куч чизиқлари қандай жой­лашган бўлади?

+сиртга исталган бурчак остида

сиртга перпендикуляр

сиртга параллел

сиртга 45° бурчак остида

98.Диэлектрикни электростатик майдонга киритилса, қандай ходиса руй беради?

+диэлектрик қутбланади ва ташқи майдонни сусайтиради

диэлектрик қутбланади ва ташқи майдонни кучайтиради

диэлектрик қутбланади ва унинг ичидаги майдон кучланганлиги нолга тенг бўлади

диэлектрик қутбланади ва унинг ичидаги майдон кучланганлиги ташқи майдон кучланганлигига тенг бўлади

99. Яхлит металлдан ясалган кубга электр заряд берилди. Бу заряд кубнинг қаерида жойлашади ва қандай так.симланган бўлади?

+сирти бўйлаб, нотекис

ҳажми бўйлаб, текис

ҳажми бўйлаб, нотекис

сирти бўйлаб, текис

100.Агар ўтказгичдан ясалган зарядланмаган шар бир жинсли электр май­донга киритилса, ўзини қандай тутади?

+Ҳаракатланмайдимайдон куч чизиқларига тик йўналишида ҳаракатланади

майдон куч чизиқлари йўналишида ҳаракатланади

майдонга қарама-қарши йўналишда ҳаракатланади

майдон йўналишига нисбатан 45° бурчак остида ҳаракатланади

101. Зарядланган ўтказгич сиртидаги нуқталарда электр майдоннинг кучланганлик чизиқлари қандай йўналган?

+ сиртга тик равишда

сиртга уринма равишда

сиртга ихтиёрий бурчак оствдаЖавоб заряднинг ишорасига боғлиқ

102. Electr maydon kuchlanganligini ta’rifini to’g’ri mazmunda to’latuvchi javobni aniqlang. Elektr maydonni biron nuqtadagi kuchlanganligi deb, miqdor jihatidan…

+ shu nuqtaga kiritilgan bir birlik musbat zaryadga

shu nuqtaga kiritilgan zaryadga

shu nuqtaga kiritilgan sinov zaryadiga

shu nuqtaga kiritilgan bir birlik manfiy zaryadga

103.Kompas strelkasi nima uchun shimol va janubni ko‘rsatadigan bo‘lib joylashib qoladi?

+chunki, kompas strelkasining magnit chiziqlari Yerning magnit chiziqlari bilan bir xil yo‘nalib qoladi.

chunki, kompas strelkasining magnit chiziqlari Yerning magnit strelkalari bilan o‘zaro perpendikular.

chunki, kompas strelkasining magnit chiziqlari Yerning magnit chiziqlari bilan o‘zaro qarama-qarshi yo‘nalgan.

chunki, kompas strelkasining magnit chiziqlari Yerning magnit chiziqlari bilan ma’lum burchak ostida yo‘nalgan.

104.Istalgan vaqt momentida jismning tezlik va tezlanish vektori to’g’ri burchak hosil qilsa, u qanday harakatda bo’ladi?

+ aylana bo’ylab tekis harakatda

tinch turadi.

to’g’ri chiziqli tekis harakatda

to’g’ri chiziqli notekis harakatda

105.To’nkarilgan shisha idishdan suv oqib chiqmoqda. Agar idish tashlab yuborilsa, erkin tushish vaqtida suv …

+ oqmaydi

sekinroq oqadi

tezroq oqadi

avvalgidek oqadi106.To‘g‘ri tasdiqni toping.

1) ilgarilanma harakat qilayotgan jismning barcha nuqtalari bir xilda ko‘chadi

2) aylanish o‘qiga ega bo‘lgan jismni aylanish o‘qi atrofidagi aylanma harakatida jismning barcha nuqtalari bir xilda ko‘chadi

3) ilgarilanma harakat qilayotgan jismning har xil nuqtalarining ko‘chishi har xil bo‘ladi

4) ilgarilanma harakatda bo‘lgan jism doimo tekis harakat qiladi

+ 1


2

3


4

107. Quyidagi jumlaning mazmuniga mos holda gapni davom ettiring: Izoxorik jarayonda

+ P va T o’zgaradi, V o’zgarmaydi

P va Vo’zgaradi, T o’zgarmaydi.

V va T o’zgaradi, P o’zgarmaydi

PV va T o’zgaradi va tashqi muhit bilan issiqlik almashinish bo’lmaydi.

108. Ta’rifni to’g’ri mazmunda to’latuvchi javobni aniqlang? Issiqlik sig’imi deb,…

+ jism massa birligini 1 K ga

berilgan massali jismni 1 K ga

berilgan massali jism erigunicha

birlik massali jismni t1 dan t2 gradusgacha isitish uchun zarur bo’gan issiqlik miqdoriga aytiladi

109.Qaysi rangdagi yorug’lik nuri havodan shishaga o’tganda, dastlabki yo’nalishidan eng ko’p og’adi?

+ binafsha.

qizil.


yashil.

sariq.


110.Boshqa jismlardan ajratilgan metall plastina ultrabinafsha nur bilan yoritilmoqda. Fotoeffekt natijasida bu plastina qanday zaryadlanib qoladi?

+ musbat.

manfiy.

plastina neytral qoladi.

zaryad ishorasi turlicha bo’lishi mumkin.

111. Gamma kvantning tinch holatdagi massasi nimaga teng?

+ nolga.

elektron massasiga.

proton massasiga.

geliy yadrosi massasiga.

112.Yorug’lik intensivligi kvant nazariyasi bo’yicha nimaga bog’liq?

+ fotonlar soniga va energiyasiga

foton impulsiga.

fotonlar soniga.

foton chastotasiga.

113.Gorizontal otilgan jismning normal tezlanishi qanday o’zgaradi?

+Kamayadi

Ortadi


O’zgarmaydi

TJY


114.Diffuziya -...

+ molekulalarning issiqlik harakati tufayli moddalarning kontsentratsiyasi katta joydan kontsentratsiyasi kichik joyga o'z-o'zidan ko'chishidir

ionlarning issiqlik harakati tufayli moddalarning kontsentratsiyasi katta joydan kontsentratsiyasi kichik joyga o'z-o'zidan ko'chishidir

molekulalarning tashqi ta’sir tufayli moddalarning kontsentratsiyasi katta joydan kontsentratsiyasi kichik joyga o'z-o'zidan ko'chishidir

molekulalarning tashqi ta’sir tufayli moddalarning kontsentratsiyasi kichik joydan kontsentratsiyasi katta joyga o'z-o'zidan ko'chishidir

215.Entropiya nimaga bog'liq? 1) .erkin energiya, 2) bog’langan energiya, 3) issiqlik miqdori, 4) temperatura, 5) ish

+2. 4

1.3


5. 4

2. 5


116.Ionlantiruvchi nurlanishlarga kiradilar: a) radioto'lqinlar; b) ko'rinuvchi yorug'lik; v) uzun ultrabinafsha nurlanish g)rentgen va gamma nurlanish; d) neytronlar, protonlar, alfa zarralar oqimlari; e) ultratovush nurlanishi

+v; g, d


hammasi

a, b, v

a, g. d, e

117.Materialga qo'yilgan yuklanish ortishi bilan uning molekulalari mos xoldagi yo'nalishlar bo'yicha to'g'irlanib, namuna uzunligi...

+oshadi

kamayadi

o'zgarmaydi

bir xil qoladi

118.Oddiy suyuqliklar (a yoki b), tuzilishi jihatidan esa (x yoki y) hisoblanadi

a) izotropdir; b) anizotropdir x) amorf jism; y) qattiq jism

+ a, x

b, y


a, y

b, x


119.Suyuqliklar juda oz (a yoki b) va katta ( x yoki u) ega:

a) siqiluvchanlikka; b) elastiklikka x) zichlikka; u) egiluvchanlikka

+a. x

b. u


a. u

b, x


120.Sirt taranglik koeffitsienti shu sirtni hosil qilgan ishga ...

+to'g'ri proportsional

teskari proportsiоnal

kvadratiga to’g’ri proportsional

kvadratiga teskari proportsional

121.Sirt taranglik koeffitsienti shu sirtning yuziga ...

+ teskari proportsional

to'g'ri proportsional

kvadratiga to’g’ri proportsional

kvadratiga teskari proportsional

122.Sirt taranglik koeffitsienti sirt taranglik kuchlariga ...

+ to'g'ri proportsional

teskari proportsional

kvadratiga to’g’ri proportsional

kvadratiga teskari proportsional

123.Sirt taranglik koeffitsienti kontur uzunligiga ...

+ teskari proportsional

to'g'ri proportsional

kvadratiga to’g’ri proportsional

kvadratiga teskari proportsional

124.Chegaraviy burchak nolga intilganda suyuqlik monoqatlam hosil qilguncha yoyiladi, buni... deyiladi

+ ideal ho'llash

ho’llash

ho'llamaslik

gidrofillik

125.Elektr maydon energiyasining zichligi elektr maydon kuchlanganligining ....

+ kvadratiga to'g ri proportsional

kvadratiga teskari proportsional

to'g'ri proportsional

teskari proportsional
Download 111,42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish