+ E=mgz+1/2mv2 E=mhz+1/2xv2 E=mxz+1/2hv2 vaqt bo`yicha hosila qanaqa son qiymatiga teng bo’ladi? +Download 111,42 Kb.
bet1/17
Sana29.07.2021
Hajmi111,42 Kb.
#131621
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Bog'liq
Biofizika Testlar


1.Har qanday jism erkin tushganda, uning balandligi va tezligi o'zgarishi bilan umumiy energiyasi qaysi formula yordamida aniqlanadi?

+ E=mgz+1/2mv2

E=mhz+1/2mv2

E=mhz+1/2xv2

E=mxz+1/2hv2

2. vaqt bo`yicha hosila qanaqa son qiymatiga teng bo’ladi?

+ 0

1

23

3. Jismning boshlangich energiyasi harakat davomida o’zgarsa bunday o’zgarish energiyasiga ........... deb ataladi.

+ Kinetik energiya

Potensial energiya

Ichki energiya

Energiya o’zgarishi

4. Energiya so'zi grekcha «energiya» so'zidan olingan bo'lib .........ma’nosini anglatadi.

+“faoliyat”

“harakat”

“yuritish”

“turtki”

5. Jismlarning yoki jism qismlarining bir-biriga nisbatan joylashish o'rni yoki vaziyatiga bog'liq bo'lgan energiyasiga ......deyiladi.

+Potensial energiya

Kinetik energiya

Ichki energiya

Energiya o’zgarishi

6. ...... deb bir gramm suvni bir daraja selsiga isitish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdoriga aytiladi.

+Kalloriya

Issiqlik miqdori

Temperatura

Entropiya

5.1857 yil shakarni kashf qilinganini xammamiz bilamiz,uning kashfiyotchisi kim?

+Louis Paster

J.Dalton


J.Gay-Lussak

Robert Guk

6. Endoplasmic reticulum- bu?

+ yadroga tegishli bo’lgan labirint ko’rinishdagi stukturadur.

atomga tegishli bo’lgan labirint ko’rinishdagi stukturadur.

molekulaga tegishli bo’lgan labirint ko’rinishdagi stukturadur.

moddag tegishli bo’lgan labirint ko’rinishdagi stukturadur.

7……. - issiqlik harakatining o’rtacha kinetik energiyasidir.

+Harorat


Ish

Quvvat


Energiya

8. Bu bosim shunday bosimki, u suv sathidan taxminan 10 marta balandlikda bo’ladi (siz bu sathni undan yuqori ko’tara olmaysiz).Bu qanaqa bosim?

+Atmosfera bosim

Osmotik bosim

Energetik bosim

Ichki bosim

9. Bitta azot molekulasining massasi qaysi javobda ko’rsatilgan?

+10. Bir m3 tuz eritmasi tarkibida taxminan ta ion mavjud.

+ 1027

1028


1072

1082


11. Puasson – Bolsman tenglamasi ko’rsatilgan javobni toping?

+12. Qattiq jismlarning necha turga bo’linadi?

+ 2

3

41

13. Qattiq jismlarning turlarini ko’rsating?

+ kristall va amorf

kristall va temir

amorf va temir

kristal, amorf,temir

14. Har qanday qattiq jism tashqi ta’sir tufayli o’z shakli va o’lchamlarini o’zgartirish xususiyatiga ega. Bu hodisaga ……….deyiladi.

+ deformasiya

sublimatsiya

emissiya


termoelektron emissiya

15. Jism kundalang kesimining birlik yuziga ta’sir qiluvchi kuchga ……deyiladi.

+ mexanik kuchlanish

dinamik kuchlanish

statik kuchlanish

xarakteristikaviy kuchlanish

16. Mexanik kuchlanish formulasini ko’rsating?

+17. Kuch yuzaga normal bo’lsa, ya’ni yuzaga nisbatan perpendikulyar holatda ta’sir qilsa –deyiladi.

+ normal kuchlanish

tangensial kuchlanish

og’ma kuchlanish

burama kuchlanish

18. Po’lat mustahkamlik chegarasidan necha % cho’zilganda uziladi?

+ 0,3%


0,4%

0,5%


0,6%

19.Polimerlar deb nimaga aytiladi?

+ Molekulalari ko’p miqdordagi atomlardan yoki atom gruppalaridan tuzilgan va kimyoviy bog’lanishlar bilan birlashtirilgan uzun zanjir ko’rinishdagi moddalarga

Ionlari ko’p miqdordagi atomlardan yoki atom gruppalaridan tuzilgan va kimyoviy bog’lanishlar bilan birlashtirilgan uzun zanjir ko’rinishdagi moddalarga

Molekulalari ko’p miqdordagi ionlardan yoki atom gruppalaridan tuzilgan va kimyoviy bog’lanishlar bilan birlashtirilgan uzun zanjir ko’rinishdagi moddalarga

Molekulalari ko’p miqdordagi atomlardan yoki ion gruppalaridan tuzilgan va kimyoviy bog’lanishlar bilan birlashtirilgan uzun zanjir ko’rinishdagi moddalarga

20. Suyak to’qimalari zichligi qancha?

+ 2400 kg/m3

2300 kg/m3

2500 kg/m3

2450 kg/m3

21. Odam bajargan ish ………….bilan o’lchanadi.

+ ergometrlarda

barometrlarda

manometrlarda

dinomometrlarda

22. Suyak cho’zilishi necha % atrofida bo’lsa, elastilin 3 karragacha ham cho’zilishi mumkin.

+ 1%


2%

3%

4%23. Tovush deganda chastotasi ……..gacha bo’lgan elastik to’lqinlar tushuniladi.

+ 16 Gs.dan 20 kGs.

14 Gs.dan 18 kGs.

12 Gs.dan 20 kGs.

18 Gs.dan 20 kGs.

24. Tovushning akustik spektori deb nimaga aytiladi?

+ Berilgan tovushda ishtirok etuvchi tebranishlar chastotalari to’plami

Berilgan temperaturada ishtirok etuvchi tebranishlar chastotalari to’plami

Berilgan molekulada ishtirok etuvchi tebranishlar chastotalari to’plami

Berilgan ionda ishtirok etuvchi tebranishlar chastotalari to’plami

25. Tovush quloqqa bosim beradi va bu bosim qaysi formula yordamida aniqlanadi?

+26. Ultratovushlar deb nimaga aytiladi?

+ Chastotalari 20 kGs.dan Yuqori bo’lgan elastik to’lqinlarga

Chastotalari 18 kGs.dan Yuqori bo’lgan elastik to’lqinlarga

Chastotalari 16 kGs.dan Yuqori bo’lgan elastik to’lqinlarga

Chastotalari 14 kGs.dan Yuqori bo’lgan elastik to’lqinlarga

27. Gipertovush chegarasini ko’rsating?

+ 109-1013 Gs tovushlar

105-1013 Gs tovushlar

109-1015 Gs tovushlar

109-1018 Gs tovushlar

28. Defektaskopiya nima?

+ metallarda defektlarni topish

molekulalarda defektlarni topish

suyuqliklarda defektlarni topish

aralashmalarda defektlarni toppish

29. Terapiya maqsadlarida qancha chastotali ultratovushlar ishlatiladi.

+ 800 kGs

700 kGs

600 kGs


500 kGs

30. Infratovush – bu?

+ chastotasi 16 Gs.dan kichik bo’lgan elastik to’lqinlardan iborat.

chastotasi 14 Gs.dan kichik bo’lgan elastik to’lqinlardan iborat.

chastotasi 18 Gs.dan kichik bo’lgan elastik to’lqinlardan iborat.

chastotasi 12 Gs.dan kichik bo’lgan elastik to’lqinlardan iborat.

31. Yopishqoqligi mutloqo bo’lmagan suyuqlikka ……….deyiladi.

+ ideal suyuqlik

real suyuqlik

oquvchan suyuqlik

qovushqoq suyuqlik

32. Chiziqlarning har bir nuqtasiga o’tkazilgan urinma zarrachalar tezligi vektori bilan ustma -ust tushadigan chiziqlarga nima deyiladi ?

+ Oqim chiziqlari

Ust chiziqlari

Qatlam chiziqlari

O’rta chiziqlari

33. Agar suyuqlik zarrachalari harakati (oqim chiziqlari) bir - biriga parallel bo’lsa, bunday oqimga …………oqim deyiladi.

+ lominar

turbulent

uyurmali


real

34. Agar zarrachalar harakati bir - biriga aralashib yuz bersa ……oqim deyiladi.

+ turbulent

lominar


qatlamli

real


35. Bernulli ifodasini ko’rsating?

+36. Real suyuqliklar bir qatlamining boshqa qatlamga to`sqinlik qilish qobiliyatiga nima deyiladi?

+ Yopishqoqlik

dinamik yopishqoqlik

kinematik yopishqoqlik

statik yopishqoqlik

37.Stoks – Eynshteyn formulasi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

+38. Furye tenglamasi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?

+

39. Ishchi modda tomonidan olingan yoki berilgan issiqlik miqdorining issiqlik almashinish jarayonidagi haroratiga nisbati………………deyiladi.

+ keltirilgan issiqlik miqdori

issiqlik miqdori

solishtirma issiqlik sig’imi

temperature

40. Faradey zaryadlar saqlanish qonunini nechanchi yilda aniqlagan?

+1843-yil

1842-yil

1841-yil


1844-yil

41. Har qanday yopiq sistemada elektr zaryadlar algebraik yig’indisi o’zgarmas qoladi.Bu qanaqa qonun?

+ Zaryadlar saqlanish qonunini

Kulon qonuni

Faradey qonuni

Om qonuni

42. Ikkita zaryad orasidagi o’zaro ta’sir kuchi zaryadlar ko’paytmasiga to’g’ri proporsional, ular orasidagi masofa kvadratiga teskari proporsionaldir. Bu qanaqa qonun?

+ Kulon qonuni

Zaryadlar saqlanish qonunini

Faradey qonuni

Om qonuni

43. Maydon kuchlanganlik birligini ko’rsating?

+ N/kl

km/soat


J/kg*k

N

44. Magnit induksiyasi birligi nima?+ Tesla

Amper


Volt

Vatt


45. Tashqi maydonga kiritilgan paramagnitdagi magnit momentlar magnit maydon bo’ylab joylashadi.Ular uchun to’g’ri xarakteristikani ko’rsating?

+= 1

46. Molekula yoki molekulaning bir qismi bo’lib, u konpensasiyalanmagan elektron spinga ega.Bu nima?

+ Erkin radikallar

Erkin elektronlar

Erkin ionlar

Erkin molekulalar

47. Qattiq jismlarga tashqi kuch ta’sir qilganda ularning o’lchami va shaklining o’zgarishi bu?

+ Deformatsiya

Elastiklik

Yung moduli

Mexanik kuchlanish

48. Elastiklik bu?

+ Qattiq jismlardan tashqi kuch olinganda uning dastlabki holatga qaytishi

Qattiq jismlarga tashqi kuch ta’sir qilganda ularning o’lchami va shaklining o’zgarishi

Jismning o’lchamini ikki barobar oshirish uchun zarur bo’lgan mexanik kuchlanish

Birlik yuzaga ta’sir etuvchi kuch

50. Jismning o’lchamini ikki barobar oshirish uchun zarur bo’lgan mexanik kuchlanish bu?

+ Yung moduli

Elastiklik

Mexanik kuchlanish

Deformatsiya

51. Mexanik kuchlanish bu?

+ Birlik yuzaga ta’sir etuvchi kuch

Jismning o’lchamini ikki barobar oshirish uchun zarur bo’lgan mexanik kuchlanish

Qattiq jismlardan tashqi kuch olinganda uning dastlabki holatga qaytishi

Qattiq jismlarga tashqi kuch ta’sir qilganda ularning o’lchami va shaklining o’zgarishi

52. Kuchlanish o’zgarmagan holda jismning o’z-o’zidan uzayish hodisasi bu?

+ Oquvchanlik

Mexanik kuchlanish

Elastiklik

Yung moduli

53. Intensivlik bu?

+ Yuza birligiga tushuvchi tovush energiyasi

Qattiq jismlardan tashqi kuch olinganda uning dastlabki holatga qaytishi

Jismning o’lchamini ikki barobar oshirish uchun zarur bo’lgan mexanik kuchlanish

Birlik yuzaga ta’sir etuvchi kuch

54. Tarkibida barcha chastotalar ishtirok etuvchi tovush to’lqinlari bu?

+ Shovqin

Yung moduli

Elastiklik

Oquvchanlik

55. Tovush spektri bu?

+ Tovush intensivligining tovush chastotasidan bog’liqligi

Yuza birligiga tushuvchi tovush energiyasi

Jismning o’lchamini ikki barobar oshirish uchun zarur bo’lgan mexanik kuchlanish

Birlik yuzaga ta’sir etuvchi kuch

56. Akustika bu?

+ Eng past chastotali elastik to’lqinlardan o’ta Yuqori chastotali to’lqinlarni o’rganuvchi fizikaning bo’limi

Tovush intensivligining tovush chastotasidan bog’liqligi

Yuza birligiga tushuvchi tovush energiyasi

Jismning o’lchamini ikki barobar oshirish uchun zarur bo’lgan mexanik kuchlanish

57. Chastotasi 20 kGs dan 106Gs chastotali elastik to’lqinlar bu?

+ Ultrtovush

Akustika


Tovush spektri

Shovqin


58. Infratovush bu?

+ Chastotasi 0 Gs dan 20 Gs chastotali elastik to’lqinlar

Chastotasi 20 kGs dan 106Gs chastotali elastik to’lqinlar

Chastotasi 10 kGs dan 106Gs chastotali elastik to’lqinlar

Chastotasi 30 kGs dan 106Gs chastotali elastik to’lqinlar

59. Oqim chiziqlari o’zaro parallel bo’lgan suyuqliklardagi oqim turi bu?

+ Laminar

Turbulent

Yopishqoqlik

Ionoforez

60. Turbulent bu?

+ Oqim chiziqlari o’zaro aralashib ketgan bo’lgan suyuqliklardagi oqim turi

Oqim chiziqlari o’zaro parallel bo’lgan suyuqliklardagi oqim turi

Bir suyuqlik qatlami harakatining ikkinchi suyuqlik qatlami harakatiga qarshilik ko’rsatish hodisasi

Suyuqlik yopishqoqligini o;lchash uchun mo’ljallangan qurilma

61. Bir suyuqlik qatlami harakatining ikkinchi suyuqlik qatlami harakatiga qarshilik ko’rsatish hodisasi bu?

+ Yopishqoqlik

Laminar


Turbulent

Ionoforez

62.Gradiyent bu?

+ Moddaning biror xususiyatining masofaga qarab o’zgarish hodisasi

Bir modda molekulalarining boshqa modda molekulalari bilan aralashib ketish hodisasi

Suyuqliklar yopishqoqlik koeffitsiyentini o’lchash usullari

Sistema molekulalarining tartibsizlik darajasini ko’rsatuvchi kattalik

63. Entropiya bu?

+ Sistema molekulalarining tartibsizlik darajasini ko’rsatuvchi kattalik

Sistemaning boshqa holatlardan o’tib yan dastlabki holatga qaytishi

Suyuqliklar yopishqoqlik koeffitsiyentini o’lchash usullari

Moddaning biror xususiyatining masofaga qarab o’zgarish hodisasi

64. Sistemaning boshqa holatlardan o’tib yan dastlabki holatga qaytishi bu?

+ Sikl


Entropiya

Konveksiya

Gradiyent

65. Biopotensiyal bu?

+ Tirik organizmlarning turli qismlari orasida potensiallar ayirmasining hosil bo’lish hodisasi

Elektrolitlardan elktr toki o’tganda modda ajralib chiqish hodisasi

Sistemaning boshqa holatlardan o’tib yan dastlabki holatga qaytishi

Moddaning biror xususiyatining masofaga qarab o’zgarish hodisasi

66. Xronaksiya bu?

+ Tirik organizmga ta’sir etuvchi eng kichik tok kuchi

Elektr va magnit maydoni yordamida odam va hayvonlar organizmining ba’zi qismlarini isitish

Tirik organizmga ta’sir etuvchi eng kichik tok kuchining ta’sir etish vaqti

Moddaning biror xususiyatining masofaga qarab o’zgarish hodisasi

67. Reobaza bu?

+ Tirik organizmga ta’sir etuvchi eng kichik tok kuchining ta’sir etish vaqti

Tirik organizmga ta’sir etuvchi eng kichik tok kuchi

Elektr va magnit maydoni yordamida odam va hayvonlar organizmining ba’zi qismlarini isitish

Moddaning biror xususiyatining masofaga qarab o’zgarish hodisasi

68. Organizmni davolash uchun ishlatiladigan kichik toklar usuli bu?

+ Galvanizatsiya

Reobaza

Dissosiasiya

Darsenvalizatsiya

69. Gisterezis bu?

+ Magnit moddalarning magnitlanish vektorining magnit maydon kuchlanishidan bog’lanishini ko’rsatuvchi grafik

Magnit maydoni yordamida Yurak ish faoliyatini o’rganish

Qattiq magnitlar yordamida qoramollar oshqozonidan temir buyumlarni olish usuli

Magnit induksiyasining o’lchov birligi

70. Sindirish ko`rsatgichi bu?

+ Yorug`likning vakuumdagi tezligining moddada qanchaga kamayishini ko’rsatuvchi fizik kattalik

Yuza birligiga tushuvchi yorug’lik oqimi

Birlik fazoviy burchakka mos keluvchi yorug’lik kuchi

Yorug’lik intensivligini o’lchash bilan shug’ullanuvchi optikaning bo’limi

71. Birlik fazoviy burchakka mos keluvchi yorug’lik kuchi bu?

+ Ravshanlik

Yoritilganlik

Sindirish ko`rsatgichi

Fotometriya

72. Yortilganlikning o’lchov birligi bu?

+ Lyuks


Lyumen

Nit


Kandela

73. Kvant bu?

+ Eng kichik zarracha

Yorug’lik zarrachasi

Yorug’lik oqimining o’lchov birligi

Yortilganlikning o’lchov birligi

74. Tashqi ta’sir to’xtatilgandan so’ng moddalarning ko’rinadigan nur chiqarish, shulalanish hodisasi bu?

+ Lyuminessinsiya

Lazeroteropiya

Rentgenodiagnostika

Tomografiya

75. Flouressensiya bu?

+ Tashqi ta’sir to’xtatilgandan so’ng moddalarning qisqa vaqt ichida shulalanish hodisasi

Rentgen nuri yordamida o’pkaning tasvirini olish

Noma’lum nurlar, radioaktiv nurlanishning o’lchov birligi

Og’ir elementlarning o’z-o’zidan boshqa yadrolarga yemirilib o’tish hodisasi

76. Nuqsonli mass anima?

+ Yadro massasining uni tashkil qiluvchi nuklonlar massalari yig’indisidan farqi

Uglerod atomining 1/12 qismi

Nurlanish dozasining rentgenga nisbatan olingan qiymati

Og’ir elementlarning o’z-o’zidan boshqa yadrolarga yemirilib o’tish hodisasi

77. Tirik organism nurlanish dozasining o’lchov birligi bu?

+ Grey

Zivert


Rentgenning biologic ekvivalenti

Atom massa birligi

78. Sublimatsiya nima?

+ moddaning qattiq holatdan gaz holatga o‘tishi

moddaning suyuq holatdan gaz holatga o‘tishi

moddaning gaz holatdan suyuq holatga o‘tishi

moddaning qattiq holatdan suyuq holatga o‘tishi

79.Dispersiya bu …

+muhit sindirish ko’rsatkichining to’lqin uzunligiga bog’liqligi

bir xil chastotali ikkita elektromagnit to’lqinning fazoning biror nuqtasida qo’shilib, amplitudaning ortishi yoki kamayishi

chastotalari ikki xil bo’lgan elektromagnit to’lqinlarning fazoda qo’shilishi natijasida amplitudaning kuchayishi yoki susayishi

qalinligi to’lqin uzunligi bilan solishtirsa bo’ladigan to’siq orqasiga to’lqinning og’ishi

80.Yadro kuchlari tabiatiga ko’ra o’zaro ta’sirlarning qaysi biriga to’g’ri keladi?

+ kuchli o’zaro ta’sir

gravitatsion o’zaro ta’sir

elektromagnit o’zaro ta’sir

kuchsiz o’zaro ta’sir

81.Quyidagi jumlaning mazmuniga mos holda gapni davom ettiring: Izoxorik jarayonda

+ P va T o’zgaradi, V o’zgarmaydi

P va Vo’zgaradi, T o’zgarmaydi.

V va T o’zgaradi, P o’zgarmaydi

PV va T o’zgaradi va tashqi muhit bilan issiqlik almashinish bo’lmaydi.

82.Quyidagi formulalarning qaysi biri, Klapeyron tenglamasi deyiladi?

+ =cons
Download 111,42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish