Узбекистоннинг иктисодий ва ижтимоий сохаларда юкори натижаларга эришиши, жахон иктисодий тизимида тулаконли шериклик урнини эгаллай бориши инсон фаолиятининг барча жабхаларида замонавий ахборот технологияларидан юкори даражада фойдаланишнингDownload 123 Kb.
bet1/6
Sana29.03.2022
Hajmi123 Kb.
#516711
  1   2   3   4   5   6
Bog'liq
Ахборот технол
Ш.Умурзакова Диплом, Ш.Умурзакова Диплом, Ш.Умурзакова Диплом, matematika, IMG 0032 merged-3, Bahoraga, 2 5391270630450534242, Ilmiy seminar mustaqil ish (2), Academic-Data-341211200533, 8-маруза ота-она, Mustaqil ish 2 semestr, Shartli matematik kutilma, yaqinlashish turlariga doir misollar 1 c0b4e19d223776f8670fb0e6522e5738, 9-sinf oraliq 2, 47-48

Ахборот технологиялари Ща+ида тушунча

Р е ж а


  1. Ахборот технологияси, унинг ускунавий воситалари:

  • Ривожланаётган жамиятда ахборот технологияларининг

тутган ырни

  • Замонавий ахборот технологиялари

  • Ахборот технологияларининг асослари

  • Ускунавий воситаларнинг бажарадиган вазифалари

  1. Компьютер тармо=лари:

  • Локал (мащаллий) тармо=

  • Глобал тармо=

1. Ахборот технологияси, унинг ускунавий воситалари

    1. Ривожланаётган жамиятда ахборот технологияла-рининг тутган ырни

Ызбекистоннинг и=тисодий ва ижтимоий сощаларда ю=ори натижаларга эришиши, жащон и=тисодий тизимида тыла=онли шериклик ырнини эгаллай бориши инсон фаолиятининг барча жабщаларида замонавий ахборот технологияларидан ю=ори даражада фойдаланишнинг кыламлари =андай былишига ва бу технологиялар ижтимоий мещнат самарадорлигининг ошишида =андай рол ыйнашига бо\ли=.
Биз учинчи 1000 йилликка =адам =ыйдик. Бу асрни ыз навбатида ахборот асри десак адашмаймиз. Бунда ахборотсиз ишлаб чи=ариш ривожланишини тасаввур этиб былмайди. Компьютерлар, ахборот тизимлари мащаллий ва глобал тармо=лар, Интернет, мултимедиа технологиялари шулар жумласидандир. Щозирда универсал техникалардан унумли фойдаланиш - фан, техника, и=тисодиёт ва щоказо барча сощаларда жуда мущим. Компьютер саводхонлиги эса давр талаби.
Автоматлаштирилган Ахборот технологиялари мутахассисга и=тисодий жараёнларни бош=аришда самарали фойдаланиш имконини беради. Замонавий ахборот технологиялари тезкор ва мувофи= равишда бош=аришга, ахборот коммуникацияларини ырганишга имкон беради. Маълумки, ахборот секторида банд былган кишилар фаолиятининг асосий =исми мещнат жараёнининг боришида одамлар ва машиналарни бош=аришни ыз ичига олган, аммо мещнат жараёнининг мураккабланиши ахборотларни =ылда ишлаб чи=аришда бош=арувни =ийинлаштиради.
И=тисодий ахборотларни ало=а воситалари ва ташкилий техникадан фойдаланиш ор=али автоматлаштирилган щолда ишлаб чи=ариш маъмурият ва бевосита ижрочиларни ва=тнинг исталган бир =исмида бажарилган иш щажми, мещнат ва моддий ресурслардан фойдаланиш, мащсулотлар айрим турларининг таннархи ва мещнатни талаб =илиши ща=идаги ани= маълумотлар билан =уроллантиради. Бу маълумотлар асосида ишлаб чи=ариш амалга оширилади, ишлаб чи=аришнинг бориши назорат =илинади. Бош=арув мещнатини бундан кейинги автоматлаштирилиши бош=арув аппаратини =ис=артириш ва арзонлаштириш воситаси былиб хизмат =илади. Бош=арув сощасида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш и=тисодий ахборотлар сифати, унинг ани=лиги, объективлиги, тезкорлиги ва бунинг натижасида бош=арув =арорларини ыз ва=тида =абул =илиш имконияти ошишини таъминлайди.
Кейинги йилларда мамлакатимиз илм-фани ахборотлаштиришнинг назарий асосларига катта щисса =ушиб келмокда, шу билан биргаликда, щодисалар, жараёнларни ягона ахборот асосида тад=и= этишнинг илмий йуналишларини тащлил ва синтез =илиш натижаси былган фан - информатиканинг вужудга келишига бошлан\ич ну=та =ыйилди. Ахборот, энергия, вазн, бышли= ва ва=тни бир бутун щолда батафсил ырганиш щозирги ва=тда инсон щаётининг барча жабщаларида мущим ащамиятга эга былиб =олмо=да. Шу боис, олий ы=ув юртларининг XXI аср битирувчилари бундан кейинги ахборотлаштирилган жамиятда ишлашнинг янги шароитларига ижодий ва касбий ёндашишга тайёрланган былишлари керак.
Шахсий компьютерлар ва коммуникацияларнинг ривожланган воситалари асосида замонавий ахборот технологияларини =ыллаш сощаси и=тисодиётда жуда кенг кыламли былиб, у хизмат ёзишмаларининг энг оддий вазифаларини таъминлашдан бошлаб, то =абул =илинган =арорларнинг мураккаб вазифаларини тащлил =илиш ва =ыллаб - =увватлашгача былган турли ну=таи назарларни ыз ичига олади. Шахсий компьютер, лазерли ва оптик техника, оммавий ахборот воситалари ва коммуникацияларнинг хилма хил турлари, шу жумладан йулдошли ало=а муассасалар, корхоналар, фирмалар ташкилотлар, уларнинг мещнат жамоалари ва айрим мутахассисларга ызларининг касбий, таълимий, маданий ва щатто маиший манфаатларини амалга ошириш учун барча зарурий ахборотларни керакли ва=тда ва тыли= щажмда олишга имкон беради.
Республикада Ырта махсус, касб-щунар таълимини ривожлантириш Ызбекистон Республикасининг «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури» талаблари асосида кенг кыламда амалга оширилмо=да.
Кадрлар тайёрлаш тизими ва мазмунини фан, техника ва технологиянинг замонавий юту=ларидан келиб чи==ан щолда =айта =уриш Миллий дастурнинг ма=садини рыёбга чи=арувчи вазифалардан биридир.
Дастурни амалга оширишнинг 2 - бос=ичи таълим муассасаларининг моддий техника ва ахборот базасини мустащкамлашни давом эттиришни, ы=ув - тарбия жараёнини ю=ори сифатли ы=ув адабиётлари ва ил\ор педагогик технологиялар билан таъминлашни, узлуксиз таълим тизимини ахборотлаштиришни амалга оширишни; 3 - бос=ичи эса узлуксиз таълим тизимининг жащон ахборот тармо\ига уланадиган компьютер ахборот тармо\и билан тыли= =амраб олинишини кызда тутади.
Миллий дастурни рыёбга чи=аришга доир ташкилий чора - тадбирлардан бири таълимни ахборот билан таъминлаш тизимини шакллантириш ва ривожлантириш, уни жащон ахборот тизими билан бо\лаш, оммавий ахборот воситаларининг таълим сощасидаги вазифаларини белгилашдан иборатдир.
Билим – бу ахборотлар мажмуи. Ахборот эса маълумот бериш, тушунтириш, изощдир. Биз атрофга =арасак, кыриш сезгиси ор=али ахборот оламиз, бирор нарса эшитсак, эшитиш сезгиси ор=али ахборот оламиз. Бирор нарса сызласак ёки кырсатсак, ахборот берамиз. Демак, =иладиган ишимиз, вазифамиз, асосан, ахборот олиш, йи\иш, =айта ишлаш ва узатишдан иборат экан. Уни энг замонавий техника воситаси былган компьютерлар ор=али бажарсак, тез ва соз амалга оширамиз.
Охирги йилларда сиёсий ва и=тисодий сощаларда юз берган ин=илоб барча сощаларда кескин ызгаришларга олиб келди. Биз яна бир ин=илоб Ахборот ин=илобининг гувощи былдик. Бу ин=илоб хал=лар ыртасидаги чегарани олиб ташлади.
Ин=илоб воситалари бу – компьютерлар, модемлар, телефон тармо\лари, аудио ва видео студиялардир. Таълим ходимлари щам бу ин=илобдан истисно эмас. Ахборотларни йи\ишда, саралашда, =айта ишлашда ва уни ы=увчиларга етказишда компьютерлардан фойдаланилмо=да. Таълим сощасида, хусусан ырта махсус, касб - щунар таълимида компьютер воситасида дарсликлар та=чиллигини бир мунча бартараф =илиш, компьютерлашган дарслар ташкил =илиш натижасида щам орти=ча мещнат сарф =илишдан, щам ва=тдан ютиш, ы=увчиларнинг дарсга =изи=ишларини орттириш, дарс самарадорлиги ва унумдорлигини оширишга эришилади.Download 123 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti