T. C. Soma kaymakamliğI İLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ ÖĞretmenevi ve akşam sanat okulu müDÜRLÜĞÜDownload 1.38 Mb.
bet1/6
Sana28.01.2017
Hajmi1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6
T.C.

SOMA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

img_1154

2013-2014 STRATEJİK PLANI


1-mustafa-kemal-ataturk-resimleri


Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.Mustafa Kemal ATATÜRK
yeni istiklal marşı

…………………….. OKUL/KURUMU genclige_hitabe2013-2014STRATEJİK PLANI

 

GİRİŞBu stratejik plan, kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

SUNUŞ

6

GİRİŞ

7

KURUM KİMLİK BİLGİSİ

7

BİRİNCİ BÖLÜM:SOMA ÖĞRETMENEVİ VE ASO STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Yasal Çerçeve

8-9

Stratejik Planlama Çalışmaları

10-11

İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ
1.

Tarihsel Gelişim

14

2.

Yasal Yükümlülükler

15

3.

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

16

4.

Paydaş Analizi

17-19

5.

Kurum İçi Analiz

20
5.1 Örgütsel Yapı

21
5.2 İnsan Kaynakları

21-27
5.3 Teknolojik Düzey

28-32
5.4 Mali Kaynaklar

33
5.5 İstatistikî Veriler

34-35

6.

Çevre Analizi6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi

36-38
6.2 Üst Politika Belgeleri

39

7.

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

40

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
8.

Misyon, Vizyon, Temel Değerler

41-42

9.

Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler

42-50

10.

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama

51-55

11.

Eylem Planları

55-59

12.

Maliyet Tablosu

60

13.

İmza Sirküleri

61

14.

Onay

62img_1176


ALİ OSMAN TAŞKAN


SUNUŞ

Stratejik planlama, kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Sonuçların planlanması, geleceğin biçimlendirilmesi, disiplinli ve kaliteli yönetimin aracıdır. Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur. Katılımcı bir yaklaşımdır. Bu çerçevede kurumumuz çağdaş bir bakış açısını muhafaza ederek en yüksek düzeydeki ürün ve hizmetleri standartlara uygun olarak müşteri tatmini için arz etmeyi prensip haline getirmiştir.

Bu stratejik planlama dokümanı, 2013-2014 yılları arasında Soma Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır.

Ali Osman TAŞKAN

Kurum Müdürü

GİRİŞ


Bu stratejik plan kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

SOMA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

Kurum Türü

YAYGIN EĞİTİM KURUMU

Kurum Kodu

971305

Kurum Statüsü

KamuKAMU ÖZEL

Kurumda Çalışan Personel Sayısı
Yönetici:2

Öğretmen :-

Hizmetli:3

Memur :-


Okulun Hizmete Giriş Tarihi

2007

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu / Fax

Tel: 0236 613 3165

Fax: 0236 613 3165Kurum Web Adresi

somaogretmenevi.meb.k12.tr

Mail Adresi

971305@meb.k12.tr

Kurum Adresi


Mahalle :NİHAT DANIŞMENT

Posta Kodu :45500

İlçe : SOMA

İli :MANİSAKurum Müdürü

ALİ OSMAN TAŞKAN Tel: 0507 954 0780

Kurum Müdür YardımcılarıMüdür Yard. : EREN SARAÇ Tel : 0506 560 4582BİRİNCİ BÖLÜM

SOMA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Yasal Çerçeve

Stratejik Planlama Çalışmaları


STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

YASAL ÇERÇEVE

PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI)

DAYANAK

Sıra No

Referans Kaynağının Adı

1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010/14 sayılı genelge,

3

2010 – 2014 Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı

4

2010 - 2014 Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

5

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

6

DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu

7

2007–2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı

8

2007–2009 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program

9

2007–2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

10

Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat

11

Milli Eğitim Şura Kararları

12

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları


Stratejik Planlama Çalışmaları

Kurumumuz stratejik planı Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından, öğretmenevi toplantı salonunda, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlamıştır.

Stratejik planlama çalışmaları kapsamında kurumumuzda OGYE üyeleri içerisinden Stratejik Planlama Çalışma Ekibi kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır.

Stratejilerin belirlenmesi:

Stratejik planlama ekibi tarafından tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.

Bu çalışmada izlenen adımlar; 1. Kurumun var oluş nedeni(misyon), ulaşılmak istenen nokta ( vizyon ) belirlenip kurumumuzun tüm paydaşlarının görüş ve önerileri alındıktan sonra da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar;

 1. Kurum içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması,veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili stratejik amaçlar

 2. Kurum içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar

 3. Yaslar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı.

 1. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi,zamanabağlı,sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.

 2. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir, faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken “ bu faaliyet amacımıza ulaştırır mı?” sorgulaması yapıldı.

 3. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirlendi.

 4. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.

 5. Strateji, alt hedefler, faaliyet ve projeler belirlenirken yaslar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve SWOT çalışması göz önünde bulunduruldu.

 6. Swot çalışmasında yer alan zayıf yanlar iyileştirilmeye tehditler bertaraf edilmeye güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı.

 7. Strateji hedef ve faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyetin maliyetlendirilmesi yapıldı.

 8. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyet için kullanılacak kaynaklar belirlendi. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkarıldı.


SOMA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

Unvanı

Adı-Soyadı

İletişim

Müdür

ALİ OSMAN TAŞKAN

05062732283

Müdür Yardımcısı

EREN SARAÇ

05065604582

YönetimKurulu Başkanı

İHSAN DİVARCI

05056767246

İşletmeci

Mustafa KAPUCU

05074509675

Resepsyonist

Nihat AKSOY

05355035889

Teknik Personel

Osman ÇOBAN

05362287972

Kat Görevlisi


Rabia ÖZGENLİK

05319869697

STK ‘lar (Dernek, Vakıf, Sanayi ve Ticaret Odası)

Soma İş Adamları Derneği, Soma Spastik Engelli Çocuklar Derneği

02366120910

02366124207Muhtar

Nihat DanışmentMh.
28/12/2012
Ali Osman TAŞKAN

KURUM MÜDÜRÜ


ONAY

İKİNCİ BÖLÜM

MEVCUT DURUM ANALİZİ
1.

Tarihsel Gelişim
2.

Yasal Yükümlülükler
3.

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
4.

Paydaş Analizi
5.

Kurum İçi Analiz5.1 Örgütsel Yapı5.2 İnsan Kaynakları5.3 Teknolojik Düzey5.4 Mali Kaynaklar5.5 İstatistikî Veriler
6.

Çevre Analizi6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi6.2 Üst Politika Belgeleri
7.

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
MEVCUT DURUM ANALİZİ

1. Tarihsel Gelişim

    • Kurumumuz 13/12/1987 tarihinde 13 eylül gama ilköğretim okulu bahçesinde 100 m²’lik bir alanda lokal olarak açıldı.

 • 10/01/1996 tarihinde soma belediyesince tahsis edilen Bülent Ecevit Parkı içerisindeki 250 m²’lik binaya taşındı ve burada 12 yataklı Öğretmenevi olarak 11 yıl hizmet verdi.

 • 03/12/2004 tarihinde SEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi olarak kullanılmak üzere 19 yıllığına tahsis edilen İlçemiz Kurtuluş Mah.28-26 Md pafta, 2 parselde kayıtlı bulunan iki katlı eski elektrik kurumu lokali daha sonra yapılan çalışmalar sonucu İl Özel İdaresince 10/03/2006 tarihinde tamamı 141.064,70 Lira karşığı satın alınmıştır.

 • İl Genel Meclisinin 04/05/2006 tarih ve 56 sayılı kararı ile tamamı 4358 m²’den oluşan ve 1200 m² kapalı alana sahip mülk,Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

 • Tahsisin yapıldığı tarihten sonra başlatılan B bloktaki onarım ve tadilat çalışmaları 2007 yılında, A bloktaki çalışmalar ise 2011 yılında tamamlanmıştır.

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okul olarak şuanda;

 • 1 ‘er adet Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

 • Danışma-Resepsiyon

 • Çok Amaçlı Salon

 • 2 adet Toplantı ve Seminer Odası

 • Lokal

 • Yemek Salonu

 • Çay Ocağı

 • Çay Bahçesi

 • Pide Fırını

 • Bay-Bayan Kuaförü

 • Bay-Bayan Mescit

 • 19 Oda 44 Yatak Kapasiteli Otel

Bölümlerine sahibiz…..

2. Yasal Yükümlülükler

Yasal Yükümlülük (Görevler)

Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no’su)

Öğretmenlerin, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı personelinin;

Meslekî ve kültürel gelişmelerine,

Hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Davranış ve işbirliği içerisinde olmalarına,

Birbirleri ile tanışmalarına, kaynaşmalarına ve dayanışmalarına,

Sosyal ve moral ihtiyaçlarının karşılanmasına,

Aileleri ve çevreleri ile sürekli ve olumlu ilişkiler içinde bulunmalarına,

Öğretmenler günü kutlamalarına,

Ölüm ve hastalık hallerinde dayanışma içinde olunmasına katkı sağlamaktır.


MEB Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği

Hizmet içi eğitim faaliyetlerine eğitim merkezi veya yardımcı birim olarak gerekli desteği sağlamak

MEB Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği

Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanların kültürel ve çevre gezilerine, faaliyetlerin açılış ve kapanış törenlerine, benzeri organizasyonların yürütülmesine yardımcı olmak

MEB Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği

Öğretmenlere yönelik olarak, öğretim yöntem ve teknikleri ile diğer meslekî konularda kurslar, paneller, çalışma toplantıları düzenlemek

MEB Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği

İşletmelerde meslek eğitimi uygulaması kapsamında meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimi yapmalarına katkı sağlamak

MEB Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler YönetmeliğiDownload 1.38 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent axborot
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
махсус таълим
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
Buxoro davlat
fizika matematika
fanining predmeti
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat