O`zbеkiston rеspublikasi xalq ta'limi vazirligiDownload 7.55 Mb.
bet19/20
Sana18.01.2017
Hajmi7.55 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

14. XORIJIY MANBALAR 1. Рабочая книга социольного. – М.: Просвещение. 1991.

 2. Рабочая книга школьного психолога. – М.: Просвещение. 1991.

 3. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М.: 2001.

 4. Маслов Н.Ф. Рабочая книга социального педагога. – М.: 1994.

 5. Галагузова М. А. Социальная педагогика – М.: Владос, 2000.

 6. История социальной педагогики / Под. ред. М.А. Галагузовой – М.: Владос, 2003.

 7. Подласый И.П. Педагогика. В 2х кн. М.: Владос, 2003.

 8. Гидденс Энтони.Сотсиология. Т., “Шар=”, 2002 йил.

 9. Харчев А.Г. Сотсиология воспитания. (О некоторых актуалных социалных проблемах воспитания личности) -М.: Политиздат, 1990. –222с

 10. http://www.edustorng.ru/main/book/pedagogtechno.htm

 11. http://dl.nw.ru/theories/technologies
 1. SEMINAR ISHLANMALARI

TA’LIM TEXNOLOGIYASI

1-seminar: “Mustaqil O’zbekiston Respublikasida kechayotgan ma`naviy ma`rifiy islohotlarda ijtimoiy pedagogika fani oldida turgan dolzarb vazifalar”mavzusidagi seminar mashg’uloti ishlanmasi

1. Trening mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi


O’quv soati: 2 soat

Talabalar soni: ta

O’quv mashg’uloti shakli

Bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish bo’yicha Seminar ish.Seminar mashg’ulot tuzilishi:

1. Mavzu mazmuniga kirish:

- Mustaqil O’zbekiston Respublikasida kechayotgan ma`naviy ma`rifiy islohotlarda ijtimoiy pedagogika fani oldida turgan dolzarb vazifalar

- Bolaning rivojlanishi.

- Ma’naviy –axloqiy tarbiya va uning bola rivojlanishidagi ta’siri.

- Ijtimoiy pedagogik faoliyat jarayonida ma’naviyatning roli.

2. Ma’naviy dunyo, uning ijtimoiy pedagogik faoliyatidagi ta’siri mavzusini guruhlarda o’zaro o’rganish:

- davr talabi

- ijtimoiy buyurtma.

- maqsad va vazifa.

- milliy dastur - milliy model.

- rivojlanish tarixi.

3. Natijalar taqdimoti, muhokama va baholash.O’kuv mashg’ulotining maqsadi: talabalarda ma’naviy dunyo, uning ijtimoiy pedagogik faoliyatidagi ta’siri haqidagi tasavvurlarini kengaytirish va chuqurlashtirish.

Pedagogik vazifalar:

 • Bolaning rivojlanishi to’g’risidagi tushunchalarini kengaytirish

 • Ma’naviy –axloqiy tarbiya va uning bola rivojlanishidagi ta’siri haqida ma’lumotlarni tizimlashtirish

 • Natijalar taqdimoti, muhokama va baholashga o’rgatish.

O’quv faoliyatining natijalari:

talabalar biladilar:

 • Bolaning rivojlanishi to’g’risidagi tushunchalari kengayadi

 • Ma’naviy –axloqiy tarbiya va uning bola rivojlanishidagi ta’siri haqida ma’lumotlarni tizimlashadi

 • Natijalar taqdimoti, muhokama va baholashni.

Ta’lim usullari

Kichik ma’ruza, tezkor so’rov, namoyish etish, suhbat, Seminar ish, taqdimot

Ta’lim vositalari

Tayanch matn, o’quv qo’llanmalar, ekspert topshiriqlar, slaydlar, markerlar, skotch

O’qitish shakllari

Ommaviy, guruhli.

O’qitish shart-sharoiti

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga mo’ljallangan auditoriya

Monitoring va baholash

Savol-javob1. “Mustaqil O’zbekiston Respublikasida kechayotgan ma`naviy ma`rifiy islohotlarda ijtimoiy pedagogika fani oldida turgan dolzarb vazifalar” mavzusi bo’yicha seminar trening mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi

F a o l i ya t m a z m u n i

Trener

talaba

Mavzuni aniqlaydi, maqsadni belgilaydi va o’quv natijalarini rejalashtiradi.

Mavzu bo’yicha ko’rgazmali materiallar tayyorlaydi. Ekspert varaqlarini ishlab chiqadi. Guruhlar uchun yozma yo’riqnomalarni tayyorlaydi.Mashg’ulotga tayyorlanadilar

Trener

talaba

 1. Seminar ishga kirish.

1.1. Mavzuning nomi, maksadi va kutilajak o’quv natijalarini e’lon kiladi.

1.2. O’quv mashgulotining tuzilishi va o’tkazilish tartibini tushuntirib beradi.

1.3. Talabalarni kichik guruhlardagi faoliyatini baxolash mezonlarini e’lon kiladi (1-ilova).

1.4. Tezkor so’rov texnikasini qo’llab, talabalar bilimlarini faollashtiradi: • Ta’lim tizimi va shaxsning shakllanishiga ta’sir etuvchi omillarni savol berib so’raydi.

- Ma’naviy dunyo va uning bola ijtimoiylashuviga ta’siri.

- Ijtimoiy pedagogik faoliyat jarayonida qo’llaniladigan metodlar

1.5. Javoblarni umumlashtiradi va asosiy mashg’ulot bosqichiga o’tilishin ma’lum qiladi.


Tinglaydilar.


Savollarga javob beradilar 1. Asosiy qism.

2.1. Talabalarni 2 ta kichik guruhlarga bo’ladi va har bir guruhga topshiriqlarni (ekspert varaklarini) tarqatadi (2-ilova).

2.2. Guruhlarda ishlash qoidasini yana bir bora eslatadi.

2.3. Guruhlar faoliyatini tashkil qiladi, kuzatadi, maslahatlar beradi, yo’naltiradi.

2.4. Taqdimot boshlanishini e’lon qiladi. Har bir guruhdan bittadan a’zo chiqib o’z ishlarini takdim kilishlarini aytadi. Gurux a’zolariga diqqat bilan eshitishlarini va nazorat savollarini berishlarini aytadi.

2.5. Javoblarni to’ldiradi va qisqacha xulosalar kiladi.

2.6. Guruxlar bajargan ishlarini baholaydi.Har bir guruh o’z ekspert varaqlari bo’yicha faoliyatni boshlaydi.
Har bir guruhdan

bittadan a’zo chiqib o’z ishlarini taqdim qiladilar
Faoliyat mazmuni

trenerning

talabaning

3. Seminar ishni yakunlash.

Seminar mashg’ulot mavzusi bo’yicha yakun yasaydi: • Seminar ish yuzasidan savollarga javob beradi;

 • Guruhlar ish natijasini tahlil qiladi;

 • Guruhlarning faolligini baholaydi;

 • Mustaqil ish yuzasidan maslahatlar beradi.

Savollar beradilar.
Tinglaydilar.


1-ilova
Taqdimotni baholash mezonlari va ko’rsatkichlari
Guruhlar


Baholash ko’rsatkichlari va mezonlari

Ma’lumotni aniq va to’liq yetkazilishi

Taqdimotni rasmiylashtirilishi

Misollar bilan tushuntirilishi

Jami

1,0

0,5

0,5

2

1

2

3

4

5

6

7


Seminar mashg’ulot yuzasidan savollar:

1. Ma’naviy dunyo va uning bola ijtimoiylashuviga ta’siri deganda nimani tushunasiz?

2. Ijtimoiy pedagogik faoliyat jarayonida qo’llaniladigan metodlar qaysilar?

Adabiyotlar:


    1. O’zbekiston Respublikasining «Ta’lim to’g’risida» gi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»., Toshkent, 1997 y.

    2. Mavlonova R.A., To’rayev O.T., Xolikberdiyev K.M. - «Pedagogika» T., «O’qituvchi» - 2008.

    3. Mavlonova R.A., Vohidova N. “Ijtimoiy pedagogika”. T., 2009 y.

    4. Minavarov A. «Pedagogika» -. T, «O’qituvchi» 1996.

    5. Tursunov I.YU., Nishonaliyev U - «Pedagogika» -T. 1997.

    6. www.ziyonet sayti kutubxonasi.


2-seminar “Xorijda va O`zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixidan”mavzusidagi seminar mashg’uloti ishlanmasi

1. Trening mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi


O’quv soati: 2 soat

Talabalar soni: ta

O’quv mashg’uloti shakli

Bilimlarni kengaytirish va chuqurlashtirish bo’yicha Seminar ish.Seminar mashg’ulot tuzilishi:

1. Mavzu mazmuniga kirish:

- Tarbiya tushunchasining mazmun va mohiyati.

- SHarq mutafakkirlari merosida tarbiya masalasining turfa xil talqini.

- G’arb mutafakkirlari merosida tarbiya masalasining o’rganilishi

2. Tarbiyaning kelib chiqish tarixi shaxsi mavzusini guruhlarda o’zaro o’rganish:

- davr talabi

- ijtimoiy buyurtma.

- maqsad va vazifa.

- milliy dastur

- milliy model.

- rivojlanish tarixi.

3. Natijalar taqdimoti, muhokama va baholash.O’kuv mashg’ulotining maqsadi: talabalarning tarbiyaning kelib chiqish tarixini haqidagi bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish.

Pedagogik vazifalar:

 • Talabadagi tarbiya tushunchasining mazmun, mohiyati to’g’risidagi tushunchalarni tizimlashtirish;

 • SHarq mutafakkirlari merosida tarbiya masalasining turfa xil talqinini taqqoslash asosida o’rganish

 • Natijalar taqdimoti, muhokama va baholashga o’rgatish.

O’quv faoliyatining natijalari:

talabalar biladilar:

 • Talabaning tarbiya tushunchasining mazmun, mohiyati to’g’risidagi tushunchalari tizimlashadi;

 • SHarq mutafakkirlari merosida tarbiya masalasining turfa xil talqinini taqqoslash asosida o’rganadilar

 • Natijalar taqdimoti, muhokama va baholashni.

Ta’lim usullari

Kichik ma’ruza, tezkor so’rov, namoyish etish, suhbat, Seminar ish, taqdimot

Ta’lim vositalari

Tayanch matn, o’quv qo’llanmalar, ekspert topshiriqlar, slaydlar, markerlar, skotch

O’qitish shakllari

Ommaviy, guruhli.

O’qitish shart-sharoiti

Texnik vositalardan foydalanishga va guruhlarda ishlashga mo’ljallangan auditoriya

Monitoring va baholash

Savol-javob2. “Xorijda va O`zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixidan”mavzusi bo’yicha seminar trening mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi


F a o l i ya t m a z m u n i

Trener

talaba

Mavzuni aniqlaydi, maqsadni belgilaydi va o’quv natijalarini rejalashtiradi.

Mavzu bo’yicha ko’rgazmali materiallar tayyorlaydi. Ekspert varaqlarini ishlab chiqadi. Guruhlar uchun yozma yo’riqnomalarni tayyorlaydi.
Mashg’ulotga tayyorlanadilar

F a o l i ya t m a z m u n i

Trener

talaba

 1. Seminar ishga kirish.

1.1. Mavzuning nomi, maksadi va kutilajak o’quv natijalarini e’lon kiladi.

1.2. O’quv mashgulotining tuzilishi va o’tkazilish tartibini tushuntirib beradi.

1.3. Talabalarni kichik guruhlardagi faoliyatini baxolash mezonlarini e’lon kiladi (1-ilova).

1.4. Tezkor so’rov texnikasini qo’llab, talabalar bilimlarini faollashtiradi: • Ta’lim tizimi va shaxsning shakllanishiga ta’sir etuvchi omillarni savol berib so’raydi.

- Tarbiya tushunchasining mazmun va mohiyati deganda nimani tushunasiz?.

- SHarq mutafakkirlari merosida tarbiya masalasining turfa xil talqinini keltiring.

- G’arb mutafakkirlari merosida tarbiya masalasining yoritilishi.

1.5. Javoblarni umumlashtiradi va asosiy mashg’ulot bosqichiga o’tilishin ma’lum qiladi.


Tinglaydilar.

Savollarga javob beradilar


 1. Asosiy qism.

2.1. Talabalarni 2 ta kichik guruhlarga bo’ladi va har bir guruhga topshiriqlarni (ekspert varaklarini) tarqatadi (2-ilova).

2.2. Guruhlarda ishlash qoidasini yana bir bora eslatadi.

2.3. Guruhlar faoliyatini tashkil qiladi, kuzatadi, maslahatlar beradi, yo’naltiradi.

2.4. Taqdimot boshlanishini e’lon qiladi. Har bir guruhdan bittadan a’zo chiqib o’z ishlarini takdim kilishlarini aytadi. Gurux a’zolariga diqqat bilan eshitishlarini va nazorat savollarini berishlarini aytadi.

2.5. Javoblarni to’ldiradi va qisqacha xulosalar kiladi.

2.6. Guruxlar bajargan ishlarini baholaydi.Har bir guruh o’z ekspert varaqlari bo’yicha faoliyatni boshlaydi.
Har bir guruhdan

bittadan a’zo chiqib o’z ishlarini taqdim qiladilar


Faoliyat mazmuni

trenerning

talabaning

3. Seminar ishni yakunlash.

Seminar mashg’ulot mavzusi bo’yicha yakun yasaydi: • Seminar ish yuzasidan savollarga javob beradi;

 • Guruhlar ish natijasini tahlil qiladi;

 • Guruhlarning faolligini baholaydi;

 • Mustaqil ish yuzasidan maslahatlar beradi.

Savollar beradilar.
Tinglaydilar.


1-ilova

Taqdimotni baholash mezonlari va ko’rsatkichlariGuruhlar


Baholash ko’rsatkichlari va mezonlari

Ma’lumotni aniq va to’liq yetkazilishi

Taqdimotni rasmiylashtirilishi

Misollar bilan tushuntirilishi

Jami

1,0

0,5

0,5

2

1

2

3

4

Katalog: uploads -> books -> 47828
47828 -> Referat topshirdi: Tuvalov T. Qabul qildi: Boltayev M. Samarqand 2013
47828 -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’lim vazirligi navoiy davlat pedagogika instituti tarix fakulteti tarix ta’lim yo’nalishi 4 kurs
47828 -> Navoiy davlat pedagogika instituti
47828 -> Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
47828 -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti
47828 -> Низомий номидаги тошкент давлат педагогика университети тарих факультети алиева Мохира Солиевнанинг
47828 -> Mavzu: “Sеrfayz o`zbеk dasturxoni” mavzusida natyurmort kompozitsiya bajarish Ilmiy rahbar
47828 -> «tabiyot fanlari» fakultеti «gеografiya va uni o’qitish mеtodikasi» kafеdrasi
47828 -> O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti
47828 -> «tabiyot fanlari» fakultеti «gеografiya va uni o’qitish mеtodikasi» kafеdrasi

Download 7.55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik