C mexanik, o'tkazuvchi,qoplovchiDownload 41.65 Kb.
Sana08.10.2019
Hajmi41.65 Kb.
Вариант Б

1. Tirik va o'lik hujayralarga ega bo'lgan to'qimalarni belgilang.

A)qoplovchi, hosil qiluvchi, mexanik B)hosil qiluvchi, asosiy, o'tkazuvchi

C)mexanik, o'tkazuvchi,qoplovchi D)assimilatsion, o'tkazuvchi, mexanik

2.Kungaboqar o'simligi ostki barg og'izchalari soni ustki barg og'izchalari sonidan 2,7 martta ko'p, umumiy loviyasimon hujayralar soni 592 tani tashkil qiladi. Shu o'simlikning pastki barg og'izchalarini har biri bir kecha kunduzda 20 ml suv bug'latsa, ustki barg og’izchalari har biri bir kecha kunduzda 10 ml suv bug’latsa 8 kunda kungaboqar o'simligi qancha suv bug'latadi?

A) 5,12 l B) 51,2 l C) 25.6 l D) 41,7 l

3. Guli qiyshiq bargi qarama-qarshi joylashgan o`simliklarni aniqlang.


1.do`lana 2.qumrio`t 3.marmarak 4.nastarin 5.rayhon 6.sambitgul
A)3,4 B)2,6 C) 1,5 D)2,3

4.Mexanik to`qimaga xos bo`lgan xususiyatlarni aniqlang.


1.kollenxima va sklerinxima turlari mavjud 2.tarkibiga o`lik va tirik hujayralar kiradi 3.barg va yashil poyalar epidermasida joylashgan hujayralari suv va gaz almashinuvida ishtirok etadi 4.hujayra qobig`iga suberin degan modda shimilgan 5.hujayralar orasida yasmiqchalar shakllanadi 6.o`lik hujayralari ikki turga bo`linadi ya`ni uzun ingichka lub tolalari, yog`ochlik tolalari va yumoloq sklereid hujayralari 7.tirk hujayralari cho`ziq, qalin qobiqli, xloroplastga ega hujayralar hisoblanadi
A)1,2,7 B)3,4,5 C)2,3,6 D)4,5,6

5. Makkajo’xori ildizini 3 mm2 so’rish qismida necha yirik yadroli hujayralar bo’ladi?

A) 700 B) 1400 C) 2100 D) 2400

6. Bir tup sekvoyadendron tanasida yiliga 98 ta qubba hosil bo’lsa, necha tup sekvoyadendron bir yilda 5 kg urug’ xosil qilishi mumkinligini xisoblang.

A) 40 tup B) 50 tup C) 60 tup D) 75 tup

7. Шакли узгарган новдаларни аникланг.А) маккажухорининг сутаси; янтокнинг тиканлари; дулананинг тиканлари

Б) ширинмиянинг илдизпояси; янтокнинг тиканлари; кактуснинг тиканлари

С) лоланинг пиёзбоши; лавлагининг илдизпояси; кирккулокнинг илдизпояси

Д) наргиснинг пиёзи;киркбугумнинг илдизпояси; кактуснинг тиканлари

8. ”Qizil kitob”ga kiritilgan (a) , dorivor (b) va tabiat ko’rki (c) bo’lgan o’simliklarni aniqlang.
1) xolmon; 2) zubturum; 3) nilufar; 4) isiriq; 5) sallagul; 6) shirach; 7) chakanda.
A) a- 1, 6; b- 2, 7; c- 1, 5 B) a-1, 3; b- 2, 5; c- 3, 6 C) a- 3, 6; b- 4, 7; c- 1, 6 D) a- 1, 6; b- 4, 7; c- 2, 3

9. Shakli o‘zgargan yer usti poyaga ega o‘simliklami toping?

a) topinambur; b) kaktus; c) tok; d) qulupnay; e) do‘lana; f) zirk; g) gulsafsar

A)b,c B)a,g C)d,e D) b.f

10. Ботаника фани булимларининг вазифалари тугри курсатилган жавобни аникланг.

а) геоботаника; б) палеоботаника; с) бриология

1) казилма усимликларни урганади; 2) усимликларнинг купайиш аъзоларининг тузилиши урганади; 3) усимликларни ер шарида таркалиш конуниятларини урганади; 4) лешайникларнинг тузилиши,хаёт кечириши,таркалишини урганади; 5) йусинларни тузилишини урганади

А) а-3; б-1; с-4 Б) а-1; б-3; с-4 С) а-2; б-1; с-5 Д) а-3; б-1; с-5

11. Quyidagi jadvalda keltirilgan a, b, c ni aniqlang.

O’simlik nomi

O’simlikni hayotiy shakli

Bargaining poyada joylashuvi

Yalpiz

a

Qarama-qarshi

Qiriqbo’g’im

Ko’p yillik o’t

b

c

buta

Qarama-qarshi

A) a-ko’p yillik o’t; b-halqa hosil qilib; c-kiyiko’t B) a-bir yillik o’t; b-halqa xosil qilib; c-nastarin

C) a-buta; b-qarama-qarshi; c-ligistrum D) a-ko’p yillik o’t; b-halqa xosil qilib; c-nastarin

12. Бошок тупгул тузилишига хос хусусиятларни аникланг.

1) гул поя узун; 2) гул пояси осилиб турадди; 3) гул пояда бандсиз гуллар жойлашади; 4) гулларнинг юкори кисми бир хил текисликда булади; 5) гуллар гул пояда гулбандлари ёрдамида навбат билан жойлашади; 6) гулпоя калта ва югонА) 1,3 Б) 3,6 С) 1,5 Д) 2,5

13. To’pgulidagi gullarini gulbandi turlicha uzunlikda(a) va bir xil uzunlikda(b) bo’lgan to’pgullarga xos xususiyatlarni aniqlang?

1) gulpoyasi kalta; 2) asosiy gulpoyasi osilib turadi; 3) gullari ketma-ket birikkan; 4) gullari gulpoyani uchki qismida joylashgan; 5) yuqori qismi bir tekisda; 6) yoshligida qobiq bilan o’ralgan; 7) atrofi o’ramabargcha bilan o’ralgan;

8) oddiy to’pgul; 9) gulpoyasi uzun bo’ladi; 10) gullari gulpoya o’qida joylashadi.A) a-1,5,10; b-4,6,8 B) a-3,5,8; b-2,9,10 C) a-5,8,10; b-1,4,7 D) a-3,8,9; b-1,3,10

14. Sebarga(a), piyoz(b), oqqayin(c) to’pguliga xos xususiyatlarni juftlang?

A) a-sharsimon shakilda; b-gulbandi har xil uzunlikda; c-boshoqqa o’xshaydi

B) a-gulpoya kalta, yo’g’on; b-gulbandi bir xil uzunlikda; c-gulpoya osilib turadi

C) a-gullari bandsiz bo’ladi; b-yuqori qismi bir tekisda; c-gulpoyasi ko’tarilib turadi

D) a-boshcha deyladi; b-murakkab soyabon deyladi; c-to’pguli oddiy

15. Quyidagi o’simliklarni poya xili bilan juftlang.

a) sebarga; b) temirtikan; c) karnaygul; d) g’ozpanja; e) tok 1) o’rmalovchi; 2) ilashuvchi; 3) ko’tariluvchi; 4) o’raluvchi; 5) yoyilib o’suvchi

A) e-2; d-1; c-4; b-5; a-3 B) e-2; d-5; c-4; b-1; a-3 C) e-3; d-1; c-4; b-5; a-2 D) e-2; d-3; c-1; b-5; a-3

16. Куйидаги усимликларнинг тупгулларига хос хусусиятлар тугри жуфтланган жавобни белгиланг.

а) зуптурум; б) пиёз

А) а- гуллари бир хил узунликдаги банди билан гулпоянинг учки кисмида жойлашган; б-майда гуллари узун гулпояда бандсиз жойлашган

Б) а-йугон ва узун гулпояда бандсиз гуллар жойлашган; б-бошокка ухшайди,лекин асосий гулпоя осилиб туриши билан фаркланади

С) а-майда гуллар узун гулпояда бандсиз жойлашган; б-гуллар бир хил узунликдаги банди билан гулпоянинг учки кисмида жойлашади

Д) а-майда гуллар узун гулпояда бандсиз жойлашган; б-йугон ва узун гулпояда бандсиз гуллар жойлашган

17.Notogʻri ma’lumotni aniqlang.
A) qulupnayni jingalagi novdani oʻzgarishidan xosil boʻladi. B) bodring gajaklari bargning oʻzgarishidan xosil boʻladi
C) doʻlana tikani novda oʻzgarishidan xosil boʻladi D) akatsiya tikani yon bargni oʻzgarishidan xosil boʻladi

18. Asosiy ildiz (a) va yon ildiz (b) qayerdan xosil boʻlishi toʻgʻri berilgan javob.


1.kurtakdagi boshlangʻich ildizni bevosita oʻsishidan 2.murtakdagi boshlangʻich ildizni bevosita oʻsishidan 3.poya va bargdan 4.asosiy va qoʻshimcha ildizdan 5.novda va kurtakda
A) a-2 b-4 B) a-1 b-3 C) a-2 b-3 D) a-1.2 b-3.4

19. Yer usti(a) va yer osti(b) metamorfoz


I) ildiz II) barg III) poya
1.kartoshkani tugunagi 2.noʻxat gajaklari 3.sabzini ildiz mevasi 4.lavlagini ildiz mevasi 5.gʻumoy ildizpoyasi 6.kaktus tikani
A) a-II-2,4 b-III-6 B) a-I-3 II-3,6 III-5 C) a-I-2 b-1,6 D) a-II-2 b-I-3,4

20. Elaksimon nay hujayralari uchun xos bodmagan belgilarni aniqlang.

1) yadroga ega; 2) yadroga ega emas; 3) tirik hujayralardan iborat; 4) odik hujayralardan iborat; 5) traxeidlardan iborat; 6) yonida yoddosh hujayralari mavjud; 7) organik moddalar harakatini ta’minlaydi; 8) suv harakatini ta’minlaydi

A) 3, 6, 7 В) 1, 5, 6 C) 4, 5, 8 D) 2, 5, 8

21.Quyida berilgan tushunchalarni ma'nolari to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang.

a) traxeid; b) sklereid; c) suberin; e) periderma

1) ikkilamchi qoplovchi to'qima; 2) yog'simon modda;

3) anorganik moddalar harakatida qatnashuvchi ksilema naychasi; 4) sklerenximaning yumoloq hujayrasi;

5) qalin qobiqli xloroplastlarga ega bo'lgan hujayra

A) a - 5; b - 4; c - 2; e - 1 B) a - 4; b - 5; c - 2; e – 3 C) a - 3; b - 5; c - 4; e - 1 D) a - 3; b - 4; c - 2; e – 1

22. O‘simlik to‘qimalari va ularga xos xususiyatlar o‘rtasidagi muvofiqlikni aniqlang.

a) epiderma; b) periderma;

1) yosh novda va barglar ustini qoplab turadi; 2) po‘kak hujayralaridan iborat; 3) ikkilamchi qoplovchi to‘qima bilan

almashinadi; 4) hujayra qobig‘i suberin moddasi bilan shimilgan; 5) hujayrasi tashqi tomondan kutikula yoki mum

bilan qoplangan; 6) bir qavat zich joylashgan shaffof tirik hujayralardan iborat.

A) a - 4; b - 5 B) a - 3; b - 2 C) a - 6; b – 1 D) a -2 ; b – 323. Quyida keltirilgan qaysi o'simliklar bir xil turdagi murakkab barg hosil qiladi?

1) burchoq va no'xat; 2) beda va mosh; 3) yong'oq va yeryong'oq; 4) loviya va sebarga; 5) gilos va majnuntol; 6) shirinmiya va na'matak; 7) shoyigul va shoyi akatsiya; 8) partenotsissus va soxta kashtan

A) 1, 4, 5, 6 B) 2, 3, 4, 7 C) 2, 4, 6, 8 D) 3, 4, 5, 6

24. Quyidagi berilgan tarkibiy qismlar qaysi to‘qimaga mansub?

1) yasmiqcha; 2) og‘izcha; 3) yog‘ochlik tolasi; 4) yo‘ldosh hujayrasi; 5) fitonsid; 6)xloroplast

a) epiderma b) mexanik c) periderma d) o‘tkazuvchi e)ajratuvchi

A)a-2; b-3; c-4; e-5 B)a-6; b-3; c-2; d-1 C)a-2; b-6; c-1 d-4 D)a-2; b-4; c-1; e-525. Asosiy to’qima qaysi poya qavatlarida joylashgan(a), asosiy to’qima qaysi to’qimalar(b) orasida joylashgan?

1) epiderma; 2) floema; 3) kambiy; 4) ksilema; 5) o’zak; 6) hosil qiluvchi to’qima; 7) qoplovchi; 8) o’tkazuvchi; 9) ajratuvchi; 10) mexanik

A) a – 2,3,4; b – 8,10,7 B) a – 1,2,4; b – 6,8,10 C) a – 2,4,5; b – 7,9,10 D) a – 4,5,2; b – 7,8,10

26. Пояси ён хосил килувчи тукимага эга булмаган (а) ва эга булган (б) куп йиллик усимликларни аникланг.

1) лола; 2) баобаб; 3) саксовул; 4) холмон; 5) беш япрокли партеноцессус; 6) гледичия; 7) гумай; 8) бош пиёз

А) а-1,4,7,8; б-2,3,5,6 Б) а-1,4,7,6; б-2,3,5,8 С) а-1,4,6,8; б-2,3,5,7 Д) а-1,3,7,8; б-2,4,5,6

27.Quyidagi qaysi o‘simliklarda novdaning yon vegetativ organining metamorfozi uchraydi?

1) bodring gajaklari; 2) no‘xatning jingalagi; 3) tokning jingalagi; 4) akatsiyaning tikani; 5) qulupnayning jingalagi; 6) do‘lananing tikani; 7) zirkning tikani.

A)1,3,5 B) 2,4,7 C)2,3,6 D) 4,6,7

28. . Piyozga xos xususiyatlarni ajratib belgilang.

1) pskom piyozi ikki yillik o’t; 2) quruq qobig’idan preparat tayyorlash qulay; 3) ildizi 60-70 mm atrofga taraladi; 4) novda metomorfozi mavjud; 5) barg metomorfozi mavjud;6)tashqi quruq qobig’i kurtakniki singari; 7) quruq qobig’i turli mikroorganizmlardan saqlaydi; 8) agar u ko’ndalangiga kesib qaralsa, tubida qisqargan kalta poyacha borligini ko'rish mumkin;

9) tubidan pastga qarabyon novda ildizlar, yuqoriga qarab esa seret barglar o'sadi; 10) seret barglari novdaning shakl o’zgarishidan hosil bo’ladi; 11) o'rtasidan, ya'ni tubidan bargchalar va gulband o'sib chiqadi;12) ekma piyozlarning ayrimlari O'zbekiston «Qizil kitob»iga kiritilgan

A) 9,5,4,1 B) 12,8,4,2 C) 7,3,2,10 D) 11,6,5,4

29. Tashqi muhitga «shuvoq» bilan bir xil shakilda moslashgan oʻsimliklar soni nechta berilgan?

1) izen; 2) baliqkoʻz; 3) machin; 4) itsigak; 5) oqshoʻra; 6) qoqioʻt; 7) ituzum; 8) zubturum

A) 3 ta B) 4 ta C) 5 ta D) 2 ta

30. Доривор хусусиятга эга булган перидермасиз усимликни аникланг.

А) наъматак Б) баобаб С) зубтурум Д) мачин

31. Шакли узгарган баргларни аникланг.

А) кулупнайнинг жингалаги; бодринг гажаклари;партеноциссуснинг жингалаги

Б) бурчокнинг гажаклари; дулананинг тиканлари; кактуснинг тиканлари

С) кактуснинг тиканлари,зиркнинг тиканлари; бодринг гажаклари

Д) зиркнинг тиканлари; бурчокнинг гажаклари; кактуснинг тиканлари

32. Barglari qarama-qarshi joylashgan bir yillik o’tlarni belgilang.

a. kiyiko’t b. ligustrum c. nastarin d. chinnigul e. yalpiz f. rayhon g. pomidor

A) f,g B) a,f C) d,f,g D) f

33. Metamorfozlashgan barg (a) va ildiz (b) ga ega o`simliklarni aniqlang.

1) no`xat; 2) qizil lavlagi; 3) rediska; 4) burchoq; 5) sholg`om; 6) kaktus; 7) turp; 8) akatsiya; 9) sabzi; 10) loviya;

A) a-4,6,7,9,10; b-2,3,5,7,8 B) a-2,3,5,7,9; b-1,4,6,8,10 C) a-1,4,6,8,10; b-2,3,5,7,9 D) a-1,6,8,9,10; b-2,3,4,5,7

34. Maymunjon (1) zubturum(2)shuvoq(3) va qulupnay (4) kabi o’simliklar singari hayotiy shaklga ega bo’lgan o’simliklarq qaysi javobda berilgan?

A) 1-kiyiko’t;2- qoqio’t;3-keyruek,4-yalpiz B) 1-rayhon; 2-machin; 3-sarsazan,4-zig’ir

C) 1-singirtak; 2-iloq; 3-izen;4-pomidor D) 1-bodomcha; 2-no’xat; 3-itsigak, 4-andiz

35. Murakkab bargli bir yillik (a) va oddiy bargli ko’p yillik o’simliklar (b) qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

1) qayrag’och; 2) loviya; 3) soxta kashtan; 4) g’o’za; 5) sebarga; 6) yeryong’oq; 7) tut; 8) beda; 9) olma; 10) o’rik; 12) shirinmiya; 13) no’xatA) a-2, 4, 6; b-5, 8, 12 B) a-2, 13; b-1, 3, 7 C) a-2, 6, 13; b-1, 9, 10 D) a-4, 6, 13; b-7, 9, 10

36.
Download 41.65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat