Provença, 204-208 08036 BarcelonaDownload 1,05 Mb.
bet1/11
Sana22.06.2017
Hajmi1,05 Mb.
#11430
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Provença, 204-208

08036 Barcelona

Tel. 93 567 28 00

Fax 93 567 27 80

NIF Q 0801031 F

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DELS LOTS TERRITORIALS DE CAMP DEL SISTEMA DE CONTROL DE L’AIGUA EN EL TERRITORI (SICAT) SOTA GESTIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

(LOT TERRITORIAL 1)

ANNEX I

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL SICAT

1. INTRODUCCIÓ

El present annex descriu tècnicament i de forma detallada la distribució actual del Lot Territorial 1 del Sistema de Control de l’Aigua en el Territori (SICAT). De la mateixa forma es relacionen els Punts de Control del Medi (PCM), el sensors i les variables, així com la seva prioritat que seran objecte dels treballs descrits en aquests plecs incloent-ne tant les instal·lacions pròpies sota gestió de l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) així com les integrades de tercers.

L’abast previst per a les actuacions a realitzar en els punts de control integrats (pertanyents a tercers) estarà restringit normalment a la supervisió i gestió d'incidències. No obstant, això últim dependrà del que estableixin els convenis i acords de col·laboració entre l'ACA i els tercers explotadors, la qual cosa en algun cas pot incloure el manteniment parcial o integral dels esmentats punts i del seu equipament.

La taula següent mostra la repartició i distribució de les conques internes que formen part del Lot 1.Taula 1: Distribució de conques

Lot Territorial

Conca Territorial

Lot 1

Muga

Fluvià

Ter

Rieres de la Costa Brava

Atès que es preveu l’ampliació del nombre de punts de control del SICAT al llarg de la execució de present expedient, bé com a punts de control propis o bé com a punts de control integrats, es contempla la seva inclusió en el llistat exposat tant bon punt estigui feta la posta en marxa o integració.

Els punts de control que es relacionen en el present annex s'han agrupat d'acord amb la tipologia de subxarxa de la qual pertanyen actualment, malgrat que es preveu la integració total dels PCM de les subxarxes al SICAT, en base al seu codi MUEI (Medi, Usos, Episodis, Inspecció):PUNTS de control SAIH:

L'objectiu fonamental de la Xarxa SAIH (Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica) és el de facilitar la gestió hidràulica de les conques en els següents aspectes fonamentals:  • Previsió i actuació en cas d'avingudes, amb l’objectiu de minimitzar els danys potencials.

  • Gestió global dels recursos hídrics a fi d’optimitzar la seva utilització en abastaments, regadius, centrals hidroelèctriques, altres en situació ordinària i durant episodis d’avinguda i sequera.

La tipologia de punts de control SAIH és variada i inclou fonamentalment embassaments, aforaments de riu, canal i assuts. Actualment la xarxa SAIH està constituïda pels punts de control automàtics propietat de l’ACA, relacionats a les taules d’assignació de punts de control del medi de l’apartat següent.

Cada punt de control incorpora una unitat remota que s'encarrega de la recepció, tractament i emmagatzematge de la informació generada pels diferents sensors, així com de la seva transmissió al CPD de l'Agència a través de la xarxa de comunicacions assignades (GPRS o TETRA, però amb possibilitat d’ampliació a altres sistemes). La informació de camp en cada punt de control es registra localment i s’envia al centre de control “polling” amb una periodicitat predefinida.

La capacitat d’emmagatzematge local de la informació depèn en cada cas del tipus d’estació remota i de la quantitat de sensors gestionats pel punt de control, arribant a ser de fins a 7 dies.

La transmissió de la informació des de les estacions remotes fins al centre de control es realitza per defecte amb una freqüència de 30 minuts, si bé aquesta es pot modificar a fi d’adaptar-se als requeriments de gestió (pe: irrupció espontània en cas que una variable superi un llindar preestablert).

Les comunicacions actualment es realitzen a través de les Xarxes TETRA - RESCAT i GPRS corporatives de la Generalitat de Catalunya. L’ACA té un conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de manera que, el manteniment i l’operació de les xarxes estaran excloses les activitats objecte del present plec, amb excepció dels equips de comunicació local que sí estan dintre de l’abast del present plec.

Els punts SAIH disposen actualment del següent equipament bàsic:  • Camins d’accés per a vehicles i/o persones

  • Recinte del PCM: tancaments i accessos als sensors (escales, passarel·les, etc..)

  • Caseta (o armari).

  • Escomesa elèctrica en Baixa Tensió segons les característiques de cada ubicació, o bé panells fotovoltaics generadors d’energia en cas que no existeixi la possibilitat d’alimentació mitjançant la xarxa elèctrica.

  • Xarxa de Baixa Tensió 380/220 V amb capacitat de supervisió i gestió remota, enllumenat i xarxa de terres.

  • Font d’Alimentació Commutada (FAC) o bé regulador de tensió per a panells solars.

  • Equipament energètic: inclou regulador i el grup de bateries per a garantir l’alimentació elèctrica fins a 5 o 7 dies (segons tipologia del punt) en circumstàncies extremes.

  • Unitat remota amb funcions de control, tractament, enregistrament de dades i gestió de comunicacions.

  • Terminal d’operador: pantalla tàctil pel control de la invalidació local i per les tasques de manteniment

  • Equipament de comunicació: inclou la radio per la Transmissió via TETRA i/o el router o mòdem per la transmissió GPRS, i també l’equipament complementari (antenes, proteccions de torres, etc..)

  • Sensors propis o senyals integrades amb el respectiu cablejat fins a la unitat remota, degudament protegit en front alteracions elèctriques. Entre d’altres, es poden llistar els següents:

    • Sonda de nivell de pressió per bombolleig, piezoresistiva, radar, boia contrapès i per ultrasons, segons les característiques de cada ubicació.

    • Cabalímetre de temps de trànsit o perfiladors per ultrasò para canal obert.

    • Cabalímetre de canonada electromagnètic o per ultrasò.

    • Codificador angular de posició de comporta i finals de carrera.

Addicionalment, depenent de la criticitat de les variables, la complexitat i l’extensió del emplaçament, es disposa d’arquitectures complementaries com poden ser:

  • Comunicacions inalàmbriques per radioenllaç entre sensors i unitat remota.

  • Xarxa de comunicacions per fibra òptica: caixes d’interconnexió, multiplexores/demultiplexores Ethernet i ModBus i convertidors òptic - elèctrics.

  • Xarxa d’alimentació segura distribuïda.

  • Sistemes de vídeo vigilància: càmeres IP amb visió diürna/nocturna, detectores de presència i estat d’accessos, SCADA local i remot.

  • Control automàtic, remot i local d’elements reguladors.

  • Elements d’integració de xarxes d’auscultació d’embassaments.

PUNTS de control XACQA:

La XACQA (Xarxa Automàtica de Control de la Qualitat de l’Aigua) s'encarrega de realitzar el seguiment automàtic de la qualitat de les aigües superficials amb els següents objectius:  • Monitoritzar l’evolució dels paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua de les masses d’aigua, pel compliment dels valors de contaminació admissibles d’acord amb la legislació vigent.

  • Detectar i identificar la presència d’episodis de contaminació per tal de realitzar el seguiment i determinar el seu origen, al mateix temps que es salvaguarden les captacions d’aigua per al consum humà.

  • Generar un històric de dades que serveixi de suport per a l’avaluació de la qualitat de l’aigua i la seva evolució en el temps, amb l’objectiu de donar informació a tots els medis implicats, inclosa la informació pública.

Els PCM associats a la XACQA capten i processen un conjunt de paràmetres i indicadors químics i físics relacionats fonamentalment amb la qualitat de l'aigua, dels quals destaquen els paràmetres de conductivitat, temperatura, terbolesa, PH, oxigen, etc., escollits en funció de les possibles incidències que puguin sorgir, així com les característiques i entorn de cada punt de control. Actualment la XACQA està constituïda pels punts de control automàtics propietat de l’ACA, relacionats a les taules d’assignació de punts de control del medi de l’apartat següent.

Cadascun dels punts de control incorpora una unitat remota que s’encarrega del comandament de la cabina, la recepció, el tractament i l’emmagatzematge de la informació donada pels sensors, així com de la seva transmissió al CPD de l'Agència per mitjà de diferents sistemes de comunicacions que operen a través de la xarxa telefònica (GPRS, TETRA). La captura de dades per part del Centre de Control es realitza per "polling" amb un cicle d'escombrat en base horària, si bé aquesta última es pot modificar a fi d’adaptar-se als requeriments de gestió.

Els punts XACQA disposen actualment del següent equipament bàsic:


  • Tancaments, caseta i accés.

  • Captació d’aigua.

  • Bomba submergida en riu o canal per a la captació de l’aigua a analitzar.

  • Sistema de condicionament de la mostra.

  • Mostrejador automàtic.

  • Escomesa elèctrica en Baixa Tensió segons les característiques de cada ubicació.

  • Xarxa de Baixa Tensió 380/220 V, enllumenat i xarxa de terres.

  • Xarxa d’aire comprimit.

  • Sistema d’Adquisició de Dades.

  • Transmissió via GPRS o TETRA.

  • Sistema d’aire condicionat i en alguns casos calefactor.

  • Sonda multiparamètrica amb sensors de pH, conductivitat, temperatura i oxigen dissolt.

  • Sonda de nivell, piezoresistiva, radar o per ultrasons, segons les característiques de cada ubicació. En alguns casos cabalímetre de canal de temps de trànsit o perfiladors d’efecte doppler.

  • Turbidímetre instal·lat a l’interior de la caseta.

  • Sensors i analitzadors de la qualitat de l’aigua de manera continua.

  • Centraleta d’alarmes pel control d’intrusisme, inundació i temperatura interior de la caseta.

Estacions Compactes:

La xarxa d’estacions compactes s'encarrega de complementar la informació proporcionada per la xarxa SAIH a través d'estacions de mesura "compactes" que funcionen de forma autònoma i estan destinades principalment a l'adquisició de nivells i cabals amb un NCD diferent al corresponent a la xarxa SAIH.

Actualment, aquesta xarxa disposa dels punts de control automàtics propietat de l’Agència relacionats a les taules d’assignació de punts de control del medi de l’apartat següent, que en espera d'integrar-se al nou sistema de supervisió, control i adquisició de dades que s’està implementant (SAMCAT 5.0), ubicat al Centre de Procés de Dades (CPD) que l'Agència té a Barcelona i que es visualitzen a través d‘un sistema d’accés Webserver.

Cada punt de control incorpora una unitat remota que s’encarrega de la recepció, tractament i emmagatzematge de la informació generada pels sensors, així com de la seva transmissió al CPD de l'Agència per mitjà de diferents sistemes de comunicacions (GSM, GPRS, IP, radioenllaç amb un altre PCM amb comunicació autònoma, etc.).

L’objecte de les estacions "compactes" és la captació de variables meteorològiques, hidràuliques i hidrològiques en nous emplaçaments sense que això suposi grans inversions.

Els PCM equipats amb estacions compactes disposen normalment del següent equipament bàsic:  • Armari d’intempèrie.

  • Sistema d'Adquisició de Dades.

  • Sistema d’energia solar fotovoltaica o bateries.

  • Proteccions elèctriques.

  • Sensors i estructures bàsiques de subjecció i muntatge dels mateixos.

  • Sistema de comunicació (GSM , GPRS, IP, radioenllaç).

  • Remota.

Xarxa de Piezòmetres:

L’objectiu de la xarxa de piezòmetres és realitzar un seguiment del nivell i la qualitat de les aigües subterrànies mitjançant els paràmetres de conductivitat i temperatura.

La xarxa de piezòmetres automatitzats disposa dels punts de control automàtics propietat de l’ACA, relacionats a les taules d’assignació de punts de control del medi de l’apartat següent, desplegats al llarg de tot el territori Català. No obstant, se’n preveu un increment per donar compliment a la DMA pel que fa al control de les masses d’aigua subterrànies.

En la seva majoria els PCM de la xarxa de piezòmetres estan equipats bàsicament per les perforacions, conductes i infraestructura del terreny que resulta estrictament necessària per efectuar les mesures, si bé, alguns dels punts de control disposen actualment d'un limnígraf tipus boia - contrapès.Punts de control de la xarxa Manual:

El formen el conjunt de punts de control manual destinats a l’adquisició de dades tant puntuals com estadístiques i que s’ubiquen en estacions d’aforament, assuts i marcs de control, a fi de servir de suport a l'ACA per a les tasques de planificació dels recursos i de la seva gestió tant en situacions normals com en situacions de sequera o riuades.

Actualment la xarxa està formada pels punts de control propis distribuïts per tot el territori català, relacionats a les taules d’assignació de punts de control del medi de l’apartat següent i que en la seva majoria disposen d’una infraestructura bàsica d’obra civil en riu o canal, així com també dels elements bàsics de mesura (escala limnimètrica i senyals de nivell). En alguns punts es disposa a més d’un limnígraf tipus boia - contrapès.Download 1,05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti