Número Acta: 4/2015 Caràcter: Ordinari LlocDownload 80,13 Kb.
bet1/4
Sana23.06.2017
Hajmi80,13 Kb.
#12774
  1   2   3   4
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2015
Número Acta: 4/2015

Caràcter: Ordinari

Lloc: Aula Ambiental de la seu del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Data: 30 de novembre de 2015

Objecte: Sessió ordinària del Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Horari: Inici: Les vuit del vespre (20:00h)

Acabament: Les nou i dotze minuts del vespre (21:12h)


Assistents
Sr. Valentí Junyent Torras, president del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Marc Aloy Guàrdia, vicepresident del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Josep M. Sala Rovira, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Jaume Torras Oliveras, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Jordi Masdeu Valverde, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Felip González Martín, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Eloi Hernández Mosella, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Miguel Ángel Montaña Merino, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Aleix Solé Sellarès, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Josep Candàliga Freixa, representant de l’Ajuntament d’Artés

Sr. Albert Clusella Vilaseca, representant de l’Ajuntament de Moià

Sr. Ramon Serra Millat, representant de l’Ajuntament de Navarcles

Sr. Josep Casafont Cendra, representant de l’Ajuntament de Navàs

Sr. Salvador Sibila Cucurull, representant de l’Ajuntament de Sallent

Sr. Tomás Casero García, representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Sr. Ramon Planell Gabernet, representant de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

Sra. Eulàlia Sardà Bonvehí, representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Sr. Xavier Codina Casas, representant de l’Ajuntament de Santpedor

Sr. Josep Maria Canudas Costa, representant de l’Ajuntament de Súria

Sr. Jordi Vall Carrillo, representant de l’Ajuntament d’Avinyó

Sr. Jorge Aguilera Ruiz, representant de l’Ajuntament de Balsareny

Sr. Josep Pujol Dordal, representant de l’Ajuntament de Calders

Sr. Isidre Badia Pujol, representant de l’Ajuntament de Callús

Sr. Fèlix Enrich Puig, representant de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Sr. Joan Lladó Oliva, representant de l’Ajuntament de Castellfollit del Boix

Sr. Francesc Martínez Vilaseca, representant de l’Ajuntament de Castellnou de Bages

Sr. Cecilio Rodríguez Martín, representant de l’Ajuntament del Pont de Vilomara

Sr. Joan Coll Prat, representant de l’Ajuntament de Gaià

Sr. Josep Ricart Ferrer, representant de l’Ajuntament de L’Estany

Sr. Roger Costa López, representant de l’Ajuntament de Marganell

Sr. Gustau Erill Pinyot, representant de l’Ajuntament de Monistrol de Calders

Sr. Crisant Lombera Tomàs, representant de l’Ajuntament de Mura

Sra. Anna Roig Borrellas, representant de l’Ajuntament de Rajadell

Sra. Montserrat Torres Sala, representant de l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

Sr. Joan Muns Botinas, representant de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages

Sr. Albert Miralda Sellarès, representant de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola


Sr. Martí Madorell Arbolí, representant de l’Agència de Residus de Catalunya

Sr. Ricard Jorba Garcia, gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus

Sr. Josep Alfons Montraveta Torrebadella, secretari interventor del Consorci del Bages per a la gestió de residus
Absents justificats
Sr. Dídac Escolà Garcia, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sra. Carolina Herrero Ruiz, representant de l’Ajuntament de Castellgalí

Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja, representant de l’Ajuntament de Talamanca
Absents no justificats
Sra. Olga Sánchez Ruiz, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Jordi Serracanta Espinalt, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Andrés Rojo Hernández, representant de l’Ajuntament de Manresa

Sr. Joan Torres Pérez, representant del Consell Comarcal del Bages

Sr. Jaume Bertran Masanes, representant de l’Ajuntament d’Aguilar de Segarra

Sr. Xavier Camarasa Palomes, representant de l’Ajuntament de Fonollosa

Sra. Carme Pineda Castro, representant de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Sra. Dolors Serral Soler, representant de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló


A les vuit i cinc minuts, en el transcurs del punt 2 de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió el senyor Gustau Erill Piñot, representant de l’Ajuntament de Monistrol de Calders.
En el transcurs del punt 3 de l’ordre del dia s’incorporen a la sessió els senyors: Eloi Hernández Mosella, representant del Consell Comarcal del Bages, Tomás Casero García, representant de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i Felip González Martín, representant de l’Ajuntament de Manresa, a les vuit i deu minuts, vuit i dotze i un quart de nou, respectivament.
A un quart i mig de nou, en el transcurs del punt 5 de l’ordre del dia, s’incorpora a la sessió el senyor Albert Clusella Vilaseca, representant de l’Ajuntament de Moià.
El secretari comprova l’existència de quòrum suficient, el president obre la sessió i es passen a tractar els següents punts de l’ordre del dia:


 1. Aprovació acta del dia 5 d’octubre de 2015

 2. Presa de possessió de nous membres

 3. Proposta de modificació d’ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2016

 4. Proposta d’aprovació de les aportacions dels municipis consorciats pels serveis prestats pel Consorci durant l’exercici 2016

 5. Proposta d’aprovació del Pressupost general i de la Plantilla de personal per a l’exercici 2016

 6. Proposta d’aprovació de la baixa de drets d’exercicis anteriors

 7. Proposta d’aprovació d’assignacions per assistència a les sessions del Consell plenari i de la Comissió executiva.

 8. Proposta d’aprovació de la recuperació parcial de la paga extra de desembre de 2012 del personal del Consorci i de règim de vacances i de dies de lliure disposició del personal funcionari

 9. Proposta d’aprovació de la incorporació de l’Ajuntament de Cardona al Consorci

 10. Proposta d’adscripció de la deixalleria de Cardona al Servei comarcal de deixalleries

 11. Proposta d’aprovació de l’acceptació de residus del Moianès

 12. Donar compte del Període Mitjà de Pagament del Consorci

 13. Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

   1. Donar compte d’acords i resolucions

   2. Precs i preguntes 1. APROVACIÓ ACTA DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2015

El president demana si hi ha alguna observació a l’acta de la sessió realitzada el dia 5 d’octubre de 2015. No se’n formula cap i, sotmesa l’acta a votació ordinària, s’aprova per unanimitat.

 1. PRESA DE POSSESSIÓ DE NOUS MEMBRES

El Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió de residus es va constituir el dia 5 d’octubre de 2015 i els membres que hi eren presents van prendre possessió del seu càrrec.


Alguns representants dels ens consorciats no eren presents a aquesta sessió constitutiva. És per això que es dóna pas a la presa de possessió dels nous representants presents a aquesta sessió i es criden nominalment:
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de membre del Consell plenari del Consorci, amb lleialtat al Rei i de respectar i fer respectar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”


MUNICIPI

MEMBRES CONSELL PLENARI

Consell Comarcal del Bages
Aleix Solé Sellarès

Si, ho prometo per imperatiu legal

MUNICIPIS DE MÉS DE 5.000 HABITANTS

Navarcles

Ramon Serra Millat

Si, ho prometo

Sant Joan de Vilatorrada

Ramon Planell Gabernet

Si, ho prometo per imperatiu legal

MUNICIPIS DE FINS A 5.000 HABITANTS

Castellnou de Bages

Francesc Martínez Vilaseca

Si, ho prometo

Marganell

Roger Costa López

Si, ho prometo

Monistrol de Calders

Gustau Erill Pinyot

Si, ho prometo per imperatiu legal 1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2016

Se sotmet a consideració del plenari la següentPROPOSTA

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

És convenient modificar l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis de tractament, eliminació de residus i venda de compost.

Vista la Memòria de Gerència i l’Informe de Secretaria Intervenció.

És ús de les atribucions conferides al Consell plenari a l’art. 8.7 dels Estatuts del Consorci, es proposa l’adopció dels següents


ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici de 2016 i següents, la modificació de l’article 5è a de l’ordenança fiscal número 2, reguladora del preu públic per la prestació de serveis de tractament, eliminació de residus i venda de compost les tarifes, així com el seu text refós, en els termes que figuren a continuació:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENT, ELIMINACIÓ DE RESIDUS I VENDA DE COMPOST
I.- CONCEPTE
Art. 1r.- De conformitat amb el que es preveu als articles 127 i 152 en relació amb l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Consorci del Bages per a la gestió de residus estableix el preu públic per a la prestació del servei de tractament, eliminació de residus i venda de compost, que es regirà per aquesta Ordenança
Art. 2n.- Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfan per la utilització, d’acord amb la normativa aplicable, de les instal·lacions de tractament i eliminació de residus que gestiona aquest Consorci, incloent el dipòsit controlat de residus i la planta de compostatge.
Art. 3r.- Té també consideració de preu públic l’import satisfet per la venda del compost produït per la planta de compostatge que forma part de les instal·lacions del Consorci.

II.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Art. 3r.- Són obligats al pagament les persones físiques o jurídiques que tenen la condició de productors o posseïdors de residus i que sol·liciten la prestació del servei al Consorci de tractament i eliminació de residus, d’acord a la normativa d’aplicació i sempre que s’ajustin a les autoritzacions vigents.
Art. 4t.- Es prendrà com a base de la present exacció la tona mètrica i la naturalesa de les deixalles.

Art. 5è a.- El deute tributari serà el resultant de l’aplicació de les tarifes següents, sumant-hi l’IVA que sigui d’aplicació:
 1. Residus amb destinació a planta de compostatge:
Epígraf

Descripció del residu

/tona


1.1

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis inferior a un 5%

Fins a 1.500 Tm/trimestre1

49,03 €

Més de 1.500 Tm/trimestre1

46,03 €

1.2

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 5% i 10%

Fins a 1.500 Tm/trimestre1

53,77 €

Més de 1.500 Tm/trimestre1

50,77 €

1.3

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 10% i 15%

Fins a 1.500 Tm/trimestre1

55,26 €

Més de 1.500 Tm/trimestre1

53,26 €
1.4

Fracció orgànica procedent de recollida domiciliària selectiva amb un percentatge d’impropis comprès entre un 15% i 20%.

* No s’accepten a la planta de FORM residus amb un percentatge d’impropis superior al 20%. En aquest cas serà d’aplicació el preu públic de dipòsit controlatFins a 1.500 Tm/trimestre1

64,30 €

Més de 1.500 Tm/trimestre1

61,30 €

2

Fracció orgànica assimilable, procedent de recollida no domiciliària amb un percentatge d’impropis màxim del 10%.

* No s’accepta a la planta fracció orgànica assimilable de procedència no domiciliària amb un percentatge d’impropis superior al 10%. En aquest cas serà d’aplicació el preu públic de dipòsit controlat II.462,64 €

3

Fracció orgànica assimilable, procedent de recollida no domiciliària, amb excés d’humitat o amb més d’un 10% d’impropis

* En cas de recepció de fracció orgànica assimilable en estat pastós (excés d’humitat) o amb més d’un 10% d’impropis, els serveis tècnics del Consorci emetran informe preceptiu i s’aplicarà aquest preu públic en el cas que sigui apta per compostatge. En cas contrari es destinarà a dipòsit controlat aplicant el preu públic que correspongui.85,46 €

4.1

Fracció vegetal

16,00 €

4.2

Fracció vegetal triturada apta per entrada directa al procés de compostatge (granulometria < 100 mm i absència d’impropis)

0,00 €

5

Fems animals

* L’acceptació a la planta de fems està condicionada a l’emissió d’informe justificatiu dels serveis tècnics del Consorci0,00 €

6

Fusta per a la planta de trituració, no apta per a compostatge

50,00 €

7

Fusta apta per al compostatge (palets)

0,00 €

8.1

Fracció orgànica procedent de recollida selectiva amb un percentatge d’impropis inferior a un 10%, d’entitats sense ànim de lucre que tinguin convenis amb ajuntaments consorciats

55,75 €

8.2

Fracció orgànica procedent de recollida selectiva amb un percentatge d’impropis entre un 10% i un 20%, d’entitats sense ànim de lucre que tinguin convenis amb ajuntaments consorciats

56,78 €


Download 80,13 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
covid vaccination
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti