Monistrol de caldersDownload 49.02 Kb.
Sana09.05.2017
Hajmi49.02 Kb.AJUNTAMENT

MONISTROL DE CALDERS


ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2010
A la sala de plens de l’Ajuntament de Monistrol de Calders, a les 20 hores del dia 30 de setembre de 2010, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar sessió ordinària, sota la presidència del senyor Joan Ponsa i Puigmartí, Alcalde en funcions de l’Ajuntament i amb l’assistència dels senyors/es regidors/es Gemma Colet i Callen, Esther Montes i Lucas, Josep Hom i Estrada, tots ells i elles de la Coalició d’Independents de Monistrol i del senyor regidor Carles Moya i Barril d’Esquerra Republicana de Catalunya.

No hi assisteixen la senyora Alcaldessa, Mercè Cardona i Junyent, qui per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 24 de setembre de 2010 (núm. 110) ha delegat de forma genèrica les funcions d’Alcaldia en el primer tinent d’Alcalde, senyor Joan Ponsa i Puigmartí per raó de trobar-se absent del municipi del dia 27 de setembre al 3 d’octubre, i el senyor regidor Alejandro Muñoz i Prieto de Convergència i Unió, qui ha excusat prèviament la seva absència.

Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari, qui ho és de la Corporació.
Oberta la sessió per la presidència a les 20 hores i un cop comprovat per part del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix al debat i votació dels assumptes inclosos al següent

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS :
El senyor Alcalde en funcions pregunta si hi ha alguna observació a formular respecte de les actes de les següents sessions, còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria de la present sessió:
- Sessió ordinària de data 30 de juny de 2010.

- Sessió extraordinària de data 16 de setembre de 2010.-


El senyor regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carles Moya i Barril intervé per puntualitzar que a la sessió ordinària de data 30 de juny, concretament al punt de precs i preguntes, quan va preguntar si al pressupost d’aquest any està contemplat arreglar la placa del sostre de la sala de plens que té just a sobre d’ell, va dir ja feia temps que estava així ja que si no semblaria que s’ha trencat avui, la qual cosa desitja que consti en acta, fet pel qual, s’acorda procedir a fer constar la puntualització efectuada en el sentit indicat pel senyor regidor.
Sotmeses les actes de les sessions ordinària de data 30 de juny de 2010 i extraordinària de data 16 de setembre de 2010 a votació, fent constar la puntualització formulada pel senyor regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carles Moya i Barril que ha estat abans indicada, pel que respecta a la de la sessió ordinària de data 30 de juny, el ple acorda per unanimitat la seva aprovació.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D’ALTRES ASSUMPTES D’INTERÈS DEL PLE .
El senyor Alcalde en funcions exposa als/a les assistents que les resolucions han estat a disposició dels senyors/es regidors/es durant els dos dies hàbils posteriors a la convocatòria, les quals són les resolucions dictades per l’Alcaldia-Presidència des de la darrera sessió ordinària, concretament dels decrets dictats entre el dia 2 de juliol de 2010 i el 27 de setembre de 2010, els quals consten inscrits al Llibre registre oficial de resolucions de l’Alcaldia del número 54/2010 al 111/2010.
Acte seguit pregunta si algú dels assistents desitja fer alguna intervenció, no produint-se’n cap.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ PER PART DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 107/2010 DE DATA 14 DE SETEMBRE, DICTADA PER L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA.
El senyor Alcalde en funcions sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita literalment, diu:
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ PER PART DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 107/2010 DE DATA 14 DE SETEMBRE, DICTADA PER L’ALCALDIA- PRESIDÈNCIA.-
Se sotmet a la ratificació del Ple de la Corporació el Decret de l’Alcaldia – Presidència núm. 107 /2010 de data 14 de setembre de 2010.
Aquesta resolució va ser dictada per l’alcaldia per raó d’urgència atenent als terminis establerts per tal que s’adoptessin els acords, i s’ha de sotmetre a la ratificació del ple de conformitat amb el que disposen els articles 21.1.k) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.K) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, i d’acord amb les bases d’execució del del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya per al període 2008-2012.
El decret que se sotmet a ratificació és el que es transcriu literalment a continuació :
“ DECRET DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA ( NÚM. 107/2010 )
Atès que amb data 28 de juliol de 2008 (R.E. núm. 787/08) es va rebre en aquest Ajuntament ofici de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya mitjançant el qual es feia avinent que la comissió de cooperació local de Catalunya en sessió de 30 de juny de 2008 va aprovar per unanimitat la formulació definitiva del PUOSC de l’any 2009.
Vist que a la documentació annexa a l’ofici rebut relativa a la formulació definitiva de l’anualitat 2009 corresponent al municipi de Monistrol de Calders hi figuren, d’entre d’altres, les actuacions que es detallen a continuació:


ANY

Núm.

PROGR.

TÍTOL ACTUACIÓ

PRESSUPOST

SUBVENCIÓ

2009

0191

PG

Rehabilitació i condicionament de l’edifici del carrer de la Vinya, 9 per ampliació de l’ajuntament

86.765,14 €

77.188,63 €


TOTAL SUBVENCIÓ

77.188,63 €

Atès que l’Ajuntament de Monistrol de Calders ha aprovat definitivament el projecte municipal d’obra ordinària que porta per títol “Rehabilitació i condicionament de l’edifici del carrer de la Vinya, 9 per ampliació de l’ajuntament”, amb un pressupost d’execució per contracta de 86.765,14 € (IVA inclòs).


Atès que l’Ajuntament té previst realitzar dues obres anomenades “Adequació de l’accés a Monistrol de Calders des de la carretera B-124” que consisteix en l’eixamplament de l’accés principal del municipi i que forma part del desenvolupament de la Urbanització Masia del Solà i l’obra “urbanització dels carrers Montserrat i Mitjans” en base a un projecte tècnic que contempla dues fases, la primera de les quals, relativa a la urbanització del carrer Montserrat té un pressupost total per contracte d’import 269.047,95 €, i la segona de les quals, que té per objecte la urbanització del carrer Mitjans, té un pressupost total per contracte d’import 383.164,10 €.
Vist que el quadre resultant del finançament d’aquestes actuacions, és el que es transcriu a continuació, una vegada s’ha valorat actuació per actuació l’ajustament dels imports a les necessitats reals, i en el qual a la columna PUOSC hi consta la subvenció que resulta necessària sol·licitar per a cadascuna d’elles:Atès per tant que pel que respecta a les actuacions 1 i 2 s’ha de sol·licitar canvi de destinació de la subvenció atorgada per l’actuació que porta per títol “Rehabilitació i condicionament de l’edifici del carrer la Vinya, 9 per ampliació de l’ajuntament” inclosa al programa general i a l’anualitat 2009 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya .
Vist que de conformitat amb la base 4 de les d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2008-2012 (DOGC 5129 de 13 de maig de 2008), en relació amb el que estableix l’article 18, apartat 2 i 3, del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del PUOSC 2008-2012, per a cada ajut planificat definitivament es podrà autoritzar un únic canvi d’anualitat d’actuació o de destinació.
Considerant que de conformitat amb l’apartat 2 de la base 4 a les sol·licituds de canvi de destinació s’haurà d’adjuntar la documentació que estableix la convocatòria del PUOSC en relació a la nova actuació, i s’haurà de justificar que existeixen circumstàncies noves i no previstes inicialment que fan necessari el canvi sol·licitat.
Considerant que pel que respecta a les obres d’adequació de l’accés a Monistrol de Calders des de la carretera B-124, no era previsible en el moment de formular la sol·licitud d’inclusió al PUOSC, que a aquest Ajuntament li seria atorgada la subvenció per import de 35.460,20 € dins de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, per resolució del senyor Conseller del departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de data 16 de desembre de 2009, i que una vegada assolit aquest ajut i tenint en compte la indispensable millora que suposa per a l’accés rodat a la urbanització “ Masia del Solà”, ha de comportar l’execució d’aquestes obres.
Tenint en compte que el projecte d’urbanització dels carrers Montserrat i Camí Mitjans, resulta molt necessari d’executar per tal d’evitar que quan plou hi hagi el desplaçament de fang i terres que darrerament s’han incrementat notòriament per la pròpia orografia del terreny on es troba el seu emplaçament, amb el perjudici que això ocasiona als veïns i veïnes dels carrers Montserrat i Pare Mundet, així com per a les pròpies finances municipals atenent al cost econòmic que suposa la neteja que s’ha de realitzar en cada ocasió.
Vist que al respecte de l’anterior, l’Ajuntament de Monistrol de Calders disposa del projecte d’urbanització dels carrers Montserrat i camí Mitjans, redactat pel senyor arquitecte Ramon Bacardit Reguant, i del Projecte d’Adequació de l’accés a Monistrol de Calders des de la carretera B-124 redactat per l’empresa d’ingenyeria Larix.
Atès que no es preveu la celebració de cap sessió del ple de l’Ajuntament fins el dia 30 de setembre del present i de conformitat amb el que disposa l’article 53.1 k) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons el qual l’Alcalde pot exercir accions administratives, en cas d’urgència, que siguin de competència del ple sempre que es sotmeti a la seva ratificació d’aquest òrgan a la primera sessió que es convoqui.

H E R E S O L T
Primer: Formular la sol·licitud del canvi de destinació de l’import de 77.188,63 € corresponent a la subvenció atorgada per l’actuació que porta per títol “Rehabilitació i condicionament de l’edifici del carrer la Vinya, 9 per ampliació de l’ajuntament” inclosa al programa general (PG) de l’anualitat 2009 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2010-2012, amb l’objecte que l’import indicat es destini al finançament de les següents actuacions:


  • Actuació: Adequació de l’accés a Monistrol de Calders des de la carreteria B-124

Pressupost de l’actuació: 160.958,57 €

Aportació de fons propis: 94.146,98 €

Subvenció Llei d’Urbanitzacions: 35.460,20 €

Sol·licitud de subvenció PUOSC: 31.351 39 €
  • Actuació: Urbanització carrer Montserrat-Mitjans. 1a Fase C/ Montserrat.

Fase 1 (urbanització carrer Montserrat): 269.047,95 €


Aportació de fons propis i particulars: 151.047,95 €

Subvenció Xarxa Barcelona: 72.162,76 €

Sol·licitud de subvenció PUOSC: 45.837,24 €
Segon: Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple a la propera sessió que se celebri. “
Per la qual cosa es proposa l’adopció dels següents acords :
Primer.- Ratificar el decret de l’alcaldia presidència número 107/2010, de 14 de setembre.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
No obstant el ple de la Corporació decidirà el que estimi oportú.
Monistrol de Calders, 27 de setembre de 2010
L’Alcalde en funcions :

Joan Ponsa Puigmartí”.


Efectuada la lectura de la proposta, el senyor Alcalde en funcions pregunta als/a les presents si algú desitja fer alguna intervenció, no produint-se’n cap.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per quatre vots a favor, els quals es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es a la Coalició d’Independents de Monistrol, el senyor Joan Ponsa i Puigmartí, la senyora Gemma Colet i Callen, la senyora Esther Montes i Lucas, i el senyor Josep Hom i Estrada, i una abstenció, la qual es correspon al regidor adscrit a Esquerra Republicana de Catalunya, la seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, l’adopció dels acords que la mateixa conté i que són els que es transcriuen a continuació:
Primer.- Ratificar el decret de l’alcaldia presidència número 107/2010, de 14 de setembre.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

4.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE MUNICIPAL D’OBRA ORDINÀRIA QUE PORTA PER TÍTOL “ PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE L’ACCÉS A MONISTROL DE CALDERS DES DE LA CTRA. B-124”.-
El senyor Alcalde en funcions sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita literalment, diu:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE MUNICIPAL D’OBRA ORDINÀRIA QUE PORTA PER TÍTOL “ PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE L’ACCÉS A MONISTROL DE CALDERS DES DE LA CTRA B-124” .-
Vist el projecte d’obra municipal d’obra ordinària que porta per títol “ Projecte Executiu d’Urbanització de L’accés a Monistrol de Calders des de la Ctra. B-124 “ redactat per Enginyeria Larix S.A. per encàrrec del Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Monistrol de Calders , amb un pressupost base de licitació de 136.405,57 € més 24.553,00 €, corresponents a l’IVA, és a dir amb un pressupost total d’import 160.958,57 €.
Atès que d’acord amb la memòria descriptiva que integra el document tècnic, l’actuació té com a objectiu la definició de les obres necessàries per a reordenar l’accés existent i intentar millorar la seguretat de la carretera augmentant la visibilitat dels vehicles que hi circulen.
Considerant que d’acord amb el que disposa l’article 12.1.a) del Reglament d’Obres, Activitats i Serves dels Ens Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, aquestes obres tenen la consideració d’obres de primer establiment, reforma o gran reparació.
Tenint en compte que l’execució d’aquesta obra es considera necessària per reordenar l’accés existent al municipi i intentar millorar la seguretat de la carretera amb la finalitat d’obtenir la corresponent autorització del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per tal d’executar l’actuació de remodelació del pont que dóna accés al municipi des de la Ctra. B-124.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació del projecte de referència és, d’acord amb el previst a l’article 52.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple de la Corporació.
Vistos els informes tècnics i de secretaria que fan remissió a la legislació aplicable,la qual ens ve determinada pels articles 234 i ss del Decret Legislatiu 2/2003; els articles 8 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, l’article 22.2.ñ ) de la Llei de Bases de Règim Local, i els articles 105 i ss de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS :
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte municipal d’obra ordinària que porta per títol “ Projecte executiu d’urbanització de l’accés a Monistrol de Calders des de la Ctra. B-124 , amb un pressupost base de licitació de 136.405,57 € més 24.553,00 € corresponents a l’IVA, és a dir amb un pressupost total d’import 160.958,57 € ( IVA inclòs ) , redactat per Enginyeria Larix S.A. i signat pel Sr. Lluis Ma Jou i Turallas, enginyer de camins, canals i ponts.
Segon.- Sotmetre el Projecte municipal d’obra ordinària indicat al tràmit d’informació pública per termini de 30 dies hàbils mitjançant edicte inserit al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament, durant els quals es podrà consultar el projecte a la secretaria municipal en horari d’atenció al públic i presentar les al·legacions que es considerin convenients.
No obstant, el Ple de la Corporació decidirà el que estimi oportú.
Monistrol de Calders, 27 de setembre de 2010
L’Alcalde en funcions :

Joan Ponsa Puigmartí”.


Efectuada la lectura de la proposta, el senyor Alcalde en funcions pregunta als/a les presents si algú desitja fer alguna intervenció, no produint-se’n cap.
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per quatre vots a favor, els quals es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es a la Coalició d’Independents de Monistrol, el senyor Joan Ponsa i Puigmartí, la senyora Gemma Colet i Callen, la senyora Esther Montes i Lucas, i el senyor Josep Hom i Estrada, i una abstenció, la qual es correspon al regidor adscrit a Esquerra Republicana de Catalunya, la seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, l’adopció dels acords que la mateixa conté i que són els que es transcriuen a continuació:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte municipal d’obra ordinària que porta per títol “ Projecte executiu d’urbanització de l’accés a Monistrol de Calders des de la Ctra. B-124 , amb un pressupost base de licitació de 136.405,57 € més 24.553,00 € corresponents a l’IVA, és a dir amb un pressupost total d’import 160.958,57 € ( IVA inclòs ) , redactat per Enginyeria Larix S.A. i signat pel Sr. Lluis Ma Jou i Turallas, enginyer de camins, canals i ponts.
Segon.- Sotmetre el Projecte municipal d’obra ordinària indicat al tràmit d’informació pública per termini de 30 dies hàbils mitjançant edicte inserit al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament, durant els quals es podrà consultar el projecte a la secretaria municipal en horari d’atenció al públic i presentar les al·legacions que es considerin convenients.
5.- PUNTS SOBREVINGUTS.
El senyor Alcalde en funcions exposa al ple que no hi ha cap punt sobrevingut.
6.-PRECS I PREGUNTES.
El senyor Alcalde en funcions exposa al ple que en primer lloc es procedirà a donar resposta a les dues preguntes formulades a la sessió ordinària de data 30 de juny de 2010.
En primer lloc indica que al respecte de la pregunta formulada pel senyor regidor de Convergència i Unió, Alejandro Muñoz i Prieto, sobre el butlletí “El Serrat” i respecte del funcionament de la pàgina web municipal, intervendrà la senyora regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda, Gemma Colet i Callen, qui pren la paraula per dir que el butlletí municipal “El Serrat” és una opció d’informació de l’Ajuntament i que degut a motius organitzatius i econòmics es va decidir ajornar la publicació i, com a conseqüència d’aquest ajornament i de l’enorme quantitat de documentació que s’ha generat des de llavors , l’edició tal i com s’havia fet fins el moment resulta econòmicament inviable.
Afegeix que això comporta una revisió acurada del sistema de filtratge de la documentació , tenint en compte la llei de protecció de dades , així com una edició segons les condicions econòmiques previstes al pressupost, indicant que la previsió és que a final d’aquest any o principi del que ve es pugui repartir de nou el butlletí.
Pel que fa a la pàgina web diu la senyora regidora que aquesta es nodreix exactament de la mateixa informació que es facilita al butlletí i per tant seguirà el mateix procediment abans esmentat, indicant que al respecte de la preocupació expressada pel senyor regidor Alejandro Muñoz sobre les pàgines spam que apareixen al visitar la pàgina web de l’Ajuntament, s’ha consultat al proveïdor del servei web i aquest ha confirmat que no hi ha cap anomalia en el servei que s’ofereix, i conclou dient que per tant aquestes irregularitats que es produeixen a l’ordinador del senyor regidor Alejandro Muñoz, són merament un problema del seu aparell.
En segon lloc, respecte de la pregunta formulada pel senyor regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carles Moya i Barril respecte de si contempla el pressupost de l’any 2010 la reparació de les plaques del sostre, li ha de dir que específicament el pressupost no contempla la reparació d’aquestes plaques.
El senyor regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carles Moya pren la paraula per dir que voldria demanar al senyor Secretari si aquestes respostes els hi podrien passar per escrit, a la qual cosa el senyor Secretari diu que efectivament constaran en l’acta.
No es formula cap més prec ni pregunta i no havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 17 minuts el senyor Alcalde en funcions aixeca la sessió i per a constància del tractat i dels acords adoptats estenc aquesta acta, de tot el qual en dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau de la senyora Alcalde en funcions.
El Secretari: L’Alcalde en funcions:
Joan Lluís Obiols i Suari. Joan Ponsa i Puigmartí.


C/ La Vinya, 9 – Tel. 93 839 90 00 – Fax 93 839 80 37 – 08275 Monistrol de Calders
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa