Número: 05/15 CaràcterDownload 28.1 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi28.1 Kb.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14 DE MAIG DE 2015

TRANSCRIPCIÓ DELS ACORDS PRESOS PEL PLE DE L’AJUNTAMENT QUE S’ENVIA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA I A LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN ALS EFECTES QUE DETERMINA L’ARTICLE 56 DE LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL.

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Número: 05/15

Caràcter: ordinari

Data: 14 de maig de 2015

Horari: de 17,00 h. a les 17,30 h.

Lloc: saló d’actes de la casa consistorial

HI ASSISTEIXEN
Servand Casas Mateo, alcalde.

Francesca Ferrer Suriol, tinent d’alcalde.

Jaume Gallart Calaf, regidor.

Josep Agustí Gómez, regidor.

Eduard Farré Estela, regidor.

HAN JUSTIFICAT LA SEVA ABSÈNCIA
Rafa Aguilar Bravo, regidor.

Sebastià Montero Flotats, regidor

M. Carmen Aniorte Ramos, regidora

Daniel Artigas Anadón, regidor.

Sara Guijarro Guillem, regidora.

Marta Morgadas Blanc, regidora.ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació acta sessió anterior (27/4/15)

2- Donar compte decrets alcaldia (des del 80/15 al 102/15).

3.- Aprovació factures.

4.- Aprovació taxa ocupació sòl, subsòl i volada 1r. trimestre de 2015: Factor Energia, SA, Orange Espagne, SAU GDF SUEZ Energia España, SLU, Iberdrola i Vodafone España, SAU.

5.- Aprovació suspensió de subministrament abonats Anaigua. Registre d’entrades 1383 de 24 d’abril de 2015

6.- Aprovació ajut Casal de la Gent Gran de Mediona, Casa Nostra, per III Setmana de la Gent Gran

7.- Aprovació ajut “Amigos Ermita de Sant Elies”.

8.- Aprovació addenda programa anual 2014. Conveni Marc execució Pla Marc de restauració i Millora Forestal de la Serralada Pre-Litoral.

9.- Aprovació 1a certificació i 2a certificació obra “Arranjament Piscines Municipals”.

10.- Aprovació 2a i última certificació obra “Pavimentació carrers nuclis Sant Joan de Mediona i Cases Noves de Can Pardo”.

11.- Informació diversa.

12.- Precs i preguntes.DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ


PUNT URGENT.- L’alcalde proposa al ple la declaració d’urgència i la inclusió en l’ordre del dia del ple de l’aprovació de la subvenció ALM, Acció per la llengua Mediona.

El ple aprova, per unanimitat dels assistents, la declaració d’urgència i la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia.1.- Aprovació acta sessió anterior (27/04/15)
L’alcalde pregunta si algun membre de la corporació ha de formular esmenes a l’acta de la sessió anterior (27/04/15).
L’acta és aprovada per unanimitat dels assistents.


2.- Donar compte decrets alcaldia (des del 80/15 fins el 102/15)
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia, des del 80/15 fins el 102/15.

3.- Aprovació de factures
El ple aprova la relació de factures per majoria absoluta, amb els vots a favor dels regidors de govern assistents i l’abstenció del regidor Eduard Farré.

4.- Aprovació taxa ocupació sòl, subsòl i volada 1r. Trimestre de 2015: Factor Energia, SA, Orange Espagne SAU, GDF SUEZ Energia España, SLU, Iberdrola i Vodafone España, SAU
El ple aprova, per unanimitat dels assistents:


  • L’import de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especials constituïts en el sòl, subsòl i volada de les vies publiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament de Factor Energia, SA, primer trimestre de 2015, per import de setanta-set amb vuit euros (77,08 €)”.
  • L’import de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especials constituïts en el sòl, subsòl i volada de les vies publiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’Orange Espagne SAU, primer trimestre de 2015, per import de seixanta-vuit amb vint-i-un euros (68,21 €)”.
  • L’import de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especials constituïts en el sòl, subsòl i volada de les vies publiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament de GDF SUEZ Energia España SLU, primer trimestre de 2015, per import de set mil sis-cents setanta-tres amb onze euros (7.673,11 €)”.
  • L’import de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especials constituïts en el sòl, subsòl i volada de les vies publiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’Iberdrola, primer trimestre de 2015, per import de quaranta-cinc amb dos euros (45,02 €)
  • L’import de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especials constituïts en el sòl, subsòl i volada de les vies publiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament de Vodafone España, SAU, primer trimestre de 2015, per import de deu amb seixanta-un euros (10,61 €).5.- Aprovació suspensió de subministrament abonats Anaigua. Registre d’entrades 1383 de 24 d’abril de 2015
El ple aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels regidors del govern presents i l’abstenció del regidor Eduard Farré, autoritzar la suspensió de subministrament respecte dels abonats que consten en les llistes presentades en aquest ajuntament el 24 d’abril de 2015, registre d’entrades 1383, que comença per Muñoz García, Jesús (gestió reclamació 2249398).
Aquesta suspensió de subministrament es podran portar a terme 15 dies naturals desprès del ple.

6.- Aprovació ajut Casal de la Gent Gran de Mediona, Casa Nostra, per III Setmana de la Gent Gran
Atès el registre d’entrades 1243 de data 17 d’abril de 2015, presentant per Casa Nostra, Casal de la Gent Gran de Mediona, sol·licitant ajut econòmic per fer front a les despeses que se’n deriven de la celebració de la III Setmana de la Gent Gran, el ple acorda, per unanimitat dels assistents, atorgar una subvenció de 2.000 €.

7.- Aprovació ajut “Amigos Ermita de Sant Elies”
Atès el registre d’entrades 1413 de data 27 d’abril de 2015, sol·licitant ajuda econòmica de 450 per la celebració de la 2a Missa Rociera en l’Ermita de Sant Elies, el ple acorda, per unanimitat dels assistents, l’atorgament de la subvenció demanada.

8.- Aprovació addenda programa anual 2014. Conveni Marc execució Pla Marc de restauració i Millora Forestal de la Serralada Pre-litoral
Vist que en data 15 d’abril de 2015 i número de registre d’entrada 1232, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona presenta l’addenda del Programa 2014, document que especifica l’ampliació de termini d’execució i justificació dels treballs del programa Anual 2014.
Vist que aquests treballs hauran d’estar finalitzats i justificats com a màxim a 30 de juny de 2015, tot mantenint la resta d’acords.
Vist que aquesta modificació ha estat aprovada per una comissió de treball, d’acord amb el que estableix el “Conveni Marc de col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Mediona, Castellví de la Marca, Font Rubí, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, per a l’execució del Pla Marc de restauració i Millora Forestal”.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 1 d’Agost de 2014 va dictar un decret per el qual es convalida l’aprovació del programa Anual per a l'any 2014 del pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès, aprovat per la Diputació de Barcelona en Ple de data 23 de febrer de 2012, amb efectes des de l’1 de gener de 2014 i l’import total de 63.000,00€ (seixanta-tres mil euros) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès pressupost 2014 de la Diputació de Barcelona.
Vist que l’òrgan competent per aquest tràmit a l’Ajuntament de Mediona és el Ple de la Corporació.
D’acord amb el que s’exposa, el ple, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’addenda del Programa anual 2014 que especifica l’ampliació del termini d’execució i justificació dels treballs de Programa Anual 2014 de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès per a l’execució del Pla marc de Restauració i Millora Forestal.
SEGON.- Notificar la present a la Diputació de Barcelona, Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals; als ajuntaments de Sant Martí Sarroca, Font-Rubí, Castellví de la Marca, Torrelles de Foix i a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès.”

9.- Aprovació 1a certificació i 2a certificació obra “Arranjament Piscines Municipals”

El ple aprova, per unanimitat dels assistents, les certificacions obra “Arranjament Piscines Municipals”, presentada per l’empresa :
  • 1a certificació: 34.480,86 €

  • 2a certificació: 102.970.24 €10.- Aprovació 2a i última certificació obra “Pavimentació carrers nuclis Sant Joan de Mediona i Cases Noves de Can Pardo”
El ple aprova, per unanimitat dels assistents, la 2a i última certificació obra “Pavimentació carrers nuclis Sant Joan de Mediona i Cases Noves de Can Pardo”: 150.110,89 €.

PUNT URGENT.- Aprovació de la subvenció ALM, Acció per la llengua a Mediona
El ple aprova, per unanimitat dels assistents, l’atorgament una subvenció a la ALM, Acció per la Llengua a Mediona, per l’organització de la IX Trobada de Gegants i Grallers a la localitat de Mediona amb un import de 1.100 €
La secretària interventora Vist i plau

L’alcaldeMediona, 2 de juny de 2015

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa