Sala de sessions de la casa consistorial Sessió: 10/2015 Hi assisteixen: L'alcaldeDownload 163 Kb.
Sana09.09.2017
Hajmi163 Kb.
#21400Ajuntament del Pont de Suert

Alta RibagorçaActa de la sessió del Ple de l'Ajuntament del Pont de Suert
Identificació de la sessió
Dia: Dimecres 30 de desembre de 2015.

Hora: De 20:00 hores a 21:10 hores

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

Sessió: 10/2015


Hi assisteixen:
L'alcalde: José Antonio Troguet Ballarín
Regidors/es: Sra. Montse Arnés Nart

Sr. Guillem Fornons Vega

Sra. Marta Rollan Fierro

Sr. Eduard Saura Domínguez

Sr. Angel Ramirez Roca

Sra. Olga Escoll Piqué

Sr. Juan Rodriguez Gros

Sr. Alicia Chimeno MuñózSr. Mario Turrión Vega
Absents: Sr. Antonio Torres Gómez

Secretari: Cristóbal Blancas León

Relació de regidors que no han justificat la seva absència: Cap.
Es fa constar que el Regidor Guillem Fornons Vega, s’incorpora al Ple quan es comença de debatre el punt de l’ordre del dia “ Despatx ordinari”.
Ordre del dia:


  1. Aprovació si s'escau de l’acta de la sessió anterior (sessió ordinària de 29 de setembre de 2015 i extraordinària de 25 de novembre).

  2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

  3. Despatx ordinari.

  4. Pressupost General exercici 2016.

  5. Concertació d’una operació de tresoreria per import de 100.000,00 €. Renovació. Banco Santander SA. Ratificació Decret

  6. Concertació d’una operació de tresoreria per import de 60.000,00€. Renovació.

Bantierra. Ratificació Decret

7. Autorització alta soci cooperativa Bantierra.

8. Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, ensenyament, ajuntament i estació Boi Taüll i Consell Comarcal per promoure, impulsar i desenvolupar els cicles formatius de grau mitja d’explotació d’estacions d’ esqui i cicle d’aprofitament i conservació del medi natural a l’ institut del Pont de Suert.

9. Modificació puntual del Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del Pont de Suert , a l’àmbit de la UA4/Residencia ( segona modificació puntual). Aprovació inicial.

10. Mocions, precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
El Sr. alcalde declara obert l'acte i a continuació es tracten els punts de l'ordre del dia i els acords següents:
1.- Aprovació si s'escau de l’acta de la sessió anterior (sessió ordinària de 29 de setembre de 2015 i extraordinària de 25 de novembre).
Es dóna compte de l'esborrany de l’acta de la sessió anterior ordinària de 29 de setembre de 2015 i extraordinària de 25 de novembre de 2015, tramesa als membres del Ple prèviament a la convocatòria.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si tenen alguna observació a fer-hi.
No es formulen al·legacions i el Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda aprovar l’acta de la sessió esmentada.

2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
L’Alcalde dóna compte al Ple i posa a disposició dels membres de la corporació el plec de decrets dictats fins a la convocatòria d’aquesta sessió. Sol·licita al Ple que se’n doni per assabentat .

RELACIÓ DE DECRETS


Número

Data

Extra. Decret


96/2015

30-09-15

Fons anualitat 2012: Import a transferir a ens supramunicipal relatius al fons de l’anualitat 2012 del tram supramunicipal.

97/2015

05-10-15

Contractació per màxima urgència de personal laboral eventual per a suport al servei de neteja de la piscina municipal coberta i altres equipaments municipals.

98/2015

06-10-15

Cessió del contracte de concessió d’ús del domini públic de l’Escola Pia de Catalunya a l’Escola de Muntanya SCP.

99/2015

07-10-15

Inici expedient protecció de legalitat urbanística instal3lació d’una gossera al polígon 4 parcel·la 89.

100/2015

13-10-15

Comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatges d’ús turístic (HUT), per part del senyor Santiago Mercadal Vilchez.

101/2015

13-10-15

Comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatges d’ús turístic (HUT), per part de la senyora Anna Güerri Gil.

102/2015

14-10-15

Aprovació de la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Música Antiga dels Pirineus 2015.

103/2015

14-10-15

Sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Lleida per al finançament de l’actuació Manteniment i funcionament del consultori mèdic de Malpàs.

104/2015

14-10-15

Sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Lleida per al finançament de l’actuació Manteniment i funcionament del consultori mèdic de Llesp.

105/2015

16-10-15

Concessió autorització instal·lació espectacle de circ.

106/2015

27-10-15

Relació de factures, justificants i pagaments número 09/2015.

107/2015

27-10-15

Sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Lleida per al finançament de l’actuació Manteniment i funcionament dels consultoris mèdics de Llesp i Malpàs.

108/2015

29-10-15

Inici procediment d’adjudicació del contracte de redacció del projecte bàsic i executiu de la seu de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça.

109/2015

30-10-15

Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells, i per realització d’actes de campanya. Eleccions Generals 2015.

110/2015

30-10-15

Aprovació expedient de contractació del projecte bàsic i executiu mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la seu de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça.

111/2015

10-11-15

Sol·licitud d’ajut per al desenvolupament del projecte Ajuts gestió forestal sostenible 2015. Annex 3: Millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos.

112/2015

10-11-15

Sol·licitud d’ajut per al desenvolupament del projecte Ajuts gestió forestal sostenible 2015. Annex 4: Actuacions silvícoles de millora.

113/2015

10-11-15

Sol·licitud d’ajut per al desenvolupament del projecte Ajuts gestió forestal sostenible 2015. Annex 5: Infraestructures en la prevenció d’incendis.

114/2015

11-11-15

Relació de factures, justificants i pagaments número 10/2015.

115/2015

19-11-15

Atorgament d’ajut en concepte de col·laboració econòmica a la Confraria de Sant Sebastià per finançar les despeses derivades dels treballs realitzats en la setzena edició de la fira de la Girella.

116/2015

20-11-15

Sol·licitud de targeta d’aparcament per a persones amb disminució. Beneficiària Sra. Elena Delgado Hernández. Modalitat No conductor.

117/2015

20-11-15

Sol3licitud de targeta d’aparcament per a persones amb disminució. Beneficiari Sr. Rafael Delgado Hernández. Modalitat No conductor. Renovació.

118/2015

20-11-15

Bonificació parcial de les quotes del servei de llar d’infants municipal per al curs 2015/2016 per als representants legals de les menors Jaira Maria Madani de Castro i Iris Pons Blanco.

119/2015

23-11-15

Adjudicació expedient de contractació del projecte bàsic i executiu, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de la seu de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça.

120/2015

25-11-15

Servei de Manteniment preventiu i correctiu per al control integrat de plagues per part de D’Innamic Serveis.

121/2015

09-12-15

Contractació de personal laboral per al desenvolupament del Pla d’Ocupació Adequació de l’espai urbà del Barri Antic i de l’entorn del riu, d’acord amb la realització d’accions complementàries ocupacionals i de desenvolupament local en el marc del projecte Treballs als barris 2015.

122/2015

09-12-15

Sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Lleida per al finançament de l’actuació Obres complementàries de pavimentació al carrer del Salencar i reposició del mur d’escullera a Castilló de Tor.

123/2015

14-12-15

Concertació d’una operació de tresoreria per import de 100.00o euros. Renovació.

124/2015

14-12-15

Aprovació expedient de contractació de les obres consistents en Pavimentació i enllumenat públic a Igüerri.

125/2015

18-12-15

Ajut econòmic a l’Associació de bombers voluntaris del Pont de Suert per l’adquisició d’un vehicle.

126/2015

18-12-15

Ampliació puntual d’horari de tancament del bar musical Al Carrer durant els dies 24 i 31 de desembre de 2015.

127/2015

21-12-15

Relació de factures, justificants i pagaments número 11/2015.

128/2015

23-12-15

Sol·licitud d’ajut econòmic a la Diputació de Lleida per al funcionament de la llar d’infants pública, curs 2014-2015.

129/2015

23-12-15

Concertació d’una operació de tresoreria per import de 60.000 euros. Renovació.3.- Despatx ordinari.
Seguidament l'alcalde informa al Ple dels següents assumptes i gestions realitzades:
3.1 Mil·lenari de la consagració de les capelles de l’ església del Monestir de Lavaix.
L’Alcalde comenta que els dies 10 i 11 d’octubre es va realitzar una conferència sobre” la rellevància històrica i organització del territori” celebrada dins les Jornades Europees del Patrimoni i la visita guiada al monestir a càrrec del col·lectiu Camina del Pont de Suert .
D’altra banda el dia 24 d’octubre es va presentar el segell commemoratiu , el 14 de novembre una taula rodona” sobre patrimoni esborrat” i la confecció d’un itinerari per les zones relacionades amb el monestir.
Per tal de donar continuïtat a l’esdeveniment, l’ajuntament ha editat i té a punt repartir un calendari de l’any 2016 amb les fotografies disponibles i dades històriques .
3.2 Esports
Comenta que el cap de setmana del 31 d’octubre es va celebrar la mini olimpíada ( 40ena edició) amb la participació de 320 nens inscrits.
3.3 Festa Major
L’Alcalde comenta la gestió de la festa Major amb la contractació del bar del pavelló, venda d’entrades i contractació d’espectacles a càrrec del adjudicatari per import global de 16.285 € iva inclòs .
3.4 Gestió forestal
Comenta la sol·licitud de subvencions d’ajuts a la gestió forestal sostenible per l’any 2016, en concret;

  • millora de xarxa viària ( 25.000€ + IVA)

  • actuacions silvícoles de millora ( 25.000€+IVA)

  • actuacions en prevenció d’incendis ( 10.000 +IVA)


3.5 Cultura
El 30 de setembre es va fer a la biblioteca la cloenda de les veus de la terra, exposició itinerant dedicada als autors pirinencs més propers, 15 autors pallaresos i ribagorçans, van comptar amb la presència del Director Territorial de Cultura a Lleida Josep Borrell.
3.6 Fira de la Girella
El 25 d’octubre es va organitzar la fira de la Girella amb 120 expositors, molt èxit de gent i com a novetat es va convidar la fira de la figa d’Alguaire.
3.7 Casal de Nadal
L’Alcalde que comenta la posada en marxa amb horaris de 9-13:00 hores i de 9-15:00 hores per setmanes complertes o dies.

3.8. Educació. Llar d’infants
Es comenta la reunió amb els pares i la proposta per dinamitzar les tardes amb manca de demanda dels diferents programes d’activitats, piscina, anglès, contacontes, música, belluga llibres, tarda de llar obert.
Finalment les activitats que es fan són belluga llibres , llar oberta, música i anglès en altra franja horària a l’espai Sant Jordi.
D’altra banda s’ha realitzar una programació especial de la piscina per dinamitzar jocs aquàtics, aquagym, waterpolo infantil, gratuït pels abonats i amb preu de piscina pels no abonats.
3.9 Varis
Es comenta la reunió del dia 27 d’octubre amb la Direcció General d’ Endesa a Catalunya, Isabel Buesa i Alberto Alegre en relació a la represa del pantà d’Escales , la resposta és que no està previst cap actuació.
El 10 de desembre ens va visitar la Consellera de Governació Meritxell Borràs , es va demanar el recolçament institucional per vehicular la demanda de la represa que ens va remetre al Departament d’Empresa i Ocupació. Es va enviar tota la documentació al Conseller Puig , pendent d’una reunió amb la Direcció de Producció.

També es va parlar del projecte del pla de barris, per agilitzar els pagaments als veïns que van fer actuacions a façanes i cobertes al 2012 que encara no han cobrat.


En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor del grup Convergència i Unió senyor Guillem Fornons Vega.
L’Alcalde informa de la contractació de 4 persones dins del Pla d’ocupació del SOC per termini de 6 mesos.
En relació a la consulta popular de la represa es comenta que en poc temps hem tingut tres o quatre eleccions, que per part de la corporació es donarà suport al projecte, però que la pregunta si s’autoritza a l’ajuntament a utilitzar els recursos municipals per fer la represa, quan recursos i a canvi de què es difícil de plantejar actualment.
Finalment felicita als municipis fallaires i associacions pel reconeixement de la festa del foc com a patrimoni immaterial de la humanitat .
Pren la paraula la regidora Olga Escoll , pregunta en relació a les festes si es rebaixarà el preu de licitació perquè no torni a quedar desert , contesta el regidor Eduard Saura que la gent no es va interessar en mirar la documentació dels anys anteriors per poder comparar els ingressos del bar.
Pren la paraula el regidor Juan Rodriguez , pregunta si l’any 2016 es convidarà altres empresaris i no solament als de Pont de Suert. Respon l’Alcalde que la idea es confeccionar el calendari de festes i licitar tot fent un contracte de gestió de bar, entrades i actuacions musicals. El regidor Àngel Ramirez comenta que ningú s’ha interessat en l’històric que feia la comissió de festes en els últims quatre anys.
Pren la paraula la regidora Olga Escoll , pregunta si s’ha plantejat treure el Majoral de la fira de la Girella perquè no suposi un cost per l’ajuntament. Respon l’Alcalde l’acte es gratuït i la idea es fer figurants amb personatges del terme municipal.
4. Pressupost General exercici 2016.
L’alcalde posa en coneixement dels regidors el pressupost per al 2016, que ascendeix a 2.649.094,69 € euros fent un resum per partides i capítols. Es tracta d’uns pressupostos extremadament conservadors i contingut de despesa. Respecte a l’exercici anterior suposa un decrement del -13,74%

El regidor Sr. Juan Rodriguez pren la paraula , comenta les obres de l’equipament de pàdel i el procediment de concessió administrativa. Respon l’Alcalde que s’han estudiat altres formules per fer la gestió directa i signar un renting amb una empresa .

En relació a l’assumpte de referència, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

“ Vist el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2016, elaborat segons indica el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les bases d’execució, la relació de llocs de treball, i la resta de documentació preceptiva.


Vist el que preveuen els articles 162 al 171 de l’ esmentat Reial Decret Legislatiu, i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la llei d’hisendes locals.
El Ple per majoria amb 6 vots a favor del grup CIU i 4 abstencions 3 del grup Compromís x El Pont de Suert- Candidatura de Progrès (CxPS-CP) i 1 del grup PP ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’any 2016 per un import total de 2.649.094,40 € consolidat, corresponen al pressupost de l’administració general de l’entitat local tant en ingressos com en despeses, així com les Bases d’execució, la Relació de Llocs de Treball i la resta de documents preceptius.
Segon.- Exposar-los al públic pel termini de 15 dies, mitjançant edicte al BOP de Lleida i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple
Tercer.- Determinar que si durant el termini de 15 dies no es presenten reclamacions, el pressupost esdevindrà definitivament aprovat

5. Concertació d’una operació de tresoreria per import de 100.000 euros. Renovació Banco Santander. Ratificació de Decret 123/2015.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant, proposa al Ple la adopció del següent acord:

Vist que l’Ajuntament té el Pressupost general de l’exercici en curs aprovat.


Donat que l’operació de tresoreria es projecta per a activitats vinculades a la gestió del pressupost segons preveu l’article 52 ap.1 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals és d’aplicació l’art. 3.1r.k/ de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i, per tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb una o altra entitat és facultat discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas a l’Alcalde de l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia de mitjans.
Vist que l’operació és la renovació d’una operació preexistent, es considera que el contracte amb l’entitat Banco Santander SA“, és suficientment favorable.
L ’import acumulat i consolidat de les operacions de tresoreria vigents, inclosa la que es pretén renovar, és de 160.000,00 € equivalent al 7,80 % dels recursos ordinaris del Pressupost consolidat liquidat (2.020.969,35 € RO); per tant, és d’aplicació l’article 52 del Reial Decret legislatiu 2/2004, que preveu que quan el percentatge assenyalat sigui inferior al 15 %, serà l’Alcalde de la corporació l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit, d’acord amb l’article 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local a Catalunya.
Vist l'informe del secretari - interventor, relatiu a la procedència, condicions i legalitat de l’operació a concertar.
Examinada la documentació que l’ acompanya, i d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò que estableix l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals,
El Ple per majoria amb 6 vots a favor del grup CIU i 4 abstencions 3 del grup Compromís x El Pont de Suert- Candidatura de Progrès (CxPS-CP) i 1 del grup PP ACORDA:
Primer.- Convalidar el Decret d’Alcaldia 123/2015, de 14 de desembre, mitjançant el qual s’ aprova la concertació d’una operació de tresoreria en la modalitat de pòlissa de crèdit, amb l’entitat Banco Santander SA per un import de 100.000 euros que s’ha de cancel·lar el 31 de desembre de 2016.
Segon.- Trametre certificat d’aquest acord al Departament de Governació.

6. Concertació d’una operació de tresoreria per import de 60.000 euros. Renovació Bantierra . Ratificació de Decret 129/2015.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant, proposa al Ple la adopció del següent acord:
“D’acord amb l’article 51 LLRHL, per atendre necessitats transitòries de tresoreria, cal concertar una operació de tresoreria que per un import màxim de 60.000,00 € .
Vist que l’Ajuntament té el Pressupost general de l’exercici en curs aprovat.
Donat que l’operació de tresoreria es projecta per a activitats vinculades a la gestió del pressupost segons preveu l’article 52 ap.1 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals és d’aplicació l’art. 3.1r.k/ de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i, per tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes de la LCAP quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb una o altra entitat és facultat discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas a l’Alcalde de l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia de mitjans.
Vist que l’operació és la renovació d’una operació preexistent, es considera que el contracte amb l’entitat “ Bantierra Caja Rural de Aragón SA“, és suficientment favorable.
L ’import acumulat i consolidat de les operacions de tresoreria vigents, inclosa la que es pretén renovar, és de 160.000,00 € equivalent al 7,80 % dels recursos ordinaris del Pressupost consolidat liquidat (2.020.969,35 € RO); per tant, és d’aplicació l’article 52 del Reial Decret legislatiu 2/2004, que preveu que quan el percentatge assenyalat sigui inferior al 15 %, serà l’Alcalde de la corporació l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit, d’acord amb l’article 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local a Catalunya.

Vist l'informe del secretari - interventor, relatiu a la procedència, condicions i legalitat de l’operació a concertar.


Examinada la documentació que l’ acompanya, i d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò que estableix l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals,
El Ple per majoria amb 6 vots a favor del grup CIU i 4 abstencions 3 del grup Compromís x El Pont de Suert- Candidatura de Progrès (CxPS-CP) i 1 del grup PP ACORDA:
Primer.- Convalidar el Decret d’Alcaldia 129/2015, de 14 de desembre, mitjançant el qual s’ aprova la concertació d’una operació de tresoreria en la modalitat de pòlissa de crèdit, amb l’entitat Bantierra Caja Rural de Aragón SA per un import de 60.000 euros que s’ha de cancel·lar el 31 de desembre de 2016.
Segon.- Trametre certificat d’aquest acord al Departament de Governació .
7. Autorització alta soci cooperativa Bantierra.
En relació a l'assumpte de referència, l'alcalde sotasignant, proposa al Ple l'adopció del següent acord:
" L'alcalde dóna compte al Ple de la proposta de sol·licitud d’admissió com alta de soci de la Societat Caja Rural de Aragón s. Coop. De credito, Bantierra, acceptació d’estatuts socials i compromisos derivats dels mateixos .
Per ser soci d'una cooperativa de crèdit cal tenir almenys una aportació de soci i dos per a persones jurídiques (120,22 euros). És un títol de soci d'una cooperativa pel que no és una acció i no cotitza en cap mercat. Es percep un interès que s'aprova anualment a l'assemblea de socis (sol estar per sobre dels interessos de les imposicions a termini). No tenen un termini, són permanents però en aquest cas es poden reemborsar en qualsevol moment. El risc és el de la pròpia entitat. Tot i que els dipòsits de les cooperatives de crèdit estan protegits pel Fons de Garantia de Dipòsits en les mateixes quanties que en bancs i caixes, els títols de capital social no són dipòsits
Atès el que disposen l’article 22 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003,d e 28 d’abril Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Ple per majoria amb 6 vots a favor del grup CIU i 4 abstencions 3 del grup Compromís x El Pont de Suert- Candidatura de Progrès (CxPS-CP) i 1 del grup PP ACORDA:
Primer.- Aprovar l’admissió de l’Ajuntament del Pont de Suert, com a soci de la CAJA RURAL DE ARAGON BANTIERRA, amb l’adjudicació de dos títols de capital social per import global de 120,22 euros.
Segon.- Facultar l’Alcaldia per a la seva signatura.


8.Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya,ensenyament, ajuntament i estació Boi Taüll i Consell Comarcal per promoure, impulsar i desenvolupar els cicles formatius de grau mitja d’explotació d’estacions d’esqui i cicle d’aprofitament i conservació del medi natural a l’institut del Pont de Suert.
En relació a l'assumpte de referència, l'alcalde sotasignant, proposa al Ple l'adopció del següent acord:
" Atès que el Departament d’Ensenyament a través de l ’institut El Pont de Suert té la voluntat d’oferir en règim d’alternança i amb formació dual els cicles formatius de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural i el cicle d’aprofitament i conservació del medi natural.
Atès que les instal·lacions requerides per impartir el cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural i d’aprofitament i conservació del medi natural són molt específiques i l’institut El Pont de Suert no disposa de les adequades, l’estació d’esquí de Boí Taüll facilita l’ús de les seves instal·lacions perquè alumnat i professorat puguin realitzar part del contingut dels cicles formatius vinculats a aquest conveni.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació concreta la regulació, l’oferta i el sosteniment del sistema educatiu no universitari de Catalunya.
El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial estableix diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta d’ensenyaments de formació professional, entre les quals es comprenen la formació professional en alternança, les col·laboracions per impartir unitats formatives o mòduls professionals en entorns laborals i aquelles altres que es pugui establir pel Departament d’Ensenyament.
Mitjançant la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, s’ha organitzat la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
L’Ajuntament del Pont de Suert i el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, conscient de la importància de la formació professional com a instrument de millora de la competitivitat de les empreses de la comarca, tenen la voluntat de col·laborar en la formalització d’aquest conveni, tot facilitant els desplaçaments de l’alumnat i promovent entre les empreses del sector la col·laboració en el seu desenvolupament.
Vist el que disposen els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i vist l'article 174 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. I d'acord amb el que disposa l'article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local.
El Ple per unanimitat ACORDA:
Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya,ensenyament, ajuntament i estació Boi -Taüll i Consell Comarcal per promoure, impulsar i desenvolupar els cicles formatius de grau mitja d’explotació d’estacions d’ esqui i cicle d’aprofitament i conservació del medi natural a l’ institut del Pont de Suert.

Segon.- Trametre certificació d'aquest acord al Departament d’Ensenyament, Estació d’Esqui Boi Taüll i Consell Comarcal i a la Direcció General de l'Administració Local.
Tercer.- Facultar l’Alcaldia tant amplament com en dret sigui possible , per a què dugui a terme les actes conduents a l’execució d’aquest acord.

7. Modificació puntual del Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del Pont de Suert, a l’àmbit de la UA-4/Residència ( segona modificació puntual )”. Remetre expedient per la seva aprovació inicial.
En relació a l’assumpte de referència, l’alcalde sotasignant, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
L’equipament de la residència de la Gent Gran del Pont de Suert, situada al carrer al carrer Salencar del Pont de Suert, és una important instal·lació del municipi, i actualment precisa una ampliació per poder donar servei a la població del municipi i de la resta de la comarca.
La forta demanda de creixement del equipament, motiva l’ajuntament del Pont de Suert de promoure una nova modificació de normes, amb els següents objectius:
- Ampliar la superfície del Sistema d’Equipaments veí de la UA4 per tal de disposar de sòl a disposició de la Residència municipal de la 3a edat per fer-hi les actuacions que tenen previstes.

- L’ampliació del Sistema d’equipaments s’ha de fer a costa de l’espai Lliure privat de la UA4, per tal de què aquesta no perdi l’aprofitament privat que té assignat. La geometria de les parcel·les afectades obliga a redistribuir mínimament el sostre edificable a l’interior de la UA4.

- La reordenació del sostre edificable dins la UA4 ha de permetre mantenir les edificacions existents en aquest àmbit que tinguin un mínim de valor.
L’estudi sobre el terreny de l’ordenació de la unitat d’actuació ha de permetre mantenir les edificacions existents en aquesta àmbit que tinguin un mínim de valor i es vol reordenar, per crear un planejament urbanístic coherent que s’adapti a les necessitats del municipi i a la realitat del àmbit.
Per tal d’ implementar la modificació, resulta convenient modificar els plànols de les Normes Subsidiàries de Planejament, però no es fa necessari modificat l’articulat de les Normes. Al no incrementar -se els sostre edificable, ni la densitat de l’ús residencial, no es precisa de l’ increment de sistemes previstos en el propi article.
Vist que amb data 4 de desembre, per Providència d’ Alcaldia es va disposar la iniciació del procediment de modificació de les Normes de Planejament Urbanístic del Municipi del Pont de Suert.
Vist que amb data 7 de desembre, es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la referida modificació.
Vist que amb data 7 de desembre, es va rebre el Projecte per part dels Serveis Tècnics Municipals.
Per tot l’ exposat, i considerant la modificació molt convenient pel guany en zona d’equipaments amb la seva ampliació i treure l’estació transformadora i els edificis antics
Vist l’ Informe de Secretaria i de conformitat amb el disposat en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de Bases del Règim Local , el Ple per majoria amb 7 vots a favor ( del grup CIU, 1 del grup PP) i 3 abstencions del grup Compromís x El Pont de Suert- Candidatura de Progrès (CxPS-CP) ACORDA:
Primer.- Remetre l’ expedient a la comissió territorial d’ urbanisme competent perquè procedeixi a la seva aprovació inicial, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del Pont de Suert, a l’espai de “àmbit UA-4/Residència”.
Segon.- Suspendre l’ atorgament d’ aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent.

La duració de la suspensió és fins l’entrada en vigor d’aquesta modificació del Text Refós de les Normes subsidiàries, l’atorgament de llicències de qualsevol tipus en l’àmbit d’afectació d’aquesta modificació puntual..

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l’ aprovació inicial.
Tercer.- Aprovada inicialment la modificació de les Normes de Planejament Urbanístic obrir un període d’ informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida /periòdic la mañana. Durant aquest període quedarà l’ expedient a disposició de qualsevol que vulgui examinar-lo perquè es presentin les al·legacions que s’ estimin pertinents.
Quart.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’ informació pública, els informes als Organismes afectats per raons de les seves competències sectorials, els quals deuen emetre-ho en el termini d’ un mes, excepte que una disposició autoritzi un termini més llarg.
Cinquè.- Donar audiència, simultàniament al tràmit d’ informació pública, als Ajuntaments de l’ àmbit territorial del qual limiti amb el d’ aquest Municipi.

14.-Mocions, precs i preguntes
Precs i preguntes
La regidora Olga Escoll pren la paraula:
- En relació a la venda de bolets comenta que la ubicació dels venedors és una zona molt sensible fer servir la entrada del poble com imatge d’acampada del boletaire no és la millor imatge.

Pren la paraula l’Alcalde , comenta que s’ha encarregat una ordenança per la seva regulació i vol constituir una comissió per aportar idees, vetllar per que no s’instal·len campaments, ordenar els punts de venda i parades.


-En relació amb la gossera irregular pregunta per la situació a data d’avui. Pren la paraula l’Alcalde , comenta que s’ha requerit el projecte a l’associació de caçadors, sol·licitar la seva aprovació a la Comissió d’Urbanisme i si procedeix signar un conveni de cessió del terrenys de titularitat municipal.
-En relació a l’enllumenat de nadal , pregunta si s’han encomanat mes llums als pobles que hi viu gent. Pren la paraula el tinent d’Alcalde comenta que als nuclis i disseminats no tothom vol enllumenat nadalenc perquè son un fons de conflicte per la contaminació lumínica. Pren la paraula l’Alcalde , comenta la idea de prioritzar els carrers comercials.

-En relació a l’aigua potable als nuclis comenta el problema de potabilitat quan plou i les foses sèptiques dels diferents nuclis. Comenta l’Alcalde que actualment s’ha netejat la fosa d’Iran i s’ha previst realitzar la fosa del nucli d’ Igüerri.


Pren la paraula l’Alcalde , comenta la línea d’ajuts de la Diputació per instal·lar equips de cloració que analitzen l’aigua per import de 24.000 euros , un per Viu de Llevata i un altre per Gotarta. El problema de les barrancades és de difícil solució .
Comenta la regidora que a Pont de Suert l’aigua es pot veure de l’aixeta però que a Irgo, Gotarta, Llesp i Sarroqueta per norma sap molt de clor.
Comenta el regidor Mario Turrión que amb les tempestes son inevitables l’aigua tèrbola.
Pren la paraula el Tinent d’Alcalde Àngel Ramirez , comenta que dos vegades a l’any es fa la neteja de captacions i dipòsits.
Pren la paraula el regidor Juan Rodriguez , comenta que seria ideal canviar filtres més sovint. D’altra banda pregunta que la subvenció per l’adquisició d’un nou vehicle per part dels bombers, i els burofax de l’empresa Nexus.
Comenta l’Alcalde que es tracta d’una aportació de 700 euros per part del ajuntaments de la Comarca i que les factures elèctriques ja s’han pagat.
El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a l’hora indicada a l ’inici, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.

El secretari L’alcalde
_______________________________________________________________________________________________________________
Plaça Major, 9 - Tel. 973 69 00 05 - Fax 973 69 02 93 - www.elpontdesuert.cat - 25520 El Pont de Suert (Lleida)

Download 163 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish