Каттик жисмDownload 10,72 Mb.
bet1/99
Sana10.04.2022
Hajmi10,72 Mb.
#540983
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   99
Bog'liq
Qattiq jism fizikasi (A.Teshaboyev va b.)
ochiq dars tayyor eng zo'ri, Компьютерная графика в рекламе - StudentLib.com, bolalar bilan ishlash1, Lateral fikrlash Tayyorladi Zarnigor Isaqova Reja Yanal fikrla-www.hozir.org, 2420 01.02.2013, lesley castle, fan-oyligi-blankalari 251018072544, masalalar, 1 amaliy mashg'ulot Q'quvcilarning jismoniu rivojlanishini gigiyenik baholash, 1 - mart, Hadis ilmi bilan shug, Amur temur, B.Зунга тести калити, 868-қарор Касбга йўналтириш


У ЗБ ЕК И С Т О Н РЕС П У Б Л И К А С И О Л И Й ВЛ ÿ P T A М АХСУС ТА Ъ Л И М В А З И Р Л И ГИ
А. Т ЕШ А Б О ЕВ , С. ЗА Й Н О БИ Д Д И Н О В, Ш . ЭРМ А ТО В


КАТТИК ЖИСМ ФИЗИКАСИ


Узбекистои Республикам Олии ва урта махсус пшьлим вазирлиги томонидап ÿçye içyjLiaiiMa сифатида тавсин этилган
TO I1 IK EH T - «М О ЛИ Я» — 2001А. Тешабоев, С. Зайнобидднмов, Ш . Эрматов. Кдггик, жисм физикас».
Тошкент, «Молия* нашриёти, 2001 йил. 324 б.
Ушбу укув цулланмада каттиц жисмлар физикасининг асосий булимлари хасида маълумотлар келтирилган. К,атгик жисмларнинг ай- рим хоссалари буйича турлари, хозирги замон цатгик жисм квант фи- зикаси асосий тасаввурлари заминида металлар, ярим утказгичлар, диэлектрикларнинг иссиклик. механик, электрик, магнитик хоссалари баён килинган. Бундам ташк,ари, \озир фан ва техникада катга а\аминт касб этаётган к,аттик материаллар — керамика, мартенситлар, компо- зитлар хоссалари ва кулланиши тугрисида \ам маълумотлар берилган. Утилган мавзуларни мустахкамлаш мак,садида \ар бобнинг охирида назорат учун саволлар, шу бобга тегишли масалалар жойлаштирилган. Кулланмада келтирилган расмлар, жадваллар, кушимчалар унинг мат- нини тулдиради. Укув кулланма олий укув юртларининг тегишли касблар буйича мутахассислашаётган бакалавр, магистр талабалари. тадкикотчилар, аспирантлар ва укитувчилар учун мулжалланган.

Масъул иу^аррир Э. 3. Имамов, физика-математика фанлари


доктори, профессор

Такризчилар: А. Т. Мамадолимов, физика-математика фанлари доктори, профессор, УзР Ф А академиги.


М . С. Ба^одирхонов, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Узбекистан Республикаси Давлат Фан Техник.! кумигасининг инно­ вация лойи\аси асосида хамда УзР ДФТК,. Олий ва урта махсус мактаб муаммолари институти. Андижон Даплат университети \омнйлигида нашр этилди.


© Узбекистан Республикаси Банк-молия академияси «Молия» шнириёти. 2001 й.


С У З БО Ш И
Маълумки, узбек тилида каттик жисм физикасидан укув Кулланма (дарслик) йуц. Ва\оланки, университетлар ва техник УКУВ юртларида бу фан умумий ва махсус фан сифатида укитилади. Бинобарин, куп минглаб талабалар, Укитувчилар, тадкикотчи, аспираитларга ана шундай Укув кулланма жуда ке- рак. Ш у э\тиёжларни \исобга олиб, мазкур фанни Укитиш тажрибасига таяниб, ушбу «^аттик жисм физикаси» укув кулланмаси ёзилди. Бу китобнинг мундарижасини тузишда Олий ва урта махсус таълим вазирлиги томонидан тас- дицланган «Каттик жисм физикаси» фани дастурини («Универ­ ситет таълими учун физика ва астрономия мутахассисликлари буйича укув дастурлари», Тошкент, «Университет», 1996 й., 90- 92-бет) асос килиб олинди. Кулланма асосан «Бакалавр» ихти- сослигига мулжалланган булсада, ундан «магистр»” ихтисосли- ги талабалари \ам (1юйдаланиши мумкин. Уш бу к^лланмада каттик жисмлар турлари, кристал каттик жисмлар \акида маълумот, физик статистика асосларининг кискача баёни бе- рилди. Кристалл панжараси тебранишлари анча батафсил цараб чицилди. Кристалл кал и к жисмларда иссикпик
\одисаларига муносиб урин ажратилди. Кулланманинг му\им
Кисмини идеал кристал каттик жисмларда электронларнинг энергетик сиектри назарияси (зоналар назарияси), \акикий кристаллардагм нуксонлар физикаси баёни ташкил этади. Сую к кристаллар ва аморф каттик жисмлар какида кискача маълумот бериш лозим деб топилди. Кейинги вактда микро- электрониканипг жадал ривожланиши туфайли каттик жисм­ лар сиртила юз берадиган \одисалар, хусусан, сиртнинг \олати масалалари му\им а\амиятга эга булиб бормокда. Ш унинг учун бу масалаларга *ам муносиб жой ажратилди. Катти к жисмлар- нинг механик хоссалари ва уларга дсформаииялар таъсирига
\ам эътибор берилди. Каттик жисмда содир буладиган *ажмий узгаришларнинг энг му\имлари цараб чикилди. Каттик жисм- ларнинг асосий турлари булмиш металлар, ярим утказгичлар,
диэлектрикларга ало\ида боблар багишланди. Тадкикланиши ва кулланиши тобора кенгая бораётган керамик каттик жисм- лар ва композицион моддалар \акидл маълумотни кулланмага киритишни зарур деб \исобладик. Кдгтик жисмларда юз бсра- диган кинетик \одисалар, моддалар, асбоблар хоссаларини на- зарий урганти ва амалий кулланишда катта а\амиятли булга пн учун улар тугрисида асосий маълумотлар баён кдлинди. Х,ар бир боб охирида назорат учун саволлар ва масалалар жойлан- ди. К^лланма охирида зарурий цушимчалар, жадваллар келти- рилди, фойдаланилган ва тавсия килималигпн алабиёт руйхати берилди. Ало^ида таъкидлаш керакки, узок йиллик
\амкоримиз Москвалик профессор В. И. Фистулнинг иккк жилдли « Ф изика и химия твердого тела» (М ., «Металлургия*, 1995 г.) дарслигидаги бир катор керакли мамумотларлан фой- даландик. Ундан куп миннатдормиз. К^лланманинг тегишли жойларида керакли чизмалар, чизмалар, диаграммалар, жад­ валлар каби матнни яккрллаштирувчи матсриаллардан фойда- ланилди. 11-VI11 бобларни профессор А Тешабоев, X I, X II, X III, X IV бобларни профессор С. Зайнобиддинов, I, IX , X, бобларни фан номзоди Ш . А. Эрматов ёзган.
Кулланмани эътибор билан Укиб чикиб, уз кимматли фикр- муло\азаларини айтган такризчилар: академик А. Т. Мамадо- лимовга ва профессор М. С. Ба\одирхоновга миннатдорчили- мизни билдирамиз.
Кулланмани нашрга тайёрлашда ластурчилар В. В. Ларкин ва Ш . В. Ба\ритдиновларнинг хизмптлари \ам катта булганини мамнунлик билан таъкидлаймиз.
Албатта, узбек тилида ёзилган ва нпшр килинаётган ушбу укув цулланмада камчиликлар учраил1 табиий, улар \ак,ида уз фикрларини нашристга ёзиб юборглп укунчилардан миинатдор булардик.
Муа.иш/иар
I Б О Б
К А Т Т И К Ж И С М Л А Р Н И Н Г Т У З И Л И Ш И ВА Т У Р Л А Р И
Табиатдаги моддалар газ, суюк^ик, каттик, жисм ва плазма
\олатларида булади. Бу \олатлар модданинг агрегат \олатлари деб аталиб, бир-биридан физик хоссалари билан фарк киладилар. Кантик жисмларнинг суюкпик ва газлардан фарки шундаки, улар уз шаклларини сакпайди ва уларда окувчанлик кузатилмайди. Микроскопик нуктаи назардан бундай фаркнинг булиши, моддани ташкил эгувчи атом ва молекула- лар орасидаги узаро таъсир энергиясининг катта ёки кичикли- ги билан тушунтирилади. Суюкпик ва газларда уларни ташкил килувчи атом ва молекулалар орасидаги узаро таъсирлашиш энергияси уларнинг иссикпик \аракати энергиясидан кичик булади. Ш унинг учун суюк/шк ёки газни ташкил этувчи атом ва молекулалар бир нуктадан иккинчи нуктага кучиб юриши мумкин, яъни окувчанлик хоссасига эга. К,аттик; жисмларда эса молекула ёки атомлар орасидаги таъсирлашув энергияси улар­ нинг иссикпик \аракати энергиясидан анча катта булади, шу­ нинг учун улар эркин кучиб юра олмайди ва мувозанат вазият- лари атрофида тебранма \аракат килиб туради. Демак, каттик жисмни бошк;а агрегат \олатлардан ажратиб турувчи асосий фаркпари: биринчидан, унинг нормал шароитда уз шаклини саклаши; иккинчидан, уларни ташкил этувчи атом молекула- ларнинг тебранма \аракатда булишидир.
Каттик жисмлар тузилишига кура аморф, кристалл, шиша- симон ва полимер каттик жисмларга булинади. Бундан ташцари каттик жисмлар уни ташкил килувчи атом ёки моле- кулаларнинг узаро богланишига кура *ам фаркланади ( 1.1- чизма).
1.1-чизмаDownload 10,72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   99
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
davlat pedagogika
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
fanidan mustaqil
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti