If. •f с ж ж Салимов КимёВий технодогиянинг асосий караёнАари Во урилмоАпри I зл' ПзDownload 10,86 Mb.
Pdf ko'rish
bet19/275
Sana07.04.2022
Hajmi10,86 Mb.
#535152
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   275
Bog'liq
Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. Z.Salimov. 1994
Hujjat (3), jasurbek, 108219, diplom-353171101688 (1), 8-MAVZU
.
1
.
Ухшашлик теоремалари ва бу теоремаларни яратган олимлар хакида нималар 
биласиз?
2.2. Гидромеханик, иссиклик, диффузион ухшашлик мезонлари мазмунини ту- 
шунтириб беринг. Галилей ва Архимед, Нуссельт ва Био мезонлари уртасида
кандай ухшашлик ва ф а р к мавжуд?
2.3. Улчамларни тахлил килиш усулидан кандай ш ароитларда фойдаланиш 
мумкин?
2.4. Б ирорта мисол ёрдамида ухшашлик назарияси ва моделлаштириш принципи- 
нинг ахамиятини тушунтириб беринг.
2.5. Математик ва физик моделлаштиришнинг асосий максади нимадан иборат? 
Моделлаштиришни кайси тартибда олиб бориш максадга мувофик булади?
39


М Е Х А Н И К ВА Г И Д Р О М Е Х А Н И К Ж А Р А Ё Н Л А Р
З - б о б . М А Т Е Р И А Л Л А Р Н И М А Й Д А Л А Ш
3.1-§. У М У М И Й Т У Ш У Н Ч А Л А Р
Кимёвий технологияда механик ж а р а ё н л а р алохида ахамиятга 
эга. Механик ж араён ларн и нг тезлиги каттик жнем механикаси 
конунлари билан нфодаланадн. Бундай ж а р а ё н л а р материалларга 
механик куч таъсир килишига аеоеланади. Механик ж а р а ё н л а р
(майдалаш, синфларга ажратиш , с а р а л а ш , аралаштириш , эзиш, 
донадорлаш, узатиш ва хок азо) кимё ва бош ка еаноат корхонала- 
рида куп ишлатилади.
Моддаларнинг диффузияеи билан боглик булган ж а р а ё н л а р ­
нинг тезлиги фазал арни н г у з а р о таъсир килиш юзасига боглик,. 
У з а р о таъсир юзасининг катта булиши фазаларнинг ичидаги 
модда таркалишини ва модда бир ф а з а д а н иккинчи ф а з а г а
утишини тезлатади. Ю з а каттарок булса кимёвий ж а р а ё н хам 
тезлашади. Айникса кимёвий ёкн диффузион ж а р а ё н д а каттик 
ф а з а катнаш са у з а р о таъсир юзасини купайтириш алохида 
ахамиятга эга. Каттик фазанинг юзасини купайтиришга ташки куч 
таъсирида з а р р а ч а л а р н и майдалаш йули билан эришилади. 
Майдалаш пайтида материал булакларининг улчами анча ка- 
маяди.
Каттик материалларни майдалаш ж а р а ё н и шартли равиш да 
икки турга булинади: а) янчиш, яъни материални майда 
булакларга булиш (йнрик, уртача ва майда); б) майдалаш (юпка 
ва ута юпка). Умуман олганда материалларни майдалаш ж а р а ё н и
эзиш, ёриш, ейилиш ва з а р б а бериш усуллари ёрдамида олиб 
борилади (3.1- раем). Материалнинг физик-механик хоссал ар и ва 
булакларининг улчамига кура у ёки бу усул танлаб олинади. 
М ас ал ан , каттик ва мурт материал эзиш, ёриш ва з а р б а бериш 
усули билан, каттик ва ковушокли материал эса эзиш ва ейилиш 
усули ёрдамида майдаланади.
М атериалларни янчиш одатда к у р у к (сув ишлатмасдан) усул 
билан, юпка майдалаш эса купинча хул усул билан (яъни сув 
ёрдамида) олиб борилади. Сув ишлатилганда чанг хосил булмайди 
ва майдаланган махсулотни ташиш осонлашади.
Дастлабки ва майдаланган материал булакларининг улчамла- 
рига кура майдалаш жараёнининг синфл арга булиниши 3.1- жад-
40


3.1-раем. М атериалларни майдалаш усуллари:
а )  эзиш ; б ) ёриш ; в) ейилиш; г ) з а р б а .
3.1- ж а д в а л. Майдалаш жараёнининг синфларга булиниши
Майдалаш тури
Булакнинг уртач а улчами, мм
Майдаланиш
д а р а ж а с и
майдаланишгача
майдалангандаи с^нг
Йирик янчиш 
У ртача янчиш 
Майда янчиш 
Юпк,а майдалаш 
У та юпк,а 
майдалаш
1500— 300
300— 100
50— 10
10— 2
2— 0,075
300— 100 
50— 10 
10— 2 
2— 0,75 
7,5-10-2— 1 • 10-4
2— 6
5— 10
10— 50
100
валда берилган.
Майдалаш жараёнининг самарадорлигини аник,лаш учун 
майдаланиш д а р а ж а с и  тушунчаси ишлатилади. Бу курсаткич 
майдаланишгача булган материал булагининг уртача характерли 
улчами (йл) ни майдаланган материал булагининг уртача 
характерли улчами (с1м) га нисбати билан белгиланади:
Ш а р с и м он булакнинг характерли улчами сифатида диаметр, 
куб шаклидаги булак учун э са — к,иррасининг узунлиги олинади. 
Нотугри геометрик шаклга эга булган булакнинг уртача киймати 
к.уйидагича аник,ланади:
с1\х=:\ [М , 
(3.2)
бу ерда /, Ь, /г — материал булагининг у з а р о перпендикуляр 
йуналган учта томонининг максимал улчами. Бу улчамлар ичида 
энг каттаси (/) — узунлик, уртачаси ( Ь) — кенглик, энг кичиги 
(/г) — калинлик.
Майдаланган булакнинг уртача характерли улчамини аник,лаш 
учун сараловчи галвир ёрдамида материал бир неча фракцияга


ажратилади. Х,ар бир фракциядаги энг катта ва энг кичик 
булакнинг уртача улчами куйидагича аникланади:
т т
(3.3)
Аралашмадаги булакнинг уртача характерли улчами куйидаги- 
ча хисобланади:
бу ерда 
йу2, 
— х а р бир фракциядаги булакнинг уртача
улчами; а |, аг, 
а п — ха р бир фракция таркиби, массавий % .
М атериалларни майдалашга мосланган м аш иналар шартли 
равишда икки гурухга булинади: а) материалларни йирик, уртача 
ва майда булакларга ажратувчи янчиш машиналари; б) матери­
алларни юпк,а ва ута юпка майдалайдиган тегирмонлар. Умуман 
олганда майдалаш машинаси очик, ва чегараланган цикл билан 
ишлайди. Очик цикл кулланилганда материал майдалайдиган 
курилма оркали бир м арот аб а утади. Бундай шароитда йирик ва 
уртача янчиш юз беради. Чегарал анган циклда эса майдалаш 
машинасидан чивдан материал турларга ажратадиган курилмага 
юборилади. Бу курилмада катта улчамли з а р р а ч а л а р аж р ат и б
олиниб, майдалаш машинасига кайтарилади. Чегарал анган цикл 
материални юпка майдалашда ишлатилиб, энергия сарфини 
камайтиришга ва майдаловчи машинанинг иш унумдорлигини 
оширишга олиб келади.
М атериал заррач ал ари н и н г у з а р о тортишиш кучини енгиш 
учун майдалаш пайтида ташки куч таъсир килинади. Каттик. 
материал янчилганда унинг булаклари аввал х.ажмий деформация- 
га учрайди, сунгра хосил булган катта ва кичик ёрик,лар буйлаб 
емирилиб кетади. Окибатда янги ю зал ар хосил булади. Демак, 
материални янчиш учун б аж арил ган иш емирилаётган булакнинг 
хажмий деформацияси ва янги юза хосил к,илиш учун сарф л анади.
Материалнинг янчилиши пайтида хажмий деформация килиш 
учун сарф л анган иш емирилаётган булак хажмининг узгаришига 
мутаносиб булиб, куйидаги ифода билан аник,ланади.
бу ерда й — мутаносиблик коэффициенти, каттик жисм хажмий 
бирлигини деформация килиш учун с а р ф булган иш; А V —
емирилаётган булак хажмининг узгариши.
Янчиш пайтида янги юзани хосил килиш учун сарф ланган иш 
Л ю куйидагича топилади:
ау\
а \
+ ^у
2
а
2
+ - + с1упа1 
а \
••• ~\~а п

Download 10,86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   275
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti