If. •f с ж ж Салимов КимёВий технодогиянинг асосий караёнАари Во урилмоАпри I зл' ПзDownload 10,86 Mb.
Pdf ko'rish
bet165/275
Sana07.04.2022
Hajmi10,86 Mb.
#535152
1   ...   161   162   163   164   165   166   167   168   ...   275
Bog'liq
Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. Z.Salimov. 1994
Hujjat (3), jasurbek, 108219, diplom-353171101688 (1), 8-MAVZU
и сс и к ли к а л м а ш и н и ш
ж араёни
деб ат ал ад и. «Иссик,» ва «совук» ж и с м л а р н и н г т е м п е р а -
тураси у р т а с ид аг и ф а р к иссиклик а л м а ш и ни ши ни н г х а р а к а т л а н -
тирувчи кучи хисобла нади. Т е м п е р а т у р а л а р ф а р к и б у лг а н д а 
т е р м о ди на м и ка ни нг иккинчи конунига кура иссиклик энергияси 
тем пе ра т у ра с и юкори булган ж и с м д а н т е м пе ратур ас и п аст булган 
жи см га уз- узи д ан утади. Ж и с м л а р у р т а с ид а г и иссиклик а л м а ш и -
ниши эркин электрон, атом ва мо л ек у л а л а р н и н г уз а р о энергия 
а л м а ш и н и ш и хисобига содир булади. Ис си кл ик а л м а ш и н и ш и д а
Катнашадиган жисмлар и с с и к л и к т а ш у в ч и л а р деб аталади. 
Ис с ик л и к у т к а зи ш ж а р а ё н л а р и (иситиш, совитиш, б уг ла рни
конденслаш, буг ла тиш) кимё са н о ат ид а кенг т а р к а л г а н . И с си кл ик
т а р к а л и ш и н и н г учта принц ип и ал тури бор: и ссиклик утка- 
зувчанлик, конвекция ва иссикликнинг нурланиши.
Би р- б ир иг а тегиб тург ан кичик з а р р а ч а л а р н и н г т арти б си з
х а р а к а т и н а т и ж а с и д а юз б ер а д и г а н иссикликнинг утиш ж а р а ё н и
и сс и к л и к ут к а з у в ч а н л и к
(ёки кондукция) д ейил а ди. Газ ва 
томчили с у ю к л и к л а р д а м о л е к у л а л а р н ин г х а р а к а т и н а т и ж а с и д а
ёки к а т т и к ж и с м л а р д а к р и ст ал л п а н ж а р а д а г и а т о мл а рн и нг
т е б ра н и ши т аъ с и р и д а ёхуд м е т а л л а р д а эркин э ле кт ро нл ар н ин г 
дифф у з и я си оки б ати да иссиклик у т к а зу вч ан ли к ж а р а ё н и содир 
булади. К,аттик ж и с м л а р д а ва г аз ёки с у ю к л и к л а р н и н г юпка 
к а т л а м л а р и д а иссиклик асосан иссиклик у тк а з у в ч а н л и к о р к а ли
т а р к а л а д и .
Г аз ёки с у ю к л и к л а р да ма кр ос к оп и к х а ж м л а р н и н г х а р а к а т и ва 
у ларн и а р а л а ш т и р и и
.1
н а т и ж а с и д а юз б ер ад иган иссикликнинг 
т а р к а л и ш и
к о н в е к ц и я
деб а т а л а д и . Конвекция икки хил (эркин ва 
м а ж б у р и й ) булади. Газ ёки суюк лик айрим к и см ла р ид а г и
зичликнинг ф а р к и н а т и ж а с и д а хосил б ул а ди га н иссикликнинг 
ал ма ши ни ши табиий ёки эркин конвекция дейилади. Т а ш к и кучлар 
т а ъ с и р и д а ( м а с а л а н , с у ю к л и к л а р ни н асослар ё р д а м и д а уз аги ш 
ёки у ла р н и механик а р а л а ш т и р г и ч л а р билан а р а л а ш т и р и ш
п а й ги д а) ма жб у р и й конвекция пайдо булади.
И с с и к л и к э нергиясининг э ле ктр магнит тулкин ё р д а м и д а
т а р к а л и ш и иссикликнинг нур л а ни ши деб юритилади. Х,ар к а нд ай
219


жисм узидан э нергияни нурла ти ш ко би л и я тиг а эга. Н у р л а н г а н
энергия бошка жисмга ютилади ва к а й т а да н иссикликка айланади.
Н а т и ж а д а нур б ил а н иссиклик а л м а ш и н и ш ж а р а ё н и содир булиб, 
у уз н а в ба т нд а нур ч ик ар иш ва нур ютиш ж а р а ё н л а р и д а н т аш к и л 
топади.
Х,ак,ик.нй ш а р о и т л а р д а иссиклик а л м а ш и н и ш ал охида олинган 
бирор усул б илан эмас, б алки б»р неча у с у л ла р ё р д а м и д а юзаг а 
келади, яъни м у р а к к а б иссиклик у т к а зи ш ж а р а ё н л а р и а м а л г а
оширилади.
К у р и л м а л а р н и н г и шл аш р еж им и г а кура ж а р а ё н л а р икки хил 
(тургун ва нотургун) булади. Узлук си з и шл ай д и г ан ку р ил ма -
л ар н и нг т урлн н у к т а л а р и д а г и т е м п е р а т у р а в а к т д ав ом и да узгар- 
майди, бундай к у р и л м а л а р д а к е таётг ан ж а р а ё н тургун булади.
Нотургун ж а р а ё н л а р д а ( д ав р и й и ш л а й д и г ан иссиклик а л м а ш и ­
ниш а п п а р а т л а р и д а ) т е м п е р а т у р а вак,т д а в о ми д а у з г ари б турад и
( м а с а л а н , иситиш ёки совитиш пайтида).
9.2-§. И С С И М И К Б А Л А Н С И
Ис си кл ик а л м а ш и н и ш пайтида т е м пе р а т у ра с и юкори булг ан 
жисмнинг б ерган иссиклик микдори (ФО т е м п е ра т ур ас и паст 
булг ан жисмни иситиш учун ( Р 2) с а р ф булади. Ис сн кл ик ни н г
йуколиши хнсобга о л ин ма га н х о ла т д а, и ссиклик б ал ан с и н ин г
те н г ла ма си ни куй ид а ги ч а ёзиш мумкин:
(? = (?, = ( 9. 1 )
бу ерда ф — к у р и л м а н и н г иссиклик са рфи, Ж .
Те м п е р а т у р ас и юкори булган ис с и к л и к т ашувч и ни н г микдори- 
ни 
в ,
унинг к у р и л м а г а ки ри шд аг и и с с и к л и к у шл аш и н и 
J^б
ва 
к у р и л м а д а н ч ик и ш д а ги иссиклик у шл а ш и н и / 1к, т ем п е р а т у р а с и
паст булг ан иссиклик ташувчининг микдорини 
унинг бош- 
лангич иссиклик ушл аш и н и / 2б ва охирги и ссиклик у шл аш ин и / 2к 
б ил ан б ел гил а йми з. Б ун да й исси кл и к б ал ан си ни н г т е н г л ам а си
куйидаги к у ри н ишг а эга булади:
= 0 , ( / 1б - 7, к) = 0 2( / 2к - / 2б). 
( 9 . 2 )
Агар иссиклик а лм а ши ни ш ж а р а ё н и иссиклик та шу в ч ил а рни н г
а г р ег ат холати у з г а р м а г а н ша р о ит д а содир булса, иссиклик 
ташувчи ж и с м л а р н и н г иссиклик с а к л а ш и (ёки э н т а ль пи я си ) 
с ол и шти рма и с с и к л и к сигими 
с
ни т е м п е р а т у р а / га к у п ай тм а си га
тенг булади:
/ ==С/ . 
( 9. 3 )
Солиштирма и с с и к л и к сигими
— модда бирлиги т е м п е р а т у р а -
сини 
1
К га у з г а р т и р и ш учун з а р у р б улга н иссиклик микдоридир;
улчов бирлиги Ж / ( к г . К). Б у н да исси кл и к б а л ан си ни н г т е н г л а м а ­
си:
( ? =
0 , С | ( * 1б — ¿ 1 к ) =
С
2 С 2 ( / 2 к — * 2 б )
( 9 - 4 )
220


бу ерд а 
с\
ва С
2
— т е м п е р а т у р а с и юкори ва п аст бу лга н иссиклик 
т а ш у в ч ил а рн и нг ур т а ч а с о л и шти р ма с игимлари, Ж / ( к г - К); 

Download 10,86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   161   162   163   164   165   166   167   168   ...   275
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
covid vaccination
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti