If. •f с ж ж Салимов КимёВий технодогиянинг асосий караёнАари Во урилмоАпри I зл' ПзDownload 10,86 Mb.
Pdf ko'rish
bet122/275
Sana07.04.2022
Hajmi10,86 Mb.
#535152
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   275
Bog'liq
Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. Z.Salimov. 1994
Hujjat (3), jasurbek, 108219, diplom-353171101688 (1), 8-MAVZU
F =
V
w.
Э
°2
Т о з а л а н г а н суюкликнинг зичлиги рс 
б у л с а ,
у холда 
V
= — ,
бу ерда 
Gz
— т о з ал а н г а н суюкликнинг микдори, кг/ с;
( 7 .1 4 )
X ,
G
= ß десак, у хол да 
F
(1 — ß)-
(7 .1 5 )
( 7 .1 6 )
156


(7.16) 
т е н г л а м а д а г и
ии3
к а т т а л и к з а р р а ч а л а р н и н г эркин тушиш 
тезлиги булиб, аг ар с и ки лг ан хо ла т д а чукиш юз б ер а ё т г а н булса 
м)3
урнига 
хшг
и шл а т и л а д и.
Чу к ти ри ш к ури л ма с ин и нг б а л ан дл иг и о д атд а хи со бл а нма й ди
ва 2,5; 3,5 м га тенг килиб олинади.
7.4 -§ . Ф И Л Ь Т Р Л А Ш
Суспензия ва чангли газл арн и фильтр т у с и кл а р о рк а ли утказиб 
т о з а л а ш ж а р а ё н и ф и л ь т р л а ш дейилади. Фильтр т у с ик л ар
к а т т и к з а р р а ч а л а р н и тутиб колиб, с уюк ли к ёки газни у тка з иб
юбориш коб илия тиг а эга. Фильтр т у с и к л а р ёки фильтр с и фа т и да
майда тешикли тур ла р , т урли г а з л а м а л а р , сочилувчан матери- 
а л л а р (кум, м а й д ал а н г а н кумир, бентонитлар), к е р ам и к б уюмл а р
и ш л а т и ла д и. Фильтр с и ф а т и да пахта, юнг ва синтетик г а з л а м а -
л а р д а н т а й ё р л а н г а н м а т е р и а л л а р д а н хам ф о й да ла н ил ад и.
Фильтр т у с и к л а р бир к ат ор т а л а б л а р г а мос келиши ке рак. Энг 
а в в а л о фильтрловчи м а т е р и а л говаксимон туз и ли ш г а эга булиб, 
г о в а к л а р н и нг улчами шун д ай булиши ке ракк и, бу нд а чукма 
з а р р а ч а л а р и тусикнинг устида колиши керак. Бу н да н т а ш к а р и
фильтр мухит т а ъ си ри г а кимёвий б а р к а р о р , юкори т е м п е р а т у ра г а
б ар до шл и, механик ж и х а т д а н п ишик булиши м а к с а д г а мувофик 
булади. Фильтр тусикнинг устида хосил б улг а н чукма хам 
фильтрловчи ма те ри а л в а зи фа с ин и б а ж а р а д и .
Ф и л ь т р л а ш пайтида к у ши м ч а м а т е р и а л л а р ха м и шл ат и ли ш и
мумкин. А к т и в ла н га н кумир, м а й д а л а н г а н асбест, диатомит,
п ерлит ана ш у л ар ж у м л а с и да н д и р . Куши мч а 
м а т е р и а л л а р
ф и л ь т р л ан и ши лозим б улг а н с ус пе нз и яг а к у ш и л а д и ёки филь- 
грнинг иш юзаси бундай м а т е р и а л л а р билан к а т л а м хосил килиб 
ко пл ан ад и. К уши мч а м а т е р и а л л а р чукма билан а р а л а ш и б , унинг 
г ов аклиг ини о ши р ад и ва г и д р а вл и к ка рши ли ги ни к а ма йт и р а ди .
Бу н да н т а ш к а р и диатомит, перлит, а к ти в ла н га н кумир ва бошка 
м о д д а л а р а д с ор б ла ш хусусиятига эга, шу с а б а б д а н фи ль т р д ан
ч ик аё т г ан тай ёр махсулот анча т о з а л а н г а н булади.
Фи л ьт р л а ш пайтида суспензия та р киб ид а ги м а й д а з а р р а ч а л а р
фил ьтрл о в чи м а те р иа л ни нг устки кисмид а ч укма хол ид а ёки 
фил ьтрл о в чи ма т е р иа л ни нг узида т е шик ла рин и т у лд и р г ан холда 
утириб колиши мумкин. Бу хус ус ия т ла ри г а кура ф и л ь т р л аш
ж а р а ё н и иккига булинади: а) чукма к,атлами хосил ки л иш йули 
б ил а н фи ль т рл аш ; б) фильтрловчи ма т ер иа л ни нг теш и к ла ри н и 
тул ди р и ш о рк а ли фи ль т р ла ш .
С ан оа т н ин г куп т а р м о к л а р и д а чукма хосил ки л иш йули билан 
ф и л ь т р л а ш кенг к у л ла ни ла ди .
Фи ль т р л аш ж а р а ё н и да сикилувчи ва си ки л май д иг а н ч у к ма л а р
хосил булади. Сикилувчи ч у к ма л а р д а г и з а р р а ч а л а р босим ортиши 
б ил а н д е ф о р м а ци я г а учраб, у ла р н и нг улчами ки ч ик ла шад и .
С и к ил ма йд иг ан ч ук м а л а р да босим ортиши бил ан з а р р а ч а л а р н и н г
ш а к л и ва ул ча ми д е я р ли у зг ар ма й ди .
157


Ф и л ьт рл аш ж а р а ён и н и н г унумдорлиги ва олина диг ан филь- 
тратнинг то за л иг и асосан, фильтр ту с и к л ар н и н г хусусиятига 
боглик,- Фильтр ту си к л ар ни н г т е ш и к л а р и катта ва г и др ав л ик
ка рши ли г и кичик булиши з ару р. Фильтр т ус и кл а р тузилишиг а 
к а р а б э г и л у в ч а н в а э г и л м а с булади.
Фильтр т у с и кл а р д а н олдинги ва кейинги босимлар фа р к и ёки 
фильтрловчи м а т е р и а л г а суюк лик босимини хосил килувчи 
м а р к а з д а н кочма кучлар фи л ь т р л а ш жа р а ё н и ни н г х а р а к а т л а н т и -
рувчи кучи в аз ифас ин и б а ж а р а д и . Х а р а к а т л а н т и р у в чи куч л ар
турига к а р а б ф и л ь т р л аш икки г урухга булинади: 1) б оси мл ар 
фа р ки т а ъ с и р ид а фи л ьтрл аш; 2 ) м а р к а з д а н кочма куч л ар 
таъ си ри д а ф и л ь т р л а ш (цен тр и фуг ал аш) .
Фильтр тусикнинг и кка ла томонидаги босимлар ф а р к и куйида- 
ги ус у л ла р б ил ан хосил килиниши 
мумкин: а) суспензия 
устунининг 
ма сеа сида н 
ф о й да ла н иш 

Download 10,86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   275
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti